انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی کشور


2430788

انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای ی با انتقاد از بی توجهی به بودجه دفاعی گفت که اخبار شنیده شده از میزان بودجه دفاعی با شاخص ها و مولفه های امنیتی و دفاعی کشور سنخیت ندارد.
2431208

انتقاد فلاحت پیشه از بودجه دفاعی سال ۹۸

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی با انتقاد از بودجه دفاعی کشور، گفت : انتظار می رفت ت توجه جدی به بودجه دفاعی می کرد، البته که مجلس شورای ی هم به وظایف خود عمل خواهد کرد.
2432801

انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی کشور

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای ی، با ابراز نگرانی از های مرتبط با بودجه دفاعی کشور برای سال آینده گفت: امروز لایحه بودجه ۱۳۹۸ در ت در حالی تصویب شده است که علی رغم توصیه ها و هشدارهای لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است. بیشتر بخوانید:انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی
1702402

وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۷ مناسب نیست/ ت به تکالیف قانونی اش عمل کند

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در سال ۹۷ گفت: وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۷ مناسب نیست، در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش می کنیم نواقص آن جبران شود  و بودجه بخش دفاعی کشور افزایش پیدا کند.وی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه تصویب کرد که سالانه پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به بنیه دفاعی اختصاص پیدا کند، ادامه داد: مجلس قانون بی جهت و بدون فلسفه تصویب نمی کند، ما حرفی ورای  قانون نمی زنیم و از ت انتظار داریم به تکالیف قانونی اش عمل کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متأسفانه بودجه ای که ت برای بخش دفاعی کشور در نظر گرفته است با میزانی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، فاصله چند ده هزار میلیاردی دارد.نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به بودجه دفاعی کشور دغدغه دارد، اظهار کرد: امنیت اولویت اول ماست چرا که به صورت علنی از سوی دشمنان تهدید می شویم و باید در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم.وی افزود: انی که در مرز های کشور از امنیت مان دفاع می کنند و شبانه روز  با گروه های تروریستی و ابکار در حال مبارزه هستند، نباید دغدغه معیشت خانواده هایشان را داشته باشند لذا با توجه به این مسائل، بودجه دفاعی کشور باید افزایش یابد.
1650460

اعضای کمیسیون امنیت ملی بر رسیدن سهم بنیه دفاعی کشور از بودجه به ۷/۵درصد تأکید دارند

اعضای کمیسیون امنیت ملی بر افزایش سهم بودجه دفاعی کشور از بودجه به ۷/۵ درصد در آ ین سال برنامه ششم توسعه تأکید د.
1568048

وم اصلاح شرایط اجرای قانون هدفمندی

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه از تبدیل یارانه نقدی به هزینه جاری کشور انتقاد و رئیس مجلس بر اصلاح این وضعیت در جریان تصویب بودجه سال ۹۷ تأکید کرد.
2437433

انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی کشور

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای ی، با ابراز نگرانی از های مرتبط با بودجه دفاعی کشور برای سال آینده گفت: امروز لایحه بودجه ۱۳۹۸ در ت در حالی تصویب شده است که علی رغم توصیه ها و هشدارهای لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است.بیشتر بخوانید:انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی
2431080

انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی کشور

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای ی، با ابراز نگرانی از های مرتبط با بودجه دفاعی کشور برای سال آینده گفت: امروز لایحه بودجه ۱۳۹۸ در ت در حالی تصویب شده است که علی رغم توصیه ها و هشدارهای لازم اخبار خوشایند و مناسبی از وضعیت بودجه دفاعی شنیده نمی شود و این موضوع به یک نگرانی جدی برای ما تبدیل شده است.بیشتر بخوانید:انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی
1702338

وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۷ مناسب نیست/ ت به تکالیف قانونی اش عمل کند

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در سال ۹۷ گفت: وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۷ مناسب نیست، در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش می کنیم نواقص آن جبران شود  و بودجه بخش دفاعی کشور افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه تصویب کرد که سالانه پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به بنیه دفاعی اختصاص پیدا کند، ادامه داد: مجلس قانون بی جهت و بدون فلسفه تصویب نمی کند، ما حرفی ورای  قانون نمی زنیم و از ت انتظار داریم به تکالیف قانونی اش عمل کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متأسفانه بودجه ای که ت برای بخش دفاعی کشور در نظر گرفته است با میزانی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، فاصله چند ده هزار میلیاردی دارد. نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به بودجه دفاعی کشور دغدغه دارد، اظهار کرد: امنیت اولویت اول ماست چرا که به صورت علنی از سوی دشمنان تهدید می شویم و باید در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم. وی افزود: انی که در مرز های کشور از امنیت مان دفاع می کنند و شبانه روز  با گروه های تروریستی و ابکار در حال مبارزه هستند، نباید دغدغه معیشت خانواده هایشان را داشته باشند لذا با توجه به این مسائل، بودجه دفاعی کشور باید افزایش یابد.
1699368

وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۷ مناسب نیست/ ت به تکالیف قانونی اش عمل کند

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در سال ۹۷ گفت: وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۷ مناسب نیست، در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش می کنیم نواقص آن جبران شود  و بودجه بخش دفاعی کشور افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه تصویب کرد که سالانه پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به بنیه دفاعی اختصاص پیدا کند، ادامه داد: مجلس قانون بی جهت و بدون فلسفه تصویب نمی کند، ما حرفی ورای  قانون نمی زنیم و از ت انتظار داریم به تکالیف قانونی اش عمل کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متأسفانه بودجه ای که ت برای بخش دفاعی کشور در نظر گرفته است با میزانی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، فاصله چند ده هزار میلیاردی دارد. نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به بودجه دفاعی کشور دغدغه دارد، اظهار کرد: امنیت اولویت اول ماست چرا که به صورت علنی از سوی دشمنان تهدید می شویم و باید در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم. وی افزود: انی که در مرز های کشور از امنیت مان دفاع می کنند و شبانه روز  با گروه های تروریستی و ابکار در حال مبارزه هستند، نباید دغدغه معیشت خانواده هایشان را داشته باشند لذا با توجه به این مسائل، بودجه دفاعی کشور باید افزایش یابد.
1726336

ت یب ت به واسطه انتقاد از بودجه اقدام جدیدی نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درخصوص برخی اظهارنظرها در خصوص لایحه بودجه و ت یب ت بهانه انتقاد از این لایحه، گفت: این مسئله که افرادی بخواهند آماری ساختگی، غیرصحیح و کذب منتشر کنند از نظر حقوقی نیز جرم محسوب می شود.
1786256

کاهش بودجه دفاعی از ۵ به ۱.۲% در لایحه ت/ امنیت، خط قرمز است

رئیس کمیته دفاعی مجلس، از کاهش بودجه دفاعی کشور از ۵ به ۱.۲ درصد در لایحه بودجه پیشنهادی ت خبر داد و تاکید کرد: حوزه امنیتی و دفاعی کشور، خط قرمز مجلس است.
2434861

بودجه دفاعی در سال ۹۸ افزایش خواهد داشت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سعی می کنیم با ارائه پیشنهادات و تعامل با ت بودجه دفاعی کشور در سال ۹۸ افزایش پیدا کند.
1820218

گزارش های تفریغ بودجه بی تاثیر است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ی از تاثیرگذاری گزارش های تفریغ بودجه در بودجه ریزی کشور انتقاد کرد.
543262

انتقاد مخالف لایحه بودجه از نحوه مقابله با فرارمالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی های وزارت نفت

مردم شاهین شهر از کمبود اختیارات نمایندگان در تعیین بودجه سالانه کشور انتقاد کرد.
543568

انتقاد مخالف لایحه بودجه از نحوه مقابله با فرارمالیاتی و تاخیر در پرداخت بدهی های وزارت نفت

مردم شاهین شهر از کمبود اختیارات نمایندگان در تعیین بودجه سالانه کشور انتقاد کرد.
1698290

انتقادات با انتقام بودجه ای مواجه می شود/ ظرفیت انتقاد در کشور پایین است

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر اینکه ظرفیت انتقاد در کشور پایین است، گفت: گاهی انتقادات با انتقام بودجه ای جبران می شود.
829386

انتقاد از حذف ردیف بودجه احداث سدها

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از حذف ردیف بودجه فعالیت سدها در شهرستان های دشتی و تنگستان گفت: بسیاری از فعالیت های عمرانی نظیر راه اندازی سدها دارای ردیف بودجه مستقل در سال های گذشته بود.
1699816

وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۷ مناسب نیست/ ت به تکالیف قانونی اش عمل کند

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در سال ۹۷ گفت: وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۷ مناسب نیست، در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش می کنیم نواقص آن جبران شود  و بودجه بخش دفاعی کشور افزایش پیدا کند.وی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه تصویب کرد که سالانه پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به بنیه دفاعی اختصاص پیدا کند، ادامه داد: مجلس قانون بی جهت و بدون فلسفه تصویب نمی کند، ما حرفی ورای  قانون نمی زنیم و از ت انتظار داریم به تکالیف قانونی اش عمل کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متأسفانه بودجه ای که ت برای بخش دفاعی کشور در نظر گرفته است با میزانی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، فاصله چند ده هزار میلیاردی دارد.نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به بودجه دفاعی کشور دغدغه دارد، اظهار کرد: امنیت اولویت اول ماست چرا که به صورت علنی از سوی دشمنان تهدید می شویم و باید در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم.وی افزود: انی که در مرز های کشور از امنیت مان دفاع می کنند و شبانه روز  با گروه های تروریستی و ابکار در حال مبارزه هستند، نباید دغدغه معیشت خانواده هایشان را داشته باشند لذا با توجه به این مسائل، بودجه دفاعی کشور باید افزایش یابد.
1523076

تحقق تنها 14 درصد از بودجه 96 شهرداری کرج در شش ماهه اول

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای ی شهر کرج از وضعیت تحقق بودجه 96 شهرداری کرج انتقاد کرد و گفت: تنها 14 درصد از بودجه 96 شهرداری کرج در شش ماهه اول سال جاری محقق شده است که این موضوع باید رسیدگی شود.
2184794

اروپا باید 4 درصداز تولید ناخالص داخلی را به بودجه دفاعی اختصاص دهد

رئیس جمهور در گفت وگو با یکی از رو مه های انگلیسی ضمن انتقاد از سیاست های نخست این کشور در زمینه برگزیت بار دیگر به هزینه های دفاعی که کشورهای اروپایی اختصاص می دهند هم اشاره کرد و گفت که…
1698950

انتقاد سلحشوری از کاهش اعتبارات ن در بودجه

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای ی از کاهش اعتبارات حوزه ن در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد.
609492

ترامپ دستور افزایش ۵۴میلیارد دلاری بودجه دفاعی را صادر کرد

ترامپ با صدور دستوری از رئیس اداره مدیریت و بودجه خواسته است تا بودجه دفاعی این کشور را به میزان ۱۰% یعنی معادل ۵۴ میلیارد دلار افزایش دهد.
628066

بودجه جاری کشور را نمی توان کاهش داد/ عدم اصلاح روند بودجه نویسی کشور را در سال های آینده دچار مشکل می کند

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 گفت: با این روند بودجه طی سال های آینده دیگر کفاف هزینه های جاری ت را نخواهد داد.
2061560

اصلاح ۲ ردیف بودجه دفاعی+سند

رئیس مجلس اصلاحیه بودجه ۹۷ را با اصلاحاتی در ۲ ردیف بودجه دفاعی و همچنین منابع بودجه عمومی ت برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
641016

انتقاد «فرید زکریا» از تصمیم ترامپ برای افزایش بودجه نظامی

دونالد ترامپ اقدام به یک تغییر اساسی در بودجه سالیانه زده است که از زمان اعلام آن بحث و جدل های بسیاری را در محافل داخلی این کشور و همچنین پژوهشکده های سیاست خارجی و روابط بین الملل در سراسر دنیا به راه انداخته است. افزایش 10 درصدی بودجه نظامی که معادل 54 میلیارد دلار خواهد بود، به بهای کاهش اساسی بودجه نهادهای دیگر ی همچون وزارت امور خارجه صورت میگیرد که این مساله انتقاد و نگرانی بسیاری از تحلیلگران را به همراه داشته است.
1577074

بودجه سال 97 رقابتی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داد: با اصلاح نظام بودجه ریزی، چالش ها و مشکلات بودجه کشور در سال آینده رفع شود .
370208

تاکید بر ضرورت تقویت و افزایش بودجه دفاعی کشور

مردم اورامانات در مجلس با طرح این سوال که علت عدم پرداخت حق ارشدیت نیروهای و چیست، خواستارتقویت بودجه دفاعی کشور شد.
543914

کواکبیان: پورشه سوار چه نیازی به یارانه ۴۵هزارتومانی دارد؟/ انتقاد از اختصاص بودجه به نهادهای خاص

مردم تهران در مجلس شورای ی از تصویب نشدن جداول پیوست در بودجه های سالانه و نبود نظارت بر کمک به نهادها انتقاد کرد.
370334

تاکید کمیسیون امنیت ملی بر اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه دفاعی

سحنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی از کمیسیون تلفیق خواستند تخصیص 5 درصد از بودجه عمومی به حوزه دفاع و اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این حوزه در بودجه 96 به تصویب…
1873480

انتقاد شدید دموکرات از طرح بودجه ۲۰۱۹ ت

پلوسی با صدور بیانیه ای به شدت از طرح پیشنهادی بودجه ت برای سال ۲۰۱۹ انتقاد کرد.
2055032

مجلس آماده تصویب بودجه برای حمایت از برنامه موشکی و دفاعی است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به هر میزانی که مصلحت اقتضا کند آماده تصویب بودجه برای حمایت از سیاست های موشکی و برنامه های دفاعی کشور است.
1698138

انتقاد لاریجانی از درآمدهای کم کشور

رئیس مجلس شورای ی گفت: تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش های دیگر تهیه می کند، به زور به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، بودجه جاری کشور هم همین قدر است.
1703642

وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۷ مناسب نیست/ ت به تکالیف قانونی اش عمل کند

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی   درباره وضعیت بودجه دفاعی و امنیتی کشور در سال ۹۷ گفت: وضعیت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۷ مناسب نیست، در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تلاش می کنیم نواقص آن جبران شود  و بودجه بخش دفاعی کشور افزایش پیدا کند.وی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه تصویب کرد که سالانه پنج درصد از بودجه عمومی کشور باید به بنیه دفاعی اختصاص پیدا کند، ادامه داد: مجلس قانون بی جهت و بدون فلسفه تصویب نمی کند، ما حرفی ورای  قانون نمی زنیم و از ت انتظار داریم به تکالیف قانونی اش عمل کند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متأسفانه بودجه ای که ت برای بخش دفاعی کشور در نظر گرفته است با میزانی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، فاصله چند ده هزار میلیاردی دارد.نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به بودجه دفاعی کشور دغدغه دارد، اظهار کرد: امنیت اولویت اول ماست چرا که به صورت علنی از سوی دشمنان تهدید می شویم و باید در حوزه دفاعی کاملا آماده باشیم.وی افزود: انی که در مرز های کشور از امنیت مان دفاع می کنند و شبانه روز  با گروه های تروریستی و ابکار در حال مبارزه هستند، نباید دغدغه معیشت خانواده هایشان را داشته باشند لذا با توجه به این مسائل، بودجه دفاعی کشور باید افزایش یابد.
655220

سهم بودجه در رشد اقتصادی کمتر از ۲۰ درصد/ بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: سهم بودجه در تأمین منابع مالی رشد اقتصادی کشور کمتر از 20 درصد است.
614016

ترامپ به دنبال افزایش بودجه دفاعی

رئیس جمهوری از کنگره این کشور خواست تا به میزان ۱۰ درصد بودجه دفاعی را برای سال ۲۰۱۸ بیشتر کرده و به میزان زیادی از کمک های خارجی بکاهد.
1631530

مجلس خودش می خواهد در راس امور نباشد! نمی توان به زور او را به راس امور رساند!

اگر نظام بودجه ریزی کشور مشکل دارد،مجلس است که باید اصلاحش کرد،اگر بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد مجلس است که باید نظارت کند! نمایندگان مجلس نشده اند که به اصطلاح غر بزنند، مجلس باید کمی از اوقات فراغتش را در طول سال کم کند تا با همکاری نهادهای دخیل،نظام بودجه ریزی کشور را اصلاح کند. این که نمی شود هر سال خود مجلسیان از بودجه مصوب خودشان انتقاد کنند!
1821310

۹۶ درصد منابع و مصارف در بودجه پارسال محقق شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از گزارش زودهنگام دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۵ گفت: این گزارش چهار ماه زودتر از موعد و بدون بررسی مجلس و اطلاع ت ارائه شد.
1960086

ترامپ، کنگره را به رد لایحه بودجه تهدید کرد

رئیس جمهور در توییت جدید خود با انتقاد از دموکرات ها تهدید کرد احتمالا لایحه بودجه کنگره این کشور را رد کند.
954884

نویخت: انتقاد بدون پشتوانه از ت سیاه نمایی است

ایسنا نوشت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انتقاد بدون پشتوانه از ت را سیاه نمایی توصیف کرد و گفت: 29 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از سوی ت به بانک ها تزریق شده است.
724868

افزایش اعتبارات طرح های آبیاری در بودجه ی 96

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای ی از افزایش اعتبار برای اجرای طرح های آبیاری کشاورزی در کشور در بودجه سال 96 خبر داد.
1183258

جرمی کوربین از کاهش بودجه پلیس انتقاد کرد

همشهری آنلاین: حزب کارگران بریتانیا تصمیم ترزا می، نخست این کشور، برای کاستن از شمار نیروهای پلیس را مورد انتقاد قرار داد.
2447099

بودجه های اختصاصی برای امنیت مرزها به هیچ وجه کافی نیست

همشهری آنلاین: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی گفت: بودجه های اختصاص یافته برای ساماندهی مرز و برقراری امنیت به هیچ وجه کفاف امنیت مرزها را نمی دهد.
2243948

مفاد بودجه دفاعی درباره ایران چبست؟/ یک بند مهم که جنجالی شده!

تسنیم نوشت: لایحه بودجه دفاعی برای سال مالی ۲۰۱۹ که با امضای رئیس جمهور این کشور به قانون تبدیل شد حاوی بندهای متفاوتی درباره ایران است.
2406160

سه انتقاد به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در بخشنامه بودجه ۹۸

در ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ بود که رئیس جمهور بخشنامه سال ۱۳۹۸ را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. در بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده بود که افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین گردد. سه انتقاد به این پیشنهاد ت وارد است.
2444876

سهم اعتبارات دفاعی از صندوق توسعه در بودجه ۹۸ پیش بینی نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش بینی نشده است.
553486

اعداد و ارقام بودجه باید واقعی باشند/ انتقاد از افزایش هزینه های جاری ت در بودجه 96

لنگرود در مجلس با انتقاد از افزایش هزینه های جاری ت در بودجه سال آینده، تأکید کرد: اعداد و ارقام بودجه های سنواتی باید واقعی باشند نه اینکه بخواهیم خودمان را با این اعداد قانع کنیم.
1643868

ت کشور را گران اداره می کند/ کاری که در حال حاضر انجام می دهیم بودجه نویسی نیست!

بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 95، مقدار 208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری ت و 42 هزار میلیارد تومان نیز صرف پروژه های عمرانی کشور شده است. برآوردها نشان می دهد که بودجه سال جاری نیز کم از بودجه های گذشته ندارد و بنا به گفته نمایندگان مجلس، بیش از 90 درصد بودجه کشور، صرف هزینه های جاری شده است.
2146174

انتقاد یک از تعطیلات تابستانی مجلس با توجه به شرایط اقتصادی

همشهری آنلاین: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تعطیلی دو هفته آینده نمایندگان و با یادآوری وضعیت اقتصادی کشور، خواستار لغو این تعطیلات توسط هیأت رئیسه مجلس شد.
393910

حق وحقوق آموزش وپرورش در لایحه بودجه ۹۶ ضایع شده است

مردم ارومیه در مجلس از روند بررسی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال آینده کل کشور انتقاد کرد.
394344

حق وحقوق آموزش وپرورش در لایحه بودجه ضایع شده است

مردم ارومیه در مجلس از روند بررسی اعتبارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال آینده کل کشور انتقاد کرد.
928352

| رئیس جمهور: بودجه دفاعی در ت یازدهم ۱۴۵درصد افزایش یافت

حجت ال رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز در حرم مطهر (ره) گفت: آمار و ارقام نشان می دهد که در ت یازدهم بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این ت ۱۴۵درصد رشد داشته است و این به آن معناست که در شرایط سخت اقتصادی کشور، اهتمام ت به تقویت بیشتر نیروهای مسلح بوده است.
1868308

بودجه نهادهای فرهنگی خاص قطعا حذف می شود

بوکان در مجلس با تاکید بر اینکه نظر اکثریت نمایندگان مجلس بر حذف ج ۱۷ از بودجه ٩٧ است، در خصوص ن یتی برخی از افراد فعال در موسساتی که بواسطه تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه شان حذف می شود، گفت: از افرادی که تاکنون بودجه دریافت می د و حال قرار شده است بودجه آن ها قطع شود باید پرسید وقتی اعتبار گرفتید چه کردید؟ و آیا وضع فرهنگ در کشور بواسطه کارهای شما بهبود یافته است؟
2432871

واکنش فاطمه حسینی به پیشنهاد عجیب

ایلنا نوشت: یک عضو کمیسیون اقتصادی ضمن انتقاد از حرف های بعضی از مسئولان سابق کشور گفت: این که عده ای مطرح می کنند یارانه را چند برابر کنید، بگویند از چه بودجه ای باید آن را تامین کرد.
1870946

بودجه شرکت های تی حیاط خلوت ت شده و نظارتی بر آن نمی شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عدم بررسی بودجه شرکت های تی گفت: این شرکت ها حیاط خلوت ت شده اند و هیچ نظارتی بر بودجه آنها نمی شود.
1804354

آقای ! لایحه بودجه 97 را پس بگیرید

کمیسیون تلفیق بودجه، لایحه بودجه سال 97 را شخم زده و شیر بی یال و دم و اشکمی از آن درآورده است که عملا اقتصاد کشور را به سمت فلج کامل خواهد برد .
1349752

بودجه دفاعی ۶۹۶ میلیارد دلاری تصویب شد

مجلس نمایندگان روز لایحه بودجه دفاعی این کشور برای سال مالی ۲۰۱۸ را به تصویب رساند.
1433036

تشریح دلایل عدم اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کشور

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی بر وم تغییر نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی تاکید کرد.
1693748

بودجه دفاعی ایران چقدر است؟

محسن تولایی: بودجه دفاعی ایراچقدر در سال است؟ چه سهمی از درآمدهای کشور را به خود اختصاص می دهد و این هزینه، ایران را در چه جایگاهی از دنیا قرار می دهد؟
618098

کاریکاتور/ بودجه دفاعی 600 میلیارد دلاری !

نمایندگان مجلس روز با ۲۶۹ رای موافق و ۱۵۱ رای مخالف بودجه دفاعی سال ۲۰۱۶ این کشور را بالغ بر۶03 میلیارد دلار به تصویب رساندند.

انتقاد رئیس کمیسیون امنیت ملی از وضعیت بودجه دفاعی کشور