اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند


411576

اگر قاطر ی را رم ندهی، ی با تو کاری ندارد

مجموعه: دنیای ضرب المثل داستان ضرب المثل اگر قاطر ی را رم ندهی، ی با تو کاری ندارد یکی بود ، یکی نبود . در شبی از شبها ملا نصرالدین وزنش کنار هم نشسته بودند و از هر دری حرف می زدند همسر ملا پرسید : تو می دانی که در آن دنیا چه خبر است و بعد از مرگ چه بلایی سر ‌آدم می آورند ؟ ملا گفت : من که نمرده ام تا از آن دنیا خبر داشته باشم ولی این که کاری ندارد الان به آن دنیا می روم و صبح زود خبرش را برای تو می آورم . زن ملا خوشحال شد و تشکر کرد . ملا از جا بلند شد و یکراست به طرف گورستان رفت و توی قبری خالی دراز کشید آن قبر از آ ین قبرهای گورستان بود و کنار جاده قرار گرفته بود تا یک نفر از جاده ی کنار گورستان عبور می کرد . ملا فکر می کرد که فرشته ها دارند به سراغش می‌آیند و سوال و جواب می کنند و از حرفهای آنها می فهمم که در آن دنیا چه خبر است ؟ ساعت ها گذشت ولی خبری نشد کم کم ملا خوابش گرفت صبح که شد کاروانی از‌ آن جا عبور می کرد . شترها هر کدام زنگی به گردان داشتند با شنیدن صدای زنگ ملا از خواب بیدار شد و گمان کرد که وارد دنیای دیگری شده سراسیمه از جا پرید و از قبر بیرون آمد . ساربانی که افسار چند شتر در دستش برد افسارها را از ترسش رها کرد و پا به فرار گذاشت . کالاهایی که پشت شتران بود بر زمینی ریخت . اوضاع شیر تو شیر شد . کاروان به هم ریخت . بزرگ کاروان ساربان فراری با با خشم صدا زد و گفت : چرا بیخودی فریاد کشیدی و شترها را فراری دادی ؟ ساربان ماجرای قبر کنار جاده را تعریف کرد . کاروانیان ملا را به حضور کاروان سالار آوردند . کاروان سالار تا ملا را دید سیلی محکمی به گوشش زد و او را به باد گرفت صاحبان کالا هم هر کدام با چوب و چماق به جان ملا افتادند و او را زخمی د . ملا فرار کرد و به خانه اش رسید . زن بدون توجه به سر و صورت ملا تا در را گشود و گفت : ببینیم از آن دنیا برایم خبر آورده ای ؟ ملا گفت : خبری نبود . همین قدر فهمیدم که اگر قاطر ی را رم ندهی ب ،ا تو کاری ندارند .از آن به بعد ، وقتی بخواهند ی را از عاقبت ظلم و ستم آگاه کنند ، می گویند اگر قاطر ی را رم ندهی ، ی با تو کاری ندارد
821310

توانایی پنهانی...(مشاوره تلفنی09226380616)

توانایی پنهانی... این حکایت درباره مرد کشاورزی بود که یک قاطر پیر داشت. قاطر در گودال آبی افتاد مرد کشاورز سر و صدای قاطر را شنید و متوجه قضیه شد. کشاورز بالای سر او رسید و پس از اینکه خوب همه چیز را ارزی کرد فکر کرد نه قاطر و نه گودال آب هیچکدام آنقدر ارزش ندارند که بخواهد برای آنها هزینه زیادی د. بنابراین همسایه خود را خبر کرد و به کمک هم تصمیم گرفتند قاطر بیچاره را در همان گودال آب دفن کنند. وقتی که آنها برای پر گودال آمده بودند قاطر بیچاره از هوش رفته بود. اما همینکه آنها مشغول بیل زدن بودند و خاک داخل گودال می ریختند مقداری از آن خاک پشت حیوان می ریخت و نا خود آگاه تکان می خورد. این صحنه چیزی را به فکر کشاورز انداخت هر وقت که از قاطر برای جمع آوری فضولات استفاده می کرد و مقداری از آن پشت او می ریخت قاطر خود را تکان می داد و یک قدم به جلو بر می داشت. ناگهان چشمانش برق زد و فریاد زد: اون خودشو ت می ده و یک قدم میاد بالا! ادامه مطلب
2393092

اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند

در شبی از شبها ملا نصرالدین وزنش کنار هم نشسته بودند و از هر دری حرف می زدند همسر ملا پرسید : تو می دانی که در آن دنیا چه خبر است و بعد از مرگ چه بلایی سر آدم می آورند ؟ ملا گفت : من که نمرده ام تا از آن دنیا خبر داشته باشم ولی این که کاری ندارد الان به آن دنیا می روم و صبح زود خبرش را برای تو می آورم .زن ملا خوشحال شد و تشکر کرد . ملا از جا بلند شد و یکراست به طرف گورستان رفت و توی قبری خالی دراز کشید آن قبر از آ ین قبرهای گورستان بود و کنار جاده قرار گرفته بود تا یک نفر از جاده ی کنار گورستان عبور می کرد . ملا فکر می کرد که فرشته ها دارند به سراغش می آیند و سوال و جواب می کنند و از حرفهای آنها می فهمم که در آن دنیا چه خبر است ؟ ساعت ها گذشت ولی خبری نشد کم کم ملا خوابش گرفت صبح که شد کاروانی از آن جا عبور می کرد . شترها هر کدام زنگی به گردان داشتند با شنیدن صدای زنگ ملا از خواب بیدار شد و گمان کرد که وارد دنیای دیگری شده سراسیمه از جا پرید و از قبر بیرون آمد .ساربانی که افسار چند شتر در دستش برد افسارها را از ترسش رها کرد و پا به فرار گذاشت . کالاهایی که پشت شتران بود بر زمینی ریخت . اوضاع شیر تو شیر شد . کاروان به هم ریخت . بزرگ کاروان ساربان فراری با با خشم صدا زد و گفت : چرا بیخودی فریاد کشیدی و شترها را فراری دادی ؟ ساربان ماجرای قبر کنار جاده را تعریف کرد . کاروانیان ملا را به حضور کاروان سالار آوردند . کاروان سالار تا ملا را دید سیلی محکمی به گوشش زد و او را به باد گرفت صاحبان کالا هم هر کدام با چوب و چماق به جان ملا افتادند و او را زخمی د .ملا فرار کرد و به خانه اش رسید . زن بدون توجه به سر و صورت ملا تا در را گشود و گفت : ببینیم از آن دنیا برایم خبر آورده ای ؟ ملا گفت : خبری نبود . همین قدر فهمیدم که اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند .
323904

حاکم نیشابور و مابقی ماجرا

حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود ، مردی میان سال در زمین کشاورزی مشغول کار بود .حاکم بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد.به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید حاکم از تخت پایین آمده بود و آرام قدم میزد، گفت میتوانی بر سر کارت برگردی ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند حاکم کشیده ای محکم پس گردن او نواخت . همه حیران از آن عطا و حکمت این جفا ، منتظر توضیح حاکم بودند.حاکم پرسید : مرا می شناسی؟بیچاره گفت : شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید.حاکم گفت: آیا بیش از این مرا میشناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود.حاکم گفت:بخاطر داری بیست سال قبل با دوستی به پابوس سلطان کرامت و جود حضرت رضا (ع) رفته بودی؟ دوستت گفت خدایا به حق این آقا مرا حاکم نیشابور کن و تو محکم بر گردن او زدی که ای ساده دل! من سالهاست از آقا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم می خواهم هنوز اجابت نشده آن وقت تو حکومت نیشابور را می خواهی؟یک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد.حاکم گفت: این قاطر و پالانی که می خواستی ، این کشیده تلافی همان کشیده ای که به من زدی.فقط می خواستم بدانی که برای آقا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد. فقط ایمان و اعتقاد ست که فرق دارد.
1398522

داستان کوتاه

روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید . حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند . روستایی بی نوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند. حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم میزد به مرد کشاورز گفت میتوانی بر سر کارت برگردی ، ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند حاکم کشیده ای محکم پس گردن او نواخت . همه حیران از آن عطا و حکمت این جفا ، منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید : مرا می شناسی؟ کشاورز بیچاره گفت : شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید. حاکم گفت: آیا بیش از این مرا میشناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود. حاکم گفت:بخاطر داری بیست سال قبل که با هم دوست بودیم در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود من رو با آسمان و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل! من سالهاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم می خواهم هنوز اجابت نشده آن وقت تو حکومت نیشابور را می خواهی؟ یک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت: این قاطر و پالانی که می خواستی ، این کشیده هم تلافی همان کشیده ای که به من زدی. فقط می خواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد. فقط ایمان و اعتقاد ست که فرق دارد.... از خدا بخواه فقط بخواه و زیاد هم بخواه خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست ولی به خواسته ات ایمان داشته باش.
1521592

یابو و قاطر

دیروز عصر یه قرص کلداستاپ خوردم و غش تا صبح. امروز  صبح دیدم بلاگ اسکای یادداشت و کامنت های روز شنبه رو حذف کرده. کلی از دستش عصبانی شدم. دختر بدی شده.راستی بچه ها ی میدونه چجوری میشه از آرشیو اینجا، بک آپ تهیه کرد؟ اگه ی میدونه لطفا به من بگه!****امروز دو به شک کلی منو خندوند. داشت درمورد گونه و تیره و جنس تو رده بندی گیاهان برام توضیح میداد بعد گفت اگه دوتا گونه ی جاندار بچه دار بشن و بچه شون زایا باشه از یک گونه هستند درغیر اینصورت از یک گونه نیستند و اسم اون گیاه با هم فرق میکنه. بعد برام مثال جانوریشو زد گفت مثل قاطر و یابو که بچه ی الاغ و اسب هستند و نازا هستند پس گونه ی اسب و الاغ با هم فرق داره هرچند هردوشون چها ا هستند. وسط حرفای دیگه اش من رفته بودم توی فکر که ازم پرسید به چی فکر میکنی؟ گفتم داشتم فکر می بابای یابو اسب بود یا الاغ؟ یه طوری نگاهم کرد که نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم. به من میگه: یعنی تا آ عمرت اسب و الاغ و یابو  و قاطر ببینی میخوای یاد من بیفتی؟ چیز دیگه از حرفام یادت نمود که با اونا یاد من بیفتی. گفتم نه نگران نباشید قول میدم هروقت روغن کرچک دیدم یاد شما بیفتم! یعنی مرده بودم از خنده.اونقدر چیزای زیادی بلده که یادم بده که نگو و نپرس. حس میکنم دوباره بچه ی مدرسه رو شدم و روزا میرم مدرسه.
2013638

غزل تازه

نپرسی: چرا تن ندارند دیگر سر و شکلِ روشن ندارند دیگر قرارِ ملاقاتِ زن ها اداری ست ببین شوهران زن ندارند دیگر فقط شکلکِ عاشقی درمی آرند مدادِ نوشتن ندارند دیگر نِ عمومی، اگر جمله هاشان پر از ما شده، من ندارند دیگر چگونه در این عشق بازی ببازند دلی را که اصلاً ندارند دیگر غمی هست در جیبِ شلوارهاشان نی که دامن ندارند دیگر مریم جعفری آذرمانی ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
2048602

اسب ها را نکشید

لاشه اسب های کشته شده، این سو و آن سوی مناطق مرزی رها شده است، آن هم با انواع آلودگی های زیست محیطی برای آب و خاک منطقه.به طور سنتی کولبری در نقاط مرزی ایران با اسب و قاطر قرین شده و کولبران از این دو حیوان برای جابه جایی کالاها استفاده می کنند.
2498470

تهدیدم د اگر پول ندهی فوتب تمام می شود

دروازه بان سابق تیم ملی ایران گفت: در زمانی که در اوج بودم عده ای مرا تهدید د و گفتند اگر به ما پول ندهی کاری می کنیم که فوتب تمام شود.
1905666

ع / چلسی، میهمان پرسپولیس

تیم فوتبال چلسی برای انجام دیداری دوستانه با پرسپولیس به تهران آمد. هواپیمایی "هما" زمانی که طیران الخلیج و ایرلاین های عربی، قاطر داشتند، چلسی را از لندن به تهران آورد .
1415252

شبتون خوش دوستان ....

آرامش شب نصیب انی کهدعا دارند ، ادعا ندارندنیایش دارند ، نمایش ندارندحیا دارند ، ریا ندارندرسم دارند ، اسم ندارندشبتون خوش
2126510

افسانه ای قدیمی

موش گفت دریغا که جهان هر روز  کوچک تر می گردد  در آغاز به قدری بزرگ بود که می ترسیدم هی می دویدم و می دویدم و خوشحال بودم که سرانجام در دور دست دیوا رهایی در راست و چپ می دیدم اما این دیوارهای دراز چنان زود تنگ شده است که من دیگر در آ ین اتاق هستم و آن گاه در گوشه تله ای هست که من باید تویش بیفتمگربه گقت فقط باید مسیرت را تغییر دهی  و آن را بلعیدروزی روزگاری در زمان های کهن مرد کشاورزی بود که یک زن نق نقو و اعصاب خورد کن داشتکه از صبح تا نصف شب در مورد هر چیزی که به ذهنش می رسید شکایت می کردتنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه مشغول بکار بود یا شخم می زدیک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آوردکشاورز قاطر پیر را  به زیر سایه ی درختی در پشت سرش راندو شروع به خوردن ناهار خود کردبلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز اگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی به پشت سر زن و در دم کشته شدچند روز بعد در مراسم تشییع جنازه زن کشیش متوجه چیز عجیبی شدهر وقت یک زن عزادار برای تسلیت گویی به مرد کشاورز نزدیک میشدمرد گوش میداد و به نشانه تصدیق سر خود را بالا و پایین می کرداما هنگامی که یک مرد عزادار به او نزدیک می شداو بعد از یک دقیقه گوش به حرف های مرد سر خود را به نشانه مخالفت تکان می دادپس از مراسم تدفین کشیش نزد کشاورز رفت و از کشاورز در مورد قضیه ای که دیده بود سوال کردکشاورز با لبخند گفت  خوب این ن می آمدند چیز خوبی  در مورد همسر من می گفتندکه چقدر خوب بود یا چه قدر خوشگل یا خوش لباس بود بنابراین من هم تصدیق می و سرم را به نشانه تایید حرف ها تکان می دادمکشیش پرسید پس مردها چه می گفتند که مخالفت می کردیکشاورز گفت  آنها می خواستند بدانند که آیا قاطر را حاضرم بفروشم یا نه 
2444227

گفت و شنود/ اگر یکی دیگه بزنی هیچی!

یارو دو کیسه شیشه بار قاطر کرده و قصد ورود به شهر را داشت که دروازه بان با چماق محکم روی یکی از کیسه ها کوبید و از طرف پرسید؛ توی کیسه چیست؟ صاحب بار گفت؛ اگر یکی دیگه بزنی هیچی!
792548

قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا نتیجه فساد ساختاری

میزان واردات کالای قاچاق به کشور خواه 25 یا 15 میلیارد دلار باشد، به طور قطع با قاطر یا از مبادی غیر رسمی انجام نمی شود؛ بلکه به دلیل فساد ساختاری از مرزهای رسمی وارد می شود.
1955684

طنز؛ دو خط و ماسِ دعا برای سال جدید

هر برج، جوری تهِ حساب بانکی مان را می لیسیم که آب بریز گلاب جمع کن. صاف و صیقل عینهو قلبِ مؤمن، الی البرج الی. حسرت به دل چندرغاز یارانه مانده که اقل کم نیم ساعت کف حساب مان خستگی در کند و یک قُلپ چایی سر بکشد. لدیِ الورود، برداشت می کنیم. یازده تا کارت بانکی، عین آمار، کأنّ توبره قاطر قحطی زده، خالی است.
54976

کیفیت زندگی

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای درسراسر دنیا مبدل شده است(لوتانس،1998) در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیرکاری)تاکید می شد)محب علی،1997). طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری،درجستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند )آکدر،2006) برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشدو تعالی کارکنان در سازمان می شود(فلیپو،1998) از این رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معامله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد)منبع: http://rvelayati. /
2498652

تهدیدم د و گفتند اگر پول ندهی فوتب را تمام می کنیم

دروازه بان سابق تیم ملی ایران گفت: در زمانی که در اوج بودم عده ای مرا تهدید د و گفتند اگر به ما پول ندهی کاری می کنیم که فوتب تمام شود.
1792334

کانون های وکلا در زمینه کاری ، تکلیفی ندارند

رییس سابق اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، گفت: کانون های وکلا در زمینه کاری برای وکلا توانایی و تکلیفی ندارند.
2285294

افرادی که دنبال کاری هستند صلاحیت نمایندگی ندارند/ تلاش برخی برای داشتن نقش اپوزیسیون ،مذبوحانه است

برخی نمایندگان و شخصیت های به اظهارات ساختارشکنانه دو مجلس واکنش نشان داده و تأکید د: افراد یا هر جریانی در مجلس که در شرایط حاضر اولویت خود را به جای بیان مسائل معیشتی و فشار اقتصادی، بحث های یا کاری بگذارند به انحراف رفته و صلاحیت نمایندگی ملت ایران را ندارند.
2212160

اصطلاح سیفالَ غَنَه در شهر نراق

سیفالَ غَنَه یک گویش نراقی است و نام یکی از ابزارهای کار پالان دوزها بوده و آن عبارت از یک سیخ یا میله ف ی به طول ۶۰ تا ۷۰ سانتی متر که نوک آن دارای دوشاخه است و سیفال به ساقهٔ گندم می گویند. پالان یک پوشش ضخیم است که از جنس گلیم یا پارچه است و توسط پالان دوزها برای الاغ و قاطر و اسب دوخته می شود و داخل آن را با سیفال ، کاه یا کُلش به وسیله سیفالَ غَنه پُر می کنند تا فشرده و محکم شود و سپس با جوالدوز و نخ می دوزند . چیزی شبیه زین است که روی اسب و قاطر قرار می دهند و دارای کاربری سواری و باری است. در قسمت عقب پالان یک تَسمه چرمی به نام "رونَکی " است که این رونکی به وسیله یک تکه قالیچه مانند به نام " بالا بغدادی" که از دو طرف پالان روی انتهای بدن الاغ ثابت نگه می دارد و مانع می شود که پالان از روی بدن حیوان حرکت کند . همچنین در یک طرف پالان یک تسمهٔ نخی به نام" تِنک " الاغ بسته می شود که با عبور از زیر شکم الاغ به قلاب نخی طرف دیگر محکم بسته می شود و پالان روی بدن الاغ یا قاطر ثابت قرار می گیرد. پس از قرار گرفتن پالان روی الاغ خورجین را روی آن مستقر می کنند. خورجین از دو طرف پالان آویخته شده و تعادل و توازن را یکنواخت می نماید و صاحب مال به راحتی می تواند روی آن سوار شود. از نویسنده و پژوهشگر جناب آقای مرتضی علی آقایی فرزند علی اکبر به جهت تهیه پست سیفالَ غنه برای اولین بار سپاسگزاریم .
1364704

تصاویر | روزگار پر رنج و خطر ن روستایی در وان ترکیه

در روستای چاتاک در استان وان ترکیه همه روزه گروهی از ن سفری طولانی و صعب العبوری را طی می کنند. ن بریوان صبح ها سوار بر قاطر سفری سه ساعته را آغاز می کنند و به ارتفاعات سه هزار متری کوهستان صعود می کنند تا خود را به ان برسانند. این ن از راه دامداری امرار معاش می کنند و برای دوشیدن شیر ان که توسط مردان روستای چاتاک به چراگاه ها برده شده رنج و خطر این سفر را به جان می ند.
1683642

پرواز با پیکان- دو

درِ عقب سمت شاگرد سنگین بسته می شود، دختر پیاده که شد، من از آینه بغل نگاهم روی در عقب سمت شاگرد بود، که بسته شدنش را ببینم، گوشم تیز بود تا صدای ت ل ق بسته شدن را بشنوم. ولی تا همان ت ل آمد و از آینه بغل دیدم که چفت نشد. یک لحظه تقلا طور خواستم که دوباره در را ببندد، محکم تر. اما سرش را انداخت پایین. از ماشین دور شد. با کش و قوس به زحمت در عقب سمت شاگرد را خودم بستم، ت ل ق. کامل چفت شد. این یکی هنوز سرش گرم گوشی بود. دختر که پیاده شد. این یکی گوشی را گذاشت توی جیبش. خواست که صحبت کند. حرف نامربوطی زد. جوابش ماند برای بعد. جای آن نبود که جواب داده شود. چون خیلی زود این یکی هم باید پیاده می شد. اینکه هربار باید دختری را تا سر کوچه شان برسانم چیز خوبی نیست، خطرناک است. وقتی پرواز کنم خطرناک تر است. اگر بالا بیاورد چه. من که حوصله تمیزکاری های بعد از آن را ندارم. می گندد. ماشینم از آن به بعد بوی گند معده خواهد داد. از چشمم می افتد. ولی اگر به بو عادت کنم، مثل بوی بنزین، مشکلی نیست. این را سرنشینان می گویند. بعضی ها مثل من بوی بنزین دوست دارند. ولی بیشترشان سخن به گزافه می گویند. چون فقط چند دقیقه ای سرنشین هستند و بس، اما من از ازل تا ابد راننده این پیکان، این بوی بنزین دلچسب بوده ام... سرنشینان امروز پنج نفر بودند. مقصد هر یکی جایی دورتر از آن دیگری. موسیقی امروز کمی فرق داشت. بجز من ی نمی فهمید چی به چی ست. موسیقی های پالپ فیکشن را یکی پس دیگری پلی می و به خورد شان می دادم. خیلی خوب گوش می دادند. چون سکوت کرده بودند. ی چیزی نمی گفت. شاید می ترسیدند این کارشان بی فرهنگی باشد. اگر با پنج نفر پرواز می ، محال بود به خانه برسیم، یکی شان خیلی گوشت و چربی اضافی دارد. پیکان تک پر است. فقط با راننده می پرد. مگر اینکه سرنشین یار ناز راننده اش باشد. که نیست. سرنشین ها گاهی گستاخند. که بی خود و بی جهت می گویند که سوار پیکان بشوند. اشتباه شان اینجاست. پیکان کاروان سرا نیست این را همه می دانیم. پیکان پیکان است. دوست ندارد شبیه قاطر باشد. چون شبیه ش نیست. ولی اگر ی او را شبیه قاطر ببیند. پیکان به این راحتی ها سواری نمی دهد. این وقت هاست که اصلا پر پرواز هم ندارد. دمق است. حتی من هم پروازی نمی دهد. چه برسد به اینکه به دختری سواری بدهد که پیکان را عین قاطر می بیند... ادامه دارد...
1926602

میدری: فقرا ص ندارند

همشهری آنلاین: احمد میدری معاون کار به صراحت لهجه معروف است وی معتقد است" فقرا ص ندارند"چون رسانه های حکومتی نقد نمی کنند نمایندگان شبکه درست اجتماعی برای شناخت مسائل مردم ندارند، روشنفکران در آسمان سیر می کنند و یان را ار اجرایی نمی دهند.
992292

مردم مسکن میخواهند و کاری به اصلاح طلب و اصولگرا ندارند

حجة ال رئیسی مردم مسکن میخواهند و کاری به اصلاح طلب و اصولگرا ندارند رئیسی , مسکن , ت دوازدهم , حجة ال رئیسیلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 226p |
1376044

تا ندهی بر بادم .....

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1257342

تنهایی انسان

انسانها وقتی دیگر نمی توانند چیزی از همدیگر یاد بگیرید و یا چیزی به همدیگر یاد بدهند و یا نیازی را از همدیگر رفع نمایند ، میرسند به جایی که دیگر هیچ کاری باهم ندارند و این یعنی پایان رابطه ها و پایان دوستی ها. آن وقت باید فقط بهم احترام بگذارند، درست مثل غریبه ها که با یکدیگر کاری ندارند ولی بهم احترام میگذارند. و این آغاز تنهایی انسان است. 
873088

صدیقی: غرب پسندها، خدا ندارند

خطیب موقت تهران گفت: انی که می گویند اگر توافق نشود ما نمی توانیم در مقابل غرب بایستیم، خدا ندارند.
1102056

افرادی که شماره ملی ندارند با این شماره تماس بگیرند

ایرنا نوشت: سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:برای شرکت در انتخابات به همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی ا امی است و افرادی که شماره ملی ندارند یا به خاطر ندارند از طریق تماس تلفنی در سراسر کشور با شماره 66707131-021اقدام کنند.
927238

برخی سریال ها محتوای خاصی برای مردم ندارند

یاسوج- بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون علت کم کاری خود را نبودن کار خوب دانست و گفت: سریال ها اکثرا برای وقت گذرانی است و محتوای خاصی برای مردم ندارند.
1984860

تصاویر منتسب به گل ی نوت 9 سامسونگ صحت ندارند

تصاویری که اخیراً از گل ی نوت ۹ سامسونگ منتشر شده است، صحت ندارند و در واقع تصاویر دستکاری‌شده‌ی گل ی اس ۹ پلاس هستند.
1756064

کفتارها؛ بربرهای حیات وحش

زندگی در حیات وحش برای حیوانات کاری راحتی نیست. در این بین کفتارها شاید یکی از موفق ترین گونه های حیات وحش باشند که تجسم بی نقص زندگی وحشی باشد. آن ها برای بقا از خوردن هیچ چیز ابا ندارند، حتی هم نوع های خودشان و به خاطر غذا باکی از درگیر شدن با شکارچیان صدر زنجیره غذایی مانند شیرها هم ندارند. در این ویدیو کوتاه بیشتر با این موجودات بدنام آشنا شوید.
1383108

11 تیمی که هیچ ای در تیم ملی ندارند

لیست بازیکنان تیم ملی ایران برای دو بازی برابر کره و در حالی تکمیل شد که برخی باشگاه ها هیچ ای در این لیست ندارند.
1406698

شرفی: ا اجی های تیم ملی جرات شکایت علیه کی روش را ندارند

کارشناس فوتبال گفت: ا اجی های تیم ملی جرات اظهار نظر درباره کی روش را ندارند.
358002

نوروز بیگی: مردم توقع ندارند برای های دفاع مقدس پول پرداخت کنند

ژانر دفاع مقدس طبیعتاً سرمایه اش را برنمی گرداند. الان تلویزیون هم به آن نمی پردازد. این ها در موقعیت فعلی جامعه درآمد ندارند و ی هم نیست که مثلاً سرمایه گذار بگوید من یک میلیارد می گذارم و ساخته می شود. این ها موضوعاتی هستند که مردم توقع ندارند بابت شان پول بدهند و در سینما ببینند
1409696

هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟

اوه هر کاری می کنی پولدار بشی اما نمیشی میدانی چرا؟    عزیزم  بگو  بگو  تا  بدانم  چرا  پولدار  نمی  شوم  شب  و  روز  همیشه  در  حال  فکر    هستم  اخه  چه  جوری  بعضی  ها  پولدار  می  شوند  من  نمی  توانم  انها  هم  مثل  من  2  گوش  دارند  گوگوش  ندارند و 2 تا  پا  دارند  خلاصه  هر  جی  که  دارند  و  ندارند  من  هم  دارم  تنها  در  یک  چیز  بیشتر  دارند  ان  هم  پول  هست  ببین  فرض  کن  تو  یک  مغازه  باز  می  کنی  مرغ  فروشی حیلی  پول  دار  میشی  می  دانی  جرا  چون  جای  تو  برای  فروش  مرغ  خوب  است به  همین  راحتی  جا  مهمه  عزیزمن  جا.
86418

دماوند - رینه - جبهه جنوبی

بنام خدا یک بار دیگر فرصتی پیش آمد در کنار دوستان پا به قله دماوند بگذاریم. برنامه فشرده از غروب روز پنج شنبه هفته آ مرداد آغاز شد. شب را رینه توی چادر خو دیم و صبح بعد از صبحانه با نیسان و تویوتا به سمت سرا حرکت کردیم. پس از سپردن بارها به قاطر با کوله سبک به سمت بارگاه 3 را افتادیم. شب را در پناهگاه گذر م که از نظر شرایط محیطی بسیار نامناسب بود و. امکان استراحت را از ما گرفت. صبح ساعت حدود 2 صبح به سمت قله حرکت کردیم با توجه به شرایط نامناسب و وضعیت گروه تا حدود آبشار یخی صعود کردیم و ترجیح دادیم از ادامه صعود پرهیز نموده و به بارگاه برگردیم. پس از استراحت مجدد ساعت 2 بعد از ظهر به سمت سرا حرکت و سپس رینه و صعود ما با خیر و خوشی پایان یافت . در انتها هم همگی به است آبگرم رینه رفتیم که بسیار جالب بود. حدود ساعت 3 صبح یک شنبه همگی رسیدیم گرگان با کلی خاطرات زیبا قرارگاه رینه سرا قاطر بارکش بارگاه 3 برگشت گروه سد لار سرا ساعات خوشی را برای همه دوستان آرزومندم.منبع: http://barankoh. /
2474731

۳۶ درصد مدارس اسان رضوی سیستم گرمایشی ایمن ندارند/ تا 10 سال آینده امکان ایمن سازی نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش اسان رضوی گفت: ۳۶ درصد مدارس سطح استان که شامل 16 هزار و 150 مدرسه می شود، سیستم متمرکز گرمایشی ندارند و ایمنی کافی ندارند.
677994

اینجا مردم نان بلوط می خورند چون آرد گندم ندارند+ع

فقر در توابع مسجد سلیمان، شهری که اولین چاه نفت کشور در آن کشف شد به حدی است که مردم محتاج یک گالن نفت هستند و حتی قدرت ید نان ندارند.
1269254

نوری: روستاهای خوزستان آب ندارند

بخش قابل توجهی از روستاهای حوزه انتخ ه ام آب شرب ندارند و مردم در گرمای بالای 50 درجه با مشکل قطعی آب دست و پنجه نرم می کنند.
303770

ی در می گوید ٣٠٠ نفر از مدیران ما هستند،سرمایه گذار خارجی چه فکر می کند؟

شرق به نقل از اقتصاد نوشت:مشکلی که وجود دارد این است که بخش بزرگی از این بد اران وثایق کافی ندارند، در عین حال دارایی کافی هم ندارند؛.
508464

امسال ۲۲ بهمن برای کشور آبرو شد/ مردم با تبعیض و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند/ملت با انی که در روز عاشورا جوان را کتک زدند آشتی نمی کنند+

معظم انقلاب فرمودند: مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آن ها از فعالیت های ما مسئولین به حساب نیاورند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.
800842

ماه رجب؛ طلیعه انس با پروردگار/ رجب در کلامِ خاتم(ص)

اهالی رجب، مردان و ن با ایمانی اند که آرزویی جز وصال یار ندارند. ذکرشان اللّه ، کارشان لِلّه و هدفشان ب خشنودی پروردگار است. «رجبیّون» قصدی جز رضوان الهی ندارند.
2306036

هشدار دادستان به قطعه سازان و خودروسازان/ حق ندارند خودروهای شان را انبار کنند

دادستان تهران به شرکت های قطعه سازی و خودروسازی هشدار داد و گفت: شرکت های قطعه سازی و خودروسازی حق ندارند کاری کنند که اولا انحصار ایجاد شود و ثانیا این انحصار منجر به کمبود کالا و توقف تولید خودرو شود.
1401300

آدم های در خواب

آدم هایی که در خواب می آیند و حرف میزنند و هستند کجا می روند؟ بقیهٔ زندگیشان کجاست؟ آیا آنها زنده اند و ما رویای آنها هستیم؟ یا ما زنده ایم و در رویای آنها گاهی حضور داریم؟ چقدر بی مرز و راحت اند، دیوار ندارند، زمان ندارند، تابلو ندارند، مرز ندارند، و ما از هرجای زمان شان می گذریم به جایی دیگر. آیا جهان آنها تکامل یافتهٔ جهان ماست؟ ایا ما هم وقتی به آنها پیوستیم هرجا که بخواهیم با یک اراده میرویم؟ در هر زمانی ؟ به هر خانه و شهری؟ کنار هر آدمی؟ چقدر دلم برای پری تنگ شده! چرا خیلی از آرزوها راهش به گور است؟ تماما مخصوص/ عباس معروفی
2500461

این ها جایی در جشنواره فجر ندارند

امسال کارگردان های مطرحی چون کمال تبریزی و علیرضا داودنژاد در جشنواره فجر حضور ندارند. سعید سهیلی، مسعود ده نمکی و منوچهر هادی هم دیگر بازماندگان این رویداد سینمایی هستند.
2443111

یک ی: بورسیه دانشجویان مشکل ندارند

مدیرکل بورس وزارت علوم در ت دهم می گوید: براساس حکم اخیر دیوان محاسبات، به جز ۳۶ نفر که شامل بند ۴ دادخواست بوده اند، سایر دانشجویان که مسأله بورسشان مورد مناقشه بود، مشکلی ندارند.
2374992

لاریجانی: نمایندگان به این فشار کاری عادت ندارند

در حالی که در تقویم کاری مجلس، روز یکشنبه روز کاری اعلام شده بود اما رییس مجلس شورای ی در پایان رای اعتماد به چهار پیشنهادی ت اعلام کرد مجلس فردا (یکشنبه) جلسه علنی ندارد.
1633444

خانواده رئیس بارسا پول ید غذا ندارند

ساندرو راسل ،رئیس سابق باشگاه بارسلونا ،مدعی شد خانواده او پول کافی برای تهیه غذا ندارند.
1788080

یی ها چاره ای جز تمدید ندارند/حرف های برای قانع افکار عمومی ست

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: یی ها چاره ای به جز تمدید ندارند و خارج شدن از این توافق به ضرر آنهاست.
2369962

ثبت نام ۴۰۰ هزار نفر برای رای دادن با اسنپ چت

شرکت در انتخابات مختلف در امریکا مست م ثبت نام قبلی است. اما بسیاری از مردم تمایلی به این کار ندارند یا حوصله صرف وقت برای ثبت نام در انتخابات را ندارند.
1158682

آفتاب یزد: برخی وزرا هیچ سررشته ای از اقتصاد ندارند

یک رو مه اصلاح طلب نوشت برخی وزرای ت اعتقادی به بدیهیات علم اقتصاد ندارند و صرفا با روابط گماشته شده اند.
664770

آیت الله جنتی: برخی از مردم نان شب ندارند

رئیس مجلس خبرگان ی با بیان اینکه امروز افرادی در جامعه و کشور وجود دارند که نان شب برای خوردن ندارند گفت: در چنین وضعیتی هیات ت مراسمی در کرج می گیرد که ٥٠٠ میلیون تومان هزینه می شود.
2222360

چرا مردهایی که به زن علاقه ای ندارند ازدواج میکنند؟

البته نصف این مردها ازدواج نمی کنند در گذشته های دور همه اینها  ازدواج می د صاخب بچه هم میشدند اما اکنون در این دوران دیگر تن به ازدواح نمی دهند که هم خودش و هم یک زن را از یک عشق واقعی محروم کنند چرا مردهایی که به زن علاقه ای ندارند ازدواج میکنند؟ 80% مردهایی که به زن هیچ کشش و جاذبه و میل ندارند ازدواج می کنند 10% به این امید ازدواج میکنند شاید پس از ازدواج میل و هوس انها به زن بیشتر شود اما این یک رویایی بیش نیست و پس از ازدواج تازه متوجه می شوند که چه اشتباه بزرگی انجام دادند چون هم عذاب وجدان دارند با اینکه از اول هم میدانستند به زن علاقه ای ندارند با این وجود ازدواج د و اینجا حق یک زن از بین رفته 40% از مردان ازدواج می کنند با اینکه هیچ حس به زن ندارند ولی انرا به عنوان یک زندگی قبول می کنند و این مردان صاحب فرزند نیز می شوند اما هیچ حسی به فرزند هم ندارند احساس پدرانه ندارند و ان فرزندان از عشق پدر تا ا عمر محرومند با اینکه پدر سعی میکنه زن و را دوست داشته باشه اما چون این غریزه او کششی به زن نداره بی جهت تلاش میکنه راهی هم نداره می خواهد همرنگ جماعت بشه مردان زیادی هم هستند چون می دانند که به زن هیچ علاقه ای ندارند ازدواج نمی کنند  و تا آ عمر هم مجرد می مانند و همه به انها می گویند تو که همه چیز داری پول ثروت چرا ازدواج نمی کنی اینها با بهانه های گوناگون فرار می کنند و جوابهای الکی می دهند و نمی گویند به زن علاقه ای ندارند انها هم که ازدواج می کنند  تا  آ عمر این راز را در درون خود مخفی نگه میدارند و بعضی ها هم که ازدواج د به بهانه های دیگر  طلاق می گیرند و مسله واقعی را نمی گویند.......
1924494

زنگنه: ن در فساد اقتصادی دست ندارند

نفت گفت: ن در پرونده های فساد اقتصادی دست ندارند، به همین دلیل از بانوان صنعت نفت می خواهم در شناسایی مفسدان مالی نقش ایفا کنند.
1354912

/ مطیعی؛ ابروی تو و تیغ بلا فرق ندارند

مداحی زیبای (ابروی تو و تیغ بلا فرق ندارند) برای شهادت جواد علیه السلام با صدای میثم مطیعی.
1777294

اوپکی ها تمایلی به افزایش قیمت نفت ندارند

نفت گفت: اعضای اوپک به دلیل شیل اویل، تمایل زیادی به افزایش قیمت نفت برنت، بالاتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه ندارند.
1214122

پزشکیان: ی ها امیدی به بازگشت ندارند

نائب رییس مجلس گفت: ی ها می کشند تا بعد هم کشته شوند و هیچ امیدی به بازگشت برای خود ندارند.
1519504

کمیسیونهای انتخاباتی استقلال ندارند/ ید سیستم های الکترونیک نباید به تاخیر بیفتد

شورای تفاهم جریان های ادعا می کند ی کمیسیون های انتخاباتی علاوه بر نداشتن صلاحیت برای برگزاری انتخابات شفاف ظرفیت لازم را نیز ندارند.
54978

کیفیت زندگی

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای درسراسر دنیا مبدل شده است(لوتانس،1998) در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیرکاری)تاکید می شد)محب علی،1997). طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری،درجستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند )آکدر،2006) برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشدو تعالی کارکنان در سازمان می شود(فلیپو،1998) از این رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معامله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد)شریف،1990) یافته های مطالعاتی نشان می دهد که اجزای این برنامه ها موجب کاهش میزان شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت ازکار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه های نظام پیشنهادها بوده است)گوردن،1993) طرف دیگر، برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان نیز منجر خواهدشد(شریف،1990)منبع: http://rvelayati. /

اگر قاطر ی را رم ندهی با تو کاری ندارند