باز آفرینی مثل دو چیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی


2350281

باز آفرینی مثل دو چیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

باز آفرینی مثل نویسی بازآفرینی مثل: دو چیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی! آب ی در روز گاران قدیم در قریه ای دور افتاده، کدخ از خود راضی زندگی می کرد. روزی کدخدا تصمیم گرفت به شهر برود. قبل از سفر مباشر را امر فرمود که به جد به امور ما رسیدگی کن! مباشر مردی جدی و از آن مباشرهای به درد بخور بود. از همان هایی که سر را به جای کلاه برای کدخدا می آورد! مباشر در حال قیلوله بود. ناگهان چاکران از راه برسیدند که چه نشسته ای غضنفر امروز پای از گلیم خود فراتر نهاده، آب از کشتزار کدخدا بربوده وبر جالیز خود روانه ساخته است.مباشر سخت کوش و امانتدار بر آشفت و سبیل مبارک را تاب داده ، بیل بر دوش همراه مردانی چند ،آنان نیز بیل بردوش، به سوی جالیز روانه گشت. وقتی به جالیز رسید،غضنفر را دید دراز به دراز افتاده، کلاهی نمدین بر چهره نهاده ،سرخوش و بی خیال آب را در جالیز خود رها نموده است. مباشر از بی خیالی وی به خشم آمد و خون مبارکش به جوش آمد. باچوبدستی اش، کلاه غضنفر را به سویی انداخت وبا اشارتی، چاکران بیل به دست را به سوی غضنفر فرستاد. آنان نیز حق مطلب را به نیکویی به جای آورده به شایستگی گردوغبار از تن نحیف وی بروفتند.در این میان، ترجیع بند« تا تو باشی دیگر آب ی نکنی» یک لحظه از دهان گرانقدر مباشر قطع نمی شد.غضنفر گنگ و بی رمق به گوشه ای خزید. همین که هوشیاری اش را باز یافت به یاد آورد چندی پیش کدخدا از کنار جالیز رد می شده با صدای نازیبایش حرف های صد تا یک غاز می زد در آ هم گفته که: به سبب سفری که د یش دارم نوبت آبیاری زمینم را با تو جا به جا می کنم. غضنفر که با کدخدا رودربایستی داشت تا آمد چیزی بگوید کدخدا راهش را کشید و رفت و کلمات انگار در دهانش ماسید. اکنون کدخدا به سفر رفته بود و مباشر تهی مغز ،نابهنگام همچون عذ بر سر غضنفر نازل گشته بود. در این لحظه غضنفر به یاد این جمله معروف افتاد که: دو چیز طیره عقلست دم فروبستن به وقت گفتن وگفتن به وقت خاموشی! نوشته: مرجان سجودی دبیر ادبیات تهران
1616977

با شاعران -خاموشی

فردوسی: دمند باش و کم آزار باش همیشه زبان را نگهدار باش حافظ: در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست سعدی: دو چیز طیره ی عقل است،دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی (طیره:خفّت،سبکی) این یمین فریومدی: دمند،خامش بود چون صدف اگر خود درونش همه گوهر است خسرو دهلوی: پشیمان زگفتار دیدم بسی پشیمان نگشت از خموشی ی اهلی : به جانان درد دل گفتم شدم رسوا ندانستم که باید داشت پنهان راز خود از یار جانی هم صائب تبریزی: از ره حرف بود رنجش مردم«صائب» ندیدیم که دشمن شود از خاموشی کلیم کاشانی: حاصل هر دو جهان را به سخن گر بدهند مگشا لب چه توان یافت به از خاموشی نظامی گنجوی : با این که سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است وحشی بافقی: خموشی پاسبان اهل رازاست از او کبک ایمن از چنگال باز است ملک الشعرا بهار: خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا وز سر رشک وحسد کمتر بیازارد مرا واعظ قزوینی: در گفتن عیب دگران بسته دهان باش وز خوبی خود عیب نمای دگران باش : خموش و گوشه نشینم مگر نگاه توام؟ لطیف و زود گریزی مگر خیال منی؟ رضا اصفهانی: خاموشیم نبودز آسودگی،«رضا» از بسکه تنگ بود دلم،ناله جا گرفت مولوی: مستمع چون نیست خاموشی به است نکته از نااهل اگر پوشی به است پس خموشی به دهد اورا ثبوت پس جواب احمقان آمد سکوت منبع کانال دانشرام
1219157

خنداندن به هر قیمتی و گریاندن به هر قیمتی؟

آنچه انسان را انسان می کند توجه به عقلانیت و روشمند زندگی و حفظ تعادل است. عدل و عد در همه موارد لازم است و گفته اند که با عدل آسمان وزمین ب است. انجام امورات مختلف اگر چه نشان از نیاز انسان دارد اما توجه به حد و حدود آن هم از انسانیت انسان خبر می دهد و همین ها بُن مایه فرهنگی می شوند. همچنانکه در موردسخن گفتن هم گفته اند: دو چیز طیره عقل است لب فرو بستن / به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی...
425397

قدرت نه گفتن

قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، با تمرین نه گفتن. اولین بار هم با انی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید. نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و نتونه نه بگه. از همین امروز شروع کنید. پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم.
690095

دروغ گفتن به شوخی

دروغ گفتن به شوخیآیا دروغ گفتن به شوخی حرام است؟روایتی از حضرت علی(ع)درباره دروغ گفتن را در اینجا بخوانید.آیا دروغ به شوخی حرام است؟دروغ گفتن به شوخی عذاب ندارد، ولی شایسته است این کار انجام نشود. در روایات از دروغ گفتن به شوخی هم مذمت و نهی شده است.حضرت علی (ع) می فرمایند: «لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده [1]هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد، مگر این که دروغ را چه شوخی و چه جدی ترک کند.» زین العابدین (ع ) به فرزندش فرمود: «اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل [2]از کوچک و بزرگ و جدی و شوخی دروغ بپرهیز.» دروغ گفتن به شوخیدروغ گفتن به شوخی، کم کم انسان را بر دروغ جدی جرأت می دهد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1854518

عنوان مناسب یافت می نشود!

سلام به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن که به چاه ناامیدی غم دل شمار گفتن من از این فراغ و هجران به جز اندکی ننالم که سزد به وقت صحبت تن و جان نثار گفتن م-ن پی نوشت: ...
276444

تعبیر خواب آه و ناله

در سر زمین رویاها آمده:خواب آه و ناله : شادی گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد بچه ها آه و ناله می کنند : پول افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید جهایتان را کمتر کنید  تعبیر خواب آه و ناله , رویای آه و ناله , خواب دیدن آه و ناله , تعبیر آه و ناله , خواب آه و ناله , تعبیر خواب گریه و زاری , رویای گریه و زاری , خواب دیدن گریه و زاری , تعبیر گریه و زاری , خواب گریه و زاری , تعبیر خواب افسوس گفتن , رویای افسوس گفتن , خواب دیدن افسوس گفتن , تعبیر افسوس گفتن , خواب افسوس گفتن , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب حیف گفتن , رویای حیف گفتن , خواب دیدن حیف گفتن , تعبیر حیف گفتن , خواب حیف گفتن , تعبیر خواب دریغت گفتن , رویای دریغت گفتن , خواب دیدن دریغت گفتن , تعبیر دریغت گفتن , خواب دریغت گفتن , تعبیر خواب وای گفتن , رویای وای گفتن , خواب دیدن وای گفتن , تعبیر وای گفتن , خواب وای گفتن , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب شیون , رویای شیون , خواب دیدن شیون , تعبیر شیون , خواب شیون , تعبیر خواب گریه زلری , رویای گریه زلری , خواب دیدن گریه زلری , تعبیر گریه زلری , خواب گریه زلری , 
274097

تعبیر خواب آه و ناله

در سر زمین رویاها آمده: خواب آه و ناله : شادی  گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد  بچه ها آه و ناله می کنند : پول  افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید جهایتان را کمتر کنید    تعبیر خواب آه و ناله , رویای آه و ناله , خواب دیدن آه و ناله , تعبیر آه و ناله , خواب آه و ناله , تعبیر خواب گریه و زاری , رویای گریه و زاری , خواب دیدن گریه و زاری , تعبیر گریه و زاری , خواب گریه و زاری , تعبیر خواب افسوس گفتن , رویای افسوس گفتن , خواب دیدن افسوس گفتن , تعبیر افسوس گفتن , خواب افسوس گفتن , تعبیر خواب آوخ , رویای آوخ , خواب دیدن آوخ , تعبیر آوخ , خواب آوخ , تعبیر خواب حیف گفتن , رویای حیف گفتن , خواب دیدن حیف گفتن , تعبیر حیف گفتن , خواب حیف گفتن , تعبیر خواب دریغت گفتن , رویای دریغت گفتن , خواب دیدن دریغت گفتن , تعبیر دریغت گفتن , خواب دریغت گفتن , تعبیر خواب وای گفتن , رویای وای گفتن , خواب دیدن وای گفتن , تعبیر وای گفتن , خواب وای گفتن , تعبیر خواب ناله , رویای ناله , خواب دیدن ناله , تعبیر ناله , خواب ناله , تعبیر خواب شیون , رویای شیون , خواب دیدن شیون , تعبیر شیون , خواب شیون , تعبیر خواب گریه زلری , رویای گریه زلری , خواب دیدن گریه زلری , تعبیر گریه زلری , خواب گریه زلری , 
1067521

/ جهانگیری: ک داها به جای گفتن برنامه های خود مسابقه ای برای گفتن وعده ها ترتیب داده اند!

اسحاق جهانگیری هنگام ورود به استودیوی مناظره ک داهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: ک داها به جای گفتن برنامه های خود مسابقه ای برای گفتن وعده ها ترتیب داده اند.
1141216

چرا مردم به جای «آری گفتن»؛ «نه گفتن» را انتخاب می کنند؟!

گفت وگوی تابناک با جواد اطاعت
159241

چه خوب ...

چه خوب شبها با شب بخیر گفتن هایش به خواب میروی و روزها با صبح بخیر گفتن هایش بیدار میشوی همسرت را میگویم همانکه هر وقت دلت گرفت سفره دلت را برایش پهن میکنی و هر وقت بغضت گرفت سر بر شانه هایش میگذاری و اشک میریزی و آغوشش چه محل امنیست برایت از دوستت دارم گفتن هایش هم که بگذریم که چقدر حس زند به تو میبخشند گل ها و هدیه هایش ... بوسه ها و عزیزم گفتن هایش چقدر میتوانند تو را به اوج خوشبختی برسانند... منبع: http:// e-chadori. /
1810541

پاو وینت (اسلاید) مهارت نه گفتن

پاو وینت (اسلاید) مهارت نه گفتن پاو وینت روانشناسی با موضوع مهارت نه گفتن، در حجم 15 اسلاید، همراه با تصاویر کارتونی زیبا. نه گفتن یک مرحله مهم زندگی است ممکن است روی فرد تاثیر منفی یامثبتی ایجاد کند شما هم سعی کنید مهارت نه گفتن را در خود تقویت کنید ... 
2015517

کلام حضرت علی(ع) درباره سخن گفتن

شرح و تفسیر حکمت 360 نهج البلاغه با موضوع سخن گفتن قابل دریافت است.
1717692

ازدواج

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ " ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ : " ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ، ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺩ ؟ " " ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ " ﻭ ﻧﻪ "ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﮕﯽ " ! ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﮔﺬﺭﺍ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺸﺎﻥ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ..
23048

ای جانِ مرا تو آرام

مدام دست م می رود به گفتن و از تو گفتن و برای تو گفتن. می آیم و می بینم زیر نام ت نوشته است آنلاین. بعد انگار چشم دوخته باشی به من و بگویی: بگو. مثلِ آن بار که گفتی بگو.. نمی نویسم، نمی گویم، ام می ورزم در گفتن و نوشتن. که نمی خواهم جان شیرین ت آشفته شود. که تو همه جانِ منی.. سکوت می کنم و انگار مقابل ت نشسته باشم و محو لبخندت شده باشم که زیبالب های ت را زیباتر از همیشه کرده است و بیش تر از همیشه بخواهم ت و بخواهم ت و بخواهم ت.. منبع: http://kafkarna. /
1433508

موفقیت در زندگی با تمرین «نه» گفتن

مهارت «نه» گفتن از جمله عواملی است که در مدیریت زندگی و موفقیت افراد تأثیر بسزایی دارد. بعلاوه باید بدانیم که به چه مواردی جواب منفی دهیم.
1997824

گفتار درست

درست سخن گفتن کار ساده ای نیست؛ چرا که بایذ مرزهای سخن درست و خط قرمز های آن را شناخت تا به هنگام سخن گفتن از آن خط قرمزها عبور نشود؛ پس سخن درست گفتن تلاش فراوان می خواهد. ادامه مطلب
1127575

برای گفتن

این روزها حرفی برای گفتن نمانده است اما گفتن چیزی نیست که بی حرف بماند انگار گفتن حقیقتی است که حرف ندارد بی آنکه حرفی به زبان بیاورد. حرفی برای گفتن نمانده است وای .چقدر این شعر.حرف دارد برای گفتن؟!
2059322

چگونه سخن گفتن در کلام حضرت علی(ع)

شرح و تفسیر حکمت 382نهج البلاغه با موضوع چگونه سخن گفتن را اینجا بخوانید.
1304523

قطر: اماراتی دست از دروغ گفتن بردارد

خارجه قطر در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود از مقامات امارات خواست «دست از دروغ گفتن بردارند».
1757005

سخن گفتن با مردم

محمود صدری،رو مه نگار: ضرورت سخن گفتن با مردم، همواره شاه بیت سخن سیاستمداران در همه جای جهان است و آنگاه که عرصه تنگ می شود با جدیت بیشتر مطرح می شود.
1852500

پشت صحنه پلاتو گفتن معصومی نژاد با یک شاهین از رم! +

خبرنگار صداوسیما برای پلاتو گفتن، به همراه یک پرنده مقابل دوربین قرار گرفت.
2163175

ربیعی: از گفتن فواید خج نمی کشیم

تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعتقاد به اینکه برای ما بسیار خوب بوده است و نباید از گفتن دستاوردهای آن خج بکشیم، گفت: مطمئنا چند سال بعد یی ها خواهند گفت که مسیر غلطی را در رابطه با ایران طی کرده اند.
1529819

چگونه آب به آسیاب دشمن می ریزیم؟

این همه مرگ بر امریکا و انگلیس و بقیه گفتن خود نشان از نفرتی است که ملت از عملکرد آنان در قبال ایران دارد. در اینکه مرگ گفتن درست است و یا غلط می توان به آیات قرآن متوسل شد که در آن هم لعن و هم مرگ «قاتلهم…
1242935

آشتی آشتی

دیروز سر برنامه ماه عسل بابا پرسیدن جریان دزفول چی بوده؟ گفتم اره اینجوری گفته و مردم شاکی شدن.خب سر حرف باز شد دیگه.توی برگشت از دعا مث همیشه ترافیک بود. یه خانومی منتظر بود که خلوت بشه و دور بزنه. از دور حواسم بود ببینم بابا چیکار میکنن. بله بدون توجه بهش راه که باز شد رفتن.گفتم بهتر نبود به خانومه راه میدادین؟ گفتن راه نخواست. گفتم ولی خیلی وقت بود منتظر بود. به نظرم انسانیت اینجاس که خودشو نشون میده. من اگه بودم راه میدادم بهش. بابا گفتن حالا که نیستی.خخخخخخمامان گفتن بیکاری عالی!من سر قضیه اون شب اصلا حرفم سر این نبود که حق با کی بود. بیشتر سر این ناراحت شدم که چرا بابا گفتن به خاطر این اخلاقت این بلا سرت اومده!!!
2354292

مفتی وه : دروغ گفتن به همسر جایز است!

«ترکی الحمد» نویسنده مشهور سعودی، در مطالبی به شیخ محمد العریفی برجسته وه و فتوای اخیر وی درباره جواز دروغ گفتن مرد به همسرش حمله کرد.
38468

دلتنگی...

دلم این روزها...عجیب برایت تنگ شده است... و بقضی ب بزرگی گلویم همدمم شده است... جوری ک دیگر نفسم در نمیاید... نمیفهمی حالم را...چون انقدر دلتنگت شده ام ک.حدو حساب ندارد... و برای اینک ناراحت نشی مث ثابق زیاد نمیگویم... ولی ت نگفه بفهم حالم را... بودنت را نیاز دارم... وگرنه حتمن کم.میاورم و میمیرم... گفتن چاره دلتنگی چیست؟؟؟ گفتن دیدار... گفتند اگ.نبود؟؟؟؟ گفتن سیگارِ..منبع: http://reza17mahdiye10. /
1266472

طنز؛ دیگ به دیگه میگه دیوونه

هر وقت یکی می خواد یه ضرب المثلی بگه، اولش با «به قول قدیمیا» شروع می کنه که به حرفش قطعیت و پذیرش بده. خود قدیمی ها هم که می خواستن از این ضرب المثل ها استفاده کنن، می گفتن به قول قدیمی ها. باز قدیمی های اونا هم همینو می گفتن.
331478

اگر برای «نه گفتن» به دیگران مشکل دارید، بخوانید

با اینکه «بله» یک جواب آماده و راحت است، اما وما همیشه بهترین جواب نیست. همانطور که «نه گفتن» ممکن است پیامدهایی داشته باشد، «نه نگفتن» هم عواقب خودش را دارد.
964409

رئیسی: با « ، گفتن» مشکلی حل نمی شود/همه سلایق در ستادم هستند

ایسنا نوشت: ک دای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: این که تی درباره فساد اداری، ت قبل را متهم کند، برای مردم قابل پذیرش نیست و با « گفتن» مشکلی حل نمی شود.
879237

سخنگوی کرملین: سخن گفتن از برکناری بشار اسد راه حل مشکل نیست

دمیتری پسکوف اعلام کرد سخن گفتن از ضرورت برکناری بشار اسد، به حل بحران کمک نخواهد کرد.
440267

ندانسته ها...

گفتن از احوال درون زکات است یا افشای اسرار...نمی دانم. درست از که از گام به گام درون گفتن؟ نوعی بروز و درگیری در ظاهر نیست؟نمی دانم...
1304837

خارجه قطر: اماراتی دست از دروغ گفتن بردارد

خارجه قطر در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود از مقامات امارات خواست «دست از دروغ گفتن بردارند».
1610615

بهتر از خوردن هست.

از تفریحات روزگار،به دام انداختن دوستان پسری است که میدانی از تو خوششان می اید. سپس تشویق انها به گفتن حرف دلشان به دختر موردنظر با توجیه اینکه دنیا دو روز است. در نهایت بعد از شنیدن اقرارهای او،شروع به گفتن "اوه مای گاش" های الکی میکنید.
739706

شک در گفتن سلام

سوال: حکم شک در گفتن سلام یا صحیح گفتن آن چیست؟ پاسخ: ی که شک کند سلام را گفته یا نه، یا شک کند درست گفته یا نه، چنانچه مشغول کار باطل کننده شده، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر مشغول چنین کاری نشده، باید سلام را بگوید. ---------------- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1178؛...
2097246

سکوت

وقتی آدم نمی نویسد ، یا پر از حرف است ، یا چیزی برای گفتن ندارد... پر از حرفم ، اما چیزی برای گفتن ندارم!
127235

هیس لطفا!!!!(مینی)

هیس لطفا!! هرکاری کردیم پش سرمون حرف زدن هرشکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن وقتی حرف زدن وجوابشونودادیم گفتن:دیدی حق باماست لجش گرفته.... وقتی حرف زدن وجوابشونوندادیم گفتن:دیدی حق باماست لال شده.... هرجوری شدیم این جماعت بیکاریه چیزی گفتن.... آهای جماعت بـــــــــیکار هیـــــــــــس لطفا!! من برای خودم زند میکنم.......منبع: http://miniomeli. /
1054366

چک

دیروز سر کلاس گفتن ، تو مثنوی به عشق می گن وحدت ،که کوچیک ِ دنیا توو یک نفر و بزرگ اون نفر اندازه ی دنیا امروز سر کلاس گفتن ، : خیلی ببخشیدا میخوان برم دنبال هِمو س..
1118731

حرفی واسه گفتن دارین؟!

یک کاغذ سفید را هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد ی آن را قاب نمی گیرد باید حرفی برای گفتن داشت #فریدون فرخزاد
202970

هیس لطفا!

هرکاری کردیم پشت سرمون حرف زدن... هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن... خودمونی شدیم...! گفتن جلفه... سر سنگین شدیم...! گفتن مغروره تا خندیدیم...!گفتن سبکه تا اخم کردیم...! گفتن خودشو میگیره ساده شدیم...! گفتن احمقه تحویل نگرفتیم...!گفتن خودشیفته س خاکی شدیم...!گفتن داره آمار میده وقتی حرف زدن جوابشو دادیم... گفتن دیدی حق با ماست لجش گرفته وقتی حرف زدن جوابشونو ندادیم...! گفتن دیدی حق با ماست لال شده هرجور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن... این مردم هیچ وقت احترام گذاشتن به عقاید همو یاد نمیگیرن... پس برای خودت زندگی کن...منبع: http://dream-crystal. .. /
1357969

مهارت نه گفتن شما چطور است؟/ یاد بگیریم بدون احساس گناه نه بگوئیم

ملاحظه کاری و توجه به دیگران از ویژگی های مثبت و ارزشمند در فرهنگ ایرانیان است که موجب شده تا حد زیادی از صراحت کلام از جمله "نه" گفتن در برخورد های روزمره و تعاملات اجتماعی کاسته شود.
141559

سکوت

بودا: «سکوت» طلاست؛ و بهترین سخن، نقره ی از سکه افتاده ای بیش نیست! گاهی گریز و گزیری از سخن گفتن نیست، گاهی سخن گفتن وظیفه ی اخلاقی است، گاهی... ولی تفاوتی نمی کند. حتی وقتی بهترین سخن ممکن را، آنجا که خیری در سکوت نیست، بگویی باز هم طلا را با نقره ای از سکه افتاده معاوضه می کنی. ان الانسان لفی خسر. این است که «گفتن جان کندن است و شنیدن جان پروردن»منبع: http://aphorisms. /
1995440

رسول خادم: اصرارها جسارت"نه"گفتن را از من می گیرد/ هیچ چیز تغییر نکرده است

پایداری و اصرار نمایندگان خانواده ی بزرگ کشتی کشور، بر ادامه فعالیت اینجانب، جسارت "نه" گفتن را از من می گیرد.
731959

شک در گفتن سلام

سوال: حکم شک در گفتن سلام یا صحیح گفتن آن چیست؟ پاسخ: ی که شک کند سلام را گفته یا نه، یا شک کند درست گفته یا نه، چنانچه مشغول کار باطل کننده شده، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر مشغول چنین کاری نشده، باید سلام را بگوید. ---------------- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1178؛...
1605881

چگونه با گفتن یک جمله حقوق پایه خود را برای استخدام افزایش دهیم

آیا برایتان پیش آمده است که به یک موقعیت شغلی علاقه داشته باشید اما دلتان بخواهد حقوق بیشتری دریافت کنید؟ گفتن این عبارت کار شما را آسان خواهد کرد.
586747

فتوای مراجع تقلید درباره دروغ گفتن

آیات عظام شبیری زنجانی، دفتر اردبیلی، مکارم ، نوری همدانی و سبحانی به پرسش هایی درباره حکم دروغ گفتن پاسخ داده اند.
584742

فتوای ۵ مرجع تقلید درباره دروغ گفتن

آیات عظام شبیری زنجانی، دفتر اردبیلی، مکارم ، نوری همدانی و سبحانی به پرسش هایی درباره حکم دروغ گفتن پاسخ داده اند.
773328

صبح بخیر گفتن ات

صبح بخیر گفتن اتمثل خاکنم خوردهشوقنفس کشیدنمی دهد..."علی سلطانی"برگرفته از کانال:@kafetanhay
778309

وا عجبا!

همه فامیل فهمیدن :/ مامانبزرگم زنگ زده میگه نمیترسی حالا تنها؟! :| میخوای عموت بیاد دنب بیارت اینجا؟! :| + دروغ گفتم به فائزه :/ گفتم میان البته اون موقع گفتن میاییم بعد دوباره گفتن نمیاییم
739666

شک در گفتن سلام

سوال: حکم شک در گفتن سلام یا صحیح گفتن آن چیست؟ پاسخ: ی که شک کند سلام را گفته یا نه، یا شک کند درست گفته یا نه، چنانچه مشغول کار باطل کننده شده، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر مشغول چنین کاری نشده، باید سلام را بگوید. ---------------- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1178؛...
337669

مستحبات تکبیره الاحرام

مستحب است موقع گفتن تکبیرة الاحرام و تکبیرهای بین ، دست ها را تا مقابل گوش ها یا صورت بالا ببرد و بهتر آن است که با گفتن همزه «اللهُ أَکْبَر» دست ها از ران پا جا شود و با گفتن «ر» «اللهُ أَکْبَر» دست ها به مقابل گوش ها یا صورت برسد، سپس دست ها را بدون فاصله بیندازد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
578594

سازنجیان: در جاکارتا حرف برای گفتن داریم

نجمه سازنجیان پس از صعود تیم ملی بانوان شمشیر بازی به جمع 16 تیم برتر دنیا اظهار کرد: با روندی که در پیش گرفته ایم می توانیم در رقابت های جاکارتای اندونزی حرف برای گفتن داشته باشیم.
582071

فتوای ۵ مرجع تقلید درباره دروغ گفتن و بهتان زدن

آیات عظام شبیری زنجانی، دفتر اردبیلی، مکارم ، نوری همدانی و سبحانی به پرسش هایی درباره حکم دروغ گفتن پاسخ داده اند.
1201565

پای « نه گفتن » خود بایستید

در مخالفت های خود با کودک ، دقت داشته باشید که پای « نه گفتن » خود بایستید تا کودک تصمیمات شما را جدی بگیرد.جدیت شما، آرامش و امنیت را برای کودک به ارمغان می اورد.
1201716

پای « نه گفتن » خود بایستید

در مخالفت های خود با کودک ، دقت داشته باشید که پای « نه گفتن » خود بایستید تا کودک تصمیمات شما را جدی بگیرد.جدیت شما، آرامش و امنیت را برای کودک به ارمغان می اورد.
803571

از یزد گفتن، از ایران گفتن است/ جاذبه های تاریخی ترین استان فلات ایران در نوروز

یزد، قلب این گربه تاریخی است که بر بالای خلیج همیشه فارس و دریای عمان نشسته و مردمی به لطافت برگ های بهاری و دیرینگی تاریخ دارد.
1759557

سه داستان از سخن گفتن علی(ع) با زمین

سه داستان از سخن گفتن علی(ع) نخستین پیشوای شیعیان با زمین را در اینجا بخوانید.
300532

نه بگو

ظهر یکی از بچه های کلاس بهم پیام داد که میایی بریم سینما؟ منم که توی گفتن " نه " مشکل دارم قبول الان هم دارم میرم ببینم چی میشه؟ یعنی اگر بهم پیشنهاد هم بهم بدهند چون " نه گفتن برام سخته قبول میکنم

باز آفرینی مثل دو چیز طیره عقل است دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی