با طرح یک آزمایش مخلوط یکنواخت یا محلول راتعریف کنید مثال بزنید


107810

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
9178

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
106906

مخلوط ها

مخلوط ها و محلول ها وقتی دو یا چند ماده مختلف را با یکدیگر به طوری قاطی کنند که ما بتوانیم آن ها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است. در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده هم جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند. ما نیز در کلاس با مواد مایع و جامد گوناگونی که به کلاس آورده بودیم آزمایش های مختلفی انجام دادیم تا با انواع مخلوط ها و سپس محلول آشنا شویم. هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند. در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند. مخلوط های یکنواخت (محلول): وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می رند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم. ماده حل شونده و ماده حلال: اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است. در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود. مواظب خوبی هایتان باشیدمنبع: http://nkazar. /
274450

ساخت محلولها

ساخت محلولها بخشی از متن: 1-1- محلول بافر a : این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm 50 ، 8/5=ph می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mm200 به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. ph این محلول با استفاده از محلول hcl ، 37% تا 8/5= ph پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر a حاصل شد. 2-1- محلول بافر b: این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm50 ، 8/6ph= می باشد که همانند محلول بافر a تهیه شد با این تفاوت که کاهش ph محلول تا 8/6=ph صورت گرفت. 3-1- محلول بافر c: این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mm10،8/6= ph است که از محلول استوک آن با غلظت mm 100به طریقه زیر تهیه گردید: مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس ph محلول توسط محلول hcl، 37% تا 8/6= ph پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد. 2- محلولهای االکتروفورز: 1-2- محلول بافر تانک یا الکترود: این محلول شامل تریس بازی با غلظت m025/0 و گلایسین با غلظت m192/0 ، با 3/8= ph در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد: مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید. 2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی): این محلول با غلظت m5/0 تریس بازی ، 8/6 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول hcl37%، ph آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد. 3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی): این محلول با غلظت m5/1 تریس بازی ، 8/8 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به ح محلول درآورده شد و توسط محلول hcl37% ph آن تا 8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml 100 رسانده شد. ید فایل[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
41978

آزمایش گل کلم

آزمایش گل کلم سلام :( این توضیحات مربوط به تهیه کننده آزمایش بالا می باشد ) اول اینکه از خود آب کلم استفاده کنید یعنی غلیظ باشه. تو ریختن محلولها با ph متفاوت و چگالی متفاوت بایستی از کناره لوله استفاده بشه تا کل محلول رو تحت تاثیر قرار نده. دوما سعی کنید قطره چکان رو آروم وارد محلول ید. هر چقدر قطره ها کوچک باشه بهتر نتیجه میده. اصلا نذارید محلول متلاطم بشه. آمونیاک، جوش شیرین، هیدرو ید سدیم، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و سرکه محلولهای مورد استفاده هستند. در ضمن پس از گذشت چند ساعت ph هر محلول بالا باشه محلول رو تحت تاثیر قرار میده و رنگ رو به همان سمت سوق خواهد داد.منبع: http://chemical-db. /
11734

سؤالات امتحانی علوم تجربی هشتم آبانماه ۹۵

بسمه تعالیسولات امتحانی علوم تجربی پایه هشتم آبانماه ۹۵ مدرسه قمربنی هاشم نام ونام خانوادگی .............. کلاس : .......... تاریخ : ۹۵/۸ ________________________________________________________۱- گزینه ی صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.(۲)* هرگاه یک قاشق شکر را در یک لیوان آب بریزیم و خوب هم بزنیم مخلوطی به دست می آید که مزه شیرین آن در بخش های گوناگون ......... می باشد این مخلوط ......... است . الف) متفاوت ، ناهمگن ۝ ب) ی ان ، ناهمگن ۝ ج) متفاوت ، همگن ۝ د) ی ان ، همگن ۝ * آهن موجود در کدام یک از مواد زیر به وسیله آهن ربا جدا میشود؟الف) آهن سولفید ۝ ب) آهن ا ید ۝ ج) مخلوط آهن و گوگرد ۝ د) زنگ آهن ۝ * در کدام یک از مخلوط های زیر ذرات جامد بصورت معلق در آب می باشند؟الف) آب لیمو ۝ ب) الکل ۝ ج) نوشابه ۝ د) سرکه ۝ * از تغییرات زیر کدام یک فیزیکی است ؟الف) آزمایش کوه آتشفشان ۝ ب) جوشیدن آب ۝ ج) میخ آهنی در محلول کات کبود ۝ د) تخم مرغ در سرکه ۝________________________________________________________۲- جملات صحیح و غلط را مشخص کنید. (۲)الف) در آب داغ قند بیشتر و ا یژن کمتری می توان حل نمود. ----------ب) تنها روش استفاده از انرژی شیمیایی موجود در مواد، سوزاندن آن هاست. ---------ج) آب مقطر ، سکه و شکر همگی مواد خالص هستند. ---------د) سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد است. ---------________________________________________________________۳- جای خالی را با کلمه ی مناسب پرکنید. (۵)الف) وقتی می گوییم محلول مایع یعنی مایع جزء ....... محلول است.ب) موادی که آغازکننده تغییر شیمیایی هستند را ................... میگویند. ج) از ذره های سازنده اتم ............. است که بار الکتریکی ندارد.د) از تجزیه هیدروژن پرا ید گاز ............. بدست می آید.ه ) نمونه ای از کاتالیزورهای زیستی .............. هستند. _________________________________________________________۴) برای جدا اجزای مخلوط زیر چه راهی پیشنهاد می دهید؟ (۲)الف) جدا روغن از آب در مخلوط آب و روغن ب) جدا مخلوط خاک از آب ________________________________________________________۵- واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید. (۲)نور و گرما + بخار آب + کربن دی ا ید «------ ا یژن + شمع________________________________________________________۶- سه روش برای خاموش آتش را بنویسید. (۳)________________________________________________________۷- چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟ (۱) ________________________________________________________۸- به اتم هایی یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند، چه می گویند؟(۱)________________________________________________________۹- مفاهیم زیر را تعریف کنید. (۲)الف) کاتالیزگر:ب) مخلوط: موفق و پیروز باشید منبع: http://nasiri706. /
231650

تشخیص طلای خالص

جهت پیش آزمایش تشخیص طلا در جواهرسازی ، ابتدا یک نمونه از ف را بدون افزودن ماده سیال کننده ذوب می کنند . در این حال بایستی یک رنگ زیتونی روشن به دست آید و نیز بعد از سرد شدن فاقد لکه باشد . یک روکش قهوه ای حاکی از وجود ناخالصیها میباشد. در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش تست لوله آزمایش به کار برده می شود :- حدود ۱گرم از نمونه ماده که به صورت نازک نورد شده است در حدودا ۶ ml تیزاب سلطانی حل می گردد. برای تجزیه اسید نیتریک اضافی آن را می جوشانیم . در اینحال نبایستی دانه های سفید متمایل به زرد و برفی شکل کلرید نقره پدیدار گردند. ۲- محلول را بایستی با۲۰ ml تا ۳۰ ml آب مقطر رقیق نمود . ۳- ۵ کلرهیدرات هیدرازین افزوده و محلول را هم می زنند . هر چه طلا است به صورت لجن قهوه ای رنگ در ته ظرف رسوب می کند تا اینکه محلول بالای آن مثل آب زلال در آید . ۴- از مایع زلال قدری برداشته و با آمونیاک ( جوهر نشادر ) مخلوط می کنند . رنگ آبی به معنی وجود مس است . تشکیل گلوله های برفی شکل می تواند به مفهوم وجود سرب ویسموت آهن و آلومینیم و غیره باشد . ۵- اگر محلول مورد آزمایش تا اینجا آزمایش را با موفقیت پشت سر گذراند به آن چند قطره محلول سولفید آمونیم می افزایند . اگر باز هم رسوبی تشکیل نگردید می توان تقریبا با اطمینان گفت که ف مورد نظر طلای خالص است .
773298

تحقیق درمورد طرح درس علوم تجربی مخلوط کن

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد طرح درس علوم تجربی مخلوط کن با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 نام درس: علوم تجربی موضوع: انواع مخلوط مدت: 45 دقیقهشماره ی طرح درس: نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: نفرنام دبیر: کلاس: اول 1 تاریخ: 30/9/83صفحه کتاب: 37- 35مشخصات کلیآشنایی با مخلوط همگن و ناهمگنهدف کلی1- تعریف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.2- ویژگی 3- های مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.4- بتواند برای مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.5- مثال 6- هایی که در زندگی روزانه در رابطه با این دو مخلوط می 7- باشد نام ببرد.8- بداند نام دیگر مخلوط همگن محلول است.9- بداند که جداسازی مخلوط ناهمگن راحت 10- تر است. هدف های رفتاریاشاره به این موضوع که تمام چیزهای اطراف ما را خداوند آفریده از جمله مواد گوناگون و توجه به این مطلب که هستی و هر چه در آن است برای انسان آفریده شده و خلقت خاک، آب و هوا که نمونه هایی از مخلوط های همگن و ناهمگن است بیهوده نبوده و در خدمت انسان و برای بهتر زندگی او و در نهایت به کمال مطلوب رسیدن او می باشد. هدف دینیکتاب درسی ـ گچ رنگی ـ وسایل آزمایش از قبیل لیوان، آب، نمک، شکر، قاشق، خاک، مقداری نخود و لوبیا و عدس، مقداری آجیل، بشقابوسایل کمک آموزشیسخنرانی ـ بارش مغزی ـ پرسش و پاسخ، انجام آزمایشروش و شیوه ی تدریس3 دقیقهسلام، احوالپرسی از دانش آموزان، دقت در وضعیت جسمی و حضور و غیاب آنها کنترل تکالیف دانش آموزانقبل از شروع درس7 دقیقهقبل از شروع درس برای آماده سازی دانش آموزان برای درس جدید سؤالاتی از درس گذشته پرسیده می شود:الف) انواع مواد را نام ببرید.ب) تعریف عنصر چیست؟ج) تعریف ماده مرکب چیست؟د) ماده ی خالص کدام است؟هـ ) برای عنصر، ترکیب و خالص مثال بزنید. و) فرق مخلوط و خالص را بیان کنید.ارزشی تشخیصی5 دقیقهبرای ایجاد انگیزه دو لیوان برداشته مقداری آب در هر دو می ریزیم به یکی مقداری نمک و به لیوان دیگر مقداری خاک اضافه می کنیم و هر دو را هم می زنیم و از یکی از بچه ها می خواهیم که خاک را در آب پیدا کند و نشان دهد و از دانش آموز دیگر می خواهیم که نمک را در آب پیدا کند و نشان دهد البته دانش آموز دوم نمی تواند این کار را انجام دهد پس آیا نمک ها کجاست؟ به دانش آموز دوم می گویم آب را چشیده و هم خودش و هم سایر دانش آموزان را از وجود نمک مطلع کند سپس به دانش آموزان خبر دهد که آب شور می باشد. دانش آموزان می گویند و می پرسند سپس با آنکه آب شور است را دیده نمی شود و با همین سؤال درس جدید را ارائه می دهیم. آماده سازی و ایجاد انگیزه7 دقیقهتدریس درس جدید را به این ترتیب آغاز می کنیم: بررسی شکل کتاب صفحه 37- 35 ـ مطالعه کتابهمان طور که دوستان شما آزمایش را انجام دادند متوجه شدید در هر دو لیوان مخلوط تشکیل شده ولی این دو مخلوط با هم تفاوت دارد. امروز با دو نوع مخلوط و تفاوت آنها آشنا می شوید، سپس روی تخته سیاه با اشاره دوباره به تعریف مخلوط و تفاوت آن با ماده ی خالص انواع مخلوط ها را می نویسیم و هر دو مخلوط یعنی همگن و ناهمگن را تعریف کرده و اشاره می کنیم که نام دیگر مخلوط های همگن محلول است. دوباره برای دریافت بهتر موضوع درس دست به انجام آزمایش می زنیم، این بار از دو گروه می خواهیم که آزمایش را انجام دهند و در حین آزمایش چک لیست مربوط به این دو گروه را هم تکمیل می کنیم.گروه اول آزمایش اول با وسایل آب و لیوان و قاشق و شکر و گروه دوم آزمایش دوم با وسایل بشقاب، مقداری نخود، لوبیا و عدس. گروه اول شکر را در آب حل کرده و هم زده و دیگر شکر دیده نمی شود و نمی توان آن را تشخیص داد و با چشیدن آب به این نتیجه می رسند که تمام آب شیرین شده و در همه جای لیوان شکر وجود دارد. گروه دوم در بشق مقداری نخود و لوبیا و عدس را با هم مخلوط کرده و سرگروه به هر یک از اعضای گروه مقداری از این مخلوط را می دهد و از آنها می پرسد آیا به همه به یک اندازه مخلوط داده است. که البته پاسخ دانش آموزان خیر است و این دانش آموزان نتیجه می گیرند که اجزای این مخلوط با چشم دیده شده و قابل تشخیص است و به هر کدام تعداد مساوی این مواد نرسیده و پخش نشده است. پس از اتمام آزمایش با روش بارش مغزی ویژگی های این دو مخلوط را به طور جداگانه روی تابلو نوشته و در نهایت دانش آموزان به این موضوع پی می برند که مخلوط همگن اجزای آن قابل تشخیص نیست و به طور یکنواخت پخش شده است و مخلوط ناهمگن اجزای آن قابل تشخیص است و به طور یکنواخت پخش نشده است.برای پایان درس برای اطمینان بیشتر از اینکه دانش آموزان درس را متوجه شدند از آنها می پرسیم که آجیل مخلوط ناهمگن است یا همگن و آنها با توجه به ویژگی های مخلوط ها و با دیدن آجیل و اینکه مقداری آجیل در دست بعضی از دوستان خود مشاهده می کنند که اجزای آن قابل تشخیص است و به طور یکنواخت پخش نشده است، پس مخلوط ناهمگن است. ارائه ی درس جدید5 دقیقهدر این مرحله از درس ارائه شده خلاصه و جمع بندی به عمل آمده و در روی تابلو نوشته شده و سپس به صورت پرسش از دانش آموزان سؤالاتی به عمل می آید تا درس خلاصه شود:تعریف مخلوط چیست؟ با تحقیق درمورد طرح درس علوم تجربی مخلوط کن
98346

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اند نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
140086

اندازه ری کمی میزان آهن آرد به روش spot test

تست spot: یک روش نیمه کمی است که وجود آهن در آرد غنی شده را نشان می دهد و به کمک مقایسه شدت رنگ و تعداد آنها می توان مقدار حدودی آهن در آرد را مشخص کرد. 1: تیوسیانات پتاسیم: 10 گرم پودر تیوسیانات را در آب مقطر حل کرده و به حجم 100 میلی لیتر رسانده می شود. 2: اسیدکلریدریک 2 مولار: 17 سی سی اسید کلریدریک غلیظ به حجم 100 میلی لیتر رسانده می شود. 3: آب ا یژنه 3٪: 9 میلی لیتر آب ا یژنه 30٪ تا 100 میلی لیتر با آب مقطر رقیق شود. حدود 100-20 گرم آرد بر روی سطح صاف قرار داده شده و با استفاده از شیشه ساعت سطح آن صاف شود. به میزان 1 سی سی از هر کدام از دو محلول 1 و 2 (به نسبت مساوی) با یکدیگر مخلوط شود. سپس مخلوط فوق بر روی آرد پخش گردیده و به مدت 15-30 ثانیه صبر شود. از محلول 3 نیز به میزان 1 سی سی برداشته و بر روی مخلوط واکنشی فوق که بر روی آرد است اضافه شود. به مدت 1-2 دقیقه جهت ثبت نتیجه صبر کنید. محاسبه و گزارش: ظهور نقاط قرمز نشانگر وجود آهن و پراکند آن می باشد. جهت اطمینان از میزان آهن نتیجه بدست آمده با نمونه های شاهد حاوی 30، 60 و 90 ppm مقایسه گردد. مدارک،منابع و مراجع: استاندارد aacc 40-40منبع: http://fse. /
32892

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اندگی نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
1270782

ویدیو: بحران جوش شیرین در

شاید تعجب کنید اما محلول جوش شیرین استفاده بیمارستانی بسیاری دارد؛ از جمله در جراحی قلب باز، شیمی درمانی و پادزهر سم های مختلف. حالا یکی از دو تامین کننده این محلول در دچار مشکل شده است و بیمارستان ها با کمبود شدید محلول جوش شیرین مواجه هستند.
490994

چگونه کاغذ دیواری را از دیوار جدا کنیم؟

با توجه به اینکه جدا کاغذ دیواری همیشه کاری دشوار به نظر میرسد، تصمیم گرفتیم راه حل های آسان جهت انجام آن را در این مقاله ارائه کنیم. آسان ترین و مناسب ترین راهی که تا کنون صورت گرفته است استفاده از مواد شیمیایی است که این مخلوط شیمیایی به روی کاغذ دیواری اسپری میشود و به جدا شدن راحت تر کاغذ دیواری کمک می کند.اینکه از چه مواد و شیوه ای برای کندن کاغذ دیواری استفاده کنید بستگی به نوع کاغذ دیواری شما دارد. بعضی کاغذ دیواری ها بدون استفاده از مواد خاص به راحتی از دیوار کنده میشوند، در صورتیکه برخی دیگر به محلولهای مخصوص کندن کاغذ نیازمندند. استفاده از بخار شوی آنطور که به نظر می آید مناسب نیست. چرا که ممکن است باعث سوختگی پوست دست شود. به همین دلیل استفاده از بخارشوی فقط به افرادی که تجربه آن را دارند توصیه می شود.به جای بخارشوی محلول شیمیایی پیشنهاد شده است که با آب ترکیب می گردد. این محلول ماده چسبنده پشت کاغذ دیواری را حل میکند، و کار را جهت کندن کاغذ دیواری آسان می کند. قبل از شروع، لوازم مورد نیاز را آماده کنید و آماده سازی های اساسی را انجام دهید. لوازمی که نیاز دارید شامل یک یا دو کارد پهن، یک نرده بان، ابزار اندازه گیری و یک آبپاش کشاورزی است.شما به یک صفحه ی پلاستیکی و یا پارچه  کهنه و خشک جهت پوشاندن فرش ها و موکت ها و کف نیاز خواهید داشت. کف زمین را بپوشانید و حالا محلول را با آب گرم مخلوط کنید. از محلول دی آی اف که در فروشگاههای مکمل های خانگی موجود است استفاده کنید.در گام بعدی، یک قسمت کوچک از دیوار را امتحان کنید، حدود 50 در 50 سانتیمتر. با قرار دادن مواد بر روی لبه های کاغذ شما باید جدا کاغذ دیواری را از راست به چپ و از بالا به پایین انجام دهید. اگر کاغذ دیواری به راحتی پایین نیامد، محلول را روی آن کاملا اسپری کنید و اجازه دهید که محلول جذب کاغذ شود. ممکن است نیاز باشد تا این کار را چند بار تکرار کنید.
1192830

دسر عیش السریا

مواد لازم برای دسر عیش السریا :  نان تست نصف بسته  شیر 4 لیوان  شکر  1/4 پیمانه خامه  1 بسته گلاب 3 قاشق غذاخوری نشاسته 5 قاشق غذاخوری پودر یا خلال پسته به میزان لازم شیره طلائی به میزان لازم طرز تهیه دسر عیش السریا :دور نان های تست را با کارد ببرید و سپس آنها را مکعبی د کنید. یک تابه بردارید و 1 قاشق کره در آن ذوب کنید. نانها را در تابه بریزید و تفت دهید و مرتبا هم بزنید تا برشته شود. نان ها را با چنگال له کنید و کنار بگذارید.شیر و شکر را با هم مخلوط کنید. 1 لیوان از این مخلوط بردارید و نشاسته را درون آن حل کنید و کنار بگذارید. باقی شیر و شکر را روی حرارت قرار داده تا جوش بیاید، سپس محلول شیر و نشاسته را آرام آرام اضافه کنید و پیوسته به هم بزنید. هنگامی که مواد کمی غلیظ شدند، خامه و گلاب را اضافه و خوب مخلوط کنید. مایع را تقریبا 5 دقیقه هم بزنید تا کمی بجوشد.مواد را از روی حرارت بردارید و  ظرف یا ظرفهای سرو مورد نظر را آماده کنید. برای تهیه لایه های دسر به ترتیب نان تست، شیره طلائی، فرنی و سپس پودر پسته یا خلال را به اندازه دلخواه روی دسر بریزید.(می توانید شیره طلائی را با نان مخلوط کنید و در کف قالب قرار دهید.) همین طور لایه لایه بریزید تا ظرف پر شود. سپس روی ظرف را پوشانده و در یخچال قرار دهید تا خنک شود.
69056

نحوه مصرف انتی بیوتیک ها

نحوه مصرف انتی بیوتیک ها یکی از علل جواب ندادن انتی بیوتیک , حل ن صحیح انتی بیوتیکهای پودری در اب میباشد. که باعث انسداد آبخوری ها می شود . برای حل بهتر پودر دراب : ۱-در یک ظرف چند لیتر اب ولرم در حدود ۳۰-۴۰ درجه میریزیم. ۲-دارو را مانند نمک پاش برروی اب میپاشیم و مخلوط نمیکنیم! ۳-حدود نیم ساعت الی چهل دقیقه بعد با یک بهم زن مانند چوب تمیز مخصوص این کار مخلوط را بهم میزنیم . بدین ترتیب پس از بهم زدن براحتی حل خواهد شد. ۴-البته جهت یکنواخت ماندن بعضی از محلول دارو ها بهتر از بهمزن یا یک پمپ درداخل تانکر اب استفاده شود و با تنظیم زمان , هر ازگاهی دارو بهم زده شود. منبع: http://amindvm. /
1901122

فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول

    فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول شول
840780

استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص

اختصاصی از هایدی استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور1- هدفهدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های اندازه‏گیری نمک ( برحسب کلرورسدیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد .2- دامنه کاربرداین استاندارد مورد اندازه‏گیری میزان نمک در خوراک دام و طیور کاربرد دارد .3- روش کارمیزان نمک موجود در خوراک دام و طیور را می‏توان از طریق روش‏های ارائه شده در ذیل اندازه‏گیری نمود :3-1- روش الف3-1-1- مواد و معرف‏های مورد نیاز3-1-1-1- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/423-1-1-2- محلول سولفات فریک :60 گرم از سولفات فریک fe2(so4)3 را در یک لیتر آب حل نمایید .3-1-1-3- محلول هیدرو ید آمونیمیک حجم از هیدرو ید آمونیم را با 12 حجم آب مخلوط نمایید .3-1-1-4- معرف سولفات فریکیک محلول 25 درصد ( وزن به حجم ) سولفات فریک تهیه نموده و آن را صاف کنید .3-1-1-5- محلول نیترات نقره نرمال3-1-1-6- محلول تیوسیانات پتاسیم نرمال3-1-2- روش آزمونیک گرم از نمونه آسیاب شده را وزن کرده و در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل نمایید و 50 میلی لیتر محلول سولفات فریک به آن اضافه کرده بالن را به آرامی تکان دهید سپس 100 میلی لیتر محلول هیدرو ید آمونیم به آن افزوده و به حجم برسانید . بالن را تکان داده تا کاملا مخلوط شود و بگذارید 10 دقیقه بماند . سپس آن را بر روی کاغذ صافی واتمن شماره 41 و یا معادل آن صاف نمایید .25 میلی لیتر از محلول صاف شده را در یک بشر 250 میلی لیتری وارد کرده و 10 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و 10 میلی لیتر معرف سولفات فریک به آن اضافه کرده و سپس حجم معینی از نیترات نقره نرمال نیز به محلول علاوه نمایید . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسیدن به درجه حرارت آزمایشگاه خنک کرده و بگذارید رسوب ته نشین شود . آنگاه مازاد نیترات نقره را با محلول تیوسیانات پتاسیم نرمال تیتر نمایید تا جایی که رنگ قرمز مایل به قهوه‏ای ایجاد شده حدود 15 ثانیه ثابت بماند .3-1-3- محاسبهمیزان نمک بر حسب کلرورسدیم طبق فرمول زیر بدست می‏آید .= درصد نمککه در فرمول فوق :a = حجم محلول نیترات نقره بکار برده شده در آزمایش بر حسب میلی لیترn1 = نرمالیته محلول نیترات نقرهb = حجم محلول تیوسیانات پتاسیم مصرف شده بر حسب میلی لیترn2 = نرمالیته محلول تیوسیانات پتاسیمw = وزن نمونه مورد آزمایش بر حسب گرم3-2- روش ب3-2-1- مواد و محلول‏های مورد نیاز3-2-1-1- محلول نیترات نقره نرمال3-2-1-2- محلول تیوسیانات آمونیم نرمال3-2-1-3- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونیم فریک fenh4(so4)23-2-1-4- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسیم3-2-1-5- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/423-2-2- روش آزموندر حدود 2 گرم از نمونه را دقیقأ وزن کرده و در یک ارلن 250 میلی لیتری قرار دهید و به آن 25 میلی لیتر از محلول نیترات نقره نرمال و سپس 25 میلی لیتر اسید نیتریک اضافه کرده و مخلوط را حرارات داده تا بجوشد .در موقع جوشیدن 10 میلی لیتر پرمنگنات اشباع شده به آن اضافه کنید و بگذارید بجوشد ) تقریبأ 15 دقیقه ) تا بیرنگ شود . سپس آن را خنک کرده و 100 میلی لیتر آب و 5 میلی لیتر معرف سولفات آمونیم فریک به آن افزوده و سپس آن را با محلول تیوسیانات آمونیم نرمال تا ایجاد رنگ قرمز قهوه‏ای تیتر نمایید . بطوری که رنگ قرمز ایحاد شده تا 15 ثانیه پایدار بم ک میلی لیتر محلول نیترات نقره نرمال معادل است 0/00585 گرم کلرور سدیم . با استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص
874364

استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص

اختصاصی از نیک فایل استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 1- هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های اندازه‏گیری نمک ( برحسب کلرورسدیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد . 2- دامنه کاربرد این استاندارد مورد اندازه‏گیری میزان نمک در خوراک دام و طیور کاربرد دارد . 3- روش کار میزان نمک موجود در خوراک دام و طیور را می‏توان از طریق روش‏های ارائه شده در ذیل اندازه‏گیری نمود : 3-1- روش الف 3-1-1- مواد و معرف‏های مورد نیاز 3-1-1-1- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/42 3-1-1-2- محلول سولفات فریک : 60 گرم از سولفات فریک fe2(so4)3 را در یک لیتر آب حل نمایید . 3-1-1-3- محلول هیدرو ید آمونیم یک حجم از هیدرو ید آمونیم را با 12 حجم آب مخلوط نمایید . 3-1-1-4- معرف سولفات فریک یک محلول 25 درصد ( وزن به حجم ) سولفات فریک تهیه نموده و آن را صاف کنید . 3-1-1-5- محلول نیترات نقره نرمال 3-1-1-6- محلول تیوسیانات پتاسیم نرمال 3-1-2- روش آزمون یک گرم از نمونه آسیاب شده را وزن کرده و در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری منتقل نمایید و 50 میلی لیتر محلول سولفات فریک به آن اضافه کرده بالن را به آرامی تکان دهید سپس 100 میلی لیتر محلول هیدرو ید آمونیم به آن افزوده و به حجم برسانید . بالن را تکان داده تا کاملا مخلوط شود و بگذارید 10 دقیقه بماند . سپس آن را بر روی کاغذ صافی واتمن شماره 41 و یا معادل آن صاف نمایید . 25 میلی لیتر از محلول صاف شده را در یک بشر 250 میلی لیتری وارد کرده و 10 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و 10 میلی لیتر معرف سولفات فریک به آن اضافه کرده و سپس حجم معینی از نیترات نقره نرمال نیز به محلول علاوه نمایید . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسیدن به درجه حرارت آزمایشگاه خنک کرده و بگذارید رسوب ته نشین شود . آنگاه مازاد نیترات نقره را با محلول تیوسیانات پتاسیم نرمال تیتر نمایید تا جایی که رنگ قرمز مایل به قهوه‏ای ایجاد شده حدود 15 ثانیه ثابت بماند . 3-1-3- محاسبه میزان نمک بر حسب کلرورسدیم طبق فرمول زیر بدست می‏آید . = درصد نمک که در فرمول فوق : a = حجم محلول نیترات نقره بکار برده شده در آزمایش بر حسب میلی لیتر n1 = نرمالیته محلول نیترات نقره b = حجم محلول تیوسیانات پتاسیم مصرف شده بر حسب میلی لیتر n2 = نرمالیته محلول تیوسیانات پتاسیم w = وزن نمونه مورد آزمایش بر حسب گرم 3-2- روش ب 3-2-1- مواد و محلول‏های مورد نیاز 3-2-1-1- محلول نیترات نقره نرمال 3-2-1-2- محلول تیوسیانات آمونیم نرمال 3-2-1-3- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونیم فریک fenh4(so4)2 3-2-1-4- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسیم 3-2-1-5- اسید نیتریک غلیظ با وزن مخصوص 1/42 3-2-2- روش آزمون در حدود 2 گرم از نمونه را دقیقأ وزن کرده و در یک ارلن 250 میلی لیتری قرار دهید و به آن 25 میلی لیتر از محلول نیترات نقره نرمال و سپس 25 میلی لیتر اسید نیتریک اضافه کرده و مخلوط را حرارات داده تا بجوشد . در موقع جوشیدن 10 میلی لیتر پرمنگنات اشباع شده به آن اضافه کنید و بگذارید بجوشد ) تقریبأ 15 دقیقه ) تا بیرنگ شود . سپس آن را خنک کرده و 100 میلی لیتر آب و 5 میلی لیتر معرف سولفات آمونیم فریک به آن افزوده و سپس آن را با محلول تیوسیانات آمونیم نرمال تا ایجاد رنگ قرمز قهوه‏ای تیتر نمایید . بطوری که رنگ قرمز ایحاد شده تا 15 ثانیه پایدار بماند یک میلی لیتر محلول نیترات نقره نرمال معادل است 0/00585 گرم کلرور سدیم . با استاندارد روش اندازه‏گیری نمک در خوراک دام و طیور 4ص
164298

ک شکلات

ک شکلاتی مواد لازم تخم مرغ- 2 عدد شکر- 60 گرم شیر- 240 میلی لیتر آرد الک شده -75 گرم پودر کاکائو –یک قاشق سوپ خوری نمک- کمی کره بدون نمک، ذوب شده- سه قاشق سوپ خوری مواد لازم برای تافی : شکر- 240 گرم آب- 40 میلی لیتر پنیر ماسکا ونه -240 گرم مواد لازم سس : شکلات نیمه شیرین- 150 گرم کره بدون نمک –دو قاشق سوپ خوری خامه غلیظ - 120 میلی لیتر تهیه ک : تخم مرغ ها را در کاسه بزر بریزید و به خوبی هم بزنید. شکر، شیر، آرد، کاکائو و نمک و دو قاشق سوپ خوری از کره ذوب شده را با هم مخلوط کنید و هم بزنید. روی آن را بپوشانید و بگذارید 30 دقیقه بماند. تهیه تافی : سینی فر را کمی چرب کنید. شکر و آب را در قابلمه ای مخلوط کنید. آن را روی شعله ملایم هم بزنید تا شکر حل شود. آن را 5 تا 7 دقیقه بجوشانید تا طلایی شود. تافی را روی سینی فر بریزید و سینی را شیب دهید تا یک لایه نازک از تافی تشکیل شود. بگذارید 10 دقیقه سرد و خشک شود. تافی ها را از سینی فر جدا کنید، آنها را در کاسه کوچکی بریزید و با قاشق تافی ها را د کنید. سه چهارم از تافی های د شده را درون ماسکا ونه بریزید. آن را برای تزئین کنار بگذارید. تهیه سس شکلات: شکلات وکره را در یک بخار پز دوطبقه یا کاسه پیر ی که روی آب جوش قرار می رد، ذوب کنید. آن را با خامه هم بزنید تا زمانی که کاملا مخلوط شود. قالب یا یک ماهیتابه نچسب را روی حرارتِ ملایم گرم کنید. با برس کف آن را با کره چرب کنید. دو قاشق سوپ خوری خمیر ک را در آن بریزید و قالب را کج کنید تا خمیر به شکل یکنواخت و نازک کف آن را بپوشاند. آن را 2 تا 3 دقیقه بپزید تا زمانی که روی ک را ب رد و زیر آن نیز قهوه ای شود. آن را برگردانید و روی دیگر را نیز بپزید. ک را روی یک بشقاب بگذارید و آن قدر ادامه دهید تا تمام مخلوط مصرف شود. باید 6 ک تهیه کرده باشید. ک های تهیه شده را در بشق روی هم بگذارید. وقتی تمام ک ها سرد شد، مخلوط تافی وسس را در مرکز هر ک بریزید. لبه ها را تا بزنید. هر ک را همراه با سس شکلات و تافی روی آن سرو کنید.منبع: http://khaneshirini. /
188112

نحوه تشخیص سالم بودن تخم مرغ

دقت کنید پوسته تخم مرغ تازه، سفید، شفاف و زبر و خشن است اما پوسته تخم مرغ کهنه کدر، صاف و بدرنگ است.اگر در مورد تازه بودن آن شک دارید می توانید مقداری محلول آب نمک سرد درست کنید سپس تخم مرغ ها را درون محلول قرار دهید، اگر سالم باشد به دلیل سنگین بودن به صورت عمودی به ته ظرف می رود اما اگر فاسد و کهنه باشد به صورت معلق و افقی در آب می ماند.یک راه ساده دیگر این است که تخم مرغ را رو به روی یک منبع نور مانند یک لامپ بگیرید. در این ح .. باید پوسته آن یکنواخت و عاری از ترک خوردگی، لکه های غیرمرئی و سوراخ های بزرگ باشد.می توانید تخم مرغ را کنار گوش خود نگه دارید و به آرامی تکانش دهید، اگر هیچ گونه ص .. نشنوید، به احتمال زیاد سالم است. اما اگر صدای واضح چلپ و چلوپ مانند قسمت سفیده را شنیدید، بهتر است آن را مصرف نکنید.یک آزمایش دیگر این است که تخم مرغ را در ظرفی بشکنید. همانطور که می دانید تخم مرغ سالم 3 جزء آن یعنی زرده، سفیده غلیظ و سفیده رقیق به طور مجزا از هم دیده می شوند. اگر مانده باشد، این اجزا با هم مخلوط شده و رنگ آن کدر می شود.منبع: http://mnd1. .. /
570132

گزارش کار محلول سازی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار محلول سازی گزارش کار محلول سازی  فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 7           بخشی از متن: عنوان : محلول سازی هدف آزمایش :  تهیه ی محلول با غلظت مشخص توسط نمونه ی جامد و مایع مقدمه و تئوری : محلول ؟ محلول ها، مخلوط های همگن اند. محلول ها را اغلب بر اساس ح فیزیکی آنها طبقه بندی می کنند ؛ محلول های جامد، گازی، و مایع حلال ؟ معمولاً جزئی از یک محلول را که از لحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است را حلال می نامند. البته کاربرد این واژه اختیاری است و دقت چندانی ندارد. گاهی آسانتر است که جزئی از محلول را با آنکه مقدارش کم است حلال بنامیم. در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه های حلال و حل شونده اهمیت چندانی ندارد. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
164908

دسر: پان اسپانیایی

مواد لازم :گردوی د شده : ۱/۲ پیمانهآرد : ۱/۲ پیمانهتخم مرغ : ۲ عدد شکر : ۱ لیوان شیر : ۱ لیتر نشاسته : ۲ قاشق سوپخوری وانیل : ۱/۲ قاشق چایخوری کره : ۵۰ گرم بیسکویت : ۱ الی ۲ بسته از لیدی فینگر و یا پتی پور میشه استفاده کرد کاکائو : ۳ قاشق سوپخوری خامه : ۱۵۰ گرم طرز تهیه: *مغز گردو را کوبیده و آماده کنید.*بیسکویت های پتی بور را در ته ظرف بچینید.*۲تاتخم مرغ و شکر را با هم زن خوب مخلوط کنید.*۲قاشق نشاسته را در یک لیوان با یک کم شیر سرد مخلوط کنید تا حل شود و یکنواخت گردد.*۵لیوان شیر یعنی یک لیتر یعنی یک پاکت شیر را در قابلمه بریزید.*مخلوط تخم مرغ و شکر و نشاسته را در قابلمه شیر بریزید.*نصف استکان آرد سفید را در قابلمه بریزید. الک کنید.*قابلمه را روی شعله چراغ بگذارید و مرتب هم بزنید تا غلیظ شود حدود ۱۰دقیقه*یک سر قاشق وانیل اضافه کنید.*کره ۲۰گرم توش بریزید.*خامه حدود ۵،۶قاشق پر بریزید.*اجاق راخاموش کنید .*مرتب بازم هم بزنید.ب گذارید کمی سرد شود. *روی بیسکویت ها مغز گردو بپاشید .*فرنی آماده شده را روی بیسکویت ها بریزید . دوباره بیسکویت بچینید و مغز گردو و دوباره فرنی را بریزید و دوباره بیسکویت و مغز و فرنی*به اندازه یک پیاله از مواد را نگه داشته یک قاشق یا بیشتر کاکائو را در یک کم آبجوش حل کرده و به فرنی افزوده تا قهوه ای شود و روی دسر را تزیین کنید مغز هم بپاشید .در یخچال بگذارید .منبع: http://ghazayerahat. /
183616

ضعف اعصاب

ضعف اعصاب 1)برای درمان بیماری عصبی ، در طول سه هفته هر روز یک قاشق عسل غنی شده با و یتامین مصرف شده نمایید. 2)خوردن مغز گردو همراه با عسل برای تقویت اعصاب بسیار مفید است. 3)مخلوط مساوی از پودر گیاه بومادران ، گل با بونه و گل راعی را به مقدار یک قاشق چای خوری در یک فنجان بریزید و روی آن، آب جوش بریزد. بعد از حدود پنج دقیقه دم کرده را از صافی رد کنید و به ازای هر فنجان دو قاشق چای خوری عسل به آن اضافه کنید.روزانه دو بار از این محلول بنوشید. 4)100گرم مغر گردوی کوبیده را با 100 گرم سبوس برنج یا گندم مخلوط کنید و هر روز بعد از صبحانه و شام یک قاشق مربا خوری از آن را با عسل میل نمایید. منبع: http://honey123. .. /
114880

سوالات متن فصل ۲ علوم تجربی ،هشتم _ تغییرهای شیمیایی درخدمت زندگے

۱_چندتغییرشیمیایی مثال بزنید . زرد شدن برگ درختان _ ترش شدن شیر _ پختن غدا _ زنگ زدن آهن _ پوسیدن چوب _ ۲_کدام یک ازتغییرات شیمیایی زیرمفیدوکدام یک مضراست ؟چرا؟ الف )ترش شدن شیر. ب )پختن غذا. الف )ترش شدن شیر یک تغییرشیمیایی مضراست زیرا شیرترش شده قابل خوردن است . ب)پختن غذایک تغییرشیمیایی مفیداست وکمک می کندتاهضم غذادربدن ماآسانترانجام شود. ۳_سوختن تعریف کنید. سوختن یک تغییرشیمیایی است که باتولید نور ،وگرما همراه است . ۴_چراسوختن موادرابایدکنترل کرد؟ زیرا،اگرسوختن راکنترل نکنیم به شدت گسترش می یابدوسبب ایجاد آتش سوز های بزرگ می شوندکه خسارت های جبران ناپذیری به بار می آورند. ۵_کدام گازها به ترتیب۷۸درصدو۲۱درصدهواراتشکیل می دهند؟ نیتروژن وا یژن . ۶_شمع را از چه ماده ای می سازند؟ پارافین . ۷ ـ دراثرسوختن پارافین شمع ،چه موادی تولیدمی شود؟ گازکربن دی ا ید وبخارآب. ۸ ـ برای ایجادآتش سه شرط لازم است .آن ها را نام ببرید. گرما ـ ا یژن ـ مادهٔ سوختنی ـ ۹ـ واکنش دهنده راتعریف . درتغییرشیمیایی مانندسوختن شمع ، موادی مانند:گازا یژن وشمع که دچارشیمیایی می شوندواکنش نامیده می شوند . ۱۰ ـ فرآورده راتعریف کنید. تغییرشیمیایی مانند سوختن شمع ، موادی مانند:بخارآب و کربن دی ا ید تولیدمی شوند که آن ها را فرآورده می نامند. ۱۱ کاتالیزگرچیست؟مثال بزنید. کاتالیزگرهاموادی هستندکه کمک می کنندتغییرات شیمیایی سریع ترانجام شود.مانند:آنزیم .منبع: http://zaman81. /
1711212

آموزش ساخت یخ داغ باجزئیات

بهترین چیزی که پیدا استات سدیم ماده شیمیایی شگفت آوری است که شما می توانید آن را با استفاده از جوش شیرین و سرکه تهیه نمایید. شما می توانید یک محلول استات سدیم زیر نقطه ذوب خنک کنید و سپس باعث تبدیل مایع به کریستال شوید. تبلور فرآیند گرمازا است، بنابراین سبب می شود یخ گرم باشد. انجماد آن چنان به سرعت اتفاق می افتد که شما می توانید مجسمه ای را با روان ساختن یخ داغ بسازید. مواد مورد نیاز: ۱- یک لیتر سرکه روشن(هرچه خالص ترو صاف تر بهتر) ۲- چهار قاشق غذاخوری جوش شیرین روش کار ۱- در یک ماه تابه یا بشر بزگ سرکه را با جوش شیرین مخلوط کنید. جوش شیرین و سرکه به شکل استات سدیم و گاز دی ا ید کربن واکنش می دهند. اگر شما جوش شیرین و سرکه را به آرامی اضافه نکنید، اساسا کوه آتشفشانی از سرکه و جوش شیرین از ظرف شما سرریز خواهد شد. ۲- محلول را برای غلیظ بجوشانید. شما هنگامی می توانید محلول را از روی حرارت بردارید که ۱۵۰ – ۱۰۰ میلی لیتر باقی مانده باشد. اما ساده ترین راه برای گرفتن نتیجه خوب این است که به سادگی محلول را بجوشانید تا زمانی که یک پوسته کریستالی یا کریستالی بر روی سطح ایجاد شود. مدت زمان تخمین زده برای این کار حدود یک ساعت است. ۳- محلول را از روی حرارت بردارید و آن را برای جلوگیری از تبخیر پوشش دهید. می توانید محلول را در یک ظرف دیگری بریزید و آن را با د وشی پلاستیکی پوشش دهید. شما نباید هیچ کریستالی در محلول خود داشته باشید. اگر شما در محلول خود کریستال دارید به آن مقدار کمی آب یا سرکه اضافه نمایید( به اندازه کافی برای حل کریستال ها ). ۴- ظرف حاوی استات سدیم پوشش دار را در یخچال برای خنک شدن قراردهید. محلول استات سدیم در یخچال یک مایع فوق العاده سرد است. آن استات سدیمی است به شکل مایع، که در زیر نقطه ذوب معمولی است. شما می توانید بلور سازی را با افزودن کریستال های کوچک استات سدیم یا با لمس سطح محلول استات سدیم با یک قاشق یا انگشت شوع کنید. بلورسازی یک فرآیند حرارت زا است. برای نشان دادن بلورسازی و آزاد سازی گرما شما می توانید: ۱- یک کریستال را به ظرف محتوی محلول استات سدیم سردشده بیاندازید. محلول استات سدیم در عرض چند ثانیه متبلور می شود. کریستال همانند یک سایت هسته ای برای رشد بلور سریع عمل می کند. ۲- محلول را در یک ظرف کم عمق بریزید. اگر یخ داغ خود به خود شروع به بلورسازی نمی کند، شما می توانید آن را با یک بلور استات سدیم لمس کنید . بلورسازی از جایی که محلول را در آن ریخته اید شروع به پیشرفت می کند. شما می توانید برج هایی از استات سدیم را بسازید.
802930

جوش صورت

با سلام و خسته نباشید اقای صورت من جوشهای خفیف و سر سیاه و جوش های زسر پوستی زیاد میزند میخواستم بپرسم ژل اکنومیس و محلول اریترومایسن ۴٪‏ رو میشه با هم استفاده کرد و چطور و در صورت استفاده از یکی کدوم ماثر تره .ممنون ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، با سلام بله مى توانید باهم استفاده کنید محلول را عصرها و ژل را هفته اى دوشب روى جوشها بزنید و سپس کم کم مصرف ژل را بیشتر کنید ،هردو موثر ومفیدند ،اگر جوشها زیاد است احتمالا داروى خوراکى هم لازم دارید
116886

امتحان میان ترم اول درس توپولوژِی عمومی- 18 آبان 95

دانشجوی عزیز میتوانید مثالهای ذکر شده به شرح ذیل رامطالعه کنید: صفحه 24 مثال ب صفحه 27 مثال ب صفحه 28 مثال ج صفحه 32 مثال آ صفحه 33 مثال پ صفحه 35 مثال ج -چ- د- ذ صفحه 36 قضیه 5.4.2 صفحه 48 مثال ت صفحه 53 مثال ث صفحه 54 مثال چ و خ صفحه 62 قضیه 8.3.3منبع: http://ubd. /
1425990

محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی

شستشوی صورت بخصوص با مواد طبیعی و مرغوب احساس خوبی به شما دست می دهد بخصوص اگر به هنگام صبح با یک محلول شستشوی صورت باشد که احساس تمیزی و سرزندگی دست می دهد. محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی این محلول شستشوی صورت پوست را تمیز و پاک می کند، به خصوص اگر پوست شما دارای مشکلاتی نیز باشد. […] نوشته محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
915978

پاو وینت آزمایشگاه شیمی آلی 2 (یک واحد درسی)

اختصاصی از یاری فایل پاو وینت آزمایشگاه شیمی آلی 2 (یک واحد درسی) با و پر سرعت . مؤلف: طیبه پرتویتعداد واحد درس: 1 واحد------------رعایت نکات زیر  برای حفظ سلامتی شما در آزمایشگاه ضروری است:1- استفاده از عینک ایمنی  2- تنها کار ن در آزمایشگاه3- مطالعه دستور کار قبل از ورود به آزمایشگاه4- اطلاع از مواد مورد آزمایش5- از خوردن آدامس و مواد خوراکی خود داری کنید.6- در محیط آزمایشگاه سیگار نکشید.7- حمل ظروف شیشه ای با احتیاط .8- برای تشخیص بوی ماده مستقبما آنرا نبوئید .9- آزمایش با مواد سمی و دارای بو را در زیر هود انجام دهید .10- میز کار خود را بعد از اتمام آزمایش تمیز کنید .11- داشتن روپوش سفید و ماسک .12- توصیه می شود خانم ها از جواهرات استفاده نکنند.13- خوردن یک لیوان شیر خوراکی بعد از هر آزمایش توصیه می شود .هنگام مقابله با حوادث احتمالی ضمن حفظ خونسردی دستور کار زیر را انجام دهید:الف)اگر روی پوست اسید ریخت ابتدا آن را با آب زیاد بشوئید و سپس با محلول 3%شستشو دهیدب)اگر روی پوست مواد قلیایی ریخت ابتدا آن را با آب زیاد بشوئید وسپس با محلول 1%استیک اسید شستشو دهیدج)چنانچه چشم آلوده به مواد شیمیایی شد از فواره چشم شوی استفاده کنیدد) اگر برم روی پوست ریخت روی موضع آلوده گلیسیرین بریزید وپس از مدتی آنرا پاک کنیده)در مورد اش وبریدگی های جزئی ابتدا موضع را باکمی اتانول تمیز کنید وبعد پانسمان شودآزمایش شماره 1: ا ایش oxidationهدف رفتاری:در این آزمایش انتظار می رود دانشجو با مبحث ا یداسیون بیشتر آشنا شده و  مباحث ارایه شده در درس تئوریرا عینا مشاهده نماید. ا ایش سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانون و سیکلوهگزانون به آدیپتیک اسیددر واکنش های ا ایش با توجه به نوع ماده ا ید شونده و محصول مورد نظر از معرفها وشرایط متفاوتی  استفاده می شود. از جمله عوامل تعیین کننده غلظت معرف در محیط واکنش و دمای انجام واکنش می باشد.روش کار :مرحله 1: 081/0 گرم سدیم بیکربنات و125 سی سی آب را در یک ارلن250 مخلوط میکنیم وسپس به آن 19 سی سی اسید سولفوریک می افزائیم .مرحله 2 :  2/ 0مول سیکلوهگزانون را به 75 سی سی آب افزوده وسپس محلول مرحله 1 را به آرامی به آن میافزاییم مرحله 3: مخلوط را در یخ گذاشته به مدت یک ساعت سپس به آن 100 سی سی آب افزوده وعمل تقطیر را انجام میدهیم .مرحله 4: مقطره حاصل را در قیف جداکننده ریخته و فاز آبی و آلی را جدا میکنیم فاز آبی را تقطیر ساده میکنیم سیکلو هگزانوندر دمای 155-152 جدا می شود.تهیه آدپتیک اسید:مرحله 1: 1/0 مول سیکلوهگزانون + محلول 2/0مول پتاسیم پرمنگنات + 250 میلی لیتر آبدر یک ارلن 500 مخلوط کنید.مرحله 2: به مخلوط 2 میلی لیتر محلول سدیم هیدرو ید 10% بیفزایید و دما را یادداشت کنید .مرحله 3: مخلوط در آب ویخ قرار داده شود تا دما به 45 درجه برسد برای مدت 10 دقیق بگذارید بماند.مرحله 4: برای کامل شدن واکنش مخلوط را برای 15-10 دقیقه رفلا کنید.مرحله 5: مخلوط را صاف کنید ,رسوب را با آب شسته و محلول زیر صافی را حرارت دهید تا حجم به 65-60 میلی لیتر برسد.مرحله 6: محلول صاف شده را با اسید کلریدریک غلیظ اسیدی کنید و سپس 15 میلی لیتر دیگر اسید بیفزایید.مرحله 7: آدیپتیک اسید رسوب خواهد کرد آنرا صاف نمایید ودر مخلوط آب و اتانول تبلور مجدد گردد. شامل 135 اسلاید powerpoint با پاو وینت آزمایشگاه شیمی آلی 2 (یک واحد درسی)
883548

مقاله ساخت محلول ها

اختصاصی از فایلکو مقاله ساخت محلول ها با و پر سرعت . ساخت محلولها :1- محلولهای بافری:محلول بافر a :این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm 50 ، 8/5=ph می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mm200 به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. ph این محلول با استفاده از محلول hcl ، 37% تا 8/5= ph پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر a حاصل شد.2-1- محلول بافر b:این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm50 ، 8/6ph= می باشد که همانند محلول بافر a تهیه شد با این تفاوت که کاهش ph محلول تا 8/6=ph  صورت گرفت.3-1- محلول بافر c:این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mm10،8/6= ph است که از محلول استوک آن با غلظت mm 100به طریقه زیر تهیه گردید:مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس ph محلول توسط محلول hcl، 37% تا 8/6= ph پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.2- محلولهای االکتروفورز:1-2- محلول بافر تانک یا الکترود:این محلول شامل تریس بازی با غلظت m025/0 و گلایسین با غلظت m192/0 ، با 3/8= ph در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد:مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی):این محلول با غلظت m5/0 تریس بازی ، 8/6 = ph به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول hcl37%، ph  آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی):این محلول با غلظت m5/1 تریس بازی ، 8/8 = ph به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به ح محلول درآورده شد و توسط محلول hcl37% ph آن تا  8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به  ml 100 رسانده شد.4-2- محلول بافر نمونه (× 5):حجم ml15 محلول بافر تریس بازی با غلظت 1m، 8/6= ph (g81/1 تریس بازی در ml15 آب مقطر) تهیه شد. به این محلول ml25گلیسرول ، و ml10 آب مقطر افزوده گردید و بخوبی مخلوط شد. به محلول حاصل چند بلور رنگ برموفنل بلو اضافه شد تا محلول به رنگ آبی تیره درآمد.5-2- محلول آکریل آمید – بیس آکریل آمید:پودر آکریل آمید و بیس آکریل آمید سمی بوده و باید از استنشاق آنها جلوگیری کرد. جهت تهیه محلول استوک 8/30% از آن با استفاده از دستکش و ماسک ، در زیر هود شیمیایی ، مقدار g30 پودر آکریل آمید و g8/0 پودر بیس آکریل آمید وزن شد و در یک بشر تا حجم ml100 آب مقطر مخلوط گردید. برای حل شدن بهتر مواد فوق در آب مقطر ، بشر در آب گرم قرار داده شد و به کمک همزن مغناطیسی به مدت 30 دقیقه مخلوط شد. سپس محلول بدست آمده توسط کاغذ صافی شد و در ظرف تیره رنگی در یخچال نگهداری گردید. محلول فوق خطرناک و نورو تو یک می باشد و در طی کار آبا آن باید از دستکش استفاده کرد.6-2- محلول آمونیوم پرسولفات (aps):جهت تهیة محلول 10 درصد aps، مقدار g1/0 پودر آمونیوم پرسولفات وزن شده و در 1ml آب مقطر حل گردید. این محلول بهتر است تازه تهیه شده و در یخچال نگهداری شود.3- محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید:1-3- محلول رنگامیزی کوماسی بلو g-250:حجم ml50 محلول رنگامیزی با مخلوط اجزاء زیر تهیه گردید:ml15 متانل و ml10 اسید استیک گلاسیال با ml25آب مقطر مخلوط شد. به محلول حاصل مقدار g2/0-1/0 رنگ کوماسی بلو g-250 اضافه گردید تا محلول آبی تیره رنگی بدست آمد. این محلول بعنوان محلول ثبوت پروتئینها نیز عمل می کند.1-1-3- محلول رنگبر:برای زدودن رنگ از ژل ، به حجم بیشتری محلول رنگبر نسبت به محلول رنگامیزی نیاز است . حجم ml100از این محلول برای رنگبری یک ژل کوچک با ضخامت mm75/0 کافی می باشد. برای تهیة آن ml30 متانل و ml20 اسید استیک با ml50 آب مقطر مخلوط شد و در ظرف درب بسته ای نگهداری گردید.  54 صفحه فایل word با مقاله ساخت محلول ها
892972

طرز تهیه دسر رولت توت فرنگی لاکچری

طرز تهیه دسر رولت توت فرنگی لاکچری • اتون     طرز تهیه دسر رولت توت فرنگی لاکچری • اتون طرز تهیه دسر رولت توت فرنگی لاکچری توت فرنگی از جمله میوه های لاکچری محسوب می شود. حالا هم که فصلش رسیده، از این میوه زیبا و خوشمزه استفاده کنید و رولت توت فرنگی درست کنید. مواد لازم تهیه رولت توت فرنگی: تخم مرغ: ۷ عدد آرد: ۱۷۰ گرم شکر: ۱۶۰ گرم روغن مایع: ۴ ق س آب جوش: یک سوم پیمانه رنگ صورتی: به مقدار لازم وانیل: یک چهارم ق چ صفحه سیلی ی: ۶۰×۴۰ مواد لازم کرم: پنیر خامه ای: ۳۰۰ گرم خامه قنادی پاک: ۱۰۰ گرم پودر شکر: ۷۵ گرم توت فرنگی: به مقدار لازم طرز تهیه رولت توت فرنگی: ۱٫ زرده و سفیده تخم مرغ را از هم جدا کنید. فر را با حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد گرم کنید. زرده های تخم مرغ را با شکر و وانیل مخلوط کرده با همزن برقی هم بزنید. آب جوش را اضافه کنید تا مواد سبک و حجیم شود. ۲ قاشق سوپ خوری از روغن مایع را داخل مواد بریزید. ۲٫ همچنان به هم زدن ادامه دهید. سفیده های تخم مرغ را جداگانه با همزن برقی بزنید تا سفید و برفی شود. ۲ قاشق سوپ خوری باقی مانده روغن مایع را در ظرفی ریخته و رنگ را به آن اضافه کنید. ۳٫ زرده ها و سفیده های فرم گرفته را با هم مخلوط کرده و آرد را روی مواد الک کنید. مواد را با استفاده از لیسک خوب مخلوط کنید مقداری از مواد را داخل محلول رنگ بریزید و خوب مخلوط کنید و داخل باقیمانده مواد ریخته و تمامی مواد را هم بزنید تا یکدست شود. ۴٫ صفحه سیلی ی را روی طبقه فر قرار داده کمی از مواد را روی صفحه پهن کنید تا داخل حفره ها را پر کرده و سپس باقیمانده مواد را روی صفحه پهن کنید. سپس صفحه را داخل فر منتقل کنید و به مدت ۱۲ تا ۱۵ دقیقه زمان دهید تا نان پخته شود. سپس از فر خارج کرده و یک سینی روی آن برگردانید تا خنک شود. سپس روی کاغذ روغنی برگردانید و رول کنید. به طوری که سطح طرح دار آن رو قرار بگیرد. ۵٫ پنیر خامه ای را داخل ظرف همزن بریزید. پودر شکر را اضافه و مخلوط کنید. سپس خامه قنادی را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید تا کاملا فرم بگیرد. نان رولت را باز کنید. کرم را روی آن پهن کرده توت فرنگی را درسته در امتداد هم در ابتدای نان قرار داده و نان را رول کنید. کاغذ را نیز در آن بپیچید و در یخچال قرار دهید تا حدود ۲ ساعت بماند. سپس از یخچال خارج کرده برش دهید و با توت فرنگی و برگ نعناع تزیین کنید. نکته: این رولت را می توانید به مدت ۲ روز در یخچال نگهداری کنید. منبع : ماهنامه سفره ایرانی منبع تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ نویسنده: admin اشتراک مطلب با دوستان :
570966

پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان با و پر سرعت . فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسانچکیده تحقیق :بسیاری از عملیات ی شیمی با مسئله تغییر غلظت در محلول ها و مخلوط ها سر و کار دارند که این تغییرات ا اماً توسط واکنش های شیمیایی صورت  نمی پذیرند. این عملیات بیشتر به جداسازی مخلوط ها  و به سازنده های آنها مربوط می شوند.عملیات جذب و دفع از جمله روشهای جداسازی مواد است که در صنایع مختلف کاربردی فراوان دارد بخصوص در صنعت پتروشیمی و پالایش همواره عملیات جذب و دفع نقشی تعیین کننده در فرآیند کلی واحد ایفا نموده و اهمیت آن بر ی پوشیده نیست.در این فرآیند  نیز سعی بر آن است تا عملیات جذب و دفع در مقیاس آزمایشگاهی انجام و پارامترهای مؤثر بر این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد. با پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان
482640

ساخت باتری با هوا و دی ا ید کربن

دانشمندان یک باتری سلولی شناوری ارزان تولید کرده اند که بیشتر از محلول های آب حاوی دی ا یدکربن محلول یا هوای عادی محلول استفاده می کند. از آنجایی که مایعات حاوی غلظت های متفاوت دی ا یدکربن هستند، سطوح ph متفاوتی هم دارند و این عدم تعادل باعث تولید برق می شود.
2454362

عوارض و فواید مصرف ویتامین e

ویتامین ها بر اساس حلالیت آن ها در آب و یا در چربی به دو گروه تقسیم می شوند، ویتامین های محلول در چربی و ویتامین های محلول در آب. ویتامین e. یکی از ویتامین های محلول در چربی است. این ویتامین همچون ویتامین c. خاصیت آنتی ا یدانی دارد و اثر شیمیایی م بی که به بافت های بدن لطمه می زند را از بین می برد.
132970

معجونی برای جلو ری از سکته قلبی

فرادید| به طور متوسط حدود یک و نیم میلیون نفر فقط در ایالات متحده سالانه از حمله قلبی یا سکته رنج می برند. روزانه نیز بیش از 2000 نفر به علت بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند که به عبارتی می توان گفت یک مرگ از هر سه مرگ! به گزارش فرادید*، اگر می خواهید سالم زند کنید باید قلب خود را سالم نگه دارید. یکی از دلایل اصلی سکته بسته شدن شریان های اصلی قلب ها است. هر چه کلسترول بالا برود آثارش را در شریان ها خواهیم دید. تنها راه درمان آن نیز جراحی های خطرناک یا مصرف داروهایی خاص است که اغلب اثرات جانبی فراوانی هم دارند. برای اینکه نیازی به جراحی و مصرف داروها پیدا نکنید، یک راه خیلی ساده وجود دارد. شما می توانید با ترکیب سه ماده غذایی طبیعی که می توانید آن را در خانه هم آن را درست کنید، شریان های قلبی را باز کنید. توجه داشته باشید که این ترکیب قوی ترین درمان طبیعی بر روی کره زمین است. دنبال اسامی اهان خاص نباشید؛ قرن ها است که سیر، لیمو و زنجبیل در درمان اغلب بیماری های مزمن به کار گرفته شده است. بنابراین با ترکیب آن ها می توان به یک معجون فوق العاده برای درمان این مشکل دست یافت. تنها به این موارد نیاز دارید: هشت حبه سیر هشت عدد لیمو زنجبیل (به اندازه پنج سانتی متر از یک زنجبیل متوسط) سه و هفت دهم لیتر آب طرز تهیه: لیموها را شسته و به چند قسمت کوچک برش دهید. یادتان باشد که پوست لیمو را نیز حتما جدا کنید. پوست سیر را نیز جدا کنید. تمام لیمو ها، سیرها و زنجبیل را داخل مخلوط کن ریخته و تا زمانی که یک مخلوط یکدست و نرم حاصل نشده هم بزنید. نباید هیچ قسمتی مخلوط نشده از ظرف بیرون آید. حالا آن مخلوط را داخل ظرفی بزرگ ریخته و آب را به آن اضافه کنید تا کاملا جوش بیاید. زمانی که این محلول کاملا جوشید زیر آن را خاموش کرده و مدتی صبر کنید تا خنک شود. سپس محلول را در بطری های درب دار ریخته و آن ها را داخل یخچال نگهداری کنید. برای اینکه اثر جادویی این محلول را ببینید، هر روز صبح ناشتا یک لیوان کوچک از آن را بنوشید. این معجون علاوه بر باز شریان های اصلی شما می تواند سلامت کلی بدن شما را نیز بهبود دهد. بنابراین برای پیش ری و درمان بیماری های قلبی این نوشیدنی را هر روز صبح نوشیده و در کنار آن نیز کمی ورزش کنید تا خی ان از بابت بیماری های قلبی راحت باشد. منبع: healthyfoodhouse.comمنبع: http://morshh. /
778294

تحقیق درمورد طرح درس علوم سوم ابت

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد طرح درس علوم سوم ابت با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 طرح درس علومنام درس: علوم موضوع: علوم تجربی سال چهارم دبستان:تعداد دانش اموزان: 28 نفر کلاس: چهارم شماره ی طرح درس: 1نام معلم: وقت: 45 دقیقه صفحه: 44تا 49هدف کلیآشنایی دانش اموزان با اهمیت آب در زندگیهدف های عینی1- دانستنی ها:ـ نحوه مخلوط مردن مایعات و جامدات و میوه جات .ـ نحو مخلوط آب نمک لیمو و براده اهن . .2- مهارت ها:ـ با انجام آزمایشی، چگونگی تشکیل مخازن مخلوط را نشان دهند.ـ مخلوط های یکنواخت را در اطراف خود را نگاه کنید .ـ یک مخلوط با نمک و شکر و آب لیمو درید و نشان دهید .3- نگرش ها:ـ اهمیت مخلوط مواد را ذکر خوهد کرد .ـ از مخلوط مایعات خوراکی طعم جدیدی بوجود خواهد امد .ـ دانش اموزان در هنگام مخلوط مواد با هم همکاری می کننددانش آموزان از همدیگر سوال هایی راجب مخلوط از هم می د. .رفتار ورودیدانش آموزان کلاس چهارم با نحو خلوط مواد و حس همکاری آشنا می شوند و حس تعامل فکری در انها تقویت می شود.روش تدریسروش پرسش و پاسخ، روش بحث گروهی و ایفای نقش و روش سخنرانیرسانه ها و مواد آموزشیکتاب درسی ـ تخته ـ کتاب راهنمای معلم، کتاب علوم چهارم ، لیوام ، انواع ماد سخت مثل آهن ، سنک براده اهن و وب و انواع مایعات مانند آب نمک آب لیمو و در آ گازمدل کلاسدایره ایی و گروه بندی و هر گروه 4 الی 5 نفرهنحوه مقابل و گروه بندیتعامل و هم فکری دانش اموزان را طبق میزان سواد و علاقه گروه بندی می شوند .مفاهیم کلیدی(تعمیم ها)1- بعضی از مواد تک عنصره نیست و باید از مخلوط چند عنصر تشکیل یابند مانند( چای، قهوه ، آب و ...). نباید هر موادی یا عنصری را با هم ترکیب یا مخلوط نمودمراحل تدریسالف) مرحله ی آمادگی و ایجاد انگیزه:معلم پس از سلام و احوالپرسی و گروهبندی دانش اموزان به هر گروه از دانش آموزان چند ماده یا مواد غیر هم جنس می دهد که بنواتند با هم در یک لیوان یا ظرف مخلوط کنند و بعد از مخلوط از انها می پرسد نام مخلوط چیست ودانش آموزان با اجازه گرفتن به تریتبه سوالات معلم جواب می دهندب) ارزشی تشخیصی:ـ انواع مخلوطها را نام ببرید.ـ چرا باید قبل از مخلوط مواد مواد را خوب بشناسیم ؟ـ آیا مخلوط مواد به زندگب انسان ها کمک ند؟ج) ارائه درس:فعالیت معلمفعالیت شاگرد1- معلم لوحه به دانش آموز نشان می دهد.1- شاگرد به لوحه نگاه می کند.2- معلم با توجه به لوحه سوال می پرسد2- دانش آموز جواب می دهد.3- معلم صحبت می کند3- دانش آموزان گوش می کنند.4- معلم وسایل آزمایش می آورد.4- دانش آموزان آزمایش انجام می دهند.5- معلم از چرخه آب می پرسد5- دانش آموزان آن را تفسیر می کنند.6- معلم علت این که چرا باید آب پاکیزه باشد را می پرسد6- دانش آموزان جواب را با م همدیگر می گویند.د) ارشی تکوینی:1- تصویر عنوانی:ـ بچه ها در این تصویر چه چیزی می بینید؟ـ آب در روی زمین چه اهمیتی دارد؟ـ آبی که از کوهها سرچشمه می گیرد سرانجام به کجا می رسد؟2- شروع درس:ـ به ص 46 کتاب نگاه کنبدو بد که این دو دانش اموز راجب ه مخلوطی با هم صحبت می کنند ؟ـ آیا شما هم در خانه از این آزمایش ها انجام می دهیدـ آیا مخلوط آب و دو حبه قند فایده ای ما دارد ؟3- حین فعالیت های کتاب و کارگروهی:ـ ما چرا مخلوط می کنیم ؟ـ آیا همه مخلوط مایی که در کلاس انجام می ی ان است؟ـ آیا نوشابه گازدار مخلوط است ؟هـ ) جمع بندی و نتیجه گیری:در آ دانش آموزان با مخلوط مواد آشنا می شوند که چگونه بتوان یک چای از چند مواد تهیه می شود و یا شربت از چند نوع مواد تهیه می شود آشنا می شوند و دانش اموزان از هر چیز ترکیبی بهتر نگاه می کند و اجزا تشکیل دهنده آن را خوب در ذهن تفکیک و باز می کنند..و) ارزشی پایانی:ـ آب دریا نوعی محلول است حلال و حل شونده را در این محلول بیان ؟ـ چند قطره سرکه را در یک لیوان بریزید آیا آب در سرکه حل می شود ؟ چگونه می فهمید ؟ز) تعیین تکلیف و فعالیت های تکمیلی :و در آ یک آزمایش کش اموزان انجام می دهیمبرای این که بهتر بفهمیم یک مخلوط ، محلول است یا نه می توانیم ان را مدتی بی حرکت در یک جا دهیمج) ارائه درس:فعالیت معلمفعالیت شاگرد1- معلم لوحه به دانش آموز نشان می دهد.1- شاگرد به لوحه نگاه می کند.2- معلم با توجه به لوحه سوال می پرسد2- دانش آموز جواب می دهد.3- معلم صحبت می کند3- دانش آموزان گوش می کنند.4- معلم وسایل آزمایش می آورد.4- دانش آموزان آزمایش انجام می دهند.5- معلم از چرخه آب می پرسد5- دانش آموزان آن را تفسیر می کنند.6- معلم علت این که چرا باید آب پاکیزه باشد را می پرسد6- دانش آموزان جواب را با م همدیگر می گویند.د) ارشی تکوینی:1- تصویر عنوانی:ـ بچه ها در این تصویر چه چیزی می بینید؟ـ آب در روی زمین چه اهمیتی دارد؟ـ آبی که از کوهها سرچشمه می گیرد سرانجام به کجا می رسد؟2- شروع درس:ـ به ص 46 کتاب نگاه کنبدو بد که این دو دانش اموز راجب ه مخلوطی با هم صحبت می کنند ؟ـ آیا شما هم در خانه از این آزمایش ها انجام می دهیدـ آیا مخلوط آب و دو حبه قند فایده ای ما دارد ؟3- حین فعالیت های کتاب و کارگروهی:ـ ما چرا مخلوط می کنیم ؟ـ آیا همه مخلوط مایی که در کلاس انجام می ی ان است؟ـ آیا نوشابه گازدار مخلوط است ؟هـ ) جمع بندی و نتیجه گیری:در آ دانش آموزان با مخلوط مواد آشنا می شوند که چگونه بتوان یک چای از چند مواد تهیه می شود و یا شربت از چند نوع مواد تهیه می شود آشنا می شوند و دانش اموزان از هر چیز ترکیبی بهتر نگاه می کند و اجزا تشکیل دهنده آن را خوب در ذهن تفکیک و باز می کنند..و) ارزشی پایانی:ـ آب دریا نوعی محلول است حلال و حل شونده را در این محلول بیان ؟ـ چند قطره سرکه را در یک لیوان بریزید آیا آب در سرکه حل می شود ؟ چگونه می فهمید ؟ز) تعیین تکلیف و فعالیت های تکمیلی :و در آ یک آزمایش کش اموزان انجام می دهیمبرای این که بهتر بفهمیم یک مخلوط ، محلول است یا نه می توانیم ان را مدتی بی حرکت در یک جا دهیم با تحقیق درمورد طرح درس علوم سوم ابت
1879562

طرز تهیه سس لیمو

پوست سه عدد لیموسنگی را رنده کنید (قسمت سفیدرنگ را رنده نکنید) و با شکر در مخلوط کن یا غذاساز به خوبی مخلوط کنید.
799994

تارت سیب

مواد لازم آرد             300 گرم کره             200 گرم نمک             یک چهارم قاشق چایخوری آب             3 قاشق غذاخوری زرده تخم مرغ             2 عدد مواد داخل تارت شکر             100 گرم کره             100 گرم وانیل             یک سوم قاشق چایخوری سیب             به مقدار لازم طرز تهیه فر را با درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود. آرد و نمک را در کاسه ای بریزید، کره (200 گرم) را از یخچال خارج کنید و بصورت مکعب های کوچک برش بزنید و به ارد اضافه کنید ، مخلوط ارد و کره را با نوک انگشتان دست دهید تا به صورت دانه های شن شود. آب و زرده های تخم مرغ را باهم مخلوط کنید و به آرد و کره اضافه نمایید، با انگشتان دست مواد را کمی مخلوط کنید (خمیر را ورز ندهید) ، سپس درون کیسه فریزر قرار داده و به مدت 1 ساعت درون یخچال قرار دهید سیب ها را پوست کنید و بصورت ورقه های نازک برش بزنید. ورقه های سیب را درون مخلوط آب سرد و آبلیمو بزنید تا رنگ سیب ها سیاه نشود. کف و دیواره های قالب مخصوص تارت را با کره چرب کنید. خمیر را از یخچال خارج کنید و روی کاغذ روغنی با وردنه باز کنید، کف و دیواره های قالب را با خمیر بپوشانید سپس ورقه های سیب را روی خمیر بچینید تا خمیر کاملا پوشیده شود شکر (100 گرم) و وانیل را مخلوط کنید و روی ورقه های سیب بپاشید. کره (100 گرم) را ریز د کنید و روی ورقه ها بریزید قالب را درون فری که از قبل با درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم کرده اید به مدت 30 – 40 دقیقه (بسته به نوع فر) قرار دهید. پس از اینکه خمیر تارت طلایی شد قالب را از فر خارج کنید و اجازه دهید خنک شود سپس برش بزنید و همراه با خامه، بستنی مربا و … سرو کنید منبع : سایت آموزش آشپزی و شیرینی پزی غوک http://www.frog.ir
466840

فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه

اختصاصی از یاری فایل فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه با و پر سرعت . این محلول برای پاک انواع لکه ها از روی فرش و مبلمان و البسه کاربرد دارد. لکه هایی که با شستشوی معمول گاک نمی شوند را می توان با این محلول زدود  این محلول را میتوان به صورت اسپری یا به صورت پد آغشته  استفاده نمود فرمت فایل پی دی اف شامل یک صفحه با فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه
478954

امادگی دفاعی نهم(سوالات متن)درس هشتم

فصل اوّل:دفاعدرس8: پ ند غیر عامل1-حوادثی که ا نسان ها در طول زندگی با آن روبه رو می شوند را نام ببرید.2-حوادثی که بدون دخ انسان ایجاد می شود چه نام دارد .با مثال مشخص کنید.1. 3- حوادثی که بر اثر دخ انسان ایجاد می شود چه نام دارد .با مثال مشخص کنید4-چرا دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی برای کشور ما ضروری است؟ 5-با سخنی از ی ضرورت دفاع را بیان کنید.6-دفاع انسان در برابر حوادث به چند بخش تقسیم می شوند نام ببرید.7-در اصطلاح جنگی ،دفاع عامل و غیر عامل را چه می نامند؟8-فرق اساسی دفاع عامل و غیر عامل را چه می نامند؟9-دفاع (پ ند ) غیر عامل را تعریف کنید.10-آشنائی و استفاده از اصول دفاع عامل و غیر عامل برای کشور ما چه اهمیتی دارد؟11-کشورهای که پ ند غیر عامل را برنامه ی رسمی خود قرار داده اند را نام ببرید؟12-دلایل تهدید کشور ما از سوی دشمنان را فهرست وار بنویسید.13- اه اساسی اجرای پ ند غیر عامل کدام است.نام ببرید.14- اصول پ ند غیر عامل شامل چه اقداما تی می شود؟15- اصول پ ند غیر عامل یعنی چه؟17- استتار را تعریف کنید و دو مثال بزنید.18- در استتار از چه وسایلی استفاده می شود؟19 –به اقداماتی که از قرار گرفتن تاسیسات و نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری می کند چه می گویند. دو مثال بزنید.20-انسان با چه روشهای از اختفاء استفاده می کند ؟21-پراکندگی یعنی چه ؟ دو مثال بزنید.22-فریب چیست؟ دو مثال بزنید.23- مکان ی چگونه به انسان کمک می کند تا در برابر تهدیدات دشمن کمتر آسیب پذیر باشد؟ یک مثال بزنید .24-مقاوم سازی و استحکامات به چه منظوری انجام می گیرد ؟مثال بزنید.25- مزّیت (فایده)رعایت اصول پ ند غیر عامل چیست؟
314284

پاو وینت مخلوط و جداسازی مواد علوم هشتم- 19 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل پاو وینت مخلوط و جداسازی مواد علوم هشتم- 19 اسلاید با و پر سرعت .        ماده خالص : ماده ای که تنها از یک جزء ساخته شده است .مثال : هیدروژن ، ا یژن ، کربن ، آب مقطر ، نمک ، شکر ماده خالص خود به دو زیر گروه تقسیم می شود.عنصر : ماده ای که از اتمهای ی ان تشکیل شده است.مثال :هیدروژن، سدیم ، منیزیم ، روی ،ا یژن و....  شناساگرها موادی هستند که در محیطهای اسیدی و بازی تغییر رنگ می دهند. کاغذ تورنسل : نوعی شناساگر کاغذی که برای شناسایی اسیدی و یا بازی بودن یک محلول به کار می­رود همچنین میزان اسیدی و یا بازی بودن را نیز مشخص می­نماید.   با پاو وینت مخلوط و جداسازی مواد علوم هشتم- 19 اسلاید
931696

کیک تخته ایی

 طرز تهیه ی کیک تخته ایی  همون کیک ساده س با یه دستور معمولی که تو قالب مستطیلی سینی مانند ریخته میشه و برشهای کیک صاف بهتون میده. تخم مرغ 8 عددشکر 2 و نیم لیوانروغن مایع 1 و نیم لیوانبیکینگ پودر 1 ق غوانیل یک ششم ق چشیر 2 لیوانآرد 4 لیوان سر صاف فر رو روشن کنین.زرده و سفیده رو جدا کنید.روغن رو با شکر بزنید تا کرمی بشه.زرده و وانیل و بیکینگ پودر رو جداگانه بزنید تا سفت و تقریبا سفید بشه و بعد به مخلوط روغن و شکر اضافه کنید و بزنید تا مخلوط بشه.شیر رو به مواد اضافه و هم بزنید و بعد کم کم آرد الک شده رو اضافه کنیئ ولی خیلی هم نزنین.بعد تو یه ظرف دیگه سفیده رو انقدر بزنید تا پفی و سفید بشه و اگه ظرفو برگردونین نریزه.حالا سفیده رو مواد اضافه کنید و با لیسک آروم دورانی هم بزنید تا مخلوط بشه نه زیاد که پفش بخوابه.حالا موادتون رو بریزید تو قالب که از قبل روغنی و آرد پاشی شده و تو فر با درجه 160 درجه تا حدود یک ساعت بپزه.وقتی کیکتون خنک شد برش بدید و از قالب جدا کنین.اگه دوست داشتین میتونین یه لیوان کشمش پلویی شسته و خشک شده هم بهش اافه کنین که من خودم خیلی دوست دارم اما یادم رفت کشمش بریزم.
960534

مقاله محلول بافر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله محلول بافر با و پر سرعت . مقاله محلول بافر 5 ص فرمت word  با مقاله محلول بافر
1523744

محلول اسیدی پاک کننده بتن

از محلول اسیدی پاک کننده بتن جهت پاک بتن خشک شده و به جا مانده بر قالبها، ابزار آلات و تجهیزات بتن ریزی یا زنگ ز از آنها استفاده می شود. موارد کاربرد محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت شستشوی ماشین آلات آغشته به بتن خشک شده نظیر قالبهای بتنی، می ر و ... 2)  استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت پاک سازی ابزار آلات از قبیل: هم زن، کاردک و ... از بتن مانده بر آنها 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از تجهیزات، ماشین آلات و ابزار بتن ریزی مزایای محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  سازگاری محلول اسیدی پاک کننده بتن با ف ات و نداشتن اثر خورندگی به آنها (به جز قلع و آلومینیم و گالوانیزه) 2)  واکنش سریع محلول اسیدی پاک کننده بتن و ورقه لایه بتن خشک شده به ابزار 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات بتن ریزی مشخصات فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن رنگ محلول اسیدی پاک کننده بتن سبز می باشد . ح فیزیکی محلول اسیدی پاک کننده بتن، مایع می باشد . وزن مخصوص محلول اسیدی پاک کننده بتن 1.08gr/cm3     در دمای 20ºc می باشد . روش مصرف محلول اسیدی پاک کننده بتن نسبت به شرایط محیط و میزان آلودگی متفاوت است اما معمولاً محلول اسیدی پاک کننده بتن را می توان به نسبت 1 به 1 تا 1 به 4 با آب رقیق نموده و سپس بسته به نوع استفاده مصرف نمود. توصیه های فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قالبها از بتن خشک شده: ابتدا سطح زیر کار را مرطوب نموده سپس با استفاده از یک اسفنج یا ابزار مشابه؛ سطح مورد نظر را به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته و پس از جذب شدن تمیز نمایید . برای اثر بخشی بیشتر محلول اسیدی پاک کننده بتن از برس سیمی نیز می توانید استفاده نمایید . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات بزرگ تجهیزات بتن ریزی؛ برای موارد بزرگ یا آلودگی های زیاد می توان قطعات را به طور کامل به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته نمود و پس از گذشت چند ساعت (20-12 ساعت) با یک برس نرم، آلودگی ها را جدا نمود و یا در مواردی می توان طی چند مرحله پاک ساز ی را صورت داد . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات و ابزار آلات کوچک: در این ح میتوان قطعات را در محلول اسیدی پاک کننده بتن رقیق شده رها نمود و پس از خارج نمودن از محلول با برس نرم و آب تمیز شستشو نمایید. در تمامی روشهای استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن در فوق پس از اتمام اسید شویی قطعات باید به صورت کامل با آب فراوان شستشو گردد. پس از اتمام اسید شویی وکار با محلول اسیدی پاک کننده بتن ابزار مورد  استفاده را با آب فراوان شستشو دهید . محلول اسیدی پاک کننده بتن یک عامل اسیدی است، در صورت تماس با پوست یا چشم بلافاصله محل تماس را با آب و صابون شسته و سریعاً به مراجعه نمایید. شرایط نگهداری محلول اسیدی پاک کننده بتن محلول اسیدی پاک کننده بتن به مدت ی ال پس از تولید محفوظ از هوا و یخ زدگی قابل نگهداری می باشد .
286098

آموزش ساخت طلا و جواهر 1

تست کیفی طلابا این اولین آزمایش تعیین می گردد که آیا در آلیاژ مورد نظر اصلا طلا وجود دارد یا نه . ابتدا پوشش احتمالی طلا در محلی از شیء که جلب نظر نمی کند از طریق شاب زنی و یا سوهان کشی پاک می گردد . با این محل آزاد شده به روی سنگ محک خطی حدودا به عرض ۵mm و در طول ۲۰mm کشیده می شود . این خط توسط اسید نیتریک غلیظ آغشته می شود . بعد از حدود ۵ ثانیه اثر آن کنترل شده می شود . چون بر اساس این آزمایش مقدار طلا فقط در آلیاژهای بیشتر از au ۵۰۰ با اطمینان قابل تشخیص می باشند برای مواقعی که خط کشیده شده تست حل و یا قهوه ای رنگ شده است تست را با اسید نیتریک رقیق تکرار می کنند . بنابراین با عیار سنجی می توان مقدار طلا در آلیاژ را بین au ۱۰۰۰ وau ۱۶۰ تشخیص داد . برای عیارهای پایینتر بایستی از تست لوله آزمایش استفاده نمود . این توضیحات برگرفته از کلاس جواهر سازی است .تست لوله آزمایشیاین آزمایش وقتی به کار می رود که واکنش یک آلیاژ در عیار سنجی همانند یک آلیاژ غیر نجیب است ولی با وجود این حدس زده می شود که در آن مقدار کمی طلا وجود دارد . اثر این آزمایش بر مبنای حلالیت ف ات افزودنی و مقاوم بودن طلا در اسید نیتریک غلیظ می باشد . در یک لوله آزمایش نمونه ای از ف مورد نظر به جرم حدودا ۰٫۵ در اسید نیتریک گرم حل می شود . در حالی که ف ات غیر نجیب و نقره به صورت نیترات حل می شوند طلا به صورت پودر قهوه ای تیره ته نشین می گردد . این پودر با از محلول جدا گردیده با آب مقطر شسته شده و بر روی کاغذ خشک می گردد . اگر غبار روی آن با شابر زدوده شود و ف براق گردد تقریبا با اطمینان می توان گفت که این ف طلا است .تست کمی طلابعد از آن که با تست کیفی طلا اثبات گردید بایستی مقدار تقریبی طلا در کل آلیاژ تعیین گردد.تشخیص طلای خالصجهت پیش آزمایش ابتدا یک نمونه از ف را بدون افزودن ماده سیال کننده ذوب می کنند . در این حال بایستی یک رنگ زیتونی روشن به دست آید و نیز بعد از سرد شدن فاقد لکه باشد . یک روکش قهوه ای حاکی از وجود ناخالصیها می باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش تست لوله آزمایش به کار برده می شود :- حدود ۱گرم از نمونه ماده که به صورت نازک نورد شده است در حدودا ۶ ml تیزاب سلطانی حل می گردد. برای تجزیه اسید نیتریک اضافی آن را می جوشانیم . در اینحال نبایستی دانه های سفید متمایل به زرد و برفی شکل کلرید نقره پدیدار گردند. ۲- محلول را بایستی با۲۰ ml تا ۳۰ ml آب مقطر رقیق نمود . ۳- ۵ کلرهیدرات هیدرازین افزوده و محلول را هم می زنند . هر چه طلا است به صورت لجن قهوه ای رنگ در ته ظرف رسوب می کند تا اینکه محلول بالای آن مثل آب زلال در آید . ۴- از مایع زلال قدری برداشته و با آمونیاک ( جوهر نشادر ) مخلوط می کنند . رنگ آبی به معنی وجود مس است . تشکیل گلوله های برفی شکل می تواند به مفهوم وجود سرب ویسموت آهن و آلومینیم و غیره باشد . ۵- اگر محلول مورد آزمایش تا اینجا آزمایش را با موفقیت پشت سر گذراند به آن چند قطره محلول سولفید آمونیم می افزایند . اگر باز هم رسوبی تشکیل نگردید می توان تقریبا با اطمینان گفت که ف مورد نظر طلای خالص است .
824942

تحقیق درمورد محلول سازی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد محلول سازی با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 محلول سازیمحلول سازی یکی از ابت ترین کارهای در ازمایشگاه است که لازمه هر کار ازمایشگاهی است به همین جهت در این جا روش های ساده ومختصری در مورد محلول سازی در ازمایشگاه برای شما جمع اوری کرده ام و امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد. محلول سازی از محلول های غلیظ ازمایشگاهمعمولا در ازمایشگاه محلول ها به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استانداردی وجود دارد و برای تهیه محلول های رقیق تر باید از ان ها استفاده کرد.برای این کار از روابط رقیق سازی استفاده می کنیم :   در رابطه بالا نیاز است که نرمالیته یا مولاریته محلول غلیظ موجود در ازمایشگاه را تعیین کنیم.برای تعیین نرمالیته از فرمول زیر استفاده می کنیم :    نرمالیته محلول غلیظ را بدست اوردیم. در رابطه اول فقط حجم محلول غلیظ ( v2 ) مجهول است که محاسبه می شود و فقط کافی است این مقدار (v1)را از محلول غلیظ برداشته و به حجم مورد نظر ( v2 ) برسانیم.برای تعیین نرمالیته و مولاریته محلول های ازمایشگاهی می توانید از ج زیر استفاده کنید. که در این صورت فقط به رابطه اول نیاز خواهید داشت.  مثال :100cc محلول اسید سولفوریک 2n تهیه کنید ؟اطلاعاتی نظیر دانسیته , درصد خلوص , جرم مولکولی و ... را می توانید از برچسب روی ظرف محلول بدست اورید. مقدار 5.43cc از محلول غلیظ اسید سولفوریک برداشته و به حجم 100cc برسانید. ( در بالون ژوژه 100cc ) تذکر : در مورد اسید های غلیظ و قوی مثل اسید سولفوریک همیشه اسید را به اب اضافه می کنیم. ( قبل از اضافه اسید مقداری  اب مقطر در بالون بریزید و سپس اسید را اضافه کنید. )  محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاهبرای محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه از رابطه زیر استفاده کنید :  فقط کافی است مقدار ماده جامد بدست امده را در مقداری اب مقطر حل کرده و به حجم مورد نظر برسانید. مثال : 50cc محلول یک نرمال یدید پتاسیم تهیه کنید؟(جرم مولکولی یدید پتاسیم : 166grگرم )   اگر دقیقا ۸.3gr از یدید پتاسیم را در 50cc اب مقطر حل کنیم محلول یک نرمال بدست خواهد امد.  تذکر : در مورد برخی مواد جامد که رطوبت جذب می کنند باید دقت شود که از فرمول نوشته شده بر روی برچسب ظرف ماده جرم مولکولی محاسبه شود . مثلا bacl2 . 2h2o به جرم مولکولی ان دو ملکول اب ( 36gr ) اضافه شده است که باید در محاسبات لحاظ شود.  تهیه چند محلول دیگر :100cc محلول استات سدیم 10% ( وزنی - حجمی ) تهیه کنید؟استات سدیم جامد است و در مورد جامدات فقط کافی است مقدار 10 گرم استات سرب را وزن کرده و به حجم 100cc برسانید.(واضح است که اگر 200ccمحلول بخواهیم باید 20gr گرم را در 200cc حل کنیم.)  محلول 2:1  ( دو به یک ) اتانول تهیه کنید؟یعنی به ازای یک سی سی اتانول دو سی سی اب مقطر اضافه کنید.  ۱۰۰cc محلول اسید کلریدریک %25 از اسید کلریدریک غیظ %37 بسازید.برای این کار طبق روش زیر محاسبه کنید و به اندازه مقدار بدست امده از محلول غلیظ برداشته و با اب مقطر به حجم مورد نظر برسانید. مقدار 67.5cc از اسید کلریدریک %37 برداشته و در یک بالون 100cc با اب مقطر به حجم برسانید با تحقیق درمورد محلول سازی
107906

تمرین ر و اعداد مخلوط ریاضی جدید پایه ششم ابت

برای مشاهده متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید تمرین ر و اعداد مخلوط ریاضی جدید پایه ششم ابت تمرین ر و اعداد مخلوط ریاضی جدید پایه ششم ابت ,تمرین ر و اعداد مخلوط ریاضی پایه ششم ابت ,تمرین ر و اعداد مخلوط ریاضی ششم ابت ,تمرین ر و اعداد مخلوط,ریاضی پایه ششم ابت , ر و اعداد مخلوط ریاضی پایه ششم ابت ,انواع ر, عدد مخلوط, روش تبدیل ر به عدد مخلوط, روش تبدیل عدد مخلوط به ر, ریاضی پایه ششم دبستان, ریاضی پایه ششم ابت , ریاضی پایه ششم,ریاضی ششم دبستانمنبع: http://reyazi6. /
194860

انواع ضد عفونی کننده ها

golestanpelaky:انواع ضد عفونی کننده ها 1-بهاکتومین:10% امولسیون محلول جهت .. دادن یا محلول پاشی در .. ضدکنه. 2-محلول مک سیرو ؛ دیازینون 600 امولسیون ، مبارزه با انگلهای خارجی . 3-سپرستپیک ؛ محلول ضدعفونی و ضد قارچ ،ضد قارچ آسپرژیلوس. 4-جرمی سایدپی ،؛ غیر سمی ،معطر ،ضدعفونی کننده قوی برای کلیه سطوح . 5-محلول کلوگزیلنول 5%؛ضد عفونی کننده گازی در ایران ، قارچ ، ویروس و باکتری کش. 6-فرمال .. ؛به صورت پودری ،اولین ضد عفونی در ایران به صورت گازی در ایران . 7-آجر دودزای پیرافرم؛ضد عفونی گازی برای مرغداری ،جایگزینی قدرتمند برای پر منگنات -فرمالین https://telegram.me/malinia2016منبع: http://golestanpelaky. .. /
817432

تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت

اختصاصی از یاری فایل تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 10 تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت، گوگرد و هالوژنها :برای تشخیص این عناصر در ترکیبات آلی ابتدا باید آنها را به ترکیبات معدنی یونیزه تبدیل کرد سپس شناسایی نمود. این تبدیل ممکن است به روشهای مختلف صورت گیرد ولی بهترین روش ذوب ترکیبات با ف سدیم است. در این روش سیانید سدیم (nacn)، سولفید سدیم (na2s) و هالید سدیم (nax) تشکیل میشود که به آسانی قابل تشخیص هستند. ترکیب آلی (1)معمولا سدیم به مقدار اضافی به کار برده میشود. در غیر اینصورت اگر گوگرد و نیتروژن هردو وجود داشته باشند، احتمالا تیوسیانات سدیم (nascn) تشکیل میشود. در این صورت در تشخیص نیتروژن به جای آبی پروس رنگ قرمز مشاهده میشود زیرا بجای یون (cn-)، یون (scn-) خواهیم داشت. اما با سدیم اضافی تیوسیانات تشکیل شده تجزیه میشود و جواب درست به دست می آید. به مخلوط حاصل آب اضافه کرده مخلوط قلیایی را صاف نموده و سپس به آن (feso4) اضافه کنید در این صورت فروسیانید سدیم تشکیل میشود. وقتی محلولهای قلیایی نمکهای فروی بالا جوشانده میشود بر اثر ا یژن هوا کمی یون فریک تشکیل میشود. (بر اثر سولفوریک اسید رقیق هیدرو یدهای فرو و فریک تشکیل شده حل میشوند) فروسیانیدها با نمک فریک تشکیل فروسیانید فریک (آبی پروس) میدهند. برای اسیدی محیط نباید از (hcl) استفاده کرد زیرا به علت تشکیل (fecl6) رنگ زرد در محیط ایجاد میشود و به جای آبی پروس رنگ سبز ظاهر میشود. به همین دلیل کلرید فریک نیز نباید اضافه شود.همانطوری که قبلا ذکر شده است بر اثر ا یداسیون به وسیله هوا در محیطهای قلیایی گرم به مقدار کافی یونهای فریک تشکیل میشود بنابراین نیازی به افزایش یون فریک نیست، افزایش مقدار کمی محلول رقیق فلئورید پتاسیم ممکن است به تشکیل آبی پروس در محلول که به آسانی قابل صاف شدن است کمک نماید (fe3+ با f- تولید fef63- میکند که پایدار است و باعث خارج شدن fe3+ از محیط عمل میشود).گوگرد به صورت یون سولفید را میتوان به وسیله استات سرب و استیک اسید و یا به و سیله پلمبیت سدیم (محلول قلیایی استات سرب) به صورت رسوب سولفید سرب (pbs) سیاه رنگ تشخیص داد. برای تشخیص یونهای هالوژن (cl, br, i) از اثر محلول نیترات نقره در محیط اسید نیتریکی استفاده میشود در این صورت هالید نقره به صورت رسوب حاصل میشود.بخش عملیذوب قلیایی(احتیاط: به هنگام کار عینک محافظ فراموش نشود) در یک لوله آزمایش کاملا خشک (حدود 150 در 12 میلیمتر غیر پیر ) یک تکه سدیم کوچک تمیز به ابعاد تقریبی 4 میلیمتر بیندازید (سدیم را به وسیله کاردک تمیز و خشک بردارید) و لوله را با گیره بگیرید و ته لوله را با شعله کوتاه به ملایمت حرارت دهید تا سدیم در داخل لوله ذوب شده و به صورت دود سفید در آید و بخارات تا ارتفاع حدود 2 سانتی متر بالا رود، سپس لوله را از شعله دور کرده و به آن چند ذره جسم جامد (حدود 20 میلی گرم) یا حدود سه قطره مایع مورد آزمایش (ترجیحا طی چند نوبت) طوری اضافه کنید که مستقیما در ته لوله و بر روی دود سفید سدیم ریخته شود (دقت کنید ممکن است انفجار کوچکی رخ دهد بنابر این این آزمایش را حتما زیر هود و تحت نظر مربی آزمایشگاه انجام دهید) و بعد بتدریج لوله را تا سرخ شدن گرم کنید (احتیاط: موقع حرارت دادن، دهانه لوله را به طرف خود یا فرد دیگری نگیرید) سپس لوله داغ را داخل یک بشر کوچک حاوی 10 میلی لیتر آب مقطر وارد کنید تا بشکند. مخلوط را تا جوش حرارت داده و سپس صاف کنید محلول صاف شده باید زلال و قلیایی باشد. در صورتیکه تیره باشد، احتمالا تجزیه ناقص بوده و ذوب قلیایی باید دوباره تکرار شود.روش دیگر استفاده از لوله آزمایش پیر است. در این روش مطابق بالا عمل کنید اما پس از ذوب قلیایی اجازه دهید لوله سرد شود و سپس 3 الی 4 میلی لیتر متانول به آن اضافه کنید تا سدیم اضافی را تجزیه کند سپس بر روی آن آب مقطر بریزید تا نصف لوله پر شود و برای چند دقیقه به ملایمت بجوشانید. سپس مخلوط را صاف نموده و بر روی محلول آزمایشات زیر را انجام دهید.شناسایی ازتحدود 1 میلی لیتر محلول صاف شده را در یک لوله آزمایش ریخته و به آن کمی سولفات فرو اضافه کنید و محلول را به آرامی و همراه با تکان دادن تا نقطه جوش حرارت دهید و سپس بدون سرد نمودن محلول را با اسید سولفوریک رقیق اسیدی کنید. رسوب یا رنگ آبی پروس دلیل بر وجود نیتروژن است. افزودن 1 میلی لیتر محلول 5% فلوئورید پتاسیم برای تشکیل آبی پروس مفید است.شناسایی گوگردالف) استفاده از استات سرب: در حدود 1 میلی لیتر محلول زیر صافی را در یک لوله آزمایش ریخته و با استیک اسید، اسیدی کنید. حال به محلول حاصل چند قطره استات سرب اضافه کنید. ایجاد رسوب سیاه رنگ سولفید سرب دلیل بر وجود گوگرد در ماده آلی است.ب) استفاده از پلمبیت سدیم: ابتدا محلول پلمبیت سدیم را به این صورت تهیه کنید. به چند قطره محلول استات یا نیترات سرب قطره قطره محلول سود 10% اضافه کنید تا ابتدا رسوب سفید تشکیل شده سپس در زیادی با تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص ازت
128204

راه حل رفع چسبیدن لباس به بدن

کم و بیش همه ما با موضوع چسبیدن لباس به بدن مواجه شدیم در بعضی از موارد هم کلافه کننده هم بوده برامون علت بروز این مشکل الکتریسیته ن است . الکتریسیته ن معمولا در بین لباس های پشمی ، پ و های نه و مردانه و مانتو های نخی و زمستانی و… از جمله لباس هایی هستند که در هنگام پوشیدن به بدنمان ممکن است بچسبد. خب راه حل چیست؟ چگونه مانع این مسئله بشیم؟ در جوابتان باید بگویم برای رفع چسبیدن لباس به بدن راه های زیادی است که ما در اینجا به چند مورد آن می پردازیم. راه حل اول:شما می توانید در هنگام شست شویی لباس از نرم کننده ها استفاده کنید برای مثال در هنگام شست لباس ها در لباسشویی می توانید در دور آ آبکشی به اندازه یک پیمانه نرم کننده لباس در لباسشویی بریزید این امر باعث می شود تا لباسهایتان در هنگام پوشیدن نه تنها نچسبد بلکه باعث می شود لباس های شما معطر هم بشود. راه حل دوم:ساختن یک محلول برای لباس هایتان ، برای این کار شما احتیاج به یک آب افشان دارید و آن را تا نیمه پر از آب می کنید سپس یک پیمانه از نرم کننده لباس را با آن مخلوط می کنید سپس هر زمان که خواستید لباس را بپوشید این محلول را بر روی لباستان اسپری کنید. راه حل سوم: ریختن چند قطره آب بر روی لباستان است اما این راه زود گذراست و ممکن است بعد از یکی دو ساعت اثر خود را از دست بدهد. راه حل چهارم: استفاده از ره های ف ی پس از شستن لباس با این کار شما کلیه الکتریسیته ای را که در اثر شستشو و … به لباس منتقل شده است را از بین میبرید. نوشته شده توسط: تولیدی مانتومنبع: http://mantomj. /
665348

مقاله کامل درباره تعیین سرعت واکنش

اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره تعیین سرعت واکنش با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 تعیین سرعت واکنشعنوان: تعیین سرعت واکنشهدف آزمایش: اثر غلظت برسرعت واکنشوسایل مورد نیاز:ارلن ، پی پت ، پی ست ، کرنومتر ، پی ستمواد مورد نیاز:محلول پتاسیم یدات0.02m ، محلول سولفیت سدیمتئوری:سینتیک شیمیایی:سینتیک شیمیایی یا سینتیک واکنش شاخه ای از علم است که به مطالعه ی سرعت فرآیندهای شیمیایی و عوامل موثر بر آنها می پردازد.سرعت واکنش :عبارت از تغییر غلظت هر یک از مواد اولیه یا مواد حاصل نسبت به زمان انجام واکنش است1- اندازه گیری سرعت واکنش بین ید و استون:2- بررسی بعضی از عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی: مانند غلظت و کاتالیزورسرعت واکنش؟کمیتی مثبت است که میزان تغییر غلظت یکی از واکنش دهنده ها یا محصول واکنش را نسبت به واحد زمان (ثانیه، دقیقه، ساعت و ... ) نشان می دهد.عوامل مؤثر بر سرعت واکنش:1- نوع واکنش دهنده2- غلظت واکنش دهنده ( با افزایش غلظت، سرعت افزایش می یابد )3- دما (افزایش دما باعث افزایش سرعت می شود ،گاهی با افزایش 10 درجه، سرعت 2 تا 3 برابر می شود ) دما روی k تاثیر دارد ، روی سرعت هم تاثیر می گذارد.k= ثابت سرعت ؛ a= فاکتور ؛ = انرژی فعالسازیr= ثابت جهانی گازها؛ t= دما ( کلوین )4-کاتالیزور ( در وجود کاتالیزور واکنش با سرعت بیشتری انجام می گیرد )مثالهایی از واکنش های فوق سریع :تشکیل رسوب نقره کلرید به هنگام مخلوط شدن محلولهای حاوی یون های کلرید و نقرهتشکیل آب به محض مخلوط شدن محلول های اسید و باز در معادله ی شماره ی(2) و نشانه ی غلظت مولی واکنش دهنده های a و b است.k ثابت سرعت واکنش (rate constant ) نامیده می شود.m و n مرتبه ی واکنش نسبت به واکنش دهنده های a و b است.انرژی فعالسازی واکنش :حداقل انرژی لازم برای فراهم کمترین تحرک واکنش دهنده ها در شروع واکنش است. رابطه ی بین k ( ثابت سرعت ) ، ( انرژی فعالسازی ) و t ( دما بهدرجه ی کلوین ):(3)اگر r ( ثابت گازها ) را برابر 8.314j/mol .k در معادله ی (3) قرار دهیم، بر حسب j/mol محاسبه خواهد شد. در عمل با اندازه گیری k یک واکنش در دماهای مختلف می توان آن واکنش را از روی منحنی به دست آورد.در این آزمایش سرعت واکنش بین ید و استون ( واکنش 1 ) را اندازه گیری می کنیم. سرعت این واکنش علاوه بر غلظت ید و استون به غلظت یون هیدروژن نیز بستگی دارد. بر طبق معادله ی (2) رابطه ی سرعت برای این واکنش عبارت است از :m و n و p مرتبه ی واکنش نسبت به استون، ید و یون هیدروژن است.مرتبه ی کل واکنش = m + n + pسرعت این واکنش از تغییرات غلظت به مدت زمان تغییر غلظت به دست می آید.اگر t زمان لازم باشد تا رنگ محلول مربوط به غلظت اولیه ناپدید شود، سرعت واکنش با استفاده از معادله ی (5) برابر خواهد شد با :غلظت اولیه ی ید است.می توان سرعت واکنش را با تغییر دادن غلظت موارد اولیه تغییر داد.برای مثال اگر غلظت اولیه ی استون را نسبت به مخلوط شماره ی (i) دو برابر کنیم، اما غلظت ید و را ثابت نگهداریم، معادله ی سرعت برای مخلوط شماره ی (ii) تغییر خواهد کرد. معادله ی (7ب ) معادله ی سرعت را برای مخلوط شماره ی (ii) نشان می دهد :تاثیر سرعت روی غلظت با استفاده از روابط ریاضی:از تقسیم دو رابطه ی (7) بر یکدیگر می توان m ( مرتبه ی واکنش نسبت به استون ) را بدست آورد :با اندازه گیری سرعت واکنش در مخلوط های (i) و (ii) می توان نسبت سرعت ها را که مساوی است پیدا کنیم. سپس معادله را برای محاسبه ی m از طریق لگاریتم حل می کنیم. اگر نسبت عددی را برابر y فرض کنیم، جواب آن بدین شکل است :به روش مشابه نیز می توانیم مرتبه ی واکنش را نسبت به غلظت یون و تعیین کنیم. سپس با داشتن مرتبه ی هر واکنش دهنده، غلظت آنها و سرعت واکنش و k را بدست آوریم.روش کار :ابتدا درهرمرحله مقدا تاسیم یدات وآب مقطر رادرارلن بریزید،سپس بااضافه مقدار سولفیت سدیم(نشاسته)کرنومترراآغاز وباکدر شدن محلول(نشانه پایان واکنش)کرنومتررامتوقف وزمان رایادداشت کنید.این کاررابرای مراحل با غتظت های متفاوت پتاسیم یدات انجام دهید ونتایج رایادداشت کنید. با مقاله کامل درباره تعیین سرعت واکنش
1425102

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

محلول پاشی زعفران:گیاهان همانطوریکه از راه ریشه املاح و مواد غذایی را جذب می کنند، از راه برگ و سایر اندام های فعال مثل ساقه ،قابلیت جذب مواد غذایی را از طریق کوتیکول دارند. با توجه به سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه، کوددهی به روش محلول به خصوص برای تأمین ریز مغذی ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی است؛البته در این روش ،غلظت عناصر غذایی پاشیده شده روی برگ نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد.به طور کلی نکاتی که در جذب مواد غذایی از طریق برگ مؤثر هستند عبارتند از :1- غلظت مواد غذائی؛ هر ماده در غلظت خاصی بهتر جذب گیاه می شود.2- نوع ترکیبات پاشیده شده و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر.3 -پی اچ محلول؛ ph 4 - دمای هوا در روز؛ دمای بالاتر از 32 درجۀ سانتی گراد برای محلول پاشی مناسب نیست.5- میزان نور؛ بعضی مواد غذایی در تاریکی جذب نمی شوند.6- در هوای گرم و همچنین رطوبت پایین ، تأثیر محلول پاشی کاهش پیدا می کند.7- نوع برگ؛ جذب مواد غذایی در برگ های پهن و پرزدار بیشتر است.
208762

چسب sc2000

چسب sc 2000 محصول شرکت آلمانی tip top می باشد که مخصوص اتصال لاستیک است. این چسب کاربردهای فراوانی در تغییر اتصال انواع تسمه های نقاله و آپارات دو سر آنها دارد.چسب sc2000 سالهاست که در میان چسب های موجود در بازار و محصولات مختلفی که تولید شده اند بهترین کاربرد و بهره وری را داشته است و دلیل ماندگاری این محصول در طی این سالها فرمول ترکیبی بسیار خاص آن است که باعث شده بعد از آپارات سرد یا گرم تسمه و یا نوارهای نقاله و یا اتصال قطعات لاستیکی ، در برابر گرد و خاک و آب و روغن و مواد اسیدی بسیار مقاوم باشد و بازدهی بی نظیری داشته باشد . این چسب ها که معمولاً در قوطی های یک کیلویی مصرف می شوند دوجزئی بوده و هر قوطی یک کیلویی همراه یک محلول سخت کننده ( hardiner ) می باشد . طریقه مصرف چسب sc 2000 : چسب sc2000 از دسته چسب های دو جزئی می باشد که باید قبل از مصرف و آغشته محل مورد نظر به آن به اندازه مورد نیاز با محلول سخت کننده ای که همراه آن است مخلوط شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد . هر یک کیلو چسب sc 2000 به طور معمول همراه 40gr محلول سخت کننده است که اگر چسب با محلول مخلوط شود با هوا خوردن و گذشت زمان چسب سفت می شود لذا باید توجه داشت فقط به مقدار مورد نیاز چسب با محلول مخلوط شود به طور مثال اگر ما حدود 400 gr چسب sc2000 مورد نیازمان باشد باید با 4 gr محلول هاردینر مخلوط شود .پس از مخلوط باید دقت کرد که سطح تسمه و یا قطعه لاستیکی کاملاً تمیز و خشک و عبارتی از هر گونه چربی و گرد و خاک باشد سپس به مقدار لازم از چسب sc 2000 مخلوط شده با محلول را بروی هر دو سطح مالیده و سپس زمان می دهیم تا اصطلاحاً چسب هوا بخورد و کمی سفت شود تا چسبندگی لازم را پیدا کند ، سپس هر دو سطح را روی هم گذاشته و سعی می کنیم بوسیله پرس گرم یا سرد دو سرد تسمه نقاله را تحت فشار قرار دهیم. آدرس دفتر فروش: تهران، خیابان سعدی جنوبی، ساختمان تجاری تقی نیا، طبقه پنجم، واحد 507 تلفن: 2-33961020-021 ف : 33961023-021 موبایل: 09124364109 سایت: www.kianbelt.com
211866

چسب sc2000

چسب sc 2000 محصول شرکت آلمانی tip top می باشد که مخصوص اتصال لاستیک است. این چسب کاربردهای فراوانی در تغییر اتصال انواع تسمه های نقاله و آپارات دو سر آنها دارد.چسب sc2000 سالهاست که در میان چسب های موجود در بازار و محصولات مختلفی که تولید شده اند بهترین کاربرد و بهره وری را داشته است و دلیل ماندگاری این محصول در طی این سالها فرمول ترکیبی بسیار خاص آن است که باعث شده بعد از آپارات سرد یا گرم تسمه و یا نوارهای نقاله و یا اتصال قطعات لاستیکی ، در برابر گرد و خاک و آب و روغن و مواد اسیدی بسیار مقاوم باشد و بازدهی بی نظیری داشته باشد . این چسب ها که معمولاً در قوطی های یک کیلویی مصرف می شوند دوجزئی بوده و هر قوطی یک کیلویی همراه یک محلول سخت کننده ( hardiner ) می باشد . طریقه مصرف چسب sc 2000 : چسب sc2000 از دسته چسب های دو جزئی می باشد که باید قبل از مصرف و آغشته محل مورد نظر به آن به اندازه مورد نیاز با محلول سخت کننده ای که همراه آن است مخلوط شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد . هر یک کیلو چسب sc 2000 به طور معمول همراه 40gr محلول سخت کننده است که اگر چسب با محلول مخلوط شود با هوا خوردن و گذشت زمان چسب سفت می شود لذا باید توجه داشت فقط به مقدار مورد نیاز چسب با محلول مخلوط شود به طور مثال اگر ما حدود 400 gr چسب sc2000 مورد نیازمان باشد باید با 4 gr محلول هاردینر مخلوط شود .پس از مخلوط باید دقت کرد که سطح تسمه و یا قطعه لاستیکی کاملاً تمیز و خشک و عبارتی از هر گونه چربی و گرد و خاک باشد سپس به مقدار لازم از چسب sc 2000 مخلوط شده با محلول را بروی هر دو سطح مالیده و سپس زمان می دهیم تا اصطلاحاً چسب هوا بخورد و کمی سفت شود تا چسبندگی لازم را پیدا کند ، سپس هر دو سطح را روی هم گذاشته و سعی می کنیم بوسیله پرس گرم یا سرد دو سرد تسمه نقاله را تحت فشار قرار دهیم. آدرس دفتر فروش: تهران، خیابان سعدی جنوبی، ساختمان تجاری تقی نیا، طبقه پنجم، واحد 507 تلفن: 2-33961020-021 ف : 33961023-021 موبایل: 09124364109 سایت: www.kianbelt.com
1532706

طرز تهیه پاناکوتای ما

طرز تهیه پاناکوتای ما ۱٫هسته ماها را درآورید و ما را همراه با نیمی از شیر، عسل و پودر کاکائو، در پارچ دستگاه مخلوط کن بریزید و مخلوط کنید.۲٫آن گاه این مخلوط را صاف کنید. سپس باقیمانده شیر، شکلات و خامه را در ظرف مناسبی بریزید و روی حرارت ملایم قرار دهید.
40258

نام آزمایش: رسانایی الکتریکی محلول ها

در تاریخ 95/8/8 در ساعت 10 - 8:30 آزمایش زیر توسط دانش آموزان دبیرستان سماء و دبیر شیمی (خانم خاقانی ) انجام گردید جهت مطالعه شرح آزمایش و مشاهده تصاویری از آن به " ادامه مطلب " رجوع شود منبع: http://pajoheshsarayn2. /
49964

منابع باورها

باورها از کجا شکل می گیرند؟ منابع شناختی و عاطفی و بینشی شکل گیری باورها چیست؟ برخی از روان شناسان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که «باورها سه ریشه اصلی دارند: تجربه شخصی، اطلاعات حاصل از دیگران و استنتاج، حتی ممکن است باورها محصول همزمان این سه منبع باشند. باورها چگونه شکل می گیرند باورها ح ی دو قطبی دارند و تجربه های افراد را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می کنند. شما خیلی سریع می توانید در ذهن خود حدس بزنید که یک رویداد آزاردهنده یا خوشایند، دردناک یا لذت بخش، خوب یا بد است. این که می توانید با آن رویداد مقابله کنید یا خیر؟ قهر دوست تان می تواند برای شما یک تهدید محسوب شود و شما را عصبانی کند، یا فرصتی برای تجدید رفتار و دلجویی از او فراهم کند. همان طور که رشد می کنید، فهرست های ذهنی از این وقایع تهیه می کنید، یعنی تجربیاتی جدید به هر دو سوی مثبت و منفی می افزایید. این ها در حقیقت الگوهایی هستند که تجربه های بعدی را با آن ها مقایسه می کنید. برای مثال اگر پدرتان همیشه شما را برای کند یاد گرفتن سرزنش می کرد، الان هم اگر در یادگیری موضوعی کند باشید، انتظار سرزنش دارید یا خودتان را سرزنش می کنید. این قبیل تجربه ها می تواند در شکل گیری باورهایی مثل این که «اگر اشتباه کنم، حس افتضاح می شود»، که شاید یکی از باورهای اصلی سارا باشد، نقش مهمی دارند. منبع: http://lighting123. /
71474

منابع باورها

باورها از کجا شکل می گیرند؟ منابع شناختی و عاطفی و بینشی شکل گیری باورها چیست؟ برخی از روان شناسان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که «باورها سه ریشه اصلی دارند: تجربه شخصی، اطلاعات حاصل از دیگران و استنتاج، حتی ممکن است باورها محصول همزمان این سه منبع باشند. باورها چگونه شکل می گیرند باورها ح ی دو قطبی دارند و تجربه های افراد را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می کنند. شما خیلی سریع می توانید در ذهن خود حدس بزنید که یک رویداد آزاردهنده یا خوشایند، دردناک یا لذت بخش، خوب یا بد است. این که می توانید با آن رویداد مقابله کنید یا خیر؟ قهر دوست تان می تواند برای شما یک تهدید محسوب شود و شما را عصبانی کند، یا فرصتی برای تجدید رفتار و دلجویی از او فراهم کند. همان طور که رشد می کنید، فهرست های ذهنی از این وقایع تهیه می کنید، یعنی تجربیاتی جدید به هر دو سوی مثبت و منفی می افزایید. این ها در حقیقت الگوهایی هستند که تجربه های بعدی را با آن ها مقایسه می کنید. برای مثال اگر پدرتان همیشه شما را برای کند یاد گرفتن سرزنش می کرد، الان هم اگر در یادگیری موضوعی کند باشید، انتظار سرزنش دارید یا خودتان را سرزنش می کنید. این قبیل تجربه ها می تواند در شکل گیری باورهایی مثل این که «اگر اشتباه کنم، حس افتضاح می شود»، که شاید یکی از باورهای اصلی سارا باشد، نقش مهمی دارند. منبع: http://lighting123. /
1881812

طرز تهیه حلوا شکری

یک لیوان شیر خشک را حتما الک کنید با یک لیوان پودر قند یا پودر شکر خود شکر نمی شود و شیرینی کاملا مناسبی دارد پس آن را کم نکنید و حتما الک کنید با شیر خشک مخلوط کنید بعد نیم لیوان کمی بیشتر ارده را به آن اضافه کنید و با قاشق ترکیب کنید و بعد با دست خوب مخلوط کنید خمیر ح بریده بریده دارد.
2465007

کوچک کننده بینی

 بینی بدون عمل جراحی در خانه شما با استفاده از دستور العمل زیر میتوانید دماغ گوشتی و استخوانی خود را به روش خانگی و طب سنتی کوچ کنید البته ناگفته نماند که این روش در هر شخص و بسته به مدل دماغ فرد نتیجه متفاوتی خواهد داد اما به هرحال این یک روش تایید شده است . کوچک بینی با گیاه دارویی و روش خانگی کوچک بینی یکی از بزرگترین دغدغه هایی است که امروزه اکثریت مردم با آن مواجه هستند اما با روش هایی ساده می توانید بینی خود را تا حدود زیادی به فرم دلخواهتان درآورید. اگر هزینه گزاف اعمال جراحی زیبایی بینی را ندارید؟ اگر از عوارض اعمال جراحی بینی می ترسید؟ اگر میخواهید بدانید چطور بدون عمل جراحی بینی خود را کوچک کنیم؟! میخواهید بهترین و سریع ترین روش کوچک بینی را بدانید؟ ما روش جادویی کوچک بینی به طور طبیعی و در خانه را به شما پیشنهادمیکنیم.این روش جادوئی جهت کوچک بینی و خوش فرم طبیعی آن به کار میرود. اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که از ظاهر بینی خود راضی نیستید و به نظرتان بزرگ است، به جای رفتن زیرتیغ جراحی با این محلول خانگی بینی خود را به سرعت کوچک کنید. چطور و چگونه بینی خود را کوچک کنیم؟ بسیاری از افراد در اثر جراحی بینی توسط افراد غیر متخصص با انواع مشکلات مواجه می شوند و برای تمام عمر زیبایی ظاهری بینی آنها از دست می رود و یا دچار تنگی نفس می شوند. گفتنی است شما با استفاده از یک محلول خانگی می توانید باعث کوچک بینی گوشتی شوید و به راحتی چربی های اضافی روی بینی رااز بین برده و به ظاهری زیبا و بینی قلمی دست ی د. طبیعی ترین و سریع ترین روش کوچک بینی در خانه برای درست محلول کوچک بینی به یک قاشق چایخوری خمیر دندان، یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه و یک قاشق غذاخوری سرکه سیب نیاز دارید. شما با استفاده از این محصول میتوانید نوک بینی و بالای بینی خود را به روش خانگی و بدون عمل کوچک کنید . چگونه با طب سنتی دماغ خود را کوچک کنیم؟ طرز استفاده از محلول گیاهی کوچک بینی تمام مواد را با هم مخلوط مخلوط کنید و آنگاه به مدت 30 دقیقه بر روی بینی خود قرار دهید، قبل از استفاده از محلول، بینی را با آب و صابون شسته و خشک کنید. گیره کوچک کننده بینی از کجا ب مپس از نیم ساعت ترکیب را توسط آب گرم از روی بینی خود پاک کنید و نیز می توانید از کرم مرطوب کننده برای جلوگیری از خشکی پوست خود استفاده کنید. در صورت استفاده روزانه از این محلول می توانید در عرض کمتر از ده روز تفاوت را در شکل ظاهری بینی خود احساس کنید، اگر در حین استفاده از آن احساس سوزش یا قرمزی در بینی خود کردید، در دفعات بعدی میزان زنجبیل را در ترکیب کاهش دهید. افرادی که از این ترکیب استفاده کرده اند در یک بازه زمانی کوتاه دارای یک بینی خوش فرم و کشیده شده اند بدون اینکه متحمل درد و هزینه بالای جراحی زیبایی بینی شوند. روش استفاده از گیره کوچک کننده بینی  گیره کوچک کننده بینی از کجا ب م

با طرح یک آزمایش مخلوط یکنواخت یا محلول راتعریف کنید مثال بزنید