بیمه


39282

خدمات بیمه ای

شرکت های بيمه، برای بسیاری از خسارتهایی که ممکن است به مال و جان اشخاص وارد شود، پوشش بيمه ای پیش بینی کرده اند. بر اساس اینکه موضوع بيمه (بيمه شونده)، مال باشد یا جسم وجان، و یا مسئولیت یک شخص، پوشش های بيمه ای به 3 گروه تقسیم می شوند. ... منبع: http://mainsuranceisfahan. /
14224

بیمه مسئولیت بیمه البرز

با توجه به گستردگی محدوده تحت پوشش بيمه مسئولیت مدنی می توان گفت به نوعی کلیه اقشار جامعه اعم ازکارفرمایان، پیمانکاران، ین ناظر - طراح و محاسب، تولیدکنندگان، پزشکان و پیراپزشکان، کلیه مدیران (مدیران مراکز آموزشی، مدیران مجموعه های ورزشی، مدیران هتل های مسافرتی و مراکز اقامتی، مدیران مهدهای کودک، مدیران شهربازی و...)، متصدیان حمل و نقل، شرکت های نصب کننده آسانسور و ... به این بيمه نیاز دارند. این افراد می توانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بيمه در صورت وقوع حوادثی که منشاء آن اعمال غیرعمدی همچون بی احتیاطی ، غفلت یا اشتباه شخص بطور مستقیم یا به دلیل نظارت بر امور واگذار شده به افراد دیگر باشد، از طریق ید بيمه نامه، مسئولیت خود را به بيمه گر منتقل کنند تا خسارت وارده به افراد زیان دیده توسط بيمه گر پرداخت گردد.منبع: http://alborz5779. /
66458

نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران

شاید شما هم بارها و بارها عنوان بيمه عمر را شنیده اید، اما با جزییات آن آشنا نیستید. بيمه عمر از انواع پیشرفت بيمه است که علاوه بر نوعی سرمایه گذاری، تضمین آینده فرد بيمه شده و افراد تحت تکفل او نیز هست.به گزارش ایسنا قراردادی تحت عنوان بيمه عمر و سرمایه گذاری م ن یدار بيمه و شرکت بيمه به عنوان بيمه گر بسته می شود.در طول قرارداد، فرد وجوهی را به شرکت بيمه می پردازد. در این قرارداد یدار بيمه، شخص و یا اشخاصی را به دلخواه خود به عنوان ذینفع بيمه انتخاب می کند. در واقع ذی نفع ی است که بعد از یدار بيمه از بيمه نامه عمر سود می برد. یدار بيمه حتی می تواند سهم هر یک ذینفع ها را نیز به سلیقه خود تعیین کند.اگر فرد یدار بيمه بعد از پایان دوره قرارداد در قید حیات باشد، شرکت بيمه حاصل سرمایه گذاری و سود توافق شده را به وی پرداخت می کند. اگر فرد در طول مدت قرارداد فوت کند، شرکت بيمه سرمایه فوت و سود توافق شده را تا زمان فوت به ذینفع های تعیین شده می پردازد.از سوی دیگر اگر فرد یدار بيمه در پایان دوره در قید حیات باشد، می تواند به جای دریافت یک جای سرمایه، مشمول دریافت مستمری شود.*تاریخچه بيمه عمر*بيمه عمر برای اولین بار در سال 1583 در انگلستان مرسوم شد. اولین شرکت بيمه عمر در سال 1762 در انگلستان تاسیس و اولین بررسی علمی درباره بيمه عمر درسال 1812 منتشر شد. اولین قرارداد بيمه عمر روی "آقای ویلیام گینبس" منعقد شده بود. مدت این بيمه نامه 12 ماه ونرخ حق بيمه هشت درصد بود.بيمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بيمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز شد. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پورتفوی خود را که شامل 150 بيمه نامه بود به شرکت سهامی بيمه ایران که آن زمان تازه تاسیس شده بود، واگذار کرد.اولین بيمه نامه عمری که توسط این نمایندگی مزبور صادر شد، از نوع مختلط پس انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی به نام جبار صالح نیا بود. سرمایه آن به مبلغ 600 لیره انگلیسی در انقضای مدت به بيمه گذار پرداخت شد.بيمه ایران تا سال 1336تنها شرکتی بود که در ایران به این رشته از بيمه اقدام می کرد، اما در سال 1336 شرکت سهامی بيمه ملی و در سال 1340 شرکت سهامی بيمه امید نیز به عملیات بيمه عمر پرداختند.در سال 1353 شرکتی به نام بيمه بین المللی ایران و تاسیس یافت که منحصرا به بيمه های عمر و حوادث می پرداخت و با کمک متخصصان ئی شبکه بزرگ نمایندگی در تهران و در ای بزرگ به وجود آورده بود و در فروش بيمه های عمر به سختی می کوشید و به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته بود.این اقدامات بيمه ایران را برانگیخت که درصدد ایجاد یک نمایندگی قوی بيمه عمر برآید. به این منظور در شهریورماه 1355 اقدام به تاسیس یک شرکت مختلط با مشارکت یک شرکت بيمه ئی به نام ایران عمر کرد. این شرکت توانست در اولین سال فعالیت خود در سال 1356 تعداد 1238 بيمه عمر به فروش برساند. این در حالی بود که در سال قبل از تاسیس شرکت ایران عمر یعنی سال1355 شرکت سهامی بيمه ایران توانسته بود 920 فقره بيمه نامه عمر بفروشد.بعد از انقلاب ی ایران، شرکت های بيمه به استثنای بيمه ایران که یک شرکت تی بود در چهارم تیر ماه 1358 ملی شدند. سپس در شهریورماه 1360 در هم ادغام شده و دو شرکت بيمه به اسامی بيمه آسیا و بيمه البرز را تشکیل دادند. پورتفوی بيمه عمر شرکت های ملی شده به شرکت بيمه آسیا منتقل شد.هم اکنون با فعالیت شرکت های بيمه خصوصی در بازار، این رشته بسیار فعال شده و شرکت های بيمه خصوصی در جذب بيمه های عمر و ارائه طرح های جدید بيمه عمر بر تی ها پیشی گرفته اند. منبع: http://bimeno. /
39284

بیمه اسب

شرکت بيمه ما (سهامی عام) باداشتن کادر باتجربه ومتخصص در رشته بيمه های ی و مسئولیت و افتخار دارد تا از ین ومسئولین پروژه های در حال ساخت کشور در مقابل تمامی خطرات غیر قابل پیش بینی در طول مدت عملیات اجرائی حمایت و پشتیبانی نماید ودر این راستا مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتشان را در قبال جامعه با ارائه پوشش های متنوع تحت پوشش قراردهد . همچنین با ارائه پوششهای بيمه ای خاص از جمله پوشش اسبهای مسابقه بصورت فعال با کادر مجرب و متخصص بگونه ای فعال اقدام به صدور بيمه نامه اسب می نماید .... منبع: http://mainsuranceisfahan. /
73732

بیمه در دنیای امروز

بيمه در دنیای امروز . امروز دیگر تصوراین که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بيمه شکل پذیردمشکل است . به ویژه آن که در قرن بیستم تحولات تکنولوژی ، حمل و نقل وارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است . برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بيمه اتوموبیل به یکی ازمهم ترین بخش های صنعت بيمه تبدیل شده است . توسعه مهم دیگر، افزایش تعداد ریسک های یگانه خیلی بزرگ است .نفتکش های غول پیکر و هواپیماهای بسیار بزرگ نمونه هایی هستند که نشان می دهند سرمایه تحت پوشش بيمه ممکن است صدها میلیون تومان ارزش داشته باشد. مشکلات مربوط به پوشش چنین سرمایه های عظیمی باعث شده است که بيمه گران به پشتیبانی یکدیگر، یک خطر بزرگ را در سطح داخلی و بین المللی به صورت بيمه اتکایی مجدد بین خود توزیع کنند و از عهده جبران خسارت های هنگفت برآیند. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز، بيمه ها نیز از زوایای مختلف و با شتاب توسعه یافته اند. زیان هایی که ممکن است به طور ناخواسته در جریان فعالیت و زندگی عادی هر فردی به دیگران وارد آید و در قبال آن ها مسؤول واقع شود ب مه مسؤولیت تحت پوشش قرار میگیرند.در این خصوص ، می توان به بيمه مسؤولیت پزشکان و بيمه مسؤولیت تولید کنندگان اشاره کرد. نمونه های جدیدتر، بيمه افترا برای رو مه نگاران و ایستگاه های رادیو و تلویزیون و بيمه آلودگی ناشی از نشت نفت از تانکرهاست . بيمه های سیل ، ز له و کامپیوترنیز بر همین منوال ظهور کرده اند. بيمه های زندگی نیز پیشرفت های شگرفی یافته و مجموعه متنوعی از انواع این نوع بيمه را ارائه کرده است در این زمینه انواع بيمه های مستمری و عمر و پس انداز به طور چشم گیری افزایش یافته است در ادامه ، بيمه گران رشته زندگی مجبور شده اندکه با مشکلات جدیدی نظیر بیماری ایدز مواجه شوند و درباره پیشرفت علم ژنتیک بین ند مشاور و بيمه عمر وتامین آتیه پاسارگاد علی ابوالقاسمی کد : 65407 تلفن تماس و مشاوره : 09128986857 کانال تلگرام ما [email protected] منبع: http://bimehpasargad1392. /
35784

اداره کل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استانها در بیمه مرکزی ایجاد شد

همتی طی احکام جداگانه ای شش مدیر کل بيمه مرکزی را منصوب کرد و یک اداره کل جدید به چارت سازمانی اضافه نمود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بيمه مرکزی، طی احکام جداگانه ای از سوی همتی، رئیس کل بيمه مرکزی، محمود حق وردیلو به عنوان مدیرکل نظارت فنی، مهدی علی رحیمی به عنوان مدیرکل مالی، مهدی نمن الحسینی به عنوان مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بيمه ای، حسین فارسی به عنوان مدیرکل سرمایه گذاری و مجامع، حسن رضا عباسیان فر به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه و محمد جواد آقاجری نیز به عنوان مدیرکل نظارت بر شرکت های بيمه و هماهنگی استانها منصوب شدند.همچنین در راستای افزایش نظارت و حمایت از حقوق بيمه گذاران، اداره کل نظارت بر شرکت های بيمه و هماهنگی امور استان ها به چارت سازمانی بيمه مرکزی افزوده شد.در این احکام آمده است،امید است با استعانت از پروردگار متعال، ضمن اهتمام و تلاش همه جانبه و با همکاری و بهره گیری از توانمندی کارکنان آن اداره کل، زمینه تحقق تعهدات و اه صنعت بيمه و بيمه مرکزی ایران را فراهم نمایید. منبع: http://biran32625. /
39286

بیمه هواپیما

امروزه هواپیما یکی از وسایل حمل و نقل آسان و سریع بین شهری و بین المللی است که در حمل و نقل مسافران و کالا نقش آفرین است. خطرات ناشی از استفاده این وسیله نقلیه بسیار پرهزینه و سنگین است. بيمه” ما “ با بيمه گرهای دیگر به صورت اتکایی این خطرات را تحت پوشش قرار داده و جبران خسارت می کند. ... منبع: http://mainsuranceisfahan. /
47244

رداخت دیه کامل سربازان فوت شده تصادف نی ریز

مدیر مجتمع امور بيمه ای فارس بيمه ایران گفت: دیه کامل سربازان فوت شده در حادثه نی ریز فارس پرداخت شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بيمه مرکزی، حمیدرضا جمالی زاده با بیان این که دیه کامل سربازان فوت شده در حادثه اتوبوس حامل سربازان بابرنامه ریزی های انجام شده پرداخت شد، افزود: حادثه ناگوار مذکور برای همگان غمناک بود به همین دلیل مجموعه بيمه ایران از همان دقایق نخستین حضور سربازان در بیمارستان، خود را در کنار خانواده این عزیزان قرار داد تا هیچ گونه مشکلی در بحث مالی ایجاد نشود. وی اضافه کرد: مراحل قانونی در خصوص مصدومان و حادثه دیدگان در حال طی شدن است هرچند که بسیاری از کارهای مربوط به این حادثه با هماهنگی های انجام شده زودتر از موعدهای معمولی انجام شده است. همتی رییس کل بيمه مرکزی قبل تر ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده بازماندگان این حادثه دل اش، پرداخت هرچه سریعتر دیه آنها را خواستار شده بود. دوم تیرماه امسال در حادثه سقوط اتوبوس حامل سربازان یک پادگان آموزشی در جاده سیرجان - نی ریز در استان فارس، 19 نفر کشته برجای گذاشت. منبع: http://sarzaminnemadari. /
2491752

بیمه ن خانه دار و دختران مجرد چگونه است؟

بيمه ن خانه دار و بيمه دختران مجرد، از جمله خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در اختیار جامعه قرار می دهد تا از خدمات بيمه استفاده کنند. اگر بيمه اجباری ندارید، بيمه اختیاری خویش فرما و بيمه اختیاری…
2491578

بیمه ن خانه دار و دختران مجرد چگونه است؟

بيمه ن خانه دار و بيمه دختران مجرد، از جمله خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در اختیار جامعه قرار می دهد تا از خدمات بيمه استفاده کنند. اگر بيمه اجباری ندارید، بيمه اختیاری خویش فرما و بيمه اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را توصیه می کنیم.
1607224

‎توضیح رییس کل بیمه مرکزی درباره بیمه ز له در ایران/ لایحه ای که می تواند انقل در بیمه حوادث طبیعی ایجاد کند

رئیس کل بيمه مرکزی درخصوص بيمه حوادث طبیعی از قبیل بيمه ز له و آتش سوزی توضیحاتی ارائه داد.
111174

نمرات اعلام شده پایان ترم دروس ها

با سلام ، ضمن قبولی طاعات و عبادات شما دانشجویان ارجمند ؛ به اطلاع می رساند ؛ نمرات دروس ذیل اعلام گردیده است لطفا جهت مشاهده نمرات خود ، به سایت ، مراجعه فرمایید . موفق باشید 1- بيمه اشخاص 2 2- سازمان مدیریت شرکتهای بيمه 3- فروش بيمه 4- قانون و مقررات بيمه 5- کلیات بيمه 6- بيمه اشخاص ۱ 7- حقوق دریایی 8- حقوق بيمه 9- مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری 10- اصول بازاری بيمه 11- بيمه اتکائی 12- پوشش های بيمه ای 13-بيمه کشتی و هواپیما 14- کارآموزی 15- کارورزی 1 و 2 16- بيمه مسئولیتمنبع: http://b-hadizadeh. /
2175168

توصیه بیمه مرکزی به مالکان خودرو؛ مبلغ بیمه بدنه را متناسب با گرانی های اخیر واقعی کنید

براساس ماده 10 قانون بيمه، درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بيمه شده باشد، بيمه گر فقط به تناسب مبلغی که بيمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسوول خسارت خواهد بود.
1353176

زیر و بم بیمه خودرو

اکثر بيمه گذاران از ویژگی های بيمه نامه خود بی اطلاع اند و همین موضوع موجب می شود تا در بسیاری از تصادفات و دریافت خسارت از بيمه گر آنچنان که باید رضایت نداشته باشند. البته فارغ از ید این بيمه، گرفتن خسارت و استفاده درست از بيمه نامه براساس حقوقی که در آن وجود دارد، برای بيمه گذاران اهمیت خاصی دارد.
1120982

بیمه مسئولیت چیست؟

در صورتی که مورد بيمه نه شخص باشد و نه شیء، بلکه مسئولیت بيمه گذار در مقابل دیگری باشد، بيمه گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه ای که بيمه گذار مسئول آن بوده، به دیگری خسارت وارد شده است، خسارت آن شخص را جبران نماید به این نوع بيمه بيمه مسئولیت گفته می شود. مانند بيمه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث. منبع: بيمه مسئولیت سامان
1627428

صنعت بیمه کشور به بیمه گذاران ز له زده اطمینان داد

صنعت بيمه برای کمک و پرداخت خسارت به بيمه گذارانی که پوشش های بيمه ای مرتبط با حادثه غرب کشور دارند، آمادگی خود را اعلام می کند.
717162

ابلاغ نرخ های جدید حق بیمه شخص ثالث به بیمه ها تا پایان سال

تسنیم نوشت: رئیس کل بيمه مرکزی با تأکید براینکه نرخ های جدید حق بيمه شخص ثالث تا پایان سال ۹۵ به شرکت های بيمه ابلاغ خواهد شد، گفت: صندوق تأمین خسارت های بدنی مابه فاوت حق بيمه را پوشش می دهد.
1382000

اعلام پیامکی «سوابق بیمه ای» طی 2 ماه آینده

معاون بيمه ای سازمان تامین اجتماعی از ارسال پیامک ماهانه به همه بيمه شدگان ظرف یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: بر این اساس به همه بيمه شدگان پیامک می دهیم که کارفرما برای آنها چند روز کارکرد حق بيمه و با چه حقوقی رد کرده است و چه میزان در سوابق بيمه ای فرد محاسبه شده است.
2455506

حق بیمه شخص ثالث باید افزایش یابد

ایرنا نوشت: سندیکای بيمه گران ایران در شورای عالی بيمه گفت: با توجه به جهش قیمت خودرو و نیز هزینه های درمان، بيمه مرکزی باید هرچه سریعتر نرخ حق بيمه شخص ثالث را اصلاح کند.
1316502

اوصاف عقد بیمه

عقد بيمه از جمله عقود معین است که دارای اوصاف زیر است 1.بيمه عقدی رضایی است : اصولا بيمه به صورت کتبی منعقد می گردد اما عقد بيمه عقدی رضایی است و به صرف ایجاب و قبول و توافق طرفین بر سر اصل و شرایط حتی به صورت شفاهی منعقد شده و برای طرفین تعهد اور است 2.بيمه عقدی لازم است :هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را ندارند و عقد بيمه به فوت یا حجر بيمه گذار منحل نمیشود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد در مورد مرگ به ورثه ودر مورد حجر به قانونی منتقل میشود ولی قرارداد بيمه عمر استثنایی بر عقود بيمه است و بيمه عمر نسبت به بيمه گر عقد لازم و نسبت به بيمه گذار عقدی جایز است 3.بيمه عقدی معوض است 4.بيمه عقدی غیر مجانی است 5.بيمه عقدی استمراری است : یعنی اثار عقد در طول زمان گسترش دارد و مدت عقد میتواند طولانی باشد 6.بيمه عقدی اتفاقی است:تنها خطر اتفاقی میتواند موضوع عقد بيمه قرار گیرد جنبه اتفاقی بودن ریسک موضوع بيمه اساس اعتبار عقد بيمه را تشکیل می دهد بدین نحو که اگر ریسک قبل از انعقاد عقد بيمه محقق شده باشد عقد بيمه باطل است 7.بيمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت :در این عقد حسن نیت یکی از عناصر اصلی اعتبار قرارداد بيمه است 8.بيمه عقدی الحاقی است :قرارداد بيمه قبلا توسط بيمه گر تهیه و چاپ شده و بيمه گذار به قرارداد از پیش تعیین شده ملحق میشود
605632

طنز؛ کدام بیمه برای ما مناسب است؟

از بس که عقلا و دلسوزان بهم گفتن: «عزیزم، گلم، احمق! سی و سه رو رد کردی، یک روز هم بيمه نداری، برو خودت رو بيمه کن پس فردا که پیر شدی، سوژه دوربین 90 نشی!» رفتم به دفتر یکی از بيمه های معتبر....
1812044

ید بیمه ثالث مجانی از بیمه بازار

 شانس یدِ بيمه مجانی از بيمه‌بازار در بهمن و اسفندماه!
861378

ضرب الاجل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه

رئیس کل بيمه مرکزی با بیان این که شرکت های بيمه فقط ۱۱ ماه دیگر وقت دارند تا سرمایه خود را به حداقل سرمایه مورد نیاز برسانند، از شرکت های بيمه خواست تا با ارائه اطلاعات صحیح بيمه مرکزی را برای بهره برداری از سامانه سنهاب کمک کنند.
37766

تمدید بیمه حوادث دانش آموزی 96-1395

با توجه به در خواست مناطق و استان ها از وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارتخانه مبنی بر تمدید مهلت بيمه حوادث دانش آموزی مدیران محترمی که دانش آموز جامانده دارند حداکثر تا مورخه 1395/09/03 نسبت به تحویل سی دی و فیش واریزی به تعداد نفرات جامانده به واحد تعاون اقدام نمایند .منبع: http://refah5435. /
1150646

توانگری بیمه ایران چگونه به مرز هشدار رسید؟/ شبکه فروش خودساخته ای که گلوگیر شد

بيمه ایران در آ ین گزارش بيمه مرکزی رتبه ۴ توانگری را در میان شرکت های بيمه کشور ب کرد، عددی که زنگ وضعیت قرمز بيمه ایران را به صدا درآورد، اما اینکه چرا بزرگترین شرکت بيمه کشور با سهم ۴۰ درصدی در بازار بيمه به این وضعیت رسیده است نیازمند موشکافی عمیقی است که یک مقام آگاه آن را به تفصیل تشریح می کند.
73728

تعریف بیمه عمر و تامین آتیه :

تعریف بيمه عمر و تامین آتیه : عبارتست از عقد قرارداد بین یک شرکت بيمه و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بيمه (بيمه گر )تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بيمه گذار )بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بيمه شده )بستگی دارد ،بيمه گر متعهد است که در انتهای مدت بيمه ،چنانچه بيمه شده در قید حیات باشد سرمایه بيمه نامه را به بيمه گذار و چنانچه در طول مدت بيمه نامه ،بيمه شده فوت نماید سرمایه بيمه نامه را به وراث و یاذینفع بيمه نامه پرداخت نماید .بيمه گذار هم متقابلا" تعهد می نماید که مبلغ حق بيمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بيمه یا بطور اقساط در طی مدت بيمه به بيمه گر بپردازد . مشاور و بيمه عمر وتامین آتیه پاسارگاد علی ابوالقاسمی کد : 65407 تلفن تماس و مشاوره : 09128986857 کانال ما در تلگرام [email protected]منبع: http://bimehpasargad1392. /
570320

بیمه شخص ثالث گران نمی شود/ بساط الحاقیه بیمه برچیده شد

رئیس کل بيمه مرکزی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دیه گران نشود، بيمه شخص ثالث هم گران نخواهد شد، گفت: حتی به دنبال کاهش نرخ این بيمه هم هستیم.
1881224

بیمه نامه های شخص ثالث فاقد کد یکتا نامعتبرند

بيمه مرکزی اعلام کرداز ابتدای مهرماه ۱۳۹۶، تمام شرکت های بيمه موظف هستند بيمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده را با اخذ کد یکتاصادر کنند و کد مذکور را با عنوان کد یکتای بيمه مرکزی روی بيمه نامه چاپ کنند.
35790

رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت خسارت مناسب، واقعی و به موقع یکی از مهمترین شیوه های تبلیغ بیمه است

صبح امروز اعضای هیات مدیره انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بيمه در دیدار با رئیس کل بيمه مرکزی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود، خواهان حمایت بیشتر صنعت بيمه از این نهاد تخصصی شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بيمه مرکزی، در این دیدار که معاون نظارت و مدیرکل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای نیز حضور داشتند، عبدالناصر همتی ضمن ابراز سندی از اشتیاق ارزیابان خسارت برای حضور فعال در صنعت بيمه گفت: پرداخت خسارت مناسب، واقعی و به موقع یکی از مهمترین شیوه های تبلیغ خدمات صنعت بيمه است که با حضور و تخصص ارزیابان خسارت در برآورد واقعی خسارت امکان پذیر خواهد بود. همتی، نقش ارزیابان خسارت در پرداخت به موقع و درست خسارت مهم دانست و گفت: افزایش فعالیت ارزیابان خسارت ممکن است در بعضی موارد با پرداخت بیشتر خسارت رابطه مستقیم داشته باشد و این نه تنها ما را نگران نمی کند بلکه موجب می گردد بتوانیم با پرداخت صحیح خسارت هدف اصلی بيمه که همان ایجاد آرامش و امنیت در بيمه گذاران است را عملی کنیم و از سوی دیگر با دید فنی تری به ارائه نرخ و شرایط در هنگام صدور اقدام نماییم. رئیس کل بيمه مرکزی در این دیدار به منظور حمایت از خدمات تخصصی ارزیابان خسارات دستور بررسی مجدد آیین نامه ۸۵ و تسهیل شرایط اخذ مجوز ارزی را داد و گفت: در گزینش این افراد، دانش بيمه شرط کافی و تخصص در رشته مرتبط شرط لازم است و باید قوانین به گونه ای اصلاح شود که فضا برای حضور متخصصان رشته های گوناگون در صنعت بيمه فراهم شود تا مردم و شرکت های بيمه بتوانند از نظرات کارشناسی آنها در ارزی دقیق ریسک و پرداخت خسارت بهره مند شوند. وی در پایان ضمن دعوت از ارزیابان خسارت برای عضویت در انجمن از اعضای هیات مدیره انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت خواست با برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر عملکرد ارزیابان این انجمن را پویاتر کنند.منبع: http://biran32625. /
1150710

توانگری بیمه ایران چگونه به مرز هشدار رسید؟/ شبکه فروش خودساخته ای که گلوگیر شد

بيمه ایران در آ ین گزارش بيمه مرکزی رتبه ۴ توانگری را در میان شرکت های بيمه کشور ب کرد، عددی که زنگ وضعیت قرمز بيمه ایران را به صدا درآورد، اما اینکه چرا بزرگترین شرکت بيمه کشور با سهم ۴۰ درصدی در بازار…
1773828

شرایط بیمه عمر

قبلا به مزایای بيمه عمر پرداختیم. بيمه عمر دارای شرایط عمومی و شرایط خصوصی زیر می باشد: شرایط عمومی بيمه عمر در تمامی شرکتهای بيمه ی ان می باشد و برخی از شرایط بيمه عمر به شرح ذیل است. امکان بازنشستگی در بازه زمانی کوتاه دریافت وام بدون ضامن تغییر در مشخصات بيمه نامه باز یدی بيمه نامه دریافت پوشش های بیماریها انتخاب ذینفعان توسط خود فرد وامکان تغییر ذینفعان بيمه نامه در طی قرارداد منعطف بودن بيمه نامه در طول قرارداد معاف بودن از پرداخت مالیات موارد بالا تعدادی از شرایط بيمه عمر می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
2477491

افزایش سقف پوشش بیمه های شخص ثالث

بيمه شخص ثالث، تنها بيمه اجباری برای تمامی خودروها است، که بيمه گذار به صورت سالانه یا در قسط های کوتاه مدت، حق بيمه آن را پرداخت می کند. اجباری بودن این بيمه بدین معناست که در صورت نداشتن، یا به تعویق انداختن تمدید آن جریمه خواهید شد. همین طور علاوه بر جریمه دیرکرد، اگر دچار حادثه ای شوید شرکت بيمه هیچ تعهدی در قبال شما نخواهد داشت و پرداخت تمام خسارت بر عهده شما خواهد بود.
717760

زمان ابلاغ نرخ های جدید حق بیمه شخص ثالث

رئیس کل بيمه مرکزی با تأکید براینکه نرخ های جدید حق بيمه شخص ثالث تا پایان سال ۹۵ به شرکت های بيمه ابلاغ خواهد شد، گفت: صندوق تأمین خسارت های بدنی مابه فاوت حق بيمه را پوشش می دهد.
384752

افزایش ۴۰ درصدی فروش بیمه آتش سوزی بعد از حادثه پلاسکو

رییس کل بيمه مرکزی از پرداخت خسارت ۵۰۰ برابری حق بيمه آتش سوزی از سوی شرکت های بيمه خبر داد.
2442830

شرایط دریافت دفترچه رایگان بیمه سلامت | چگونگی حذف دفترچه چند بیمه ای ها

همشهری آنلاین: مدیرکل بيمه سلامت استان تهران ضمن اشاره به قرارداد ۱۰۴ بیمارستان و حدود ۳هزار پزشک با بيمه سلامت در تهران، چگونگی حذف دفترچه چند بيمه ای ها در جهت رفع همپوشانی های بيمه ای را تشریح کرد.
2457835

بیمه مرکزی به دنبال سودآوری نیست

رئیس کل بيمه مرکزی با بیان اینکه سود حاصل از عملیات بيمه گری باید به شرکتهای بيمه برگردد، گفت: سود کوتاه مدت، تولید ثروت نمی کند.
1558332

جزئیات بیمه 16 هزار تومانی زائران اربعین

معاون بيمه مرکزی با تشریح جزئیات حق بيمه ۱۶هزارتومانی زائران اربعین حسینی،به پوشش حوادث تروریستی و درگیری های داخلی عراق در قالب این بيمه اشاره کرد و گفت: بيمه ایران با ترک مناقصه انتخاب شد.
1620040

مردم هنوز به اهمیت بیمه پی نبرده اند

مدیرعامل بيمه ایران معین با اشاره به حادثه ز له در غرب ایران می گوید صنعت بيمه باید بیش از پیش فرهنگ بيمه گری و بيمه گذاری را در بین عامه مردم رواج دهد، چرا که ایجاد فرهنگ بيمه در بین اقشار مختلف جامعه سبب می شود که در چنین حادثه هایی فشارهای مالی بر مردم کاسته شود او معتقد است با اهمیت به صنعت بيمه می توان به پیشرفت اقتصاد ایران کمک کرد.
1590378

پورکیانی:بیمه ایران باید نخستین شرکتی باشد که صدور بیمه نامه ها را الکترونیکی می کند

مدیرعامل بيمه ایران جبران خسارت های بزرگ در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه آتش سوزی پتروشیمی ها در سال گذشته و امسال را یادآور شد و گفت: پوشش های بيمه بنگاه های اقتصادی از طریق کنسرسیومی به ی بيمه ایران…
430794

وقتی بیمه ایران هم بانک می خواهد

مهر نوشت:مدیرعامل بيمه ایران با بیان اینکه سود فروش بيمه نامه خودروهای صفرکیلومتر به جیب خودروسازان می رسد از بررسی این موضوع در سندیکای بيمه گران خبر داد.
1447240

افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه تکمیلی درمان/ فشار افزایش تعرفه های درمان بر روی بیمه های اولیه بوده است

مدیرعامل بيمه دانا با اشاره به اینکه عمده مطالبات معوق بیمارستان ها از شرکت های بيمه مربوط به بيمه های اولیه است، گفت: بيمه های تکمیلی درمان با اصلاح ۱۵درصدی تعرفه این مشکل را حل کرده است.
2301012

رییس کل بیمه مرکزی : با شرکت های بیمه رقابتی نداریم/ پیشینه سندیکای بیمه گران ایران نشان از بلوغ صنعت بیمه دارد

اگر شرکت های توانمند بيمه ای داشته باشیم در بخش خدمات رسانی هم شرایط بهتری را برای آحاد جامعه فراهم خواهیم کرد و در همین راستا باید مسائلی نظیر نرخ شکنی های غیرفنی حل شود.
1626204

رشد بیمه بدنه در پی محدود شدن مسئولیت مردم و بیمه ها در تصادف با خودروهای لو

رئیس کل بيمه مرکزی بر مسئولیت محدود شرکت های بيمه و مردم در تصادفات رانندگی با خودروهای لو تاکید کرد و گفت: تنها چاره مالکان این خودروها پوشش بيمه بدنه خودرو است و به نظر می رسد به همین دلیل فروش بيمه نامه بدنه در سال جاری رشد داشته است.
691896

احتمال افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۶

رکنا: رییس کل بيمه مرکزی گفت: احتمالا متناسب با افزایش نرخ دیه، حق بيمه، بيمه شخص ثالث براى سال ٩٦ نیز افزایش می یابد، ولی بر خلاف سال هاى پیش، انى که در سال ٩٥ بيمه نامه شخص ثالث یده اند نیازى به…
2429731

آشنایی با کارکردهای حقوقی بیمه های اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی

به طور کلی، بيمه به دو صورت بيمه های اجتماعی و بيمه های بازرگانی ارائه می شود؛ بيمه های اجتماعی که به بيمه های ناشی از قانون نیز معروف هستند، با هدف برقراری عد اجتماعی و به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی س رست خانواده طرح ریزی شده و بر پرداخت های اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است.
72198

علاقه مندی رئیس کل لویدز بر توسعه روابط بیمه ای با ایران

عبدالناصر همتی رئیس کل بيمه مرکزی ایران برای مذاکره با بيمه گران اروپایی لندن و مونیخ به اروپا سفر کرد و روز با رئیس کل لویدز لندن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همتی با اشاره به فعالیت لویدز در بازار بيمه ایران قبل از تحریم خصوصا در مورد بيمه اتکایی هواپیما و نیز با تاکید بر برنامه های توسعه اقتصادی کشور و گسترش صنعت بيمه در ایران، حضور لویدز لندن در پوشش های اتکایی و ریسک های مهم کشور را با اهمیت دانست. اینگا بل (inga beale) رئیس کل لویدز لندن نیز با اشاره به فعالیت گذشته لویدز در بازار ایران، علاقه مندی سندیکاهای بيمه گران لویدز به فعالیت در بازار ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت:درحال حاضر ۱۱۰سندیکاى بيمه درلویدز فعالند. وی با اشاره به مشکل موجود در سیستم بانکی، ضرورت پیگیری حل مشکل بانکی جهت نقل و انتقال پول در صنعت بيمه را یک امر مهم دانست. رئیس لویدز در پاسخ به درخواست رئیس کل بيمه مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته ای برای بررسی و ایجاد زمینه فعالیت سندیکای بيمه گران لویدز در مناطق آزاد ایران، مقرر کرد دو تن از مدیران بین الملل لویدز برای مذاکره با مدیران بيمه مرکزی ایران به ایران سفر کنند. شایان ذکر است، ملاقات رئیس کل بيمه مرکزی با رئیس کل لویدز بعد از ۱۲ سال رخ می دهد و آ ین بار همتی ۱۲ سال پیش با رئیس کل لویدز دیدار کرده بود. لازم به ذکر است، بيمه لویدز فعالیت خود را در قرن هفدهم میلادی (سال ۱۶۸۸) از قهوه خانه ای ساده در لندن که آن زمان یکی از اصلی ترین مراکز فروش بيمه کالا و کشتی بود، آغاز کرد. اکنون لویدز شرکت خدمات مالی بریتانیایی است که به عنوان کارگزار بيمه، در زمینه ارائه خدمات بيمه، بيمه اتکایی، بيمه عمر، مبادلات اوراق قرضه و مدیریت ریسک فعالیت می نماید و بیش از ۲۵۰۰ شعبه در سراسر جهان دارد. این نهاد موفق به حفظ رتبه a+ از شرکت رتبه بندی s&p در سال ۲۰۱۵ شد. با توجه به مجموع دارایی های این شرکت که معادل ۳۲.۱۹ میلیارد یورو است، برای شش ماهه نخست ۲۰۱۶ سود عملیاتی۱.۷۷ میلیارد یورو را ثبت رساند. ناخالص حق بيمه در همین دوره ۲۰.۸۷ میلیارد یورو برآورد گردیده است. منبع: http://biran32625. /
1989336

اجرای طرح رفع هم پوشانی های بیمه ای | حذف یک میلیون بیمه شده غیرفعال

همشهری آنلاین: مدیرعامل سازمان بيمه سلامت ایران با تاکید بر وم رفع همپوشانی های بيمه ای گفت: تاکنون حدود یک میلیون بيمه شده غیرفعال با اجرای طرح رفع همپوشانی با سازمان های بيمه گر حذف شده اند.
2244012

بیمه گذاران، الحاقیه بیمه بدنه خودرو تهیه کنند

سندیکای بيمه گران ایران از بيمه گذاران خواست که برای تهیه الحاقیه بيمه بدنه خودروهای خود به شرکت های بيمه مراجعه کنند.
2442644

شرایط دریافت دفترچه رایگان بیمه سلامت

مدیرکل بيمه سلامت استان تهران ضمن اشاره به قرارداد ۱۰۴ بیمارستان و حدود ۳هزار پزشک با بيمه سلامت در تهران، چگونگی حذف دفترچه چند بيمه ای ها در جهت رفع همپوشانی های بيمه ای را تشریح کرد.
2498634

چه انی می توانند تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند؟ | متقاضیان بیمه ایرانیان بخوانند

همشهری آنلاین: معاون اداره کل بيمه گری سازمان بيمه سلامت ایران شرایط تحت پوشش قرار گرفتن افراد در صندوق بيمه ایرانیان را تشریح کرد.
178892

آشنایی با انواع بیمه عمر

آشنایی با انواع بيمه عمر بيمه ساده مدت دار بيمه ساده مدت دار برای .. انی است که به دنبال تامین آتیه خانواده خود پس از فوتشان هستند و در ضمن نمی خواهند زیر بار هزینه بالایی برای پرداخت حق بيمه بروند، این بيمه را انتخاب می کنند شرکت های بيمه، بيمه های عمر را در قالب های مختلف عرضه می کنند. برخی مواقع مشاهده شده که .. یدار توجه کافی به بندهای قرارداد نداشته است. یکی از موارد .. ید بيمه نامه با این قید است که بيمه، فوت بيمه گذار را به هر دلیل پوشش می دهد یا نه؟منبع: http://bime1. .. /
597592

طرح تکمیلی بیمه سلامت امری غیر واقعی است

مدیرکل بيمه سلامت استان فارس گفت: تمامی خدمات صدور دفترچه بيمه سلامت رایگان است و بيمه برای دریافت دفترچه هیچ وجهی را از بيمه شدگان دریافت نمی کند.
1724562

رانندگان اسنپ و تپسی بیمه می شوند

همشهری آنلاین: معاون بيمه ای سازمان تامین اجتماعی از شناسایی ۱۱ استارت آپ و ب وکار نوین برای پوشش بيمه ای پرسنل خبر داد و گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بيمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل…
1214842

متولیان حوزه بیمه رکن اصلی شورایعالی بیمه هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ترکیب شورای عالی بيمه مناسب است، گفت: بيمه ها به عنوان ارایه کنندگان خدمت باید حضور پررنگ تری در این شورا داشته باشند.
2290222

بیمه حمل اثاثیه در اسباب کشی

بيمه حمل اثاثیه در اسباب کشی :این بيمه نامه همانطور که گفته شد حمل کالاها را در جریان اسباب کشی منازل با پوشش های مختلف بيمه می کند. شروع این بيمه نامه با پرداخت حق بيمه پیش از آغاز اسباب کشی است و تا تحویل آ ین محموله توسط افراد متخصص در مقصد ادامه دارد.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
128560

سقف سرمایه بیمه خطر فوت از ۲ به ۴ میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش اداره کل روابط عمومی بيمه مرکزی، اداره کل امور فنی بيمه مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل شرکت های بيمه اعلام کرد که بر اساس ماده ۷ آیین نامه بيمه های زند (شماره ۶۸) و حسب موافقت رئیس کل بيمه مرکزی ایران، از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ حداکثر مبلغ بيمه برای خطر فوت در یک یا چند بيمه نامه عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بيمه برای یک بيمه شده، چهار میلیارد ریال تعیین می گردد.منبع: http://novin3997. /
1014660

بیمه عمر چیست؛ آشنایی با انواع آن

به دلیل متعدد بودن بيمه نامه عمر، بهتر است دقیقا طرح ها را بشناسید و سپس اقدام به ید طرح بيمه ی مناسب برای خود کنید. در ادامه شرح می دهیم که انواع گوناگون طرح های بيمه چگونه عمل می کنند تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک از انواع بيمه برای شما مناسب تر است.
2471097

سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها کاهش می یابد

گروه اقتصادی: مدیرعامل بيمه البرز از تلاش سندیکای بيمه گران و بيمه مرکزی برای اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بيمه به منظور کاهش حداقل سرمایه گذاری بيمه ها در بانک ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد خبر داد.
1339330

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سامانه پیامکی١٠٠٠١٤٢٠ و شماره تلفن ١٤٢٠ به عنوان پل هایی برای بيمه شدن ٣ میلیون کارگر فاقد بيمه گفت: بعد از تماس کارگران به پرونده شان رسیدگی و در اسرع وقت بيمه و با کارفرمای متخلف هم برخورد می شود.
1342194

کارگران فاقد بیمه با این شماره تماس بگیرند

کارگران فاقد بيمه به منظور بيمه دار شدن می توانند با شماره ۱۴۲۰ تماس گیرند تا بعد از بررسی مأموران سازمان، نسبت به بيمه آنها اقدام شود؛ در این شرایط کارگر بيمه و کارفرما هم جریمه می شود.

بیمه