تاریخچه کردهای کرمانج اسان


2437493

تاریخچه کردهای کرمانج اسان

کردها قبل از زمان صفویه نیز در اسان سکنی داشته اند. خاطرات دعبل خزائی در راه عبور و رسیدن به مرو و برخورد او با کردی های علوی، خاطرات تیمور در کتاب منم تیمور جهانگشا، که در مسیر قوچان به گروهی برمی خورد؛ که می گویند: ما کرد هستیم و همزمان با دوره تیمور، کلاویخو نیز در سفرنامه خود اشاره به وجود کردها در اسان می نماید، دلیل بر وجود کردها پیش از زمان صفویه در اسان است. تاریخچه کردهای اسان : چنانکه اغلب دانشمندان و پژوهشگران تاریخ ملل می دانند و به آن اذعان دارند ، ” کردها ” از جمله اقوام هند و اروپایی اند که از هزاره های قبل از میلاد در مناطق وسیعی از خاور میانه و بویژه کوهستانهای مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند . سفالینه های به دست آمده حاکی از این است که این قوم دست کم از ۷ هزار سال پیش دارای تمدنی در خور توجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی و انتفاع از ماحصل تمدن آنان انداخته است . امروزه کردها را در چند شاخه مهم دسته بندی می کنند . در این تقصیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته این شاخه ها عبارتند از : ۱- کرمانج ها ۲- سوران ها ۳- لرها ۴-زازاها ۵- هورامان ها چنانکه می بینید “کرمانج” یکی از این شُعب و در واقع مهمترین زیر مجموعه نژاد و زبان کردی است . “کرمانج” که به ” کرد شمال ” نیز معروف است کم و بیش حدود ۷۰% تمام کردهای جهان را که امروزه در بیش از ۳۰ کشور جهان پراکنده اند شامل می شود . با این حال مهمترین س تگاههای کرمانج ها عبارتند از : سراسر جنوب و بخش هایی از شرق و مناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا “کردستان شمالی ” ، شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک” ، شمال عراق یا به اصطلاح “جنوب بزرگ” و بسیاری از کشورهای آسیای میانه و اروپا که بعضا جوامع چند صد هزار نفری کرمانج ها را در خود جا داده اند . اما یکی از مهمترین نقاط کرمانج نشین که به شواهد آمار حدود دو میلیون نفر از این قوم در آن زندگی و متأسفانه به دلیل جدا بودن از دیگر نقاط کُردها کمتر مورد توجه بوده “شمال اسان ” و شمال شرقی ایران است . ما در این فرصت به منظور جبران گوشه ای از این بی توجهی قصد تأمل و توقف در این بخش از موطن کرمانج ها و طرح و معرفی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی آن را داریم : به لحاظ زبانی همانند ویژگی های فیزیکی و رفتاری ، کردها در تمام شاخه ها شباهت بسیار دارند اما عمده تفاوت لهجه های آنان این است که به ترتیب از نقاط جنوبی به سمت شمال زبان کردی به طرف ساده تر شدن و خلاصه گویی پیش می رود . کرمانج های اسان نیز به تبع این تغییر با زبانی ساده تر و اختصار گراتر سخن می گویند و گر چه متأثر از زبان فارسی و عربی دخل و تصرفاتی در آن بعمل آمده ، اما صد البته – برای کرمانج های دیگر نقاط جهان براحتی قابل فهم و مکالمه است . کرمانج های اسان به لحاظ مذهبی ، تماما شیعه مذهبند و گویا یکی از عمده دلایل کوچ این قوم به اسان شمالی نیز قرابت مذهبی با دیگر ایرانیان است . مهمترین نقاط اسکان کرمانج ها در اسان عبارتند از ای : قوچان ، بجنورد ، اسفراین ، شیروان ، مشهد ، چناران ، درگز ، کلات ، آشخانه ، مانه و سملقان ، فاروج ، باجگیران ، و …. اما در مجموع حضور کرمانج ها در روستاها نمود بیشتری دارد تا در ا چرا که اغلب آنان به مشاغلی همچون دامداری و کشاورزی مشغولند و بالطبع ناگزیر از زندگی کوچ نشینی و روستانشینی اند. ادامه مطلب
122308

نگاه اجمالی بر تاریخ کرمانج

تاریخ قوم کرمانج چنانچه اغلب دانشمندان وپژوهشگران تاریخ ملل میدانند وبه ان اذعان دارند.کردها از جمله اقوام هندواروپایی اند که از هزارهایی قبل از میلاد درمناطقی وسیع از خاور میانه وبه ویژه کوهستانی های مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند.سفالینه های به دست امده حاکی ازاین است که این قوم دست کم از7هزارسال پیش دارای تمدنی درخودتوجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی وانتفاع از ما حصل تمدن انان انداخته است. امروزه کردها را درچند شاخه مهم دسته بندی می کنند. در این تقسیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته. این شاخه ها عبارتند از: کرمانج ها.سوران ها.لرها.زازها.هورامان ها. چنانچه میبینید کرمانج یکی از شعب ودرواقع مهمترین زیر مجموعه نژادو زبان کردی است. س ت گاهای کرمانج عبارتند از:سراسر جنوب وبخش های از شرق ومناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا کردستان شمالی شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک.شمال عراق یا اصطلاحا جنوب بزرگ وبسیاری از کشورهای اسیایی واروپاکه بعضا جوامع چندصد هزاری نفری کرمانج ها را درخود جای داده اند. منبع: http://rrtzrt. /
30

نگاه اجمالی بر تاریخ کرمانج

تاریخ قوم کرمانج چنانچه اغلب دانشمندان وپژوهشگران تاریخ ملل میدانند وبه ان اذعان دارند.کردها از جمله اقوام هندواروپایی اند که از هزارهایی قبل از میلاد درمناطقی وسیع از خاور میانه وبه ویژه کوهستانی های مرتفع بین النهرین استقرار یافته اند.سفالینه های به دست امده حاکی ازاین است که این قوم دست کم از7هزارسال پیش دارای تمدنی درخودتوجه بوده چنانکه بعضی اقوام مجاور را به طمع دست اندازی وانتفاع از ما حصل تمدن انان انداخته است. امروزه کردها را درچند شاخه مهم دسته بندی می کنند. در این تقسیم بندی که از نظر تفاوت لهجه صورت گرفته. این شاخه ها عبارتند از: کرمانج ها.سوران ها.لرها.زازها.هورامان ها. چنانچه میبینید کرمانج یکی از شعب ودرواقع مهمترین زیر مجموعه نژادو زبان کردی است. س ت گاهای کرمانج عبارتند از:سراسر جنوب وبخش های از شرق ومناطق مرکزی ترکیه یا اصطلاحا کردستان شمالی شمال شرقی یا اصطلاحا جنوب کوچک.شمال عراق یا اصطلاحا جنوب بزرگ وبسیاری از کشورهای اسیایی واروپاکه بعضا جوامع چندصد هزاری نفری کرمانج ها را درخود جای داده اند. منبع: http://rrtzrt. /
149044

موسیقی کردهای اسان .

موسیقی کردی اسان که سراسر شمال اسان،یعنی از سرخس تا شمال گنبد کاووس(از مشرق به مغرب)و از باج ران و درگز تا نیشابور و وار(شمال به جنوب)را در بر می رد،از اص و ویژ خاصی برخوردار است. گاهی شنونده را به اوج عرفان و معنویات و عالم ملکوتی سیر می دهد.زمانی در غم،هجران و سوز و گداز،اشک چشم شنونده را سرازیر می کند و زمانی،به اوج شادی، و پایکوبی وامی دارد.این اص و گسترد ،از تاریخ پر فراز و نشیب و سرزمینهای پست و بلند،کوهستان ها، جلگه ها،کوچ ها و جابجایی و برخورد با اقوام و ملل مختلف،طبیعت و آبشارها،نغمه پرندگان و…نشأت گرفته است. موسیقی کردی اسان چهار جنبه دارد:1-دینی 2-رزمی 3-بزمی 4- سو .هر یک از این چهار اصل نیز به مقامها،آهنگها و شاخه های متعددی تقسیم می گردد. سازهای زهی رایج در میان کردهای اسان عبارتند از: کمانچه،دوتار،شش تار،تنبور(که چهار سیم دارد و اکنون در بین کردهای غرب کشور،معمول است).سازهای بادی که در میان کردهای اسان رواج داشته است و دارد عبارتند:1-کرنای 2-سرنا 3-شاخ نفیر 4-نی هفت بند 5-دوزله(قوشمه) 6-نای نوازان می باشد.منبع: http://kurdistann. /
411062

تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی با و پر سرعت . فایل word (لینک پایین صفحه ) 17 صفحه مقدمهجعفر قلی زنگلی شاعر شوریده کرمانج اگر تنها شاعر تاریخ ادبیات کرمانجی شمال اسان نباشد . بدون تردید بزرگترین و ماندگارترین آنهاست . در میان مردم کرمانج و احیانا غیر کرمانج این سرزمین کمتر ی را می توان پیدا نمود که دست کم چند بیت از اشعار جعفر قلی را در محفوظ نداشته باشد و یا با شنیدن آنها از یک بخشی دچار حزنی عمیق نشده باشد و احیانا سر شکی نیفشانده باشد . دستمایه شعری گروهی دیگر از حافظان اصیل فرهنگ و هنر این دیار یعنی بخشی ها نیز اشعار جعفر قلی است . در میان شاعران نسل جدید کرمانج نیز هیچ نیست که از جعفر قلی به بزرگی و پیشوایی یاد نکرده باشد و خویش را وام دار میراث شعری او نداند به طوری که حجم قابل توجهی از سروده های شاعران این نسل به ستایش جعفر قلی اختصاص دارد . از نظر برخی از شعرای کرمانج که با ادبیات فارسی آشنایی نداشته اند نیز ، شعر فقط همان بوده است که جعفر قلی سروده است و اینان هرگاه شعری سروده اند بر وزن اشعار جعفر قلی بوده است و متناسب با موسیقی آن اشعار تنظیم شده است . همین مساله باعث شده است که برخی ات آنان به جعفر قلی نسبت داده شود . البته می توان با دقت در ویژگی های سبکی و زبانی جعفر قلی ( از جمله فراوانی کلمات خاص ،دستور زبان ، سخن انه ، بسامد بالای کلمات عربی و لغات و آیات و تلمیحات قرانی ،عروض و قافیه و قالبهای شعری) .این گونه اشعار را از اشعار جعفر قلی باز شناخت . با تحقیق درباره جعفر قلی زنگلی
1460116

رو مه اسان:شهردار اسبق مشهد،گزینه اصلی استانداری اسان رضوی است

اسان نوشت:در حالی که فرایند تغییر استانداران با تعیین هفت استاندار جدید برای برخی استان های کشور طی چند روز گذشته کلید خورد،گمانه زنی های متعددی درباره سکاندار جدید اسان رضوی نیز دررسانه ها مطرح شد.
1392416

رای اعتمادی به رنگ آب!

طبق آ ین گزارش منتشر شده در شورای عالی آب، 94 درصد مساحت ایرانِ امروز درگیر خش الی است و بر همین بنیاد، شرایط آبی در استان های خوزستان، قم و اسان شمالی وخیم و در استان های اسان جنوبی،یزد،کرمان،سیستان و بلوچستان، اسان رضوی، اسان شمالی و ... با درجات شدید تا بسیار شدید درگیر خش الی هستند.
1854252

آسمان تهران دو روز آینده نیمه ابری است

روز شنبه بارش برف و باران و وزش باد در استان های اسان شمالی، اسان رضوی، اسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، ارتفاعات سمنان، کرمان، یزد، گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان پیش بینی می شود.
450378

شاخص های مهم اقتصادی اسان شمالی در ت تدبیر و امید بهبود یافت

بجنورد -ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اسان شمالی با تشریح مهم ترین دستاوردهای 3 سال گذشته در حوزه اقتصادی استان اسان شمالی از رشد شاخص های مهم اقتصادی اسان شمالی در ت…
1371076

کلاهبرداران 3 میلیاردی در اسان شمالی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی اسان شمالی از دستگیری 9 کلاهبردار حرفه ای با 3 میلیارد و 851 میلیون ریال کلاهبرداری در استان اسان شمالی خبر داد.
1500502

اجرای طرح نماد در مدارس اسان شمالی

مدیر کل آموزش و پرورش اسان شمالی گفت : طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در ۱۲ مدرسه اسان شمالی به صورت پایلوت اجرا می شود.
556664

بازگشت آلاینده های جوی به ای اسان رضوی

با استقرار جوی پایدار روی اسان رضوی آلا ینده های جوی در ای بزرگ و صنعتی اسان رضوی افزایش می یاید.
1275684

بارش باران پراکنده در ای شمالی

کارشناس سازمان هواشناسی کشور از وقوع وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید افقی برای برخی نقاط استانهای اسان شمالی، اسان رضوی، اسان جنوبی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان خبرداد.
1760260

قیمت تخم مرغ در اسان رضوی کاهش یافت

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری اسان رضوی گفت: در بازار اسان رضوی کمبود تخم مرغ وجود ندارد و تولید و ذخیره آن در استان مازاد بر مصرف است.
1628308

تغییرنام بیش از 274 نفر در اسان شمالی

مدیرکل ثبت احوال اسان شمالی گفت : در هفت ماه امسال ۲۷۴ نفر در استان اسان شمالی تغییر نام دادند .
1826812

آسمان اسان جنوبی برفی می شود

کارشناس هواشناسی اسان جنوبی از بارش برف و باران در اسان جنوبی خبر داد.
1477426

غار ها و دره های مهم اسان رضوی پا ازی شدند

معاون فنی حفاظت محیط زیست اسان رضوی از پا ازی غار ها و دره های مهم به همت اعضای انجمن غار و غارشناسی اسان رضوی و کارگروه های غارنوردی، دره نوردی و حفظ محیط کوهستان استان خبرداد.
1526860

جذب سواد آموز در اسان شمالی

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 610 نفر در اسان شمالی جذب سوادآموزی شدند.
1489406

آبرسانی به ۳۹ روستای اسان شمالی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اسان شمالی گفت: در ت یازدهم نان 39 روستای اسان شمالی از آب آشامیدنی سالم بهره مند شدند.
690510

تهدید به تعطیلی در اسان جنوبی

ائمه استان اسان جنوبی های را به نشانه اعتراض به برکنار نشدن استاندار اسان جنوبی اقامه ن د و امروز ائمه موقت خواندند.
1478660

توزیع 9 تن بذر ک ا در اسان جنوبی

رییس سازمان جهادکشاورزی اسان جنوبی گفت:بیش از 9 تن بذر ک ا مورد نیاز اسان جنوبی برای کشت در 2 هزار تار زمین کشاورزی وارد استان و در بین شهرستان ها توزیع شد.
1445010

بی نیازی روستا های سیل زده اسان رضوی از آب رسانی سیار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اسان رضوی گفت:شبکه آب روستا های ز له اسان رضوی به صورت موقت راه اندازی شده و اقدامات اساسی در دست اجراست.
1508216

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهارشنبه ۱۲ مهر

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهار شنبه ۱۲ مهر را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
1654480

رشد 14 درصدی صادرات فرش در اسان شمالی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اسان شمالی گفت: امسال صادرات فرش در اسان شمالی 14درصد رشد یافته است.
1416928

21 م مرزی توسط مرزبانان اسان رضوی دستگیر شدند

? فرمانده مرزبانی استان اسان رضوی از توقیف و مهار 1700 رأس احشام و دستگیری 21 م مرزی طی هفته گذشته در مرزهای اسان رضوی خبر داد.
521960

کاهش ۱۵ درجه ای دما در نیمه شمالی/برف و باران ادامه دارد

سازمان هواشناسی گفته بارندگی همراه با کاهش دما تا فردا شب در کشور رخ می دهد و در مناطقی از کرمان، سیستان و بلوچستان، اسان جنوبی، اسان رضوی و اسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی می شود.
1853872

بارش برف و باران در نیمه های شرقی و غربی کشور

روز شنبه بارش برف و باران و وزش باد در استان های اسان شمالی، اسان رضوی، اسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، ارتفاعات سمنان، کرمان، یزد، گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان پیش بینی می شود.
1279188

۳کشته و ۶ مجروح در محورهای اسان شمالی

رئیس پلیس راه اسان شمالی از وقوع دو حادثه جاده ای در محورهای اسان شمالی خبر داد که سه فوتی برجای گذاشته است.
1850812

ثبت ۸۰ موقوفه جدید در اسان شمالی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسان شمالی گفت : از ابتدای امسال تاکنون ۸۰ وقف جدید در استان اسان شمالی به ثبت رسیده است.
2036304

۴۸۰ روستای اسان جنوبی «فاقد یک قطره آب»

استاندار اسان جنوبی با اشاره به اینکه ۴۸۰ روستا در اسان جنوبی با بحران صددرصدی آب مواجه هستند و از طریق تانکر به آن ها آب رسانی می شود، تأکید کرد: برای مسئله آب به ویژه امسال که بارش ها بیش از ۴۰درصد کاهش دارد باید چاره شی شود.
2126522

کاهش قیمت مواد غذایی در اسان رضوی

ایرنا نوشت:استاندار اسان رضوی گفت: با فعالیت مستمر ستاد تنظیم بازار استان و تشدید بازرسی و نظارتها در عرصه حمل و نقل و صنوف گرانی برخی اقلام مصرفی مردم در ماه رمضان در سطح اسان رضوی مهار شد.
776296

تصادف بیش از ۵۰ خودرو در محورهای اسان رضوی/ مرگ یک کودک در تصادف زنجیره ای اتوبان مشهد + تصاویر

سخنگوی جمعیت هلال احمر اسان رضوی گفت: بر اثر بارندگی و لغزندگی جاده های اسان رضوی و ایجاد مه شدید در محورهای مواصلاتی استان سه تصادف زنجیره ای در محورهای مواصلاتی اسان رضوی به وقوع پیوست.
1500166

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی ۱۱ مهر

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی ۱۱ مهر را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
1735090

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی ۵ دی

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی ۵ دی را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
590488

روند افزایش دما در اسان رضوی

با استقرار جریانات پایدار بر روی اسان رضوی دمای اسان رضوی روند افزایشی خواهد داشت.
1519190

مشکل کم آبی سدهای اسان شمالی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اسان شمالی گفت: 78 درصد حجم مخازن سدهای استان اسان شمالی خالی است.
1505638

همه محورهای اسان شمالی لغزنده است

رئیس پلیس راه اسان شمالی گفت: به علت بارش باران در همه محورها جاده های استان اسان شمالی لغزنده است.
522884

کاهش ۱۵ درجه ای دما در نیمه شمالی | برف و باران ادامه دارد

همشهری آنلاین: سازمان هواشناسی اعلام کرده است بارندگی همراه با کاهش دما تا ۳۰ بهمن ماه در کشور رخ می دهد و در مناطقی از کرمان، سیستان و بلوچستان، اسان جنوبی، اسان رضوی و اسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی می شود.
1565522

3500کودک در اسان جنوبی تحت حمایت طرح همسفره

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اسان جنوبی گفت:از ابتدای سال جاری 3 هزار و ۵۰۰ کودک در اسان جنوبی از بسته های حمایت این نهاد بهره مند شدند.
2211050

گشت و گذار در «شمخال اسان رضوی»؛ دره پیمایی زیر نور ماه

شمخال یک دره پر پیچ و خم 18 کیلومتری است که از روستای شمخال در نزدیک شهر «باجگیران» در انتهای شمالی اسان رضوی آغاز می شود و تا منطقه «دُرونگر» در شهر «درگز» ادامه دارد. برای رسیدن به این دره، ابتدا باید به شهر «قوچان» در اسان رضوی سفر کنید. از قوچان تا ابتدای جاده 2 کیلومتری روستای شمخال، 75 کیلومتر راه است. گشت و گذار در این دره یکی از جذ ت های بی نظیر اسان جنوبی است.
1522256

1555 روستای اسان رضوی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

مدیرعامل شرکت گاز اسان رضوی گفت: در حال حاضر از مجموع دو هزار و 527 روستای واجد شرایط اسان رضوی، یک هزار و 555 روستا با ضریب 76 درصد گازدارند.
851076

سفر بهداشت به مناطق ز له زده اسان رضوی

همشهری آنلاین: یک روز پس از وقوع ز له در منطقه سفید سنگ اسان رضوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از رییس جمهوری از مناطق ز له زده استان اسان رضوی، از نزدیک بازدید کرد.
1301232

وجود 6 هزار قنات در اسان جنوبی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اسان جنوبی گفت: اسان جنوبی با بیش از 6 هزار قنات در سطح کشور، رتبه نخست تعدد قنوات را به خود اختصاص داده است.
1534772

حوادث طبیعی به اسان شمالی خسارات وارد کرد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری اسان شمالی گفت: وقوع حادثه های طبیعی هزار و 130میلیارد ریال به بخش های مختلف در استان اسان شمالی خسارت وارد کرد.
1564360

صدور 437 فقره سند مالکیت به نام ت در اسان شمالی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک اسان شمالی گفت: در شش ماهه امسال تعداد 437 فقره سند مالکیت به نام ت و به بهره برداری دستگاه های اجرایی در اسان شمالی صادر شده است.
1920678

محورهای اسان شمالی ابری و مه آلود است

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری اسان شمالی گفت : هم اکنون همه محورهای استان اسان شمالی ابری و ارتفاعات مه آلودگی وجود دارد .
1561128

سرعت پایین مبارزه با سالک در اسان شمالی

مدیر گروه بهداشت محیط علوم پزشکی اسان شمالی گفت: وجی کارگروه های مبارزه با سالک در استان اسان شمالی به کندی اجرایی می شود.
2359430

شهادت یک محیط بان در اسان شمالی

مدیرکل حفاظت محیط زیست اسان شمالی گفت: درگیری در منطقه سولگرد اسان شمالی منجر به شهید شدن یک محیط بان شد.
839148

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهار شنبه ۱۶ فروردین

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
1671510

افزایش آمار متقاضیان فرزندخواندگی در اسان شمالی

مدیرکل بهزیستی استان اسان شمالی گفت : در سال جاری 25 فرزند به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی در استان اسان شمالی واگذار شدند .
508986

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهارشنبه 27 بهمن

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهار شنبه ۲۷ بهمن ماه را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
1628670

واگذاری موقوفات اسان شمالی به سرمایه گذاران

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اسان شمالی گفت: 40موقوفه در اسان شمالی قابلیت و ظرفیت واگذاری به سرمایه گذار را دارد.
1578102

صفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهارشنبه ۱۰ آبان

تصاویرصفحه نخست رو مه های اسان رضوی چهار شنبه ۱۰ آبان را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران اسان رضوی مشاهده کنید.
1513694

جذب 222نفر در شش دستگاه اجرایی اسان شمالی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه اسان شمالی گفت : 222 نفر در شش دستگاه اجرایی استان اسان شمالی جذب خواهند شد.
1509484

برگزاری 165برنامه محوری در هفته ناجا در اسان شمالی

فرمانده نیروی انتظامی اسان شمالی گفت: اجرای 165 برنامه در هفته ناجا در استان اسان شمالی تدارک دیده شده است.
672032

تفکرات استاندار اسان جنوبی غیرشرعی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در انصار الرضا(ع) اسان جنوبی گفت: این تفکرات استاندار تفکری لیبرالیستی است و کشور باید فردی مناسب برای استان اسان جنوبی جایگزین کند تا دغدغه او نظام، و دین باشد.
1579292

10 هزار شی تاریخی و بدلی در اسان رضوی کشف شد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اسان رضوی از کشف بیش از ۱۰ هزار شی تاریخی در ۶ ماه نخست سال جاری در استان اسان رضوی خبر داد.
1489520

آغاز ید دانه آفتابگردان از کشاورزان اسان شمالی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اسان شمالی گفت: پیش بینی می شود امسال سه هزار و 500 تن دانه آفتابگردان از مزارع اسان شمالی برداشت شود.
1575360

کشف بیش از ۱۰ هزار شی تاریخی و بدلی در اسان رضوی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اسان رضوی از کشف بیش از ۱۰ هزار شی تاریخی در ۶ ماه نخست سال جاری در استان اسان رضوی خبر داد.
1508518

درخواست روسیه برای ید انگور اسان شمالی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اسان شمالی گفت:روسیه خواستار ید انگور استان اسان شمالی است.

تاریخچه کردهای کرمانج اسان