متن زیرمتن و فرامتن چیست


2424552

ناگفته های منتشرنشده ای از سال ۸۸ در «فتنه تغلب»

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه ۸۸ در قالب کت به نام «فتنه تغلب» منتشر شد. در این کتاب برای اولین بار زوایای پیش از این منتشرنشده ای از اتفاقات آن سال منتشر شده است.
371410

واکنش ها به فرمان اجرایی ترامپ؛ از عزت نیافتن پاسپورت ایرانی تا انهدام فرامتن

فرمان اجرایی رئیس جمهور مبنی بر غربالگری مهاجران از جمله اتباع ایرانی، واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در این گزارش، بخش هایی از واکنش ها به استحضار مخاطبین می رسد.
131544

نمونه سئوالات امتحانی نوبت اول درس تفکر و سواد رسانه ای

سوالات امتحان درس تفکروسوادرسانه 1-همه برداشت های خود راازتصویرزیر ذکرنمایید؟ 1-تصاویرزیرراتفسیرکنید؟وتاریخچه ارتباطات رادرکادربنویسید؟ 3-انواع رسانه های فردی وگروهی راشناسایی ودرزیرهرکدام بنویسید؟ 4- متن زیرمتن وفرامتن رادرتصویربالا بنویسید؟ 5-تفاوت هاوشباهت های تفریح ها وبازی ها درگذشته وامروزرابنویسید؟ 6-برداشت هاوواکنش های مختلف رادرتصویربنویسید؟ 7-متن.زیرمتن.وفرامتن...رادرشعرزی یداکنی؟بعدازتوبعدرفتنت ای نازنینم فونت تمام نامه ها بی نازنین شد 8-متن ..زیرمتن..وفرامتن درکاریکاتور نشان دهید؟ 9 -پنج گانه سواد رسانه ای را برروی کلید های زیر بنویسید - 10-برنامه خندوانه راببینید وبه سوالات زیر پاسخ دهید الف-برنامه منتخب شماکدام ساختار.قالب یاگونه ارایه پیام ازطریق تلوزیون رادارد؟ ب- چه مفاهیم وموضوعاتی به شیوه مستقیم وغیرمستقیم دراین برنامه منتقل شده است؟ ج-چه ی تولید کننده ومالک پیام است؟ و- چه انی جامعه هدف یااستفاده کنندگان این برنامه هستند؟چرااین پیام فرستاده شده است؟ ر-چه سبک زند .ارزشها ونظریاتی دراین پیام ارایه یاازآن حذف شده است؟ ر- آیااین پیام درهرفرهنگ .جامعه .زمان ومکان دیگری همین معانی آشکاروپنهان رادارد؟ 11-برنامه دورهمی راتماشاکنیدوبه سوالات پاسخ دهید؟الف-چه ی این برنامه راساخته است؟ ب- چه روشهای خلاقانه ای برای جلب توجه مخاطبان رامورداستفاده قرارگرفته است؟ ج-هدف ازارسال وساخت این برنامه چیست؟ د-درچه کانالی وباچه قالب وچهارچوبی برای این برنامه استفاده شده است؟ ر- ارزش هاونظریات آشکاروپنهان دراین برنامه ورسانه وجوددارد؟ ز-چه نوع سبک زند یادیدگاههایی دراین برنامه گنجانده شده یاازآن حذف شده است؟ 12-برنامه 90راتماشاکنیدوپنج سوال رسانه ای رادرمورد آن بنویسید؟الف- چه ی این برنامه راساخته است؟ب-پیام مستقیم وغیرمستقیم این برنامه چیست؟درچه قالب وچهارچوبی این برنامه ساخته شده است؟مخاطبان این برنامه چه انی هستند؟چه ارزشهاونطریات وسبکی رابرجسته یاحذف نموده است؟ 13- دیرین دیرین راببینیدوبه سوالات پاسخ دهید؟الف-چه کلماتی بکاربرده می شود؟آیااین کلمات بارارزشی یااحساسی خاصی دارند؟ ب-چه ی این کلمات رامی گوید؟به نظرشمامخاظبان اصلی این چه انی هستند؟چرا؟ ج-ازچه نوع صداهایی {موسیقی.افکت.صدای انسانی .وصدای جانبی }استفاده شده است؟ د-عناصربکارگرفته شده .دراین {نور/صدا/تصاویروزوایای دوربین }بیشتراحساسات شماراتحت تاثیرقرارمی دهندیاشمارابه تفکروامی دارند؟چرا؟ ز-سازندگان این چه هدفی رادنبال می کنند؟وچه پیامی رامی خواهندبه شمابرسانند؟ 14-متن .زیرمتن وفرامتن تصاویرزیررابنویسید؟ 15- ضرب المثل های الف-قطره قطره جمع گرددوانگهی دریاشود..........ب-یکی راتوی ده راه نمی دادندسراغ کدخدارا می گرفت ......متن ..زیرمتن...فرامتن رابنویسد؟ 16-الف-ضرب المثل های الف-هرکه بامش بیش برفش بیشتر........ب-ترحم ب لنگ تیزدندان ستمکاری بودبر ان........متن..زیرمتن...فرامتن رابنویسید؟ 17- پنج گانه سوادرسانه رادرموردتصویرزیربنویسید؟ ..................... ......................... ........................ ........................ .................... 18-بازنمایی رستم درشاهنامه فردوسی چگونه صورت کرفته است ؟ 19-پزشکان وجامعه پزشکی دررسانه ها و های تلوزیونی چگونه بازنمایی شده اند؟ 20-استان ایلام دررسانه ها بخصوص صداوسیمای جمهوری اسلای وسیمای استانی چگونه بازنمایی شده است؟ 21-شهرمشهددرصداوسیماورسانه های داخلی وخارجی چگونه بازنمایی می شود؟ 22-شهرتهران وتهرانی ها{مردم تهران}در هاچگونه بازنمایی شده است؟ 23-راننده گان آژانس وراننده ماشین های سن ن در هاوسریال های تلوزیونی چگونه بازنمایی می شوند؟ 24-استان خوزستان بخصوص ای مشهر.آبادان واهوازدرصداوسیمای چگونه بازنمایی می شوند؟ 25- ون .نقش در وسریال های تلوزیونی چگونه بازنمایی می شوندونقش درجامعه رابااین بازنمایی صداوسیمامقایسه نمایید؟ 26-فوتبالیست های لیگ برتر وبازیکنان تیم پرسپولیس .واستقلال در هاوسریال ها چگونه بازنمایی می شوند؟ 27-روستاهاومردم روستا در وصداوسیماچگونه بازنمایی می شوند؟ 28-خانواده رادر مذکورمشاهده نماییدوتعداداعضا.ترکیب اعضا.رابطه ی اعضاونقش اعضای خانواده رابنویسید؟ 29-در زیرچندنمونه ازکلیشه {انگاره}ساخته رسانه رادرموردخانواده ومحیط خانواده بنویسید؟ 30- معرفی ایران رامشاهده نموده بنظرشماایران وایرانی دراین چگونه بازنمایی شده است؟ 31-در های ضدایرانی ساخته بعضی رسانه های خارجی ایران ومردم ایران چگونه بازنمایی می شوند؟ 32- ومسلمانان در های ویدیویی اینترنتی که توسط گروههای چگونه بازنمایی می شود؟ 33- زودقضاوت نکن رامشاهده نموده بازنمایی دراین چگونه است ؟آیااین تصویربه انگاره ای برای بازنمایی تبدیل شده است ؟ 34-معلم هاوجامعه فرهن ان درصداوسیمای چگونه بازنمایی می شوند؟ 35-درتصویرروبرو چه کلیشه یاانگاره ای وجوددارد؟شواهدودلایل تان رابرای انتخاب این دیدگاه چیست؟ 36-فنون اقناع رادرتصاویرروبروپیداکنید؟ 37-درتصاویرزیرازکام فنون اقناع استفاده شده است ؟ 38- رابادقت مشاهده نموده و فنون اقناع رابنویسید؟ 39-چندنمونه ازشخصیت هایی که درایجادکلیشه{انگاره}بدن درجامعه مانقش داشته اندرانام ببرید؟ 40-لطیفه یاداستانی رابنویسیدکه یکی ازفنون اقناع در آن بکاررفته باشد؟ 41-کدام فن ازفنون اقناع درتصویدزیربکاررفته است؟ 42-فن استفاده ازستاره هادرکدام تصویربکاررفته است؟ 43-کدامیک ازتصاویرمربوط به فن استفاده ازستاره هانیست؟ 44-فن ترس رابعنوان فن اقناع پیداکنید؟ 45-دراین تصاویرفنون اقناع راپیدانمایید؟ 46-زیرهرتصویرفن موردنظررادراقناع پیدانمایید؟ 47-فنون اقناع رادرتصاویربنویسید؟ 48-فنون اقناع رارادرتصاویرمشخص کنید؟ 49-تصاویرمربوط به کدام فنون اقناع است؟ 50-فن موردنظرمربوط به کدام فن اقناع است؟ 51-متن متن رادرتصاویرزیربنویسید؟ 52-متن متن رادرتصویربنویسید؟منبع: http://motaleat450. /
1452846

علیرضا قزوه را از شعرهایش می توان شناخت

شکارسری:علیرضا قزوه را از شعرهایش می توان شناختhttp://www.farsnews.comبه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، حمیدرضا شکارسری در دوره آموزشی «آفتابگردان» در جمع بانوان به تبیین مفهوم متن و فرامتن پرداخت.شکارسری در شروع صحبت های خود با محوریت اشعار علیرضا قزوه، ابتدا در تبیین مفهوم «متن و فرا متن» به معرفی چهره هایی پرداخت که با مفهوم متن و فرا متن به نوعی در ارتباط اند. از جمله: حافظ، که با شنیدن نام او فورا به یاد غزل می افتیم یا مولانا که او را به نام مثنوی سرا می شناسیم و نیما که نامش با قالب نیمایی پیوند خورده است. او همچنین نام برخی از شاعران را یادآور اتفاقاتی می داند؛ افرادی که معمولا جز شخصیت های یا اجتماعی تاثیرگذار هستند. او گفت:«در زمان مشروطه بسیاری از شاعران نامدار بودند که به فعالیت های می پرداختند. برخی مثل میرزاده عشقی را با فرامتن نهضت مشروطه به یاد می آوریم. اما شاعرانی چون حمید مصدق به رغم این که از شاعران خوب بوده اند اما تداعی گر متن یا فرامتن خاصی نیستند.»شکارسری با یادآوری این موضوع که صحنۀ کشور عرصۀ حوادث بزرگ همچون انقلاب بوده است اظهار کرد: «ادبیات انقلاب متنی است که فرا متن دارد و همین فرامتن است که باعث می شود متن خوانده شود. بدون فرامتن ها معمولا شعر غنا ندارد. رابطۀ میان فرامتن و شاعر اعتباربخشی متقابل است.»او جریان های عمدۀ شعری را در سه دسته قرارداد که اولین آن جریان رمانتیک است. جریان مبتنی بر تئوری های ادبی از دیگر جریان های شعری است که به اصل شعر و فرم آن می پردازد و سومین جریان، شعری است که محتوا گرای اجتماعی است. چهره های بزرگ ادبیات که پیش از انقلاب شعر متعهدانه می گفتند در این دسته قرار می گیرند.او در ادامه افزود: «بعد از انقلاب تنها جریانی که باقی ماند شعر محتوامحور است. شاعرانی چون شاملو، صفارزاده و گرمارودی نمایندۀ این جریان شعری هستند. حال در شعر ما با این پیشینه شعری موضوعی به عنوان شعر انقلاب آغاز شد که علیرضا قزوه را نیز می توان یکی از چهره های شاخص این عرصه معرفی کرد.»او متن شعر قزوه را بسیار انقل دانست و گفت: «متن او به شدت به انقلاب اعتبار می بخشد زیرا پر از بدعت و تازگی است.»این شاعر به تبیین عناصر لازم برای حرفه ای شدن در شعر پرداخت و در این رابطه گفت: «از عوامل حرفه ای بودن شاعر داشتن تداوم و استمرار او در شاعری است. او تنها در یک مقطع شعر نمی گوید. بلکه شاعری او مداوم است. شاعر حرفه ای موثر و جریان ساز است. و از دیگر ویژگی های شاعر حرفه ای توانایی او در بدعت و نوآوری است. همچنین شاعر باید با حوادث و رویداد ها همراه باشد.»او با تاکید بر این که اشعار قزوه دارای این ویژگی هاست او را از شاعران حرفه ای دانست که عنصر اصلی شعرش را ظلم ستیزی، عد و توسعۀ انقلاب تشکیل داده است.شکارسری رویکرد کلی  شعر قزوه را هندی می داند که رشحاتی از عراقی هم در آن دیده می شود. او اظهار داشت: «قزوه از جمله شاعرانی است که با مطالعۀ اشعارش به راحتی می توان به شخصیت او پی برد. زیرا او شخصیت خود را پنهان نمی کند. حتی در اشعار عاشقانۀ او نیز ردی از باورهای دینی او دیده می شود.»او در پایان گفت: «مجموعه شعر قطار مشک از شاخص ترین شعرهای جنگ است.»
34296

دین چیست ؟

بسمة تعالی ********* دین چیست ؟ ********** پدرم کلّة صبح است برو داد نزن من که بیدار شدم این همه فریاد نزن توی ذهن تو است فقط می دانم پدرم چشم، فقط داد نزن می خوانم ******************************************************************منبع: http://kalaavangaa. /
860322

(بدون عنوان)

خیلی دلگیره... +:کاش رو زندگیم زیرمتن آن شرلی پخش میشد .
34218

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس...

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس درد این واژه سرا چیست برایم بنویس تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای علت دوری ما چیست برایم بنویس همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس خون دل خوردنت از بار گناهان من است.. معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده آقا مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس دست من را تو نگیری به زمین می افتم حکمت دست شما چیست برایم بنویس تو برایم بنویسی به یقین میفهمم حرمت خون خدا چیست... برایم بنویس منبع: http://hejab01. /
1806

برایم بنویس

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس درد این واژه سرا چیست برایم بنویس تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای علت دوری ما چیست برایم بنویس همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس خون دل خوردنت از بار گناهان من است.. معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده آقا مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس دست من را تو نگیری به زمین می افتم حکمت دست شما چیست برایم بنویس تو برایم بنویسی به یقین میفهمم حرمت خون خدا چیست... برایم بنویسمنبع: http://akharinimam. /
1496

به غواصانی که جهت ارزی میزان خسارت بارکشتی که در دریا غرق شده است چه می گویند؟

پاسخ این سوال و سوالات مشابه در برنامه زیر: ------------------------------------------------------------------------------------------ برای مشاهده پاسخ سوالات در برنامه اندرویدی دستیار بازرگانی بین الملل اینجا را کلیک نمایید. ------------------------------------------------------------------------------------------ general average دربیمهباربریبهچهمعنااست؟ مفاد بیمه نامه باربری بین المللی چیست؟ کدینگدرگمرکبهچهمعناست؟ ماده 7 قانون گمرک چیست؟ بیجک در گمرک به چه معناست؟ بهترین گمرک برای واردکنندگان از نظر اقتصادی کدام است؟ تونل زدن در گمرک به چه مفهومی است؟ single use commercial card چیست؟ ارزشاستنباطیدرگمرکچیست؟ منطقه آزاد تجاری – صنعتیچیست ؟ بازارچه های مرزی چیست؟ ورود موقت چیست ؟ hard currency و soft money چیست؟ back date bl چیست؟ پس از صدور lc و در صورت عدم حمل کالا به سمت مقصد، امکان استرداد کدام هزینه وجود دارد؟ درج کرایه حمل در بارنامه به چه صورت است؟ آیا امکان دارد c44 از lc حذف شود؟ در چه شرایطی بارنامه stale میشود؟ آیا فروشندگان در اعتبار اسنادی وجه اسناد را باید قبل از سررسید lc دریافت کنند؟ کد سوئیفت 46a در متن lc چیست؟ از منظر قوانین بانک مرکزی،از زمان دریافت اسناد حمل ، وارد کننده چند روز فرصت دارد تا نسبت به ترخیص کالا اقدام و پروانه سبز را جهت دریافت وجه اضافی یا تضمین به بانک گشایش کننده ارائه نماید؟ under reserve در lc یعنیچه؟ مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی چیست؟ را ار کاهش بهره تاخیر تادیه دین چیست؟ 90%-10% در بند پرداخت پیش فاکتوری که روش پرداخت آن lc است،به چه معنی است؟ directpbg چیست؟ سپا چیست؟ 500 تن گندم به روش lc یداری شده اما 510 تن تحویل داده شده است، چه مغایرتی بوقوع پیوسته است؟ اعتبارات اسنادی که بانک گشایش کننده و معامله کننده یک بانک است، چه نامیده می شود؟ tbl چیست؟ درcpt یا cfr که هزینه حمل با فروشنده است، به چه دلیل در مبدا، ریسک از فروشنده به یدار منتقل می شود؟ till truck چیست؟ دوبه کاری چیست؟ shipping order چیست؟ cross stuff چیست؟ حداقل ضریب پرداختی بابت واردات کالا به گمرک چقدر است؟ coli در بارنامه به چه معناست؟ stc در بارنامه چیست؟ فرمول محاسبه کرایه حمل هوایی اسناد حمل را به ترتیب اهمیت نام ببرید؟ strip چیست و تفاوت ان در کانیتنری که بار یک مشتری در آن وجود دارد با اینکه بار مشتریان مختلف در کانتینر وجود داشته باشد، چیست؟ در کدام نوع بارنامه کرایه حمل درج میشود؟ را ار شناسایی dirty bl چیست؟ در صورتیکه محصولی که برای یدار صادر می شود، در چند کشور ساخته شده باشد، کشور سازنده در پروفرما چگونه درج میشود؟ مفاد مندرج در یک قرارداد ید/ فروش خارجی چیست؟ آرمیتاژ چیست؟ ترم تحویل فروش ماهی تولید شده روی کشتی در حال حرکت در آبهای آزاد چیست؟ چه رویه هایی در اینکوترمز 2010 حذف و با fca جایگزین شده اند؟ تاریخ صدور بیمه نامه باربریدر تجارت خارجیچه زمانیمیباشد؟ مقصد در بیمه نامه های باربری کجا باید قید شود؟ تاریخ اعتبار بیمه نامه چه مدت بوده و از چه زمانی شروع میشود؟ تاریخ صدور گواهیبازرسیدر تجارت بین الملل چه زمانیاست؟ هزینه بازرسیبر عهده یدار استیا فروشنده؟ معمولا محل بازرسیکالا کجا میباشد؟ در چه صورت می توان هزینه بازرسی را برعهده فروشنده گذاشت؟ سایر اطلاعات مفید اصطلاحات بازرگانی بین المللی چیست؟ http://trading istant. /post/منبع: http://trading istant. /
2446605

نمونه سوالات درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

نمونه سوالات درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم انسانی ریاضی و تجربیلایه ی فرامتن و زیر متن را در پیام زیر مشخص کنید."خانه ی  ما از درون، ابر است و بیرون آفتاب"منظور از کلیشه سازی رسانه ها چیست؟ و چه تاثیری روی مخاطبان رسانه دارد؟ مثال بیاورید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
52634

ا اچ تی ام ال x

ا اچ تی ام ال زبان امتدادپذیر نشانه گذاری فرامتن (به انگلیسی: extensible hypertext markup language) (مخفف:x ) همان است به همراه رعایت دقیق تمامی قواعد و دستورات نحو نزدیک تر به زبان xml که موجبات افزایش اطمینان از عمل کرد صححیح سندها در شرایط پیچیده تر موجود در اینترنت امروزین را فراهم می سازد. x در واقع زیر مجموعه و گسترش یافته 4 است. این نوع اسناد بر پایه xml هستند و برای کار در ترکیب با عامل کاربر مبتنی بر xml طراحی شده اند. x جایگزینی برای و در واقع آ ین نسخه آن در حال حاضر است. انگیزه ها نیاز برای ترکیب بندی جدید به این علت است که مفاهیم جهانی وب تنها به کامپیوترها ارسال نمی شوند بلکه به وسایلی مانند دستگاه های موبایل نیز فرستاده می شوند که در این مورد منابع زیادی برای پشتیبانی ازترکیب های نمی توانند اضافه شوند. ویژگی مفیدی که x از xml به ارث برده است، namespaceهای آن است. با namespaceها نویسنده می تواند ویژگی ها و عناصر دلخواه خود را تعریف کند. منبع: http://ibm. /
783400

آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از اینو دیدی آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
952268

تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
770178

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
27852

توبه چیست ؟

توبه چیست ؟ توبه نوری است که به فضل و رحمت خدا در قلب روشن می گردد و توبه کننده را وامیدارد تا از کارهای بدی که خارج از محدوده اطاعت خدا است باز گردد و درهمان زمان نیز او را وامیدارد تا با ایمان و عمل صالح ، با تمام وجود خویش به سوی خدا بازگردد و حتی فکر گناه را ترک کند و به آمرزش خدا خوشبین باشد. منبع: http://yakasnazan. /
34570

نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن

* نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن چیست؟ *فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چگونه پایه گذاری شد و تفاوت وه ون با اهل تسنن چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی وه ت چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *زمینه های نفوذ دو فرقه ی ضاله وه ت و بهائیت در جهان چه می باشد؟ *اقدامات کنونی وه ت علیه تشیع چیست؟ *وه ون چه قبوری را در مکه و مدینه ویران نمودند؟ *کمیسیون دفاع از حرمین شریفین ایران در ماجرای ت یب قبور ان بقیع چه کرد؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 113 تا 121 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. منبع: http://islsc. /
14068

انی که با همکاری می کنند باید قید همسرشان را بزنند!

به گزارش خبرایرانی، تا همین چند وقت پیش، بررسی عملکرد شبکه های موسوم به «جم» تنها براساس دانسته هایی بود که در برخی رسانه ها منتشر شده بودند، اما یکی از دست اندرکاران سابق شبکه های تلویزیونی «جم» مطلب جالبی را درباره فعالیت های این شبکه های تلویزیونی عنوان کرده است. علی یارمهدی که مدتی با این شبکه همکاری داشته، به همکاری اش با این شبکه پایان داده است. آنچه می خوانید حاصل فساد گسترده ای است که از متن به فرامتن مجموعه شبکه های فارسی زبان انتقال یافته است. فساد گسترده ای که برای نخستین بار به صورت مستقیم افشا می شود. منبع: http://holyali. /
390748

معنی برو کار کن مگو چیست کار|معنی شعر برو کار کن مگو چیست کار

معنی ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کارانشا در مورد برو کار کن مگو چیست کارمعنی شعر برو کار میکن مگو چیست کارانشا درباره برو کار کن مگو چیست کارانشا برو کار کن مگو چیست کارمفهوم برو کار کن مگو چیست کاربرداشت خود از ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کارمعنی ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار ادامه مطلب
80208

یکی از کتاب های غیر درسی که خوانده‎اید و برایتان جذاب بوده را معرفی و درباره آن توضیح بدهید.

بنده به طور اتفاقی کتاب هنر موفق بودن را دیدم و پس از مطالعه سطحی از مطالب کتاب علاقمند به خواندن آن شدم. به طور کلی کتاب هنر موفق بودن به کار گیری توانای های بالقوه برای رسیدن به موفقیت وکامی ،ایجاد طرز فکر مثبت و را ارهای صحیح برای ب موفقیت را شرح می دهد با فهرست و عناوین مختلف به طور مثال موفقیت چیست؟راه موفقیت؟شادی چیست؟نیروی امید؟جستجوی موفقیت؟و... کتاب موفق بودن با موضوع موفقیت در ب و کار و خودسازی. نویسنده:ریچارد دنی مترجم:مهدی غروی ویراستار:محبوبه ندیمی منبع: http://cheshme. /
70214

نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن

* نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن چیست؟ *فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چگونه پایه گذاری شد و تفاوت وه ون با اهل تسنن چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی وه ت چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *زمینه های نفوذ دو فرقه ی ضاله وه ت و بهائیت در جهان چه می باشد؟ *اقدامات کنونی وه ت علیه تشیع چیست؟ *وه ون چه قبوری را در مکه و مدینه ویران نمودند؟ *کمیسیون دفاع از حرمین شریفین ایران در ماجرای ت یب قبور ان بقیع چه کرد؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 113 تا 121 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. جهت آشنایی بیشتر با کتاب آموزنده ی علمی ترین دین بشریت اینجا کلیک بفرمایید. منبع: http://islsc. /
77078

ارزشهای خبری چیست ؟

ارزشهای خبری چیست ؟ ارزشهای خبری معیارهایی برای ارزی وقایع هستند. هم خبرنگاررا درشناخت وفهم خبریا همان سوژه ی کمک می کنند هم در تهیه وتنظیم خبراورایاری می دهندوهم می توانند بعنوان معیاری برای ارزی رویدادهای روزازنظر اختصاص جا ومکان درصفحات رو مه ، اندازه تیترویا اختصاص زمان درخبرهای رادیویی وتلویزیونی مورد استفاده قرارگیرند. 1منبع: http://tabsira. /
43474

شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست؟

از افلاطون پرسیدند :شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد : از کودکى خسته مى شود ،براى بزرگ شدن عجله مى کند و سپس دلتنگ دوران کودکى خود مى شود . ابتدا براى ب مال و ثروت از سلامتى خود مایه مى گذارد سپس براى باز پس گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را ج مى کند . طورى زندگى مى کند که انگار هرگز نخواهد مرد ، و بعد طورى مى میرد که انگار هرگز زندگى نکرده است . انقدر به آینده فکر مى کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست ، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست، زندگى همین حالاست. منبع: http://daneshpourali. /
20666

مشخصات کفش مناسب چیست؟

مشخصات کفش مناسب چیست؟ شما شنیده اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این باور بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر سلامت بخش هایی از بدن است و نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال... برای مشاهده ی پست به ادامه ی مطلب بروید. منبع: http://kafsheirani. /
78048

آرشیو چیست

(آرشیو چیست؟) واژه آرشیو از کلمه یونانی archivum یا archion مشتق شده است و طی سالها و قرون معانی متفاوتی داشته است. اگرچه آرشیو - به عنوان جایگاه نگهداری اسناد و مدارک- به دروران باستان برمی گردد، لیکن کاربرد این واژه به معنای امروزی آن از انقلاب کبیر فرانسه آغاز می شود. پیشرفت علوم و فنون در چند سده اخیر و اختراع پدیده های جالب و تازه ای مانند عکاسی، گرامافون، ضبط صوت، رادیو و تلویزیون و بالا ه رسانه های چند منظوره های جهان را وارد عصر تازه ای کرده است. و همچنین با گذشت زمان منابع دیداری – شنیداری به کتابخانه ها راه یافت و سهم خود را به دست آورد. منبع: http://group8library. /
21654

فلسفه ی علمی دعا

فلسفه ی علمی دعا چیست؟ دلیل علمی دعا چیست؟ فواید دعا برای انسان چیست؟ جواب این سوالات را در صفحات 17 تا 22 کتاب علمی ترین دین بشریت بخوانید. در این کتاب بررسی جامعی در خصوص فواید و تاثیرات دعا و سایر احکام دین از دید علوم پزشکی و بیولوژی با استناد به منابع و مقالات بین المللی شده است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مطالب این کتاب اینجا کلیک فرمایید. منبع: http://islsc. /
53864

ی و مبارزه با خشونت و افات

نقش ی در مبارزه با انتسابات خشونت و افه گرایی به مسلمانان به ویژه شیعیان چیست؟ این تعبیر خشونت و متهم نمودن به خشونت رویه تبلیغاتی منفی است که غرب علیه علی الخصوص شیعه در پیش گرفته است،که متاسفانه افرادی که شناختی از واقعی ندارند و یا اطلاع ناقص دارند دست خوش این تبلیغات قرار گرفته و بعضا همان شیوه غرب را هم ادامه می دهند.اما واقعا خشونت چیست ؟ در کوتاه سخن به نظر می رسد خشونت فردی منظور نبوده ،بلکه مراد خشونت دستگاه حاکمه است . خشونت ،و یا خشونت از نوع مدنی ویا بالاترخشونت در دستگاه حاکمه و ساختار آن .منبع: http://soalmehr95. /
1179582

برایم بنوس ....

معنی فاصله ها چیست برایم بنویسدرد این واژه سرا چیست برایم بنویستو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ایعلت دوری ما چیست برایم بنویسهمه جا غرق دعا میشوم از آمدنتمعنی اشک و دعا چیست برایم بنویسخون دل خوردنت از بار گناهان من است..معنی شرم و حیا چیست برایم بنویسمثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده گلممصرع از درس وفا چیست برایم بنویسدست من را تو نگیری به زمین می افتمحکمت دست شما چیست برایم بنویستو برایم بنویسی به یقین میفهممحرمت عشق کجا هست … برایم بنویس…
117656

مهدی (بیهق )

من ترا میخواهمت ،دلدار میدانی که چیست چون غزل میسازمت ،آثار میدانی که چیست خواب در چشمم نمی آید در این پاییز سرد ای دلیل هستی ام ، بیدار میدانی که چیست با خودم در رم و از زندگانی خسته ام بی قرارم روز و شب ،بیزار میدانی که چیست دیدنت حال و هوایم را دگرگون می کند عین مورفین نافذی ،دیدار میدانی که چیست با رقیبان ح ی جن گرفتم تا بدست آرم ترا مثل فتح موصل ی ،پیکار میدانی که چیست صادقانه شاعرانه عاشقانه گفته ام باز هم میخواهمت ،بسیار میدانی که چیست #مهدی (بیهق)منبع: http://beihagh. /
21656

فلسفه ی علمی

فلسفه ی علمی چیست؟ دلیل علمی چیست؟ فواید برای بدن انسان چیست؟ جواب این سوالات را در صفحات 27 تا 31 کتاب علمی ترین دین بشریت بخوانید. در این کتاب بررسی جامعی در خصوص فواید و تاثیرات و سایر احکام دین از دید علوم پزشکی و بیولوژی با استناد به منابع و مقالات بین المللی شده است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مطالب این کتاب اینجا کلیک فرمایید. منبع: http://islsc. /
226086

آن چیست که از مادرش دوسال بزرگتر و از پدرش دوسال کوچکتر یک برادر دارد و دو خواهر یک دارد و دو عم

جواب معمای آن چیست که از مادرش دوسال بزرگترجواب آن چیست که ازمادرش دوسال بزرگتردب اصغر در قرانمعمای دب اصغرآن چیست که هرچه بیشتر از آن بردارید بزرگتر میشودآن چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگرانآن چیست که وقتی تمیز است سیاه استآن چیست که شبها در قبرستان ادامه مطلب
55764

جمال یار

ای یار کمان ابرو چشم پیاله آیین تو چیست بردار نقاب چهره از جمال ، ک ن تو چیست یارب این سرو پریچهره از خود بی خودم کرده این ع کیست افتاده در آب ، نازنین تو چیست لحظه ای نگاه تو غم دنیا را از دلم می برد چشم حیران به نگاه خال ، مشکین تو چیست حذرم د از مستی چشمان خال لبت کو گوش شنیدن این صورت شیرین تو چیست شیوه فرهاد کوه کنی ،مجنون آواره بیابان ای کرده حلقه در گردنم در آستین تو چیست ات بوی عطر اسرار قرآن مبین می دهد ای کلام حق سجود ،زین العابدین تو چیست آبروی تو را با اشک من طاق می زنند ای غنچه دریده حلقه نگین تو چیست سخن از گل خندان و مرغ فراخوان در باغ رواست شادی ازنگاه تو پیداست دل غمگین تو چیست محمد شمس باروق آبان ۹۵منبع: http://shamsi. /
52582

مهدی (بیهق )

من ترا میخواهمت ،دلدار میدانی که چیست چون غزل میسازمت ،آثار میدانی که چیست خواب در چشمم نمی آید در این پاییز سرد ای دلیل هستی ام ، بیدار میدانی که چیست با خودم درگیرم و از زندگانی خسته ام بی قرارم روز و شب ،بیزار میدانی که چیست دیدنت حال و هوایم را دگرگون می کند عین مورفین نافذی ،دیدار میدانی که چیست با رقیبان ح ی جنگی گرفتم تا بدست آرم ترا مثل فتح موصل ی ،پیکار میدانی که چیست صادقانه شاعرانه عاشقانه گفته ام باز هم میخواهمت ،بسیار میدانی که چیست #مهدی (بیهق)منبع: http://beihagh. /
11944

آنچه از عمق تو تا عمق وجودم جاریست ( فریدون مشیری)

کاش می دیدم چیستآنچه از عمق تو تا عمق وجودم جاریستآه وقتی که تو لبخند نگاهت رامی تابانیبال مژگان بلندت رامی خوابانیآه وقتی که تو چشمانتآن جام لبالب از جان دارو راسوی این تشنه ی جان سوخته می گردانیموج موسیقی عشقفریدون مشیریاز دلم می گذردروح گلرنگ در تنم می گردددست ویران گر شوقپر پرم میکند ای غنچه رنگین پر پر....من، در آن لحظه که چشم تو به من می نگردبرگ خشکیده ایمان رادر پنجه باد، ی خواهش را، در آتش سبز!نور پنهانی بخشش را، در چشمه مهر!اهتزاز ابدیت را می بینم!!بیش از این، سوی نگاهت، نتوانم نگریست!اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست!کاش می گفتی چیستآنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست؟! منبع: http://robabebahmani. /
59264

لبخند بر دار . . .

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند... .......... . گفتمش شیرین ترین آواز چیست ؟ چشم غمگین ش به روی م خیره ماند قطره قطره اشک ش از مژگان چکید لرزه افتادش به گیسوی بلند زیر لب غمناک خواند ناله زنجیرها بر دست من ............ گفتمش . آنگه که از هم بگسلند .... خنده تلخی به لب آورد و گفت : آرزویی دلکش است اما دریغ بخت شورم ره برین امید بست و آن طلایی زورق خورشید را ص ه های ساحل مغرب ش ت من به خود لرزیدم از دردی که تلخ در دل من با دل او می گریست گفتمش ... بنگر در این دریای کور چشم هر اختر چراغ زورقی ست سر به سوی آسمان برداشت گفت چشم هر اختر چراغ زورقی ست لیکن این شب نیز دریایی ست ژرف ای دریغا شبروان ! کز نیمه راه می کشد افسون شب در خواب شان گفتمش ... فانوس ماه می دهد از چشم بیداری نشان گفت اما در شبی این گونه گنگ هیچ آوایی نمی آید به گوش گفتمش اما دل من می تپد گوش کن اینک صدای پای دوست گفت ........... ای افسوس در این دام مرگ باز صید تازه ای را می برند این صدای پای اوست گریه ای افتاد در من بی امان در میان اشک ها پرسیدم ش خوش ترین. لبخند چیست ؟ . شعله ای در چشم تاریک ش شکفت جوش خون در گونه اش آتش فشاند ، گفت ... لبخندی که عشق سربلند وقت مردن بر لب مردان نشاند من ز جا برخاستم بوسیدمش منبع: http://hies. /
133330

تکلیف چیست ؟

عشقبازان،یار اگر اغیار شد،تکلیف چیست؟ گر طبیب ملتی بیمار شد،تکلیف چیست؟ گرگ،خونخوار است ، با او،وضع بره روشن است گر شبان بره ها خونخوار شد،تکلیف چیست؟ بوی گندی آید از مرداب و از مردارها گر برون از کیسه ی عطار شد تکلیف چیست؟ راز دل را میتوان با یار محرم گفت و بس روزی آن محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟ می فروشی در بلاد مسلمین باشد حرام گر که قاضی دائما خود مست بود تکلیف چیست؟ ملتی کز جان به مرجع میگذارد احترام گربه هتک حرمتی ناچار شد تکلیف چیست؟ مادری گر چهار فرزندش به راه خلق داد گر از این ایثار خود بیزار شد تکلیف چیست ؟ گر به جای لاله از خون شهیدان وطن داس و چکش بر سر بازار شد تکلیف چیست؟ رم افکندیم مشتی را بجان یکدیگر اندک اندک مشتها وار شد تکلیف چیست؟ گر زمانی جنگ و فتنه تا برادرها رسید گربه نفع دشمن غدارشد تکلیف چیست ؟ یا بنام انکه ملت داردش چون گل بسر پای ملت گل فروشی خار شد تکلیف چیست ؟ کار ما از دست دشمن،رو به دشواری نهاد گر زدست دوست هم دشوار شد،تکلیف چیست؟ اجنبی گر شد زما بیزار،گو،بیزار باش گر خودی ما،زما بیزار شد،تکلیف چیست ؟ سگ ز گله دور میدارد همیشه گرگ را گر نگهبان گله خود گرگ شد تکلیف چیست؟ منبع: http://dashfaridsalavati. /
86628

علوم تجربی

١-چه عواملی بر زمان فرود امدن فرفره تاثیر دارند؟ ٢-تغییرات در مواد به چند شکل است؟ ٣-چرا تبخیر آب (بخارشدن) یک تغییر فیزیکی است؟ ٤-رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟ ٥-کار منشور چیست؟ منبع: http://beygoom5. /
1181770

عشق چیست

به کوه گفتم عشق چیست؟ لرزید.به ابر گفتم عشق چیست؟ بارید.به باد گفتم عشق چیست؟ وزید.به پروانه گفتم عشق چیست؟ نالید.به گل گفتم عشق چیست؟ پ ر شد. و به انسان گفتم عشق چیست؟اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟ دیوانگیست!!!
2420644

علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست

علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست تو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیست   این جنون هروقت میبینم تو را سرمیزند بوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیست   مثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ست من پر از درد توام بیمار میدانی که چیست   دستهایم رابگیر وچشمهایم ببین لااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیست   بی جو ،پاسخ دردآورچشمان توست! ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیست   من فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکن منطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیست   آمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هست دوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست..   #مجتبی_سپید
1722838

مبل استیل چیست؟

اگر می خواهید بدانید که مبل استیل چیست؟ این مقاله را تا انتها مطالعه بفرمائید. مبل استیل چیست؟ به طور کلی مبلمان های موجود در بازار بر اساس ساختمانشان به سه دسته تقسیم می شوند. مبل استیل، مبل کلاسیک و مبل راحتی. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
9976

فرا رسیدن ماه محرم بر همه ی دل سوختگان تسلیت باد

پرسیدم ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی کشید و گفت: که ماه محرم است. گفتم: که چیست محرم؟ باناله گفت: ماه عزای اشرف اولاد آدم است. آبروی حسین به ک شان می ارزد یک موی حسین بر دو جهان می ارزد گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست؟! گفتا که حسین بیش از آن می ارزدمنبع: http://abkhor. /
1459710

امتیاز و گزارش اعتباری چیست؟

امتیاز اعتباری چیست و چگونه محاسبه می شود؟ به چه کار می آید؟ گزارش اعتباری چیست و کارکردش چیست؟ توضیح همه اینها در تنها یک دقیقه فرا می گیرید.
91904

صدای مرا بشنو !!!

اعتراض چیست و به چه رفتاری تعلق دارد؟ هر روز در خانه، مدرسه ، و محل کارمان شاهد رفتارهایی از سمت دوستان ،همکاران ، اساتید و خانواده یمان هستیم. گاهی اوقات شاهدیم زمانی که ک ن حرف پدر و مادر را گوش نمی دهند، آنها برای اعتراض به رفتار کودکشان بر سر آنها فریاد می زنند . مواظب باش !!! چرا به من گوش نمی دهی؟! مرا بشنو !! زمانی کودک برای اینکه ناراحنی خود را بیان کند،هنگام خوردن غذا هم از اتاقش بیرون نمی آید و خانواده سرآسیمه می شوند و به سخنان کودک توجه می کنند. بزرگتر که میشویم، برای اعتراض به معلم و امتحانات سخت، برگه ی سفید می دهیم .یا اینکه در کلاس ها شرکت نمی کنیم و تحصن می کنیم. یا شعری پر محتوا در مورد معلم و رفتارش به رشته ی تحریر در می آوریم. همه ی اینها رفتارهایی هستند که اعتراض ما را در محیط زندگی خویش به نمایش می گذارند. اما سوال مهم این است که منشاء رفتارهای اعتراضی در جامعه چیست؟ و آیا برخی از رفتارها نشانگر اعتراض است؟ شدن، سوزاندن پرچم، ش تن ظروف و نامه و ... می تواند جزء رفتارهای اعتراضی باشد ؟ چرا؟ بیایید با هم فکر کنیم. پیشنهاد : می توانیم با بررسی ادبیات ایران پیرامون" شیوه های اعتراض در متون ادبی" تحقیق نماییم.
571010

مقاله آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت

اختصاصی از ژیکو مقاله آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت با و پر سرعت .  مقاله کامل بعد از پرداخت وجه لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:30 چکیده وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد. با مقاله آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت
2286790

portfolio چیست

portfolio چیست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
33924

پرسش: دعای فرج برای تعجیل ظهور در غیبت چیست

پاسخ: آنچه تصریح شده است اینکه برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، اما اینکه در خصوص فرج حضرت دعاهای خاصی وارد شده باشد چیزی نیافتیم. البته در روایات به برخی از ادعیه در زمان غیبت توجه بیشتری شده است که به آنها اشاره میشود:الف. دعای "الهم کن لولیک...."؛ ب. دعای عهد؛ ج. دعای:"اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی".د. دعای غریق: "یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک"هـ. دعای ندبه؛ ز. زیارت آل یاسین. منبع: http://mahdishenasi. /
1208

هوش مصنوعى چیست؟

اصطلاح هوش برای اولین بار در سال ١٩٥٦ توسط جان مکارتی john mccorthy که از آن به عنوان پدر «علم و دانش تولید ماشینهای هوشمند» یاد می شود، استفاده شد. آقای جان مکارتی مخترع یکی از زبان های برنامه نویسی هوش به نام لیسپ (lisp) نیز هستند.منبع: http://armani83. /
48950

ژن vmat2

ژن vmat2 چه وظیفه ای دارد؟ چرا ژن vmat2 به ژن خدا معروف است؟ نظر مولف کتاب the god gene در خصوص ژن ژن vmat2 چیست؟ کشتار بیولوژیک (بیوتروریسم) چیست؟ وظیفه ی ژن vmat2 در بروز اعتقادات و معنویات در انسان ها چگونه است؟ هدف پروژه ی مخوف funvax یا وا ن علیه بنیادگرایی ایمانی چیست؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 121 تا 125 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب به طور کامل می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. منبع: http://islsc. /
97412

روان شناسی خشونت

مقدمه برای بحث درباره­ی روان­شناسی خشونت و پرخاشگری، علل و پی­آمدهای آن از کجا باید آغاز کرد؟ پرخاشگری چیست؟ جلوه­های آن چیست؟ چرا افراد پرخاشگری می­کنند؟ نقش نهادهای تربیتی و خانواده، و سازمان­های نظم­بخشی جامعه در میزان پرخاشگری یک جامعه چیست؟ پرخاشگری در یک جامعه چه پی­آمدهایی خواهد داشت؟ وقتی صحبت از پرخاشگری و خشونت می­شود اغلب تصاویر و مفاهیمی مانند قتل، چاقو، خون، تفنگ، جنگ، ترور و مانند آن به ذهن می­آید که شاید بسیاری از افراد جامعه تماس با آن­ها نداشته باشند، اما مصادیق پرخاشگری محدود به این­ها نیست. وقتی پرخاشگری را در جامعه و روابط بین­فردی بررسی می­کنیم، مصادیق و جلوه­های بسیاری دارد که افراد هر روز با آن­ها مواجه خواهند بود. ترجیح می­دهم به جای آن که قتل و جنایت را به عنوان نمونه­های پرخاشگری نام ببرم، به جلوه­های روزمره­تر خشونت، مانند آن­چه هر روز در خیابان­های شهرمان با آن برخورد داریم اشاره کنم: رانندگی. به نظرم با نگاه به رانندگی یک فرد می­توان اطلاعات بسیار مفیدی درباره­ی ویژگی­های شخصیتی او به دست آورد و با نگاه به سبک عمومی رانندگی یک شهر اطلاعاتی بسیار مفید از ویژگی­های فرهنگی و اجتماعی آن شهر. رانندگی در شهر ما چه ویژگی­هایی دارد؟ درهم­پیچیدن­های بی­قاعده و راه را بر دیگری بستن (گویی در رقابتی جدی و دیرینه با هم باشند)، سرعت­های غیرمجاز و به خطر انداختن جان خود و دیگران، سبقت­های عجیب­وغریب و عبور ماشین­ها از بیخ گوش یک­دیگر و به حریم خصوصی در رانندگی، صدای بوق که نه برای هشدار، بلکه به جای دشنام به کار می­رود (گویا لحن بوق­ها هم پرخاشگرانه شده است) و فریاد مأموری که برای کمک به ایجاد نظم، تنبیه­گر است و تحقیرکننده. این­ها و بسیاری دیگر از این دست را هر روز می­بینیم، جلوه­هایی از ابراز خشم و خشونت و پرخاشگری تنها در یکی از ابعاد زندگی­مان یعنی رانندگی. اگر به تأثیرات منفی کلی خشونت و پرخاشگری نظر داشته باشیم، مواردی مانند این که تقریباً بر تمام یا بخش عمده­ای از مردم اثر می­گذارند بسیار بیش­تر از موارد قتل و جنایت به سلامت عمومی جامعه آسیب می­زند. بسط این مصادیق به ابعاد دیگر زندگی را خود خوانندگان به­خوبی انجام خواهند داد. بدون آن که بخواهم به آماری از میزان خشونت و پرخاشگری در جامعه اشاره کنم (که در صورت وجود، دست­رسی به آن دشوار است) از تجربه­ی روزمره­ی زندگی خود و گفته­های صاحب­نظران این را دریافته­ایم که خشونت و پرخاشگری در جامعه­ی ما پدیده­ای نامعمول نیست و شاید میزان آن نیز روبه­افزایش است. دلایل این امر چیست، و تبعات آن برای افراد و جامعه چیست؟ منبع: http://solh95. /
64622

صدای مرا بشنو !!!

اعتراض چیست و به چه رفتاری تعلق دارد؟ هر روز در خانه، مدرسه ، و محل کارمان شاهد رفتارهایی از سمت دوستان ،همکاران ، اساتید و خانواده یمان هستیم. گاهی اوقات شاهدیم زمانی که ک ن حرف پدر و مادر را گوش نمی دهند، آنها برای اعتراض به رفتار کودکشان بر سر آنها فریاد می زنند . مواظب باش !!! چرا به من گوش نمی دهی؟! مرا بشنو !! زمانی کودک برای اینکه ناراحنی خود را بیان کند،هنگام خوردن غذا هم از اتاقش بیرون نمی آید و خانواده سرآسیمه می شوند و به سخنان کودک توجه می کنند. بزرگتر که میشویم، برای اعتراض به معلم و امتحانات سخت، برگه ی سفید می دهیم .یا اینکه در کلاس ها شرکت نمی کنیم و تحصن می کنیم. یا شعری پر محتوا در مورد معلم و رفتارش به رشته ی تحریر در می آوریم. همه ی اینها رفتارهایی هستند که اعتراض ما را در محیط زندگی خویش به نمایش می گذارند. اما سوال مهم این است که منشاء رفتارهای اعتراضی در جامعه چیست؟ و آیا برخی از رفتارها نشانگر اعتراض است؟ شدن، سوزاندن پرچم، ش تن ظروف و نامه و ... می تواند جزء رفتارهای اعتراضی باشد ؟ چرا؟ بیایید با هم فکر کنیم. پیشنهاد : می توانیم با بررسی ادبیات ایران پیرامون" شیوه های اعتراض در متون ادبی" تحقیق نماییم.منبع: http://fekrnoe. /
93574

کتابخانه دیجیتالی چیست؟

کتابخانه دیجیتالی را می توان چنین توصیف کرد: «یک محیط کنترل شده که از طریق چارچوب های قانونی و تجاری مناسب و فارغ از محل نگهداری، شکل اطلاعات و حوزه تصدیق گری، دسترسی یکپارچه به حجم وسیعی از خدمات اطلاعاتی را فراهم می آورد» و در تعریف دیگر ...منبع: http://hameddigitallibary. /
45590

کتابخانه دیجیتالی چیست؟

کتابخانه دیجیتالی را می توان چنین توصیف کرد: «یک محیط کنترل شده که از طریق چارچوب های قانونی و تجاری مناسب و فارغ از محل نگهداری، شکل اطلاعات و حوزه تصدیق گری، دسترسی یکپارچه به حجم وسیعی از خدمات اطلاعاتی را فراهم می آورد» و در تعریف دیگر ...منبع: http://hameddigitallibary. /
67204

روان شناسی خشونت

مقدمه برای بحث درباره­ی روان­شناسی خشونت و پرخاشگری، علل و پی­آمدهای آن از کجا باید آغاز کرد؟ پرخاشگری چیست؟ جلوه­های آن چیست؟ چرا افراد پرخاشگری می­کنند؟ نقش نهادهای تربیتی و خانواده، و سازمان­های نظم­بخشی جامعه در میزان پرخاشگری یک جامعه چیست؟ پرخاشگری در یک جامعه چه پی­آمدهایی خواهد داشت؟ وقتی صحبت از پرخاشگری و خشونت می­شود اغلب تصاویر و مفاهیمی مانند قتل، چاقو، خون، تفنگ، جنگ، ترور و مانند آن به ذهن می­آید که شاید بسیاری از افراد جامعه تماس با آن­ها نداشته باشند، اما مصادیق پرخاشگری محدود به این­ها نیست. وقتی پرخاشگری را در جامعه و روابط بین­فردی بررسی می­کنیم، مصادیق و جلوه­های بسیاری دارد که افراد هر روز با آن­ها مواجه خواهند بود. ترجیح می­دهم به جای آن که قتل و جنایت را به عنوان نمونه­های پرخاشگری نام ببرم، به جلوه­های روزمره­تر خشونت، مانند آن­چه هر روز در خیابان­های شهرمان با آن برخورد داریم اشاره کنم: رانندگی. به نظرم با نگاه به رانندگی یک فرد می­توان اطلاعات بسیار مفیدی درباره­ی ویژگی­های شخصیتی او به دست آورد و با نگاه به سبک عمومی رانندگی یک شهر اطلاعاتی بسیار مفید از ویژگی­های فرهنگی و اجتماعی آن شهر. رانندگی در شهر ما چه ویژگی­هایی دارد؟ درهم­پیچیدن­های بی­قاعده و راه را بر دیگری بستن (گویی در رقابتی جدی و دیرینه با هم باشند)، سرعت­های غیرمجاز و به خطر انداختن جان خود و دیگران، سبقت­های عجیب­وغریب و عبور ماشین­ها از بیخ گوش یک­دیگر و به حریم خصوصی در رانندگی، صدای بوق که نه برای هشدار، بلکه به جای دشنام به کار می­رود (گویا لحن بوق­ها هم پرخاشگرانه شده است) و فریاد مأموری که برای کمک به ایجاد نظم، تنبیه­گر است و تحقیرکننده. این­ها و بسیاری دیگر از این دست را هر روز می­بینیم، جلوه­هایی از ابراز خشم و خشونت و پرخاشگری تنها در یکی از ابعاد زندگی­مان یعنی رانندگی. اگر به تأثیرات منفی کلی خشونت و پرخاشگری نظر داشته باشیم، مواردی مانند این که تقریباً بر تمام یا بخش عمده­ای از مردم اثر می­گذارند بسیار بیش­تر از موارد قتل و جنایت به سلامت عمومی جامعه آسیب می­زند. بسط این مصادیق به ابعاد دیگر زندگی را خود خوانندگان به­خوبی انجام خواهند داد. بدون آن که بخواهم به آماری از میزان خشونت و پرخاشگری در جامعه اشاره کنم (که در صورت وجود، دست­رسی به آن دشوار است) از تجربه­ی روزمره­ی زندگی خود و گفته­های صاحب­نظران این را دریافته­ایم که خشونت و پرخاشگری در جامعه­ی ما پدیده­ای نامعمول نیست و شاید میزان آن نیز روبه­افزایش است. دلایل این امر چیست، و تبعات آن برای افراد و جامعه چیست؟ منبع: http://solh95. /
382248

جوغالدوز چیست؟

 جوغالدوز چیست؟ جوقالدوز چیست؟ اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوقالدوز به دیگران چیست؟ اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوقالدوز به دیگران چیست؟ حتما این ضرب المثل تاریخی را که  قدیمی ها  بیشتر  می  گویند  شنیده اید که اول یسوزن بخودت فرو کن اگر  دیدی  خوبه  مزه  داد کیف کردی  بدیگران هم جوقالدوزر  فرو کن جوغالدوز  چیست همان  سوزن  بزرگ است که با ان  گونی  می  بافند  از  سوزنهای  خیلطی  بزرگتر  است  وقتی  نخ  کفاشی را می  خواهی  برای  دوختن  کفش  با  دوست  بدوزی  از  این  سوزن بزرگ  استفاده یوز  می  کنند. https://www.armin3d.com
263770

عشق چیست؟؟

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: حرام است از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟؟گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: همپای love از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: محبت الهیات است از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عنصری است که بدون ا یژن میسوزد از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود میکشد از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها می است که از راه چشم وارد میشود از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد واقعا عشق چیست….؟
709630

محبت چیست؟

محبت چیست؟از آتش پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من سوزانتر است از گل پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من زیباتر است از شمع پرسیدم محبت چیست؟ گفت از من عاشق تر است. از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم
2449165

حکم کلاه گیس چیست؟

پرتال در متنی با عنوان «حکم کلاه گیس چیست؟ آیا شرعاً به جای روسری و مانند آن می توان از آن استفاده کرد، یا که در و مقابل نامحرم، پوشاندن آن نیز لازم است؟» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۷ نوشت: توضیحات کارشناس: کلاه گیس، گیسویی است که غالبا از مو یا الیاف … نوشته حکم کلاه گیس چیست؟ اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.
25228

چیست این ...

چیست این آتش سوزنده که در جان من است ؟ چیست این درد جگر سوز که درمان من است ؟ از دل ای آفت جان صبر توقع داری مگر این کافر دیوانه بفرمان من است آنچه گفتند ز مجنون و پریشانی او درغمت شمه ای ازحال پریشان من است ماه را گفتم و خورشید وبخندید به ناز کاین دو خود پرتوی از چاک گریبان من است عالمی خوشتر از ان نیست که من باشم و دوست این بهشتی است که درعالم امکان من است آمد ورفت و دلم برد وکنون حاصل وصل اشک گرمی است که بنشسته بدامان من است کاش بی روی تو یک لحظه نمی رفت زعمر ورنه این وصل که باز اول هجران من است اندر این باغ بسی بلبل مست است عماد داستانی است که او عاشق دستان من است از عماد اسانیمنبع: http://lashini3. /
1536796

علت ناراحتی از پاسداران چیست؟

یی ها از ناراحت هستند چرا که توانسته تمام نقشه هایشان در و عراق و هدفشان از ایجاد و حمایت از تروریست ها در منطقه را برهم زده اند.علت ناراحتی از پاسداران چیست؟
54360

ضد یخ بتن

در طراحی سازه ها، مقاومت بتن را 10 درصد مقاومت فولاد فرض می کنند بنابراین ابعاد ستون ها و تیرهای بتنی، به مراتب بیش از سازه های فولادی است. البته این ابعاد بزرگ اعضای بتنی، ممان اینرسی بسیار بالاتری نسبت به گزینه دیگر به ارمغان خواهند آورد که در نهایت سازه بتنی، سختی بالاتر و معمولاً رفتار سازه ای مناسب تری دارد.« سازه های بتنی سنگین هستند.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: ابعاد بزرگ سازه تا جایی مورد پذیرش یک است که منجر به سنگینی بیش از حد سازه نشود و با توجه به آنکه بحث ما در مورد سازه های عادی کمتر از 6 طبقه است تفاوت وزن اسکلت نیز آنچنان نخواهد بود تا طراح را به سمت طراحی سازه فولادی بکشاند. این موضوع در بسیاری از سازه های عظیم نیز صادق است که برج 56 طبقه تهران نمونه بارزی از این دست است. بحث ز له که بحث داغ این روزهای تهران است می تواند جنبه دیگری از کیفیت مناسب یک سازه باشد. سازه های بتن آرمه عادی و به ویژه مجهز به دیوارهای بتنی به علت سختی بالا نسبت به سازه های فولادی در برابر ز له، در بیشتر موارد مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می دهند اما سازه های فولادی نیز می توانند همین رفتار را از خود نشان دهند مشروط برآنکه طراحی مناسبیداشته باشند. نکته قابل تامل اینجا است که این رفتار به چه قیمتی به دست خواهد آمد؟ اگر طراحی، یک طراحی بدون نقص باشد، هم سازه فولادی و هم سازه بتن آرمه در چند ثانیه وقوع ز له، با حداقل خسارت ممکن جان سالم به در خواهند برد. اما کار به اینجا ختم نخواهد شد و پس از ز له های زیادی شاهد ش تگی لوله های گاز و وقوع آتش سوزی های مهیب بوده ایم که گاه از خود ز له م ب تر هستند. افزودنی های بتن-بتن-بتنشاتکریت-بتن-شات کریت-شاتکریت-افزودنی بتن-بتن شیمی-سازه های بتنی-ضد یخ بتن-ضدیخ-یخ زدگی بتن-ضد یخ-بتن-مایع ضد یخ بتن-پودر روان کننده-زودگیر-گروت-گروت اپو ی-گروت کنسنترات-انواع گروت-گروت ها- یدگروت-گروت-چسب کاشی-ملات اپو ی-کفپوش-ورقه های آزبستی-فیبرکربن-ساختمان بتنی-کاربرد ضدیخ بتن-درباره ضدیخ-بتن-ف ر-چسبندگی بیشتر بین بتن-افزایش چسبندگی بتن-پودر میکروسیلیس-وزن سیمان مصرفی-روان کننده بتن-ضدیخ-بتن خارجی-ضدیخ-انواع ضدیخ-بتن- ید بتن-فروش ضدیخ-افزودنیهای بتن-پرایمر-اپو ی-افزودنی-افزودنیهای بتن-ژل میکروسیلیس-میکروسیلیس-انواع بتن-مقاله بتن-بتن چیست-تحقیق در مورد بتن-مواد تشکیل دهنده بتن-تاریخچه بتن-بتن به انگلیسی-تعریف بتن-نوعی از بتون در ج -پاو وینت انواع بتن-انواع بتن pdf-انواع بتن سبک-بتن سنگین-تحقیق در مورد بتن-انواع بتن های جدید-پاو وینت انواع بتن-نوعی از بتون در ج -مقاله بتن سبک-انواع بتن سبک سازه ای-بتن سبک pdf-انواع بتن pdf-نوعی از بتون در حل ج -مقاله بتن سنگین-کاربرد بتن سنگین-بتن سنگین pdf-انواع بتن سنگین-بتن الیافی-انواع بتن الیافی-بتن الیافی فولادی-بتن الیافی pdf-طرح اختلاط بتن الیافی-مقاله بتن الیافی-قیمت الیاف بتن-فروش الیاف بتن-بتن الیافی چیست-نسبت آب به سیمان در بتن-انواع بتن-تاریخچه بتن-تحقیق در مورد بتن-بتن چیست-طرح اختلاط بتن مگر-تعریف بتن-بتون-نسبت شن و ماسه در بتن-طرح -ختلاط بتن مگر-طرح اختلاط بتن کارگاهی-ج طرح اختلاط بتن 350-طرح اختلاط بتن با بتونیر-طرح اختلاط بتن با عیار 350-طرح اختلاط بتن مگر-هر متر مکعب ماسه چند تن است؟-طرح اختلاط بتن با عیار 250-مقدار سیمان در بتن-طرح اختلاط بتن کارگاهی-طرح اختلاط بتن دستی-انواع افزودنی های بتن-افزودنی های بتن pdf-مواد افزودنی در بتن-افزودنی های بتن چیست-تحقیق در مورد افزودنی بتن-افزودنی های بتن مقاله-افزودنی های شیمیایی بتن-مواد افزودنی بتن چیست-مواد افزودنی در بتن چیست-افزودنی های بتن مقاله-مواد افزودنی بتن چیست-شرکت بتن شیمی-concrete grouting- cement grout-قیمت گروت-فروش گروت-گروت ریزی زیر بیس پلیت-گروت زیر صفحه ستون-گروت اپو ی-قیمت روز گروت-قیمت انواع گروت-لیست قیمت گروت-فروش گروت اپو ی-قیمت گروت آماده-سیمان گروت-وزن مخصوص گروت-قیمت گروت اپو ی-حداکثر ضخامت گروت-طرز تهیه ملات گروت-گروت ریزی زیرصفحه ستون-ضخامت گروت زیر بیس پلیت-نحوه گروت ریزی زیر بیس پلیت-گروت زیر صفحه ستون-قیمت سیمان گروت-قیمت گروت-ضد یخ بتن چیست-قیمت ضد یخ بتن-میزان مصرف ضد یخ در بتن-ترکیبات ضد یخ بتن-درصد اختلاط ضد یخ بتن-فروش ضد یخ بتن-بتن ریزی در هوای گرم-میکروسیلیس چیست-قیمت میکروسیلیس-میکروسیلیس در بتن-فروش میکروسیلیس-پودر میکروسیلیس-تاثیر میکروسیلیس در بتن-میزان مصرف میکروسیلیس در بتن-میکروسیلیس ویکی پدیا-فروش دستگاه شاتکریت-اجاره دستگاه شاتکریت-قیمت دستگاه سیمان کاری-هزینه شاتکریت-دستگاه شاتکریت چیست-دستگاه ملات پاش-دستگاه ملات پاش دستی-روان کننده بتن-روان کننده بتن چیست-بتن خوب-بتن درجه یک-بتن ریزی در هوای سرد-بتن خوب چه بتنی است-وزن مخصوص بتن-زود گیر بتن-دیر گیر بتن-زود گیر بتن چیست-دیر گیر بتن چیست-کاربرد زود گیر بتن-کاربرد دیر گیر بتن-ترمیم کننده بتن-ترمیم کننده بتن چیست-انواع افزودنی های بتن-افزودنی های بتن چیست-بتن هواساز-هواساز بتن-حباب زای بتن- حباب زای بتن چیست-بتن شاتکریت-بتن شاتکریت چیست-وزن مخصوص بتن-چگالی بتن-محاسبه بتن-درز گیر بتن-ملات ترمیم کننده بتن-کیورینگ-کیورینگ بتن-کیورینگ بتن چیست-بتن زود گیر-بتن دیر گیر-فرسایش بتن- اب شدن بتن-عمر بتن-عمر مفید بتن-ساختمان بتنی-عمر ساختمان بتنی-عمر ساختمان های بتنی-پخش بتن-پخش عمده بتن-تولید کننده بتن-تولید کننده های بتن-قیمت بتن در بازار-آ ین قیمت بتن-قیمت بتن معمولی-استاندارد های بتن-بتن استاندارد-مقاله در مورد بتن-بتن شفاف-بتن شفاف چیست-قیمت بتن شفاف-کاربرد بتن شفاف-بتن پس تنیده-بتن پس تنیده چیست-کاربرد بتن پس تنیده-قیمت بتن پس تنیده-بتن پس تنیده در ساختمان-مقاله بتن پس تنیده- بتن پیش تنیده-بتن پیش تنیده چیست-کاربرد بتن پیش تنیده-قیمت بتن پیش تنیده-بتن پیش تنیده در ساختمان-مقاله بتن پیش تنیده-بتن صنعتی-قیمت بتن صنعتی-کارگاه بتن-بتن کارگاهی-فواید بتن صنعتی-بتن ثامن-محاسبه بتن-بتن های جدید-بتن جدید-نانو بتن-فناوری نانو در بتن-نانو در بتن-بتن هوادار-بتن هوشمند-بتن هوشمند چیست-کاربرد بتن هوشمند-مقاله بتن هوشمند-بتن عبور دهنده نور-بتن خود ترمیم شونده- بتن خود ترمیم شونده چیست- کاربرد بتن خود ترمیم شونده- بتن خود تراکم- بتن خود متراکم-بتن خود متراکم چیست-بتن گازی-بتن گازی چیست-کاربرد بتن گازی-بتن اتوکلاو-بتن گوگردی-بتن گوگردی چیست-بتن گوگردی و ویژ گی های آن-ویژگی های بتن-خواص فیزیکی بتن-خواص شیمیایی بتن-اطلاعات تخصصی بتن-اطلاعات فنی بتن-بسته بندی بتن-مشخصات فنی بتن-مشخصات کلی بتن-مشخصات شیمیایی بتن-بتن ا پوز-بتن ا پوز چیست-کاربرد بتن ا پوز-بتن ا پوز در معماری-بتن در معماری-بتن مسلح-بتن مسلح چیست-کاربرد بتن مسلح-فواید بتن مسلح-بتن و میلگرد-مشخصات بتن مسلح-بتن مسلح یعنی چه-بتن اسفنجی-بتن اسفنجی چیست-کاربرد بتن اسفنجی-بتن لیکا-بتن لیکا چیست-بتن لات -بتن لات چیست-بتن شفاف در ایران-بتن لایتراکان-بتن لایتراکان چیست-کاربرد بتن لایتراکان-معایب بتن لایتراکان-معایب بتن-بتن بازیافتی-بتن با مقاومت بالا-بتن سبز-بتن سبز چیست-بتن سازه ای-بتن سبک سازه ای-بتن زیست محیطی-پروژه بتن-سوالات درس بتن-درصد بتن-بتن یخ زده-عیوب ظاهری بتن-خواص ظاهری بتن-ظاهر بتن یخ زده-بتن طرح دار-بتن طرحدار-بتن طرح چوب-بتن طاحونی- بتن طاحونی-بتن زحمتکش-بتن رنگی-بتن سفید-بتن ریزی- بتن ریزی به انگلیسی-بتن رادیه-بتن نواری-بتن پی-پی ریزی بتن-پی نواری-پی رادیه-پی ریزی ساختمان-واش بتن-بتن واش-بتن و انواع آن-بتن ویژه-بتن وات روف-بتن سخت رنگی-بتن سخت صنعتی-قیمت بتن رنگی-سخت بتن-بتن ضد سایش-اجرای بتن سخت-کفسازی صنعتی-بتن رنگی چیست-بتن سخت رنگی-کفسازی بتنی-بتن کف-اجرای بتن سخت-بتن سخت صنعتی-کفسازی صنعتی-بتن ریزی کف سوله-بتن رنگی- قالب-قالب بتن-جک سقفی-داربست م ار-داربست مثلثی-داربست چکشی-تجهیزات قالب-قالب های ف ی بتن-جک سقفی-داربست م ار-قالب بندی-اسپیسر-واتر استاپ-متعلقات قالبندی-جک- م ار-قیمت قالب-قیمت جک-قیمت م ار-قیمت داربست-قالب بندی-تورمرغی-اسپیسر-spacer-پمپ بتن-پمپ-بتنمنبع: http://hamin94. /
270758

hastek3

hastek: از مردم جهان خواستند که در مورد "کمبود غذا در سایر کشور ها " نظر بدهند ..؟! ولی ی نظر نداد چون مردم آفریقا نمیدانستند " غذا " چیست ! مردم آسیا نمیدانستند "نظر" چیست ! مردم اروپا نمیدانستند "کمبود" چیست ! و مردم نمیدانستند "سایر کشورها" چیست ! این زیباترین متن بود که تو عمرم خوندم [email protected]

متن زیرمتن و فرامتن چیست