متن زیرمتن و فرامتن چیست


2350289

متن ، زیرمتن و فرامتن چیست؟

درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای پیام همبرگریهر پیام از 3 لایه  بنام متن ، زیرمتن و فرامتن تشکیل شده است که در زیر این 3 لایه را توضیح می دهیم.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1225947

گل طلایی عادل و دوستان در ورزشگاه

تحلیل ویژه برنامه نود که بامداد به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی روی آنتن رفت. چرا فردوسی پور و تیمش را می توان موفق دانست؟ پاشنه آشیل برنامه چه بود؟ ماجرای شوخی منشوری مجری با رییس فدراسیون و دیگر اتفاقات فرامتن چیست؟
371369

از عزت نیافتن پاسپورت ایرانی تا انهدام فرامتن

فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر غربالگری مهاجران، واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در این گزارش، بخش هایی از واکنش ها به استحضار مخاطبین می رسد.
368945

محدودیت های جدید برای ایرانیان؛ «انهدام فرامتن »

تاکنون هم در فضای داخل ایران، تلاش حامیان توافق هسته ای بر این بود که حساب رفتار ت اوباما را از رفتار کنگره جدا کنند، اما اکنون و با روی کار آمدن ترامپ جمهوری خواه، می توان گفت که زمین بازی تغییر یافته است.
1909843

معتبرترین و مهم ترین جوایز ادبی جهان

جوایز ادبی مهم دنیا، به دلیل استمرار و نیز معیارهای مشخص انتخاب شده اند و تقدیر از آثار و نویسندگان هرکدام به این دلیل که سلایق خاصی را بی توجه به فرامتن های - تبلیغاتی و... پوشش می دهند، جایگاهی تثبیت شده یافته اند.
370767

واکنش ها به فرمان اجرایی ترامپ؛ از عزت نیافتن پاسپورت ایرانی تا انهدام فرامتن

فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر غربالگری مهاجران، واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در این گزارش، بخش هایی از واکنش ها به استحضار مخاطبین می رسد.
371410

واکنش ها به فرمان اجرایی ترامپ؛ از عزت نیافتن پاسپورت ایرانی تا انهدام فرامتن

فرمان اجرایی رئیس جمهور مبنی بر غربالگری مهاجران از جمله اتباع ایرانی، واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت که در این گزارش، بخش هایی از واکنش ها به استحضار مخاطبین می رسد.
131544

نمونه سئوالات امتحانی نوبت اول درس تفکر و سواد رسانه ای

سوالات امتحان درس تفکروسوادرسانه 1-همه برداشت های خود راازتصویرزیر ذکرنمایید؟ 1-تصاویرزیرراتفسیرکنید؟وتاریخچه ارتباطات رادرکادربنویسید؟ 3-انواع رسانه های فردی وگروهی راشناسایی ودرزیرهرکدام بنویسید؟ 4- متن زیرمتن وفرامتن رادرتصویربالا بنویسید؟ 5-تفاوت هاوشباهت های تفریح ها وبازی ها درگذشته وامروزرابنویسید؟ 6-برداشت هاوواکنش های مختلف رادرتصویربنویسید؟ 7-متن.زیرمتن.وفرامتن...رادرشعرزی یداکنی؟بعدازتوبعدرفتنت ای نازنینم فونت تمام نامه ها بی نازنین شد 8-متن ..زیرمتن..وفرامتن درکاریکاتور نشان دهید؟ 9 -پنج گانه سواد رسانه ای را برروی کلید های زیر بنویسید - 10-برنامه خندوانه راببینید وبه سوالات زیر پاسخ دهید الف-برنامه منتخب شماکدام ساختار.قالب یاگونه ارایه پیام ازطریق تلوزیون رادارد؟ ب- چه مفاهیم وموضوعاتی به شیوه مستقیم وغیرمستقیم دراین برنامه منتقل شده است؟ ج-چه ی تولید کننده ومالک پیام است؟ و- چه انی جامعه هدف یااستفاده کنندگان این برنامه هستند؟چرااین پیام فرستاده شده است؟ ر-چه سبک زند .ارزشها ونظریاتی دراین پیام ارایه یاازآن حذف شده است؟ ر- آیااین پیام درهرفرهنگ .جامعه .زمان ومکان دیگری همین معانی آشکاروپنهان رادارد؟ 11-برنامه دورهمی راتماشاکنیدوبه سوالات پاسخ دهید؟الف-چه ی این برنامه راساخته است؟ ب- چه روشهای خلاقانه ای برای جلب توجه مخاطبان رامورداستفاده قرارگرفته است؟ ج-هدف ازارسال وساخت این برنامه چیست؟ د-درچه کانالی وباچه قالب وچهارچوبی برای این برنامه استفاده شده است؟ ر- ارزش هاونظریات آشکاروپنهان دراین برنامه ورسانه وجوددارد؟ ز-چه نوع سبک زند یادیدگاههایی دراین برنامه گنجانده شده یاازآن حذف شده است؟ 12-برنامه 90راتماشاکنیدوپنج سوال رسانه ای رادرمورد آن بنویسید؟الف- چه ی این برنامه راساخته است؟ب-پیام مستقیم وغیرمستقیم این برنامه چیست؟درچه قالب وچهارچوبی این برنامه ساخته شده است؟مخاطبان این برنامه چه انی هستند؟چه ارزشهاونطریات وسبکی رابرجسته یاحذف نموده است؟ 13- دیرین دیرین راببینیدوبه سوالات پاسخ دهید؟الف-چه کلماتی بکاربرده می شود؟آیااین کلمات بارارزشی یااحساسی خاصی دارند؟ ب-چه ی این کلمات رامی گوید؟به نظرشمامخاظبان اصلی این چه انی هستند؟چرا؟ ج-ازچه نوع صداهایی {موسیقی.افکت.صدای انسانی .وصدای جانبی }استفاده شده است؟ د-عناصربکارگرفته شده .دراین {نور/صدا/تصاویروزوایای دوربین }بیشتراحساسات شماراتحت تاثیرقرارمی دهندیاشمارابه تفکروامی دارند؟چرا؟ ز-سازندگان این چه هدفی رادنبال می کنند؟وچه پیامی رامی خواهندبه شمابرسانند؟ 14-متن .زیرمتن وفرامتن تصاویرزیررابنویسید؟ 15- ضرب المثل های الف-قطره قطره جمع گرددوانگهی دریاشود..........ب-یکی راتوی ده راه نمی دادندسراغ کدخدارا می گرفت ......متن ..زیرمتن...فرامتن رابنویسد؟ 16-الف-ضرب المثل های الف-هرکه بامش بیش برفش بیشتر........ب-ترحم ب لنگ تیزدندان ستمکاری بودبر ان........متن..زیرمتن...فرامتن رابنویسید؟ 17- پنج گانه سوادرسانه رادرموردتصویرزیربنویسید؟ ..................... ......................... ........................ ........................ .................... 18-بازنمایی رستم درشاهنامه فردوسی چگونه صورت کرفته است ؟ 19-پزشکان وجامعه پزشکی دررسانه ها و های تلوزیونی چگونه بازنمایی شده اند؟ 20-استان ایلام دررسانه ها بخصوص صداوسیمای جمهوری اسلای وسیمای استانی چگونه بازنمایی شده است؟ 21-شهرمشهددرصداوسیماورسانه های داخلی وخارجی چگونه بازنمایی می شود؟ 22-شهرتهران وتهرانی ها{مردم تهران}در هاچگونه بازنمایی شده است؟ 23-راننده گان آژانس وراننده ماشین های سن ن در هاوسریال های تلوزیونی چگونه بازنمایی می شوند؟ 24-استان خوزستان بخصوص ای مشهر.آبادان واهوازدرصداوسیمای چگونه بازنمایی می شوند؟ 25- ون .نقش در وسریال های تلوزیونی چگونه بازنمایی می شوندونقش درجامعه رابااین بازنمایی صداوسیمامقایسه نمایید؟ 26-فوتبالیست های لیگ برتر وبازیکنان تیم پرسپولیس .واستقلال در هاوسریال ها چگونه بازنمایی می شوند؟ 27-روستاهاومردم روستا در وصداوسیماچگونه بازنمایی می شوند؟ 28-خانواده رادر مذکورمشاهده نماییدوتعداداعضا.ترکیب اعضا.رابطه ی اعضاونقش اعضای خانواده رابنویسید؟ 29-در زیرچندنمونه ازکلیشه {انگاره}ساخته رسانه رادرموردخانواده ومحیط خانواده بنویسید؟ 30- معرفی ایران رامشاهده نموده بنظرشماایران وایرانی دراین چگونه بازنمایی شده است؟ 31-در های ضدایرانی ساخته بعضی رسانه های خارجی ایران ومردم ایران چگونه بازنمایی می شوند؟ 32- ومسلمانان در های ویدیویی اینترنتی که توسط گروههای چگونه بازنمایی می شود؟ 33- زودقضاوت نکن رامشاهده نموده بازنمایی دراین چگونه است ؟آیااین تصویربه انگاره ای برای بازنمایی تبدیل شده است ؟ 34-معلم هاوجامعه فرهن ان درصداوسیمای چگونه بازنمایی می شوند؟ 35-درتصویرروبرو چه کلیشه یاانگاره ای وجوددارد؟شواهدودلایل تان رابرای انتخاب این دیدگاه چیست؟ 36-فنون اقناع رادرتصاویرروبروپیداکنید؟ 37-درتصاویرزیرازکام فنون اقناع استفاده شده است ؟ 38- رابادقت مشاهده نموده و فنون اقناع رابنویسید؟ 39-چندنمونه ازشخصیت هایی که درایجادکلیشه{انگاره}بدن درجامعه مانقش داشته اندرانام ببرید؟ 40-لطیفه یاداستانی رابنویسیدکه یکی ازفنون اقناع در آن بکاررفته باشد؟ 41-کدام فن ازفنون اقناع درتصویدزیربکاررفته است؟ 42-فن استفاده ازستاره هادرکدام تصویربکاررفته است؟ 43-کدامیک ازتصاویرمربوط به فن استفاده ازستاره هانیست؟ 44-فن ترس رابعنوان فن اقناع پیداکنید؟ 45-دراین تصاویرفنون اقناع راپیدانمایید؟ 46-زیرهرتصویرفن موردنظررادراقناع پیدانمایید؟ 47-فنون اقناع رادرتصاویربنویسید؟ 48-فنون اقناع رارادرتصاویرمشخص کنید؟ 49-تصاویرمربوط به کدام فنون اقناع است؟ 50-فن موردنظرمربوط به کدام فن اقناع است؟ 51-متن متن رادرتصاویرزیربنویسید؟ 52-متن متن رادرتصویربنویسید؟منبع: http://motaleat450. /
1531235

، متن و فرامتن

ترامپ پایبندی ایران را به تأیید نکرد، اما رأسا نیز از آن خارج نشد و اصطلاحا توپ را در زمین کنگره انداخت. اگرچه در منطق آقای ، همین عدم وج می تواند «تعظیم و تسلیم در برابر ایران» تعبیر شود، اما حقیقت چیز دیگری است: ۱. در شرایطی که ت های اوباما و ترامپ از یک سو و مجالس سنا و نمایندگان از سویی دیگر، بارها روح و متن را نقض، و شرایط را برای پایان دادن به تعهدات یکجانبه فراهم کرده اند، اما ترامپ به وضوح وضعیتی ایجاد کرده که بانیان و حامیان توافق وین، تنفس جسد نیمه جان را آرزو و حفظ آن را تمنا کنند. ۲. نتیجه حفظ به هر قیمت که ترجمان عبارت شاذ «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» می باشد، طبیعتا مذاکره مجدد تحت عنوان موشکی و منطقه ای را رقم خواهد زد. ۳. ممکن است یک توافق از منظر ساختار حقوقی قوی باشد اما اتکا به آن از منظر غلط، مانند توافق مرزی الجزایر میان ایران و عراق که با اراده صدام باطل اعلام و منجر به جنگ هشت ساله گشت. همچنین ممکن است یک توافق از منظر حقوقی ضعیف و فاقد توازن یا ضمانت اجرا باشد، مانند در طول دوره اوباما که از نقاط ابهام و ایهام نهایت استفاده و سوء استفاده را نمود ولی در ظاهر به چارچوب آن پایبند بود. امشب اما با اعلام ترامپ مبنی بر وج از در صورت عدم تغییر بندهایی از آن، ثابت شد فارغ از ایرادات حقوقی در متن، این اشکال اساسی و در فرامتن نیز وجود داشته که در اتکا به توافق با کدخدا، صنعت و توان هسته ای را به شکلی تزئینی و ویترینی درآوردیم و اکنون پس از هزینه های مالی و اعتباری بسیار، نهایتا می بایست آب رفته را به جوی بازگردانیم، فارغ از لطمات و خساراتی که جبران نخواهد شد.
1596779

، متن و فرامتن

ترامپ پایبندی ایران را به تأیید نکرد، اما رأسا نیز از آن خارج نشد و اصطلاحا توپ را در زمین کنگره انداخت. اگرچه در منطق آقای ، همین عدم وج می تواند «تعظیم و تسلیم در برابر ایران» تعبیر شود، اما حقیقت چیز دیگری است: ۱. در شرایطی که ت های اوباما و ترامپ از یک سو و مجالس سنا و نمایندگان از سویی دیگر، بارها روح و متن را نقض، و شرایط را برای پایان دادن به تعهدات یکجانبه فراهم کرده اند، اما ترامپ به وضوح وضعیتی ایجاد کرده که بانیان و حامیان توافق وین، تنفس جسد نیمه جان را آرزو و حفظ آن را تمنا کنند. ۲. نتیجه حفظ به هر قیمت که ترجمان عبارت شاذ «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» می باشد، طبیعتا یکی از دو نامطلوب مذاکره مجدد تحت عنوان موشکی و منطقه ای و یا امتیازدهی بی حد و اروپا و مشخصا فرانسه را رقم خواهد زد. ۳. ممکن است یک توافق از منظر ساختار حقوقی قوی باشد اما اتکا به آن از منظر غلط، مانند توافق مرزی الجزایر میان ایران و عراق که با اراده صدام باطل اعلام و منجر به جنگ هشت ساله گشت. همچنین ممکن است یک توافق از منظر حقوقی ضعیف و فاقد توازن یا ضمانت اجرا باشد، مانند در طول دوره اوباما که از نقاط ابهام و ایهام این توافق نهایت استفاده و سوء استفاده را نمود ولی در ظاهر به چارچوب آن پایبند بود. ۴. امشب اما با اعلام ترامپ مبنی بر وج از در صورت عدم تغییر بندهایی از آن، ثابت شد فارغ از ایرادات حقوقی در متن، این اشکال اساسی و در فرامتن نیز وجود داشته که در اتکا به توافق با کدخدا، صنعت و توان هسته ای را به شکلی تزئینی و ویترینی درآوردیم و اکنون پس از هزینه های مالی و اعتباری بسیار، نهایتا می بایست آب رفته را به جوی بازگردانیم، فارغ از لطمات و خساراتی که جبران نخواهد شد.
1452846

علیرضا قزوه را از شعرهایش می توان شناخت

شکارسری:علیرضا قزوه را از شعرهایش می توان شناختhttp://www.farsnews.comبه گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، حمیدرضا شکارسری در دوره آموزشی «آفتابگردان» در جمع بانوان به تبیین مفهوم متن و فرامتن پرداخت.شکارسری در شروع صحبت های خود با محوریت اشعار علیرضا قزوه، ابتدا در تبیین مفهوم «متن و فرا متن» به معرفی چهره هایی پرداخت که با مفهوم متن و فرا متن به نوعی در ارتباط اند. از جمله: حافظ، که با شنیدن نام او فورا به یاد غزل می افتیم یا مولانا که او را به نام مثنوی سرا می شناسیم و نیما که نامش با قالب نیمایی پیوند خورده است. او همچنین نام برخی از شاعران را یادآور اتفاقاتی می داند؛ افرادی که معمولا جز شخصیت های یا اجتماعی تاثیرگذار هستند. او گفت:«در زمان مشروطه بسیاری از شاعران نامدار بودند که به فعالیت های می پرداختند. برخی مثل میرزاده عشقی را با فرامتن نهضت مشروطه به یاد می آوریم. اما شاعرانی چون حمید مصدق به رغم این که از شاعران خوب بوده اند اما تداعی گر متن یا فرامتن خاصی نیستند.»شکارسری با یادآوری این موضوع که صحنۀ کشور عرصۀ حوادث بزرگ همچون انقلاب بوده است اظهار کرد: «ادبیات انقلاب متنی است که فرا متن دارد و همین فرامتن است که باعث می شود متن خوانده شود. بدون فرامتن ها معمولا شعر غنا ندارد. رابطۀ میان فرامتن و شاعر اعتباربخشی متقابل است.»او جریان های عمدۀ شعری را در سه دسته قرارداد که اولین آن جریان رمانتیک است. جریان مبتنی بر تئوری های ادبی از دیگر جریان های شعری است که به اصل شعر و فرم آن می پردازد و سومین جریان، شعری است که محتوا گرای اجتماعی است. چهره های بزرگ ادبیات که پیش از انقلاب شعر متعهدانه می گفتند در این دسته قرار می گیرند.او در ادامه افزود: «بعد از انقلاب تنها جریانی که باقی ماند شعر محتوامحور است. شاعرانی چون شاملو، صفارزاده و گرمارودی نمایندۀ این جریان شعری هستند. حال در شعر ما با این پیشینه شعری موضوعی به عنوان شعر انقلاب آغاز شد که علیرضا قزوه را نیز می توان یکی از چهره های شاخص این عرصه معرفی کرد.»او متن شعر قزوه را بسیار انقل دانست و گفت: «متن او به شدت به انقلاب اعتبار می بخشد زیرا پر از بدعت و تازگی است.»این شاعر به تبیین عناصر لازم برای حرفه ای شدن در شعر پرداخت و در این رابطه گفت: «از عوامل حرفه ای بودن شاعر داشتن تداوم و استمرار او در شاعری است. او تنها در یک مقطع شعر نمی گوید. بلکه شاعری او مداوم است. شاعر حرفه ای موثر و جریان ساز است. و از دیگر ویژگی های شاعر حرفه ای توانایی او در بدعت و نوآوری است. همچنین شاعر باید با حوادث و رویداد ها همراه باشد.»او با تاکید بر این که اشعار قزوه دارای این ویژگی هاست او را از شاعران حرفه ای دانست که عنصر اصلی شعرش را ظلم ستیزی، عد و توسعۀ انقلاب تشکیل داده است.شکارسری رویکرد کلی  شعر قزوه را هندی می داند که رشحاتی از عراقی هم در آن دیده می شود. او اظهار داشت: «قزوه از جمله شاعرانی است که با مطالعۀ اشعارش به راحتی می توان به شخصیت او پی برد. زیرا او شخصیت خود را پنهان نمی کند. حتی در اشعار عاشقانۀ او نیز ردی از باورهای دینی او دیده می شود.»او در پایان گفت: «مجموعه شعر قطار مشک از شاخص ترین شعرهای جنگ است.»
860322

(بدون عنوان)

خیلی دلگیره... +:کاش رو زندگیم زیرمتن آن شرلی پخش میشد .
34296

دین چیست ؟

بسمة تعالی ********* دین چیست ؟ ********** پدرم کلّة صبح است برو داد نزن من که بیدار شدم این همه فریاد نزن توی ذهن تو است فقط می دانم پدرم چشم، فقط داد نزن می خوانم ******************************************************************منبع: http://kalaavangaa. /
172427

نمونه سوالات ترم اول درس سواد رسانه

بسمه تعالی نمونه سوالات درس سواد رسانه دبیرستان مطهره شاهد – منطقه 16 تهران سال تحصیلی 96-95 کلیه رشته ها ترم اول 75 دقیقه شماره صندلی: خانم سلیمانی 1- کلمات و اصطلاحات زیر را تعریف کنید. 2 نمره الف) فرامتن از بخش پیام همبرگری ب) بازنمایی 2- سه مزیت و سه عیب صفحات اجتماعی را بنویسید.1 نمره 3-پنج پرسش کلیدی در فهم هر موضوع رسانه ای چیست ؟آنها را نام ببرید. 1نمره 4- بازنمایی موارد زیر در رسانه ها چگونه است؟ 5/1 نمره الف)شهر تهران ب)روباه ج) یک شهروند شمال شهرتهران 5-کلیشه های مربوط به موارد زیر را بنویسید. 5/1 نمره الف)ماشین بنز ب)آشپزخانه باز ج)خانه های روستایی 6-منظور از اقناع چیست؟آن را توضیح دهید. 1 نمره 7-فنون اقناع هر یک از موارد زیر را به مورد مطابق با آن وصل کنید. 1 نمره الف) اندازه حروف عنوان یک رو .. مه 1- ترس ب) بوی بسیار بد دهان برای تبلیغ خمیر دندان 2- بزرگنمایی ج)تشکیل کمپین های تجاری 3- تطمیع یا رشوه دادن د) یکی ب .. دو تا ببر 4- تکرار 8-فن ارابه یا واگن را با مثال توضیح دهید. 1نمره 9- در مورد ع .. های زیر توضیح مناسب بنویسید. 2نمره الف ب ج د منبع: http://resane96. .. /
34218

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس...

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس درد این واژه سرا چیست برایم بنویس تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای علت دوری ما چیست برایم بنویس همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس خون دل خوردنت از بار گناهان من است.. معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده آقا مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس دست من را تو نگیری به زمین می افتم حکمت دست شما چیست برایم بنویس تو برایم بنویسی به یقین میفهمم حرمت خون خدا چیست... برایم بنویس منبع: http://hejab01. /
1806

برایم بنویس

معنی فاصله ها چیست برایم بنویس درد این واژه سرا چیست برایم بنویس تو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ای علت دوری ما چیست برایم بنویس همه جا غرق دعا میشوم از آمدنت معنی اشک و دعا چیست برایم بنویس خون دل خوردنت از بار گناهان من است.. معنی شرم و حیا چیست برایم بنویس مثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده آقا مصرع از درس وفا چیست برایم بنویس دست من را تو نگیری به زمین می افتم حکمت دست شما چیست برایم بنویس تو برایم بنویسی به یقین میفهمم حرمت خون خدا چیست... برایم بنویسمنبع: http://akharinimam. /
1496

به غواصانی که جهت ارزی میزان خسارت بارکشتی که در دریا غرق شده است چه می گویند؟

پاسخ این سوال و سوالات مشابه در برنامه زیر: ------------------------------------------------------------------------------------------ برای مشاهده پاسخ سوالات در برنامه اندرویدی دستیار بازرگانی بین الملل اینجا را کلیک نمایید. ------------------------------------------------------------------------------------------ general average دربیمهباربریبهچهمعنااست؟ مفاد بیمه نامه باربری بین المللی چیست؟ کدینگدرگمرکبهچهمعناست؟ ماده 7 قانون گمرک چیست؟ بیجک در گمرک به چه معناست؟ بهترین گمرک برای واردکنندگان از نظر اقتصادی کدام است؟ تونل زدن در گمرک به چه مفهومی است؟ single use commercial card چیست؟ ارزشاستنباطیدرگمرکچیست؟ منطقه آزاد تجاری – صنعتیچیست ؟ بازارچه های مرزی چیست؟ ورود موقت چیست ؟ hard currency و soft money چیست؟ back date bl چیست؟ پس از صدور lc و در صورت عدم حمل کالا به سمت مقصد، امکان استرداد کدام هزینه وجود دارد؟ درج کرایه حمل در بارنامه به چه صورت است؟ آیا امکان دارد c44 از lc حذف شود؟ در چه شرایطی بارنامه stale میشود؟ آیا فروشندگان در اعتبار اسنادی وجه اسناد را باید قبل از سررسید lc دریافت کنند؟ کد سوئیفت 46a در متن lc چیست؟ از منظر قوانین بانک مرکزی،از زمان دریافت اسناد حمل ، وارد کننده چند روز فرصت دارد تا نسبت به ترخیص کالا اقدام و پروانه سبز را جهت دریافت وجه اضافی یا تضمین به بانک گشایش کننده ارائه نماید؟ under reserve در lc یعنیچه؟ مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی چیست؟ را ار کاهش بهره تاخیر تادیه دین چیست؟ 90%-10% در بند پرداخت پیش فاکتوری که روش پرداخت آن lc است،به چه معنی است؟ directpbg چیست؟ سپا چیست؟ 500 تن گندم به روش lc یداری شده اما 510 تن تحویل داده شده است، چه مغایرتی بوقوع پیوسته است؟ اعتبارات اسنادی که بانک گشایش کننده و معامله کننده یک بانک است، چه نامیده می شود؟ tbl چیست؟ درcpt یا cfr که هزینه حمل با فروشنده است، به چه دلیل در مبدا، ریسک از فروشنده به یدار منتقل می شود؟ till truck چیست؟ دوبه کاری چیست؟ shipping order چیست؟ cross stuff چیست؟ حداقل ضریب پرداختی بابت واردات کالا به گمرک چقدر است؟ coli در بارنامه به چه معناست؟ stc در بارنامه چیست؟ فرمول محاسبه کرایه حمل هوایی اسناد حمل را به ترتیب اهمیت نام ببرید؟ strip چیست و تفاوت ان در کانیتنری که بار یک مشتری در آن وجود دارد با اینکه بار مشتریان مختلف در کانتینر وجود داشته باشد، چیست؟ در کدام نوع بارنامه کرایه حمل درج میشود؟ را ار شناسایی dirty bl چیست؟ در صورتیکه محصولی که برای یدار صادر می شود، در چند کشور ساخته شده باشد، کشور سازنده در پروفرما چگونه درج میشود؟ مفاد مندرج در یک قرارداد ید/ فروش خارجی چیست؟ آرمیتاژ چیست؟ ترم تحویل فروش ماهی تولید شده روی کشتی در حال حرکت در آبهای آزاد چیست؟ چه رویه هایی در اینکوترمز 2010 حذف و با fca جایگزین شده اند؟ تاریخ صدور بیمه نامه باربریدر تجارت خارجیچه زمانیمیباشد؟ مقصد در بیمه نامه های باربری کجا باید قید شود؟ تاریخ اعتبار بیمه نامه چه مدت بوده و از چه زمانی شروع میشود؟ تاریخ صدور گواهیبازرسیدر تجارت بین الملل چه زمانیاست؟ هزینه بازرسیبر عهده یدار استیا فروشنده؟ معمولا محل بازرسیکالا کجا میباشد؟ در چه صورت می توان هزینه بازرسی را برعهده فروشنده گذاشت؟ سایر اطلاعات مفید اصطلاحات بازرگانی بین المللی چیست؟ http://trading istant. /post/منبع: http://trading istant. /
1495

افرادی که جهت ارزی میزان خسارت بیمه حمل بار غرق شده در دریا، غواصی می کنند چه می گویند؟

پاسخ این سوال و سوالات مشابه در برنامه زیر: ------------------------------------------------------------------------------------------ برای مشاهده پاسخ سوالات در برنامه اندرویدی دستیار بازرگانی بین الملل اینجا را کلیک نمایید. ------------------------------------------------------------------------------------------ general average دربیمهباربریبهچهمعنااست؟ مفاد بیمه نامه باربری بین المللی چیست؟ کدینگدرگمرکبهچهمعناست؟ ماده 7 قانون گمرک چیست؟ بیجک در گمرک به چه معناست؟ بهترین گمرک برای واردکنندگان از نظر اقتصادی کدام است؟ تونل زدن در گمرک به چه مفهومی است؟ single use commercial card چیست؟ ارزشاستنباطیدرگمرکچیست؟ منطقه آزاد تجاری – صنعتیچیست ؟ بازارچه های مرزی چیست؟ ورود موقت چیست ؟ hard currency و soft money چیست؟ back date bl چیست؟ پس از صدور lc و در صورت عدم حمل کالا به سمت مقصد، امکان استرداد کدام هزینه وجود دارد؟ درج کرایه حمل در بارنامه به چه صورت است؟ آیا امکان دارد c44 از lc حذف شود؟ در چه شرایطی بارنامه stale میشود؟ آیا فروشندگان در اعتبار اسنادی وجه اسناد را باید قبل از سررسید lc دریافت کنند؟ کد سوئیفت 46a در متن lc چیست؟ از منظر قوانین بانک مرکزی،از زمان دریافت اسناد حمل ، وارد کننده چند روز فرصت دارد تا نسبت به ترخیص کالا اقدام و پروانه سبز را جهت دریافت وجه اضافی یا تضمین به بانک گشایش کننده ارائه نماید؟ under reserve در lc یعنیچه؟ مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی چیست؟ را ار کاهش بهره تاخیر تادیه دین چیست؟ 90%-10% در بند پرداخت پیش فاکتوری که روش پرداخت آن lc است،به چه معنی است؟ directpbg چیست؟ سپا چیست؟ 500 تن گندم به روش lc یداری شده اما 510 تن تحویل داده شده است، چه مغایرتی بوقوع پیوسته است؟ اعتبارات اسنادی که بانک گشایش کننده و معامله کننده یک بانک است، چه نامیده می شود؟ tbl چیست؟ درcpt یا cfr که هزینه حمل با فروشنده است، به چه دلیل در مبدا، ریسک از فروشنده به یدار منتقل می شود؟ till truck چیست؟ دوبه کاری چیست؟ shipping order چیست؟ cross stuff چیست؟ حداقل ضریب پرداختی بابت واردات کالا به گمرک چقدر است؟ coli در بارنامه به چه معناست؟ stc در بارنامه چیست؟ فرمول محاسبه کرایه حمل هوایی اسناد حمل را به ترتیب اهمیت نام ببرید؟ strip چیست و تفاوت ان در کانیتنری که بار یک مشتری در آن وجود دارد با اینکه بار مشتریان مختلف در کانتینر وجود داشته باشد، چیست؟ در کدام نوع بارنامه کرایه حمل درج میشود؟ را ار شناسایی dirty bl چیست؟ در صورتیکه محصولی که برای یدار صادر می شود، در چند کشور ساخته شده باشد، کشور سازنده در پروفرما چگونه درج میشود؟ مفاد مندرج در یک قرارداد ید/ فروش خارجی چیست؟ آرمیتاژ چیست؟ ترم تحویل فروش ماهی تولید شده روی کشتی در حال حرکت در آبهای آزاد چیست؟ چه رویه هایی در اینکوترمز 2010 حذف و با fca جایگزین شده اند؟ تاریخ صدور بیمه نامه باربریدر تجارت خارجیچه زمانیمیباشد؟ مقصد در بیمه نامه های باربری کجا باید قید شود؟ تاریخ اعتبار بیمه نامه چه مدت بوده و از چه زمانی شروع میشود؟ تاریخ صدور گواهیبازرسیدر تجارت بین الملل چه زمانیاست؟ هزینه بازرسیبر عهده یدار استیا فروشنده؟ معمولا محل بازرسیکالا کجا میباشد؟ در چه صورت می توان هزینه بازرسی را برعهده فروشنده گذاشت؟ سایر اطلاعات مفید اصطلاحات بازرگانی بین المللی چیست؟ http://trading istant. /post/منبع: http://trading istant. /
55377

شرایط ثبت نام

سلام دوستانى که میخواهند ثبت نام کنند من شرایط ثبت نام رو گذاشتم ١-اسمى که میخواهید با ان در مدرسه شناخته بشوید ٢-درس مورد علاقه تان چیست؟(از درس هایى که تو مدرسه است) ٣-هدفتان از یاد گیرى جادو چیست؟ پاسخ این سوال ها را توى قسمت نظرات اعلام کنید تا هنگامى که من چک کنم جواب ثبت نام شدنتان در تخته ى اعلانات اعلام میشودمنبع: http://griffinschool. /
646167

مقاله طراحی صفحات وب

اختصاصی از فایل هلپ مقاله طراحی صفحات وب با و پر سرعت . لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:92تاریخچه وب        سال 1989 را می توان مبدأ وب دانست، در ان سال " تیم برنرزلی " عضو انجمن اروپایی محققین فیزیک (cern) ، پروژه ای را مطرح کرد که هدف آن به وجود آوردن شبکه ای از اسناد و فرامتن ، برای رد و بدل اطلاعات بین اعضای انجمن بود.       درسال 1990 اولین نرم افزار وب با قابلیت نمایش  ، ویرایش و ارسال اسناد فرامتن به اعضاء از طریق اینترنت، تولید و بدین ترتیب وب پا به عرصه وجود گذاشت.        در سال 1991 مجلس ایلات متحده قانونی را مبتی بر تأسیس شبکه علمی-تحقیقاتی ملی  (national research and educational network - nren) از تصویب گذراند، هدف از nren برقراری شبکه های تحقیقاتی و علمی با ظرفیت و سرعت بالا و اجازه فعالیت های تجاری و تشویق آن در اینترنت بود.      در ژوئن 1993 ، مارک آندرسن و سایر محققین در ncsa یک مرورگر گرافیکی به نام mosaic 1.0 را عرضه د، که خیلی زود نسخه جدیدی از آن روی ویندوز مایکروسافت قرار گرفت.       در سال 1994 مارک آندرسن از ncsa جدا شده و با جیم کلارک ، شرکتی را بنا نهادند که به زودی مرورگر آن به نام netscape navigator که دارای سرعت بیشتری بود، به بازار ارایه شد. این مرورگر ف مورد استقبال بسیار قرار گرفت و شرکت netscape  از رشد بی سابقه ای در صحنه تجاری بر خوردار شد.      بازرگانان و تجار ، که از طریق شبکه " وب " بازارهای چند میلیونی را مقابل خود می دیدند ، با سرعت زیادی به " وب " رو آورده و همگان سعی در اعلان حضور خود در این بستر گسترده د. با مقاله طراحی صفحات وب
1497

سوالات متداول بازرگانی بین الملل

منبع: دوره جامع بازرگانی بین الملل مسعودی ------------------------------------------------------------------------------------------ برای مشاهده پاسخ سوالات در برنامه اندرویدی دستیار بازرگانی بین الملل اینجا را کلیک نمایید. ------------------------------------------------------------------------------------------ general average دربیمهباربریبهچهمعنااست؟ مفاد بیمه نامه باربری بین المللی چیست؟ کدینگدرگمرکبهچهمعناست؟ ماده 7 قانون گمرک چیست؟ بیجک در گمرک به چه معناست؟ بهترین گمرک برای واردکنندگان از نظر اقتصادی کدام است؟ تونل زدن در گمرک به چه مفهومی است؟ single use commercial card چیست؟ ارزشاستنباطیدرگمرکچیست؟ منطقه آزاد تجاری – صنعتیچیست ؟ بازارچه های مرزی چیست؟ ورود موقت چیست ؟ hard currency و soft money چیست؟ back date bl چیست؟ پس از صدور lc و در صورت عدم حمل کالا به سمت مقصد، امکان استرداد کدام هزینه وجود دارد؟ درج کرایه حمل در بارنامه به چه صورت است؟ آیا امکان دارد c44 از lc حذف شود؟ در چه شرایطی بارنامه stale میشود؟ آیا فروشندگان در اعتبار اسنادی وجه اسناد را باید قبل از سررسید lc دریافت کنند؟ کد سوئیفت 46a در متن lc چیست؟ از منظر قوانین بانک مرکزی،از زمان دریافت اسناد حمل ، وارد کننده چند روز فرصت دارد تا نسبت به ترخیص کالا اقدام و پروانه سبز را جهت دریافت وجه اضافی یا تضمین به بانک گشایش کننده ارائه نماید؟ under reserve در lc یعنیچه؟ مراحل اخذ ضمانت نامه ارزی چیست؟ را ار کاهش بهره تاخیر تادیه دین چیست؟ 90%-10% در بند پرداخت پیش فاکتوری که روش پرداخت آن lc است،به چه معنی است؟ directpbg چیست؟ سپا چیست؟ 500 تن گندم به روش lc یداری شده اما 510 تن تحویل داده شده است، چه مغایرتی بوقوع پیوسته است؟ اعتبارات اسنادی که بانک گشایش کننده و معامله کننده یک بانک است، چه نامیده می شود؟ tbl چیست؟ درcpt یا cfr که هزینه حمل با فروشنده است، به چه دلیل در مبدا، ریسک از فروشنده به یدار منتقل می شود؟ till truck چیست؟ دوبه کاری چیست؟ shipping order چیست؟ cross stuff چیست؟ حداقل ضریب پرداختی بابت واردات کالا به گمرک چقدر است؟ coli در بارنامه به چه معناست؟ stc در بارنامه چیست؟ فرمول محاسبه کرایه حمل هوایی اسناد حمل را به ترتیب اهمیت نام ببرید؟ strip چیست و تفاوت ان در کانیتنری که بار یک مشتری در آن وجود دارد با اینکه بار مشتریان مختلف در کانتینر وجود داشته باشد، چیست؟ در کدام نوع بارنامه کرایه حمل درج میشود؟ را ار شناسایی dirty bl چیست؟ در صورتیکه محصولی که برای یدار صادر می شود، در چند کشور ساخته شده باشد، کشور سازنده در پروفرما چگونه درج میشود؟ مفاد مندرج در یک قرارداد ید/ فروش خارجی چیست؟ آرمیتاژ چیست؟ ترم تحویل فروش ماهی تولید شده روی کشتی در حال حرکت در آبهای آزاد چیست؟ چه رویه هایی در اینکوترمز 2010 حذف و با fca جایگزین شده اند؟ تاریخ صدور بیمه نامه باربریدر تجارت خارجیچه زمانیمیباشد؟ مقصد در بیمه نامه های باربری کجا باید قید شود؟ تاریخ اعتبار بیمه نامه چه مدت بوده و از چه زمانی شروع میشود؟ تاریخ صدور گواهیبازرسیدر تجارت بین الملل چه زمانیاست؟ هزینه بازرسیبر عهده یدار استیا فروشنده؟ معمولا محل بازرسیکالا کجا میباشد؟ در چه صورت می توان هزینه بازرسی را برعهده فروشنده گذاشت؟ سایر اطلاعات مفید اصطلاحات بازرگانی بین المللی چیست؟ http://trading istant. /post/7منبع: http://trading istant. /
1789

فرمایشات ی : نقشه راه نظام در چند دقیقه!

ی در خطبه های عید سعید فطر نکات مهمی را بیان فرمودند؛ نکاتی که بی تردید می توان از آن به نقشه راه نظام یاد کرد. آقایان غبطه بخورید! فرمایشات معظم له مملو از تذکرات اساسی به مسئولان نظام بود. تذکراتی گاه صریح و روشن و گاه در فرامتن بیانات. اینکه ایشان ابتدای فرمایشات شان را با غبطه خوردن به حال مردم روزه دار و معنویتی که در میان مردم حاکم است آغاز فرمودند و با بیان مصادیق مختلف -و نه موارد کلی- آن را تثبیت د و در پایان تذکراتی بسیار صریح و کم سابقه به مسئولین در همه ی سطوح دادند نشان از همبستگی معنایی هر دو خطبه داشت. به بیان دیگر هر دو خطبه مملو از نکات کلیدی بود که به صورت فشرده بیان شد و به نظر نگارنده، معظم له در خطبه ی اول بذری را کاشتند که در خطبه ی دوم به ثمر نشست. در ادامه مطالب مطالعه فرمایید منبع : سیاست تبیان منبع: http://90279. /
52634

ا اچ تی ام ال x

ا اچ تی ام ال زبان امتدادپذیر نشانه گذاری فرامتن (به انگلیسی: extensible hypertext markup language) (مخفف:x ) همان است به همراه رعایت دقیق تمامی قواعد و دستورات نحو نزدیک تر به زبان xml که موجبات افزایش اطمینان از عمل کرد صححیح سندها در شرایط پیچیده تر موجود در اینترنت امروزین را فراهم می سازد. x در واقع زیر مجموعه و گسترش یافته 4 است. این نوع اسناد بر پایه xml هستند و برای کار در ترکیب با عامل کاربر مبتنی بر xml طراحی شده اند. x جایگزینی برای و در واقع آ ین نسخه آن در حال حاضر است. انگیزه ها نیاز برای ترکیب بندی جدید به این علت است که مفاهیم جهانی وب تنها به کامپیوترها ارسال نمی شوند بلکه به وسایلی مانند دستگاه های موبایل نیز فرستاده می شوند که در این مورد منابع زیادی برای پشتیبانی ازترکیب های نمی توانند اضافه شوند. ویژگی مفیدی که x از xml به ارث برده است، namespaceهای آن است. با namespaceها نویسنده می تواند ویژگی ها و عناصر دلخواه خود را تعریف کند. منبع: http://ibm. /
589695

تحقیق در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه با تحقیق در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
783400

آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از اینو دیدی آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
43631

نکته

فلسفه اذان گفتن چیست؟
952268

تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با تحقیق درمورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
770178

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنتچکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته ترین ابزار و خدمات اطلاع رسانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می دهد.کلیدواژه ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه ایمقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد.وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می کنید، می توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می سازد و تنها برنامه ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده اند. اگر رایانه شما به قابلیت های تصویری و صوتی مجهز باشد، می توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می گیرد و متن را به زبانی ترجمه می کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش هاست. سه مورد دیگر فهرست های پستی، یوزنت، و گوفر هستند.تاریخچه شبکه جهانی وبدر اوایل دهه 1980 در موسسه سرن (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا)، دانشمندی به نام تیم برنرزلی گسترش اتصال درونی رایانه های دنیا را مطرح کرد و پیش بینی کرد که در آینده بتوان به تمام اطلاعات و فایل های مرتب مربوط به فیزیک دسترسی یافت. در 1988 اولین برنامهء کاربردی فرامتن منتشر شد و در مارس 1989 برنرزلی به همراه روبرت کایلیائو برای شروع کار پروژه ای را ایجاد کرد که از طریق شبکهء رایانه ای دستی به فرامتن را فراهم می کرد. پروژه ای به نام «تار عنکبوتی وب» که شامل شبکه ای از پیوندها بود. در واقع هدف اصلی آن، اشتراک مسائل تحقیاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف بود. شبکهء وب در ماه مه 1991 پس از تحقیقات گسترده با نام وب در سرن منتشر شد و در سال 1993 به عموم معرفی گردید. شبکهء جهانی وب یکی از جدیدترین خدمات اطلاع رسانی در اینترنت است که نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به سرعت در حال رشد و گسترش است و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند که ظهور شبکهء جهانی وب با قابلیت ارائه تصاویر گرافیکی رنگی، ، صوت و متن همراه با پیوندهای فرامتنی مهمترین دلیل رشد روزافزون استفاده از اینترنت است، به طوری که مشتاقان به کارگیری وب به سرعت در حال افزایش اند. طبق گزارش های آماری در ژوئن سال 1993 تنها 130 سایت وب بر روی اینترنت قابل دسترسی بود در حالی که این میزان تا ماه ژوئن سال 1995 به بیش از 23 هزار سایت وب رسید. همچنین طبق برآورد شرکت دیناکوئست تا پایان سال 1997 بیش از 80 میلیون رایانه به اینترنت متصل شد که رشدی معادل 71 درصد را نسبت به سال 1996 نشان می دهد. cern در سال 1993 وب را برای استفاده به طور رایگان آزاد اعلام کرد. وب جذب کاربران در خارج از دنیای آموزشی را نیز آغاز کرده است. سازمان سرن، وب را در اختیار علاقه مندان به آن قرار داده است.وب، نه اینترنتامروزه کاربران کامپیوتر سراسر جهان به استفاده از وب و اطلاعات گرافیکی آن گرایش دارند. از این روی، اکثر با تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت 25 ص
34569

نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن

* نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن چیست؟ *فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چگونه پایه گذاری شد و تفاوت وه ون با اهل تسنن چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی وه ت چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *زمینه های نفوذ دو فرقه ی ضاله وه ت و بهائیت در جهان چه می باشد؟ *اقدامات کنونی وه ت علیه تشیع چیست؟ *وه ون چه قبوری را در مکه و مدینه ویران نمودند؟ *کمیسیون دفاع از حرمین شریفین ایران در ماجرای ت یب قبور ان بقیع چه کرد؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 113 تا 121 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. منبع: http://islsc. /
27852

توبه چیست ؟

توبه چیست ؟ توبه نوری است که به فضل و رحمت خدا در قلب روشن می گردد و توبه کننده را وامیدارد تا از کارهای بدی که خارج از محدوده اطاعت خدا است باز گردد و درهمان زمان نیز او را وامیدارد تا با ایمان و عمل صالح ، با تمام وجود خویش به سوی خدا بازگردد و حتی فکر گناه را ترک کند و به آمرزش خدا خوشبین باشد. منبع: http://yakasnazan. /
133993

انی که با همکاری می کنند باید قید همسرشان را بزنند!

به گزارش خبرایرانی، تا همین چند وقت پیش، بررسی عملکرد شبکه های موسوم به «جم» تنها براساس دانسته هایی بود که در برخی رسانه ها منتشر شده بودند، اما یکی از دست اندرکاران سابق شبکه های تلویزیونی «جم» مطلب جالبی را درباره فعالیت های این شبکه های تلویزیونی عنوان کرده است. علی یارمهدی که مدتی با این شبکه همکاری داشته، به همکاری اش با این شبکه پایان داده است. آنچه می خوانید حاصل فساد گسترده ای است که از متن به فرامتن مجموعه شبکه های فارسی زبان انتقال یافته است. فساد گسترده ای که برای نخستین بار به صورت مستقیم افشا می شود. منبع: http://holyali. /
34570

نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن

* نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن چیست؟ *فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چگونه پایه گذاری شد و تفاوت وه ون با اهل تسنن چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی وه ت چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *زمینه های نفوذ دو فرقه ی ضاله وه ت و بهائیت در جهان چه می باشد؟ *اقدامات کنونی وه ت علیه تشیع چیست؟ *وه ون چه قبوری را در مکه و مدینه ویران نمودند؟ *کمیسیون دفاع از حرمین شریفین ایران در ماجرای ت یب قبور ان بقیع چه کرد؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 113 تا 121 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. منبع: http://islsc. /
14068

انی که با همکاری می کنند باید قید همسرشان را بزنند!

به گزارش خبرایرانی، تا همین چند وقت پیش، بررسی عملکرد شبکه های موسوم به «جم» تنها براساس دانسته هایی بود که در برخی رسانه ها منتشر شده بودند، اما یکی از دست اندرکاران سابق شبکه های تلویزیونی «جم» مطلب جالبی را درباره فعالیت های این شبکه های تلویزیونی عنوان کرده است. علی یارمهدی که مدتی با این شبکه همکاری داشته، به همکاری اش با این شبکه پایان داده است. آنچه می خوانید حاصل فساد گسترده ای است که از متن به فرامتن مجموعه شبکه های فارسی زبان انتقال یافته است. فساد گسترده ای که برای نخستین بار به صورت مستقیم افشا می شود. منبع: http://holyali. /
888709

اعمال ماه رجب چیست

اعمال ماه رجب چیست بهترین اعمال ماه رجب چیست خاصترین اعمال ماه رجب چیست زیباترین اعمال ماه رجب چیست کاملترین اعمال ماه رجب چیست جالبترین اعمال ماه رجب چیست ماهترین اعمال ماه رجب چیست ادامه مطلب
1218587

آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت

دسته بندی فناوری اطلاعات فرمت فایل docx حجم فایل 45 کیلو بایت پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شودپرداخت و چکیدهوب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر خدماتی است که از طریق آن می‌توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. برخلاف پیچیدگی اینترنت، ماهیت خود وب نسبتاً ساده است. از طرف دیگر وب جهانی بزرگترین و متنوع‌ترین مجموعه اطلاعاتی است که تا به حال گردآوری شده است و تلاشی است برای مرتبط ساختن انبای بشر با روش قدرتمند. این شبکه با امکانات گسترده خود یکی از پیشرفته‌ترین ابزار و خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است. هدف اصلی از ایجاد آن اشتراک مسائل تحقیقاتی و همکاری میان فیزیکدانان در نقاط مختلف و همچنین محور قرار دادن خواننده به جای نویسنده و گذار از متن به فرامتن (hypertext) است. رشد و گسترش کاربرد وب نسبت به دیگر ابزارها و خدمات اینترنت به دلیل دو خاصیت عمده آن یعنی قابل استفاده بودن در محیط چندرسانه‌ای و قابلیت فرامتنی است. این مقاله بر آن است که ضمن تعریف و ارائه تاریخچه شبکه جهانی وب به مباحث مختلفی از قبیل خدمات وب، جذ ت وب، زبان وب جهانی، مرورگر وب، عواملی که باعث شهرت این شبکه شده است بپردازد و در پایان نیز نحوه کار وب را ارائه می‌دهد.کلیدواژه‌ها: وب/ اینترنت/ مرورگر وب/ فرامتنی/ چندرسانه‌ای   مقدمهوب جهانی یا جهان تارگستر1 هم اکنون پس از پست الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو خاصیت عمدهء آن یعنی قابلیت فرامتنی2 و همچنین چندرسانه‌ای3 بودن محیط وب استفاده از آن به سرعت رو به رشد است. وب مانند بقیه خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می‌توان به گستره وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. وب که با اتصال به اینترنت برای هر کاربری قابل دسترسی است حاوی مقادیر تقریباً نامحدودی متن، صدا، ویدئو و داده‌های دیگری است که در میلیونها کامپیوتر (یا خدمت‌رسان4) در کل دنیا قرار دارد. فراپیوندها5 که در صفحات وب به صورت متن زیر خطدار با تصویر دیده می‌شوند مثل یک چسب صفحات وب را به هم می‌چسبانند. این فراپیوندها به شما امکان می‌دهند که به فوریت به سند و موضوع وب مرتبط دسترسی پیدا کنید. این سند در پنجره‌ای از برنامه مرورگر (خدمات گیرنده6) ظاهر می‌شود. پیش از اختراع وب، کاربران کامپیوتر مجبور بودند که نشانی فایل واقع در یک خدمات دهنده مشخص را تایپ کنند یا از فهرستهای طولانی منوها برای یافتن اطلاعات بهره بگیرند. زمانی که به اینترنت متصل می‌شوید و از برنامه مرورگر وب استفاده می‌کنید، می‌توانید اطلاعاتی را که به آن دستی دارید بدون توجه به اینکه در راینه محلی ذخیره شده یا در سوی دیگر جهان باشد بخوانید یا مشاهده کنید یا بشنوید. داستانی که در رایانه‌ای در سنگاپور ذخیره شده است ممکن است با اطلاعات بورس نیویورک، تصویری که در فرانکفورت ذخیره شده است و فایل صوتی که در توکیو ذخیره شده است ارتباط برقرار کند.مجموعهء خدمتگرهای وب، اینترنت و مرورگر وب این اطلاعات را گردآوری و به صورت یک مجموعه متحد ارائه می‌کند. در واقع وب یک برنامهء خدمت گیرنده و خدمت دهنده است که از بسیاری جهات شبیه گوفر عمل می‌کند. وب مانند گوفر امکان دستی به اطلاعات را بدون دانستن محل نگهداری آنها در اینترنت فراهم می‌سازد و تنها برنامه‌ای در اینترنت است که به صورت فرامتن عمل می‌کند. برخی از منابع فرامتنی که در اینترنت وجود دارند فقط فایل‌های متنی ساده هستند. همچنین در وب ممکن است با فرامتن‌هایی مواجه شوید که شا ارهای گرافیکی باشند و اینها هستند که باعث شهرت وب به عنوان یک رابط گرافیکی بسیار مطلوب شده‌اند. اگر رایانه شما به قابلیت‌های تصویری و صوتی مجهز باشد، می‌توانید تمام تصاویر و اصوات مرتبط به منابع وب را دریافت کنید و مورد استفاده قرار دهید. چنانچه این قابلیت‌ها در نظام تعبیه نشده باشد، وب منابعش را فقط به شکل ساده ارائه می‌دهد. ساخت فرامتن به عملیات بسیار زیادی نیاز دارد. هر کلمه متن ممکن است با منابع اطلاعاتی دیگر ارتباط و پیوند داشته باشد. این کار با استفاده از یک ویرایشگر فوق متن صورت می‌گیرد و متن را به زبانی ترجمه می‌کند که برقراری ارتباط با اسناد دیگر میسر باشد. عملاً وب اولین کوشش برای متصل ساختن بشر از طریق اینترنت نیست. وب چهارمین کوشش از چنین کوشش‌هاست. سه مورد دیگر فهرست‌های پستی، یوزنت، و گوفر هستند. پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شودپرداخت و
390748

معنی برو کار کن مگو چیست کار|معنی شعر برو کار کن مگو چیست کار

معنی ضرب المثل برو کار کن مگو چیست کارانشا در مورد برو کار کن مگو چیست کارمعنی شعر برو کار میکن مگو چیست کارانشا درباره برو کار کن مگو چیست کارانشا برو کار کن مگو چیست کارمفهوم برو کار کن مگو چیست کاربرداشت خود از ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کارمعنی ضرب المثل برو کار میکن مگو چیست کار ادامه مطلب
80208

یکی از کتاب های غیر درسی که خوانده‎اید و برایتان جذاب بوده را معرفی و درباره آن توضیح بدهید.

بنده به طور اتفاقی کتاب هنر موفق بودن را دیدم و پس از مطالعه سطحی از مطالب کتاب علاقمند به خواندن آن شدم. به طور کلی کتاب هنر موفق بودن به کار گیری توانای های بالقوه برای رسیدن به موفقیت وکامی ،ایجاد طرز فکر مثبت و را ارهای صحیح برای ب موفقیت را شرح می دهد با فهرست و عناوین مختلف به طور مثال موفقیت چیست؟راه موفقیت؟شادی چیست؟نیروی امید؟جستجوی موفقیت؟و... کتاب موفق بودن با موضوع موفقیت در ب و کار و خودسازی. نویسنده:ریچارد دنی مترجم:مهدی غروی ویراستار:محبوبه ندیمی منبع: http://cheshme. /
70214

نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن

* نقش فرقه های ضاله ی وه ت و بهائیت در عقب نگه داشتن چیست؟ *فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چیست؟ *فرقه ضاله ی وه ت چگونه پایه گذاری شد و تفاوت وه ون با اهل تسنن چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی وه ت چیست؟ *عقاید فرقه ی ضاله ی بهائیت چیست؟ *زمینه های نفوذ دو فرقه ی ضاله وه ت و بهائیت در جهان چه می باشد؟ *اقدامات کنونی وه ت علیه تشیع چیست؟ *وه ون چه قبوری را در مکه و مدینه ویران نمودند؟ *کمیسیون دفاع از حرمین شریفین ایران در ماجرای ت یب قبور ان بقیع چه کرد؟ جواب این سوالات را در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت و در صفحات 113 تا 121 این کتاب مطالعه بفرمایید. آنچه در فصل 3 این کتاب می خوانید: در فصل سوم کتاب علمی ترین دین بشریت به مهم ترین خطرات و تهدیدات نوینی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، پرداخته شده است. خطراتی که سبب شده تا مسلمانان از راه ی به اقتدار جهانی و خوشبختی باز بمانند و همواره در مشقت به سر ببرند. جهت آشنایی بیشتر با کتاب آموزنده ی علمی ترین دین بشریت اینجا کلیک بفرمایید. منبع: http://islsc. /
77078

ارزشهای خبری چیست ؟

ارزشهای خبری چیست ؟ ارزشهای خبری معیارهایی برای ارزی وقایع هستند. هم خبرنگاررا درشناخت وفهم خبریا همان سوژه ی کمک می کنند هم در تهیه وتنظیم خبراورایاری می دهندوهم می توانند بعنوان معیاری برای ارزی رویدادهای روزازنظر اختصاص جا ومکان درصفحات رو مه ، اندازه تیترویا اختصاص زمان درخبرهای رادیویی وتلویزیونی مورد استفاده قرارگیرند. 1منبع: http://tabsira. /
43474

شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست؟

از افلاطون پرسیدند :شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد : از کودکى خسته مى شود ،براى بزرگ شدن عجله مى کند و سپس دلتنگ دوران کودکى خود مى شود . ابتدا براى ب مال و ثروت از سلامتى خود مایه مى گذارد سپس براى باز پس گرفتن سلامتى از دست رفته پول خود را ج مى کند . طورى زندگى مى کند که انگار هرگز نخواهد مرد ، و بعد طورى مى میرد که انگار هرگز زندگى نکرده است . انقدر به آینده فکر مى کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست ، در حالى که زندگى گذشته یا آینده نیست، زندگى همین حالاست. منبع: http://daneshpourali. /
20666

مشخصات کفش مناسب چیست؟

مشخصات کفش مناسب چیست؟ شما شنیده اید پای انسان قلب دوم اوست. بسیاری از گذشتگان بر این باور بودند که نقاط خاصی از کف پا نمایانگر سلامت بخش هایی از بدن است و نیاز به مراقبت زیادی دارد تا در همه حال... برای مشاهده ی پست به ادامه ی مطلب بروید. منبع: http://kafsheirani. /
244739

(بدون عنوان)

درد دارم ازفراقت،درد میفهمی که چیستنا امیدی در اتاقی سرد میفهمی که چیستبیقراری های ممتد در خیابان های شه رسه های تلخ یک شبگرد میفهمی که چیستکوچه ها را یک به یک بالا و پایین میکنمراه رفتن روی برگ زرد میفهمی که چیستدر گلویم بغض ها راه نفس را بسته اندگریه ی پنهانی یک مرد میفهمی که چیستمثل فرزندی که مادر از کنارش رفته استحس و حال کودکی دلسرد میفهمی که چیستاز همان روزی که رفتی ماست کرده اماحتمالا معنی برگرد میفهمی که چیسترفتی اما خنجرت در استخوانم مانده استشک ندارم واژه ی نامرد میفهمی که چیست
88329

بانک سوال کتاب علوم اجتماعی ( پیش ی )

سوالات تشریحی درس ١: ١-جهان انسانی چیست ؟ ٢-بخش فردی جهان انسانی به کدام بخش زندگی انسانها باز می گردد و کدام ابعاد به این بخش مربوط می شود؟ ٣-بخش اجتماعی جهان انسانی شامل چه ابعادی است ؟ ٤-فرهنگ چیست ؟ ٥-وقتی فردی درباره ی مسئله ای خاص می شد،در چه محدودهای زندگی می کند ؟ ٦-هنگامی که انسان شه خود را به صورت گفتار و نوشتار بیان می کند، به چه جهانی قدم می گذارد؟ ٧-آیا بین دوبخش فردی واجتماعی یا ذهنی وفرهنگی جهان انسانی ،تناسب وهماهنگی وجود دارد؟ ٨-جهان عینی به چه معنامی باشد؟ ٩-تع ر قرآنی از عوالم عینی وتکوینی به چه عناوینی یاد می کند؟ ١٠- چراگروهی که جهان عینی را به جهان طبیعت محدود می کنند آن را جهان را مهم تر ازجهان ذهنی وجهان فرهنگی می دانند؟منبع: http://hedayatolom. /
78048

آرشیو چیست

(آرشیو چیست؟) واژه آرشیو از کلمه یونانی archivum یا archion مشتق شده است و طی سالها و قرون معانی متفاوتی داشته است. اگرچه آرشیو - به عنوان جایگاه نگهداری اسناد و مدارک- به دروران باستان برمی گردد، لیکن کاربرد این واژه به معنای امروزی آن از انقلاب کبیر فرانسه آغاز می شود. پیشرفت علوم و فنون در چند سده اخیر و اختراع پدیده های جالب و تازه ای مانند عکاسی، گرامافون، ضبط صوت، رادیو و تلویزیون و بالا ه رسانه های چند منظوره های جهان را وارد عصر تازه ای کرده است. و همچنین با گذشت زمان منابع دیداری – شنیداری به کتابخانه ها راه یافت و سهم خود را به دست آورد. منبع: http://group8library. /
34055

معمای انتخابات در ؛ آرای الکترال چیست؟

معمای انتخابات در ؛ آرای الکترال چیست؟ زینب سامعی هر چهار سال یک بار که انتخابات ریاست جمهوری در برگزار می شود، مقایسه آمار و ارقام و سیستم رأی گیری هم چون معمایی تا چندین روز بسیاری را در سراسر جهان سردرگم می کند...منبع: http://sadr2011. /
21657

دلیل علمی وضو

فلسفه ی علمی وضو چیست؟ دلیل علمی وضو چیست؟ فواید برای بدن انسان چیست؟ جواب این سوالات را در صفحات 23 تا 27 کتاب علمی ترین دین بشریت بخوانید. در این کتاب بررسی جامعی در خصوص فواید و تاثیرات وضو و سایر احکام دین از دید علوم پزشکی و بیولوژی با استناد به منابع و مقالات بین المللی شده است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مطالب این کتاب اینجا کلیک فرمایید. منبع: http://islsc. /
21654

فلسفه ی علمی دعا

فلسفه ی علمی دعا چیست؟ دلیل علمی دعا چیست؟ فواید دعا برای انسان چیست؟ جواب این سوالات را در صفحات 17 تا 22 کتاب علمی ترین دین بشریت بخوانید. در این کتاب بررسی جامعی در خصوص فواید و تاثیرات دعا و سایر احکام دین از دید علوم پزشکی و بیولوژی با استناد به منابع و مقالات بین المللی شده است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مطالب این کتاب اینجا کلیک فرمایید. منبع: http://islsc. /
53864

ی و مبارزه با خشونت و افات

نقش ی در مبارزه با انتسابات خشونت و افه گرایی به مسلمانان به ویژه شیعیان چیست؟ این تعبیر خشونت و متهم نمودن به خشونت رویه تبلیغاتی منفی است که غرب علیه علی الخصوص شیعه در پیش گرفته است،که متاسفانه افرادی که شناختی از واقعی ندارند و یا اطلاع ناقص دارند دست خوش این تبلیغات قرار گرفته و بعضا همان شیوه غرب را هم ادامه می دهند.اما واقعا خشونت چیست ؟ در کوتاه سخن به نظر می رسد خشونت فردی منظور نبوده ،بلکه مراد خشونت دستگاه حاکمه است . خشونت ،و یا خشونت از نوع مدنی ویا بالاترخشونت در دستگاه حاکمه و ساختار آن .منبع: http://soalmehr95. /
129163

جمال یار

ای یار کمان ابرو چشم پیاله آیین تو چیست بردار نقاب چهره از جمال ، ک ن تو چیست یارب این سرو پریچهره از خود بی خودم کرده این ع کیست افتاده در آب ، نازنین تو چیست لحظه ای نگاه تو غم دنیا را از دلم می برد چشم حیران به نگاه خال ، مشکین تو چیست حذرم د از مستی چشمان خال لبت کو گوش شنیدن این صورت شیرین تو چیست شیوه فرهاد کوه کنی ،مجنون آواره بیابان ای کرده حلقه در گردنم در آستین تو چیست ات بوی عطر اسرار قرآن مبین می دهد ای کلام حق سجود ،زین العابدین تو چیست آبروی تو را با اشک من طاق می زنند ای غنچه دریده حلقه ن ن تو چیست سخن از گل خندان و مرغ فراخوان در باغ رواست شادی ازنگاه تو پیداست دل غم ن تو چیست محمد شمس باروق آبان ۹۵منبع: http://shamsi. /
1179582

برایم بنوس ....

معنی فاصله ها چیست برایم بنویسدرد این واژه سرا چیست برایم بنویستو تماشاگر من بلکه نه من فاصله ایعلت دوری ما چیست برایم بنویسهمه جا غرق دعا میشوم از آمدنتمعنی اشک و دعا چیست برایم بنویسخون دل خوردنت از بار گناهان من است..معنی شرم و حیا چیست برایم بنویسمثنوی نه ، غزلی نه ، نه قصیده گلممصرع از درس وفا چیست برایم بنویسدست من را تو نگیری به زمین می افتمحکمت دست شما چیست برایم بنویستو برایم بنویسی به یقین میفهممحرمت عشق کجا هست … برایم بنویس…
117656

مهدی (بیهق )

من ترا میخواهمت ،دلدار میدانی که چیست چون غزل میسازمت ،آثار میدانی که چیست خواب در چشمم نمی آید در این پاییز سرد ای دلیل هستی ام ، بیدار میدانی که چیست با خودم در رم و از زندگانی خسته ام بی قرارم روز و شب ،بیزار میدانی که چیست دیدنت حال و هوایم را دگرگون می کند عین مورفین نافذی ،دیدار میدانی که چیست با رقیبان ح ی جن گرفتم تا بدست آرم ترا مثل فتح موصل ی ،پیکار میدانی که چیست صادقانه شاعرانه عاشقانه گفته ام باز هم میخواهمت ،بسیار میدانی که چیست #مهدی (بیهق)منبع: http://beihagh. /
226086

آن چیست که از مادرش دوسال بزرگتر و از پدرش دوسال کوچکتر یک برادر دارد و دو خواهر یک دارد و دو عم

جواب معمای آن چیست که از مادرش دوسال بزرگترجواب آن چیست که ازمادرش دوسال بزرگتردب اصغر در قرانمعمای دب اصغرآن چیست که هرچه بیشتر از آن بردارید بزرگتر میشودآن چیست که به شما تعلق دارد ولی دیگرانآن چیست که وقتی تمیز است سیاه استآن چیست که شبها در قبرستان ادامه مطلب
21656

فلسفه ی علمی

فلسفه ی علمی چیست؟ دلیل علمی چیست؟ فواید برای بدن انسان چیست؟ جواب این سوالات را در صفحات 27 تا 31 کتاب علمی ترین دین بشریت بخوانید. در این کتاب بررسی جامعی در خصوص فواید و تاثیرات و سایر احکام دین از دید علوم پزشکی و بیولوژی با استناد به منابع و مقالات بین المللی شده است. برای آشنایی بیشتر با موضوعات و مطالب این کتاب اینجا کلیک فرمایید. منبع: http://islsc. /
63357

حکم اعظم در کتاب مقدس چیست؟ ( متی 28: 19 )

آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود:((تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است.پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازیدو ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدوس غسل تعمید دهید.
2286805

علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست

 علت بوسیدن اجبار میدانی که چیستتو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیست این جنون هروقت میبینم تو را سرمیزندبوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیست مثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ستمن پر از درد توام بیمار میدانی که چیست دستهایم رابگیر وچشمهایم ببینلااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیست بی جو ،پاسخ دردآورچشمان توست!ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیست من فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکنمنطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیست آمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هستدوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست.. #مجتبی_سپید
5587

زندگ چیست؟

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگه عشق نیست چرا عاشقیممنبع: http://aramesh71. /
27851

معنی (مقام ) نزد صوفی چیست ؟

معنی (مقام ) نزد صوفی چیست ؟ مقامات در طریقت نزانی چه نام دارند؟ آنها را براساس سلسله مراتب اسم ببرید: ج : مقامات مرتبه های روحی هستند که مرید سعی می کند از طریق سلوک در راه طریقت به آنها دست پیدا کند. و این کارموجب شایستگی تقرب و رسیدن به پروردگار و قرارگرفتن در پیشگاه رحمتش گردد. این مقامات در طریقت ما برحسب سلسله مراتب عبارتند از : توکل ، توبه ، خوف ، رجا، صدق ، اخلاص، صبر، ورع ، زهد، رضا ، شکر.منبع: http://yakasnazan. /
55764

جمال یار

ای یار کمان ابرو چشم پیاله آیین تو چیست بردار نقاب چهره از جمال ، ک ن تو چیست یارب این سرو پریچهره از خود بی خودم کرده این ع کیست افتاده در آب ، نازنین تو چیست لحظه ای نگاه تو غم دنیا را از دلم می برد چشم حیران به نگاه خال ، مشکین تو چیست حذرم د از مستی چشمان خال لبت کو گوش شنیدن این صورت شیرین تو چیست شیوه فرهاد کوه کنی ،مجنون آواره بیابان ای کرده حلقه در گردنم در آستین تو چیست ات بوی عطر اسرار قرآن مبین می دهد ای کلام حق سجود ،زین العابدین تو چیست آبروی تو را با اشک من طاق می زنند ای غنچه دریده حلقه نگین تو چیست سخن از گل خندان و مرغ فراخوان در باغ رواست شادی ازنگاه تو پیداست دل غمگین تو چیست محمد شمس باروق آبان ۹۵منبع: http://shamsi. /
52582

مهدی (بیهق )

من ترا میخواهمت ،دلدار میدانی که چیست چون غزل میسازمت ،آثار میدانی که چیست خواب در چشمم نمی آید در این پاییز سرد ای دلیل هستی ام ، بیدار میدانی که چیست با خودم درگیرم و از زندگانی خسته ام بی قرارم روز و شب ،بیزار میدانی که چیست دیدنت حال و هوایم را دگرگون می کند عین مورفین نافذی ،دیدار میدانی که چیست با رقیبان ح ی جنگی گرفتم تا بدست آرم ترا مثل فتح موصل ی ،پیکار میدانی که چیست صادقانه شاعرانه عاشقانه گفته ام باز هم میخواهمت ،بسیار میدانی که چیست #مهدی (بیهق)منبع: http://beihagh. /
52581

مهدی (بیهق )

من ترا میخواهمت ،دلدار میدانی که چیست چون غزل میسازمت ،آثار میدانی که چیست خواب در چشمم نمی آید در این پاییز سرد ای دلیل هستی ام ، بیدار میدانی که چیست با خودم درگیرم و از زندگانی خسته ام بی قرارم روز و شب ،بیزار میدانی که چیست دیدنت حال و هوایم را دگرگون می کند عین مورفین نافذی ،دیدار میدانی که چیست با رقیبان ح ی جنگی گرفتم تا بدست آرم ترا مثل فتح موصل ی ،پیکار میدانی که چیست صادقانه شاعرانه عاشقانه گفته ام باز هم میخواهمت ،بسیار میدانی که چیست #مهدی (بیهق)منبع: http://beihagh. /

متن زیرمتن و فرامتن چیست