محلول سوسپانسیون فرقش با محلول کلوئیدی


463554

محلول ها

پروژه درمورد محلول ها فهرست مطالبمحلول ها 1حلال 4شیمی محلولها 4غلظت محلول 5انواع محلولها 6محلول سیر نشده 6محلول فراسیرشده 6خواص فیزیکی محلولها 7کاهش فشار بخار 7افزایش نقطه جوش 8کاهش نقطه انجماد 8فشار اسمزی 8قابلیت انحلال مواد 9فرایند انحلال 9اثر دما بر انحلال پذیری 10اثر فشار بر انحلال پذیری 11تعادلهای انحلال 12تعادل مایع - مایع (حل شدن برم در آب) 12تعادل جامد - مایع (حل شدن نمک طعام در آب) 12تعادل گاز- مایع (حل شدن گاز co2 در آب) 13نحوه انحلال مواد 13چگونگی انحلال مواد 13انحلال ید در کربن تتراکلرید 14انحلال متیل الکل 14نخستین قاعده انحلال پذیری 14مایعات قطبی 15چگونگی انحلال یک بلور یونی در آب 15محلول اشباع و فوق اشباع 15محلول 15ماهیت محلولها 16غلظت 16محلول اشباع یا سیر شده 17تعادل پویا 17محلول فوق اشباع یا ابر سیرشده 18محلول کلوئیدی 18نقش حلال در تشکیل کلوئید 18ماهیت محلولهای کلوئیدی 19تهیه محلولهای کلوئیدی 19طریقه تفرق و پرآکندگی 19طریقه تراکم 20خواص کلوئیدها 20ناهمگنی 20فشار اسمزی 21قابلیت صاف شدن 21پدیده تیندال 21رنگ 21حرکت براونی 21کاتافوریزیس 22الکترواسموز 22رسوب شدن و انعقاد 22حمایت 22محلول امولسیون 23تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون 23تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی 23نمونه ای از یک امولسیون حیاتی 23تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل 23محلول سوسپانسیون 24تعریفی از محلولهای کلوئیدی 24تفاوت محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون با محلولهای حقیقی 24تفاوت محلولهای کلوئیدی و محلولهای سوسپانسیون 24تفاوت محلول امولسیون و محلول کلوئیدی 25تبدیل کلوئیدی و سوسپانسیون به ه 25فشار اسمزی 25اسمز مع 27تشابه اسمز و نفوذ 27نقش فرایند اسمز در پدیده های طبیعی 27هیدراتاسیون 28کیفیت اتصال مولکولهای اضافی آب 28آبپوشی ترکیبات کووالانسی 29آنتالپی آبپوشیده یا هیدراتاسیون 29یونهای آبپوشیده و محلول نمکها 30   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
119172

امولسیون

امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب. تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور سوسپانسیون) ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آیند. تنها تفاوت اساسی که می توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از محلولهای حقیقی است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود میلیمتر است. تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می رد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از غشاء نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. نمونه ای از یک امولسیون حیاتی مانند انحلال ، ح کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر حالات ماده هم می تواند دو به دو چنین ح ی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه کف ، ح کلوئیدی حباب هوا در مایع است و مه و ابر ، تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می باشد که همان امولسیون است. تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل همانطور که گفته شد، به پخش و پراکند مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می کنند: سیستم آب در روغن و سیستم روغن در آب. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
52978

امولسیون

امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب. تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور سوسپانسیون) ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آیند. تنها تفاوت اساسی که می توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از محلولهای حقیقی است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود میلیمتر است. تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می گیرد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از غشاء نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. نمونه ای از یک امولسیون حیاتی مانند انحلال ، ح کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر حالات ماده هم می تواند دو به دو چنین ح ی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه کف ، ح کلوئیدی حباب هوا در مایع است و مه و ابر ، تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می باشد که همان امولسیون است. تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل همانطور که گفته شد، به پخش و پراکندگی مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می کنند: سیستم آب در روغن و سیستم روغن در آب. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
1901122

فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول

    فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول شول
1270782

ویدیو: بحران جوش شیرین در

شاید تعجب کنید اما محلول جوش شیرین استفاده بیمارستانی بسیاری دارد؛ از جمله در جراحی قلب باز، شیمی درمانی و پادزهر سم های مختلف. حالا یکی از دو تامین کننده این محلول در دچار مشکل شده است و بیمارستان ها با کمبود شدید محلول جوش شیرین مواجه هستند.
1425990

محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی

شستشوی صورت بخصوص با مواد طبیعی و مرغوب احساس خوبی به شما دست می دهد بخصوص اگر به هنگام صبح با یک محلول شستشوی صورت باشد که احساس تمیزی و سرزندگی دست می دهد. محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی این محلول شستشوی صورت پوست را تمیز و پاک می کند، به خصوص اگر پوست شما دارای مشکلاتی نیز باشد. […] نوشته محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
482640

ساخت باتری با هوا و دی ا ید کربن

دانشمندان یک باتری سلولی شناوری ارزان تولید کرده اند که بیشتر از محلول های آب حاوی دی ا یدکربن محلول یا هوای عادی محلول استفاده می کند. از آنجایی که مایعات حاوی غلظت های متفاوت دی ا یدکربن هستند، سطوح ph متفاوتی هم دارند و این عدم تعادل باعث تولید برق می شود.
2454362

عوارض و فواید مصرف ویتامین e

ویتامین ها بر اساس حلالیت آن ها در آب و یا در چربی به دو گروه تقسیم می شوند، ویتامین های محلول در چربی و ویتامین های محلول در آب. ویتامین e. یکی از ویتامین های محلول در چربی است. این ویتامین همچون ویتامین c. خاصیت آنتی ا یدانی دارد و اثر شیمیایی م بی که به بافت های بدن لطمه می زند را از بین می برد.
390172

پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید با و پر سرعت .    تجربه نشان می داد که برای یک محلول شامل حلال و یک حل شونده ی غیرفرار نقطه ی جوش، نقطه ی انجماد و فشاربخار برای حلال در ح محلول و خالص تفاوت می کند. این خواص که به تعداد ذره های حل شونده ی غیرفرار موجو در محلول رقیق (نه به نوع و خواص شیمیایی ذره ها) بستگی دارند، خواص کولیگاتیو نامیده می شودمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید
274450

ساخت محلولها

ساخت محلولها بخشی از متن: 1-1- محلول بافر a : این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm 50 ، 8/5=ph می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mm200 به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. ph این محلول با استفاده از محلول hcl ، 37% تا 8/5= ph پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر a حاصل شد. 2-1- محلول بافر b: این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm50 ، 8/6ph= می باشد که همانند محلول بافر a تهیه شد با این تفاوت که کاهش ph محلول تا 8/6=ph صورت گرفت. 3-1- محلول بافر c: این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mm10،8/6= ph است که از محلول استوک آن با غلظت mm 100به طریقه زیر تهیه گردید: مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس ph محلول توسط محلول hcl، 37% تا 8/6= ph پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد. 2- محلولهای االکتروفورز: 1-2- محلول بافر تانک یا الکترود: این محلول شامل تریس بازی با غلظت m025/0 و گلایسین با غلظت m192/0 ، با 3/8= ph در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد: مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید. 2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی): این محلول با غلظت m5/0 تریس بازی ، 8/6 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول hcl37%، ph آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد. 3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی): این محلول با غلظت m5/1 تریس بازی ، 8/8 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به ح محلول درآورده شد و توسط محلول hcl37% ph آن تا 8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml 100 رسانده شد. ید فایل[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
466840

فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه

اختصاصی از یاری فایل فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه با و پر سرعت . این محلول برای پاک انواع لکه ها از روی فرش و مبلمان و البسه کاربرد دارد. لکه هایی که با شستشوی معمول گاک نمی شوند را می توان با این محلول زدود  این محلول را میتوان به صورت اسپری یا به صورت پد آغشته  استفاده نمود فرمت فایل پی دی اف شامل یک صفحه با فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه
960534

مقاله محلول بافر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله محلول بافر با و پر سرعت . مقاله محلول بافر 5 ص فرمت word  با مقاله محلول بافر
1523744

محلول اسیدی پاک کننده بتن

از محلول اسیدی پاک کننده بتن جهت پاک بتن خشک شده و به جا مانده بر قالبها، ابزار آلات و تجهیزات بتن ریزی یا زنگ ز از آنها استفاده می شود. موارد کاربرد محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت شستشوی ماشین آلات آغشته به بتن خشک شده نظیر قالبهای بتنی، می ر و ... 2)  استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت پاک سازی ابزار آلات از قبیل: هم زن، کاردک و ... از بتن مانده بر آنها 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از تجهیزات، ماشین آلات و ابزار بتن ریزی مزایای محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  سازگاری محلول اسیدی پاک کننده بتن با ف ات و نداشتن اثر خورندگی به آنها (به جز قلع و آلومینیم و گالوانیزه) 2)  واکنش سریع محلول اسیدی پاک کننده بتن و ورقه لایه بتن خشک شده به ابزار 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات بتن ریزی مشخصات فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن رنگ محلول اسیدی پاک کننده بتن سبز می باشد . ح فیزیکی محلول اسیدی پاک کننده بتن، مایع می باشد . وزن مخصوص محلول اسیدی پاک کننده بتن 1.08gr/cm3     در دمای 20ºc می باشد . روش مصرف محلول اسیدی پاک کننده بتن نسبت به شرایط محیط و میزان آلودگی متفاوت است اما معمولاً محلول اسیدی پاک کننده بتن را می توان به نسبت 1 به 1 تا 1 به 4 با آب رقیق نموده و سپس بسته به نوع استفاده مصرف نمود. توصیه های فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قالبها از بتن خشک شده: ابتدا سطح زیر کار را مرطوب نموده سپس با استفاده از یک اسفنج یا ابزار مشابه؛ سطح مورد نظر را به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته و پس از جذب شدن تمیز نمایید . برای اثر بخشی بیشتر محلول اسیدی پاک کننده بتن از برس سیمی نیز می توانید استفاده نمایید . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات بزرگ تجهیزات بتن ریزی؛ برای موارد بزرگ یا آلودگی های زیاد می توان قطعات را به طور کامل به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته نمود و پس از گذشت چند ساعت (20-12 ساعت) با یک برس نرم، آلودگی ها را جدا نمود و یا در مواردی می توان طی چند مرحله پاک ساز ی را صورت داد . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات و ابزار آلات کوچک: در این ح میتوان قطعات را در محلول اسیدی پاک کننده بتن رقیق شده رها نمود و پس از خارج نمودن از محلول با برس نرم و آب تمیز شستشو نمایید. در تمامی روشهای استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن در فوق پس از اتمام اسید شویی قطعات باید به صورت کامل با آب فراوان شستشو گردد. پس از اتمام اسید شویی وکار با محلول اسیدی پاک کننده بتن ابزار مورد  استفاده را با آب فراوان شستشو دهید . محلول اسیدی پاک کننده بتن یک عامل اسیدی است، در صورت تماس با پوست یا چشم بلافاصله محل تماس را با آب و صابون شسته و سریعاً به مراجعه نمایید. شرایط نگهداری محلول اسیدی پاک کننده بتن محلول اسیدی پاک کننده بتن به مدت ی ال پس از تولید محفوظ از هوا و یخ زدگی قابل نگهداری می باشد .
194860

انواع ضد عفونی کننده ها

golestanpelaky:انواع ضد عفونی کننده ها 1-بهاکتومین:10% امولسیون محلول جهت .. دادن یا محلول پاشی در .. ضدکنه. 2-محلول مک سیرو ؛ دیازینون 600 امولسیون ، مبارزه با انگلهای خارجی . 3-سپرستپیک ؛ محلول ضدعفونی و ضد قارچ ،ضد قارچ آسپرژیلوس. 4-جرمی سایدپی ،؛ غیر سمی ،معطر ،ضدعفونی کننده قوی برای کلیه سطوح . 5-محلول کلوگزیلنول 5%؛ضد عفونی کننده گازی در ایران ، قارچ ، ویروس و باکتری کش. 6-فرمال .. ؛به صورت پودری ،اولین ضد عفونی در ایران به صورت گازی در ایران . 7-آجر دودزای پیرافرم؛ضد عفونی گازی برای مرغداری ،جایگزینی قدرتمند برای پر منگنات -فرمالین https://telegram.me/malinia2016منبع: http://golestanpelaky. .. /
41978

آزمایش گل کلم

آزمایش گل کلم سلام :( این توضیحات مربوط به تهیه کننده آزمایش بالا می باشد ) اول اینکه از خود آب کلم استفاده کنید یعنی غلیظ باشه. تو ریختن محلولها با ph متفاوت و چگالی متفاوت بایستی از کناره لوله استفاده بشه تا کل محلول رو تحت تاثیر قرار نده. دوما سعی کنید قطره چکان رو آروم وارد محلول ید. هر چقدر قطره ها کوچک باشه بهتر نتیجه میده. اصلا نذارید محلول متلاطم بشه. آمونیاک، جوش شیرین، هیدرو ید سدیم، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و سرکه محلولهای مورد استفاده هستند. در ضمن پس از گذشت چند ساعت ph هر محلول بالا باشه محلول رو تحت تاثیر قرار میده و رنگ رو به همان سمت سوق خواهد داد.منبع: http://chemical-db. /
1425102

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

محلول پاشی زعفران:گیاهان همانطوریکه از راه ریشه املاح و مواد غذایی را جذب می کنند، از راه برگ و سایر اندام های فعال مثل ساقه ،قابلیت جذب مواد غذایی را از طریق کوتیکول دارند. با توجه به سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه، کوددهی به روش محلول به خصوص برای تأمین ریز مغذی ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی است؛البته در این روش ،غلظت عناصر غذایی پاشیده شده روی برگ نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد.به طور کلی نکاتی که در جذب مواد غذایی از طریق برگ مؤثر هستند عبارتند از :1- غلظت مواد غذائی؛ هر ماده در غلظت خاصی بهتر جذب گیاه می شود.2- نوع ترکیبات پاشیده شده و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر.3 -پی اچ محلول؛ ph 4 - دمای هوا در روز؛ دمای بالاتر از 32 درجۀ سانتی گراد برای محلول پاشی مناسب نیست.5- میزان نور؛ بعضی مواد غذایی در تاریکی جذب نمی شوند.6- در هوای گرم و همچنین رطوبت پایین ، تأثیر محلول پاشی کاهش پیدا می کند.7- نوع برگ؛ جذب مواد غذایی در برگ های پهن و پرزدار بیشتر است.
1547962

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
715878

جزوه آموزشی محلول سازی

اختصاصی از اینو دیدی جزوه آموزشی محلول سازی با و پر سرعت . این فایل حاوی جزوه آموزشی محلول سازی می باشد که به صورت فرمت pdf در 3 فایل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرستدید کلی در مورد محلول هامحلول سازی در آزمایشگاه شیمیمحلول سازی تصویر محیط برنامه با جزوه آموزشی محلول سازی
356852

فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت

اختصاصی از نیک فایل فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت با و پر سرعت . این محلول برای رفع رسوبات ناشی از سختی آب و همچنین رسوبات آلی در سیستم های بویلر و سیستم های کولینگ تاور  استینلس استیل کاربرد داشته و رسوب هارا از بین می برد فرمت فایل پی دیف و تعداد یک صفحه با فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت
1948196

محلول های شوینده موتور خودرو؛ خوب یا بد؟

اگر میخواهید درباره محلول های شوینده موتور خودرو بیشتر بدانید, خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می…
1067098

یک فروند هواپیمای محلول پاش کشاورزی در پیرانشهر زمین گیر شد

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی گفت: ساعت ٦:٤٥ امروز یک فروند هواپیمای محلول پاش کشاورزی در حال برخاستن از فرودگاه اضطراری این شهرستان دچار سانحه شد.
1595874

محلول پاشی زعفران برای افزایش گل درسال بعد

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1547960

محلول پاشی زعفران برای افزایش گل درسال بعد

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
960034

تحقیق محلول بافر

اختصاصی از ژیکو تحقیق محلول بافر با و پر سرعت . تحقیق محلول بافر 6 ص فرمت word                دید کلی گاهی لازم است محلولی را که دارای ph معین است، تهیه و ذخیره کنیم. نگهداری چنین محلولی حتی مشکل تر از تهیه آن است. چنانچه این محلول در معرض هوا قرار گیرد، دی ا ید کربن (یک ایندرید اسید) جذب می کند و اسیدی تر می شود. چنانچه محلول در ظرف شیشه ای ذخیره شود، ناخالصیهای قلیایی که در اثر خیسیدن شیشه شسته می شود، ممکن است ph را تغییر دهد. در محلولهای بافر تامپون) ، ph در رقمی تا حدودی ثابت ، حتی وقتی مقادیر کم اسید یا باز به آنها اضافه می شود، محفوظ می ماند. با تحقیق محلول بافر
98346

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اند نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
570132

گزارش کار محلول سازی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار محلول سازی گزارش کار محلول سازی  فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 7           بخشی از متن: عنوان : محلول سازی هدف آزمایش :  تهیه ی محلول با غلظت مشخص توسط نمونه ی جامد و مایع مقدمه و تئوری : محلول ؟ محلول ها، مخلوط های همگن اند. محلول ها را اغلب بر اساس ح فیزیکی آنها طبقه بندی می کنند ؛ محلول های جامد، گازی، و مایع حلال ؟ معمولاً جزئی از یک محلول را که از لحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است را حلال می نامند. البته کاربرد این واژه اختیاری است و دقت چندانی ندارد. گاهی آسانتر است که جزئی از محلول را با آنکه مقدارش کم است حلال بنامیم. در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه های حلال و حل شونده اهمیت چندانی ندارد. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
847950

مقاله کلوئید.doc

اختصاصی از یاری فایل مقاله کلوئید.doc با و پر سرعت . فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 7 صفحه محلول کلوئید >گراهام <اجسام قابل حل را بر حسب عبور و نفوذ آنها از غشاء حیوانی و یا نباتی به دو دسته تقسیم کرد: یکی بلورها یا بلورنماها و دیگری کلوئیدها یا چسب نماها.کلوئیدها مانند نشاسته ، چسب و یک نوع رسوبی از گوگرد که بی شکل و آمورف می باشد، دی از غشاء متخلخل عبور می کند.از زمان گراهام به بعد تعاریف عوض شد و امروزه معتقدند که عبور ذرات کلوئیدی به علت بزرگی آنهاست. نقش حلال در تشکیل کلوئید اجسام متبلور پس از انحلال در آب به مولکولهای ریز و کوچک و یا به یونها ش ته می شوند و عبور آنها از منافذ غشا به سهولت انجام می گیرد.امکان دارد که یک ماده در مجاورت حلالی به ابعادی برسد که از غشا عبور نکند، ولی نمی توان حلال را عامل قطعی دانست، زیرا دلیلی هم در دست نیست که نتوان مواد دیگر را به صورت ذرات کلوئیدی در آورد.یک مثال موضوع را روشن می سازد.طلا ، نقره و مس در آب حل نمی شوند، ولی می توان دو قلمه آنها را در درون آب نزدیک به هم قرار داده و بین دو انتهای آنها جرقه الکتریکی عبور داد و محلول کلوئیدی آنها را بدست آورد.برع ، نمک طعام معمولی که در آب به خوبی حل می شود، در بنزن ، محلول کلوئیدی می دهد.صابون در آب ، ح کلوئیدی و در الکل ح کریستالوئیدی نشان می دهد.از این بیان نتیجه می گیریم که ح کلوئیدی هم مانند سه ح ماده (جامد ، مایع و گاز) باید منظور گردد.ماهیت محلولهای کلوئیدی در محلولهای واقعی ، ذرات جسم محلول به صورت مولکول و یا یون بوده و محیط همگن و یکنواختی بوجود می آورند، یعنی جسم محلول و حلال ، یک فاز تشکل می دهند.در محلولهای کلوئیدی ، واحدهای جسم محلول خودبه خود ذراتی حجیم می باشند و یا اینکه از چندین مولکول بزگ مجتمع شده بدست آمده اند.نشاسته به وزن مولکولی تقریبی 32000 از نوع اول و گوگرد از نوع دوم است.این ذرات که امکان دارد از چندین هزار مولکول تشکیل شده باشند، بقدری ریز هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و در نتیجه چنین محلولی در صورت ظاهر به محلول حقیقی شباهت پیدا می کند.لیکن اگر ذرات به بزرگی میلیمتر به بزرگی میلیمتر برسند، با میکروسکوپ قابل روئیت می گردند و در نتیجه نام محلول کلوئید به محلول تعلیقی یا suspension تبدیل می شود و لذا ح کلوئیدی را می توان ح واسطه بین محلول واقعی و تعلیقی دانست.برای پی بردن به ماهیت محلول کلوئیدی از اولترامیکروسکوپ که « زیگموندی » اختراع کرده است، استفاده می شود.تهیه محلولهای کلوئیدی عملا تمام مواد را می توان به صورت محلول کلوئیدی در آورد.با این تفاوت که بعضی به آسانی و به مجرد مجاورت با حلال و برخی دیگر با اشکال و اخذ تد ر مناسب به محلول کلوئیدی تبدیل می شوند.طرق متداول را می توان به دو راه کلی زیر تقسیم کرد: طریقه تفرق و پرآکندگی تفرق مکانیکی: چنانچه از اسم آن پی برده می شود، در تفرق مکانیکی از آلات مکانیکی مانند هاون ، آسیاب و دکنندگان الکتریکی استفاده می شود تا ذره درشت به ریز تبدیل گردد. تفرق الکتریکی: در تفرق الکتریکی ، ف ات را به محلول کلوئیدی در می آورند. پپتیزاسیون (pepti ion): در این عمل ، ذرات منعقد شده و بسته شده ، بوسیله عاملی از هم باز می شوند و به محلول کلوئیدی بر م با مقاله کلوئید.doc
32892

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اندگی نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
777184

محلول استامینوفن تزریقی برای نخستین بار روانه بازار کشور شد

مشهد- ایرنا- تولید انبوه و صنعتی محلول استامینوفن تزریقی عصر شنبه طی مراسمی در شرکت داروسازی ثامن آغاز و این دارو برای نخستین بار روانه بازار کشور شد.
1711212

آموزش ساخت یخ داغ باجزئیات

بهترین چیزی که پیدا استات سدیم ماده شیمیایی شگفت آوری است که شما می توانید آن را با استفاده از جوش شیرین و سرکه تهیه نمایید. شما می توانید یک محلول استات سدیم زیر نقطه ذوب خنک کنید و سپس باعث تبدیل مایع به کریستال شوید. تبلور فرآیند گرمازا است، بنابراین سبب می شود یخ گرم باشد. انجماد آن چنان به سرعت اتفاق می افتد که شما می توانید مجسمه ای را با روان ساختن یخ داغ بسازید. مواد مورد نیاز: ۱- یک لیتر سرکه روشن(هرچه خالص ترو صاف تر بهتر) ۲- چهار قاشق غذاخوری جوش شیرین روش کار ۱- در یک ماه تابه یا بشر بزگ سرکه را با جوش شیرین مخلوط کنید. جوش شیرین و سرکه به شکل استات سدیم و گاز دی ا ید کربن واکنش می دهند. اگر شما جوش شیرین و سرکه را به آرامی اضافه نکنید، اساسا کوه آتشفشانی از سرکه و جوش شیرین از ظرف شما سرریز خواهد شد. ۲- محلول را برای غلیظ بجوشانید. شما هنگامی می توانید محلول را از روی حرارت بردارید که ۱۵۰ – ۱۰۰ میلی لیتر باقی مانده باشد. اما ساده ترین راه برای گرفتن نتیجه خوب این است که به سادگی محلول را بجوشانید تا زمانی که یک پوسته کریستالی یا کریستالی بر روی سطح ایجاد شود. مدت زمان تخمین زده برای این کار حدود یک ساعت است. ۳- محلول را از روی حرارت بردارید و آن را برای جلوگیری از تبخیر پوشش دهید. می توانید محلول را در یک ظرف دیگری بریزید و آن را با د وشی پلاستیکی پوشش دهید. شما نباید هیچ کریستالی در محلول خود داشته باشید. اگر شما در محلول خود کریستال دارید به آن مقدار کمی آب یا سرکه اضافه نمایید( به اندازه کافی برای حل کریستال ها ). ۴- ظرف حاوی استات سدیم پوشش دار را در یخچال برای خنک شدن قراردهید. محلول استات سدیم در یخچال یک مایع فوق العاده سرد است. آن استات سدیمی است به شکل مایع، که در زیر نقطه ذوب معمولی است. شما می توانید بلور سازی را با افزودن کریستال های کوچک استات سدیم یا با لمس سطح محلول استات سدیم با یک قاشق یا انگشت شوع کنید. بلورسازی یک فرآیند حرارت زا است. برای نشان دادن بلورسازی و آزاد سازی گرما شما می توانید: ۱- یک کریستال را به ظرف محتوی محلول استات سدیم سردشده بیاندازید. محلول استات سدیم در عرض چند ثانیه متبلور می شود. کریستال همانند یک سایت هسته ای برای رشد بلور سریع عمل می کند. ۲- محلول را در یک ظرف کم عمق بریزید. اگر یخ داغ خود به خود شروع به بلورسازی نمی کند، شما می توانید آن را با یک بلور استات سدیم لمس کنید . بلورسازی از جایی که محلول را در آن ریخته اید شروع به پیشرفت می کند. شما می توانید برج هایی از استات سدیم را بسازید.
1679746

تجهیز مخازن محلول نمک شهرداری تبریز برای روزهای برفی

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز از تجهیز مخازن یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری محلول نمک در شهرداری های مناطق دهگانه با هدف آمادگی برای روزهای برفی خبر داد.
554642

رویش مو با محلول حامد نوروریان

اختصاصی از ژیکو رویش مو با محلول حامد نوروریان با و پر سرعت . محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان از شما عزیزان خواهشمندیم بعد از دریافت این بروشور آموزشی و اتمام مرحله اول درمان و برای سفارش و تهیه دارو از مرحله دوم به بعد لطفا از طریق تماس تلفنی و یا ارسال اس ام اس {پیامک} اقدام کنید و از حضور در داروخانه به دلیل ازدحام و بی نظمی اجتناب کنید. قطعا علت اتخاذ این تصمیم و رعایت آن موجب سهولت خدمت رسانی به شما عزیزان می شود.  تلفن های تماس ۰۹۱۲۵۲۵۲۹۲۴- ۵۵۷۰۰۷۷۵   با رویش مو با محلول حامد نوروریان
107810

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
9178

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
2062714

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی دسته بندی شیمی فرمت فایل pdf حجم فایل 316 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها محلول سازی تهیه محلول از محلول تجارتی تهیه محلول از جامد تجارتیتعیین غلظت یک محلول ساخته شدهتبدیل غلظت هاغلظت تهیه محلول 01/0نرمال edta استاندارد اسید کلریدریکاستاندارد اسید کلریدریک یک نرمال استاندارد نیتراتنقرهو تمی عناصر بر اساس کربن 12وزن ملکولی مواددانسیته آب در 15تا 30درجه سانتیگراد جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمیمحلول سازیتهیه محلول از محلول تجارتیتهیه محلول از جامد تجارتیتعیین غلظت یک محلول ساخته شدهتبدیل غلظت هاغلظتتهیه محلول 010نرمال edtaاستاندارد اسید کلریدریکاستاندارد اسید کلریدریک یک نرمالاستاندارد نیتراتنقرهو تمی عناصر بر اساس کربن 12وزن ملکولی مواددانسیته آب در 15تا 30درجه    در صورتی که در روند و ید مشکلی داشتید  از طریق پیامک یا تلگرام یا تماس با شماره 09214087336 در ارتباط باشید
231650

تشخیص طلای خالص

جهت پیش آزمایش تشخیص طلا در جواهرسازی ، ابتدا یک نمونه از ف را بدون افزودن ماده سیال کننده ذوب می کنند . در این حال بایستی یک رنگ زیتونی روشن به دست آید و نیز بعد از سرد شدن فاقد لکه باشد . یک روکش قهوه ای حاکی از وجود ناخالصیها میباشد. در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش تست لوله آزمایش به کار برده می شود :- حدود ۱گرم از نمونه ماده که به صورت نازک نورد شده است در حدودا ۶ ml تیزاب سلطانی حل می گردد. برای تجزیه اسید نیتریک اضافی آن را می جوشانیم . در اینحال نبایستی دانه های سفید متمایل به زرد و برفی شکل کلرید نقره پدیدار گردند. ۲- محلول را بایستی با۲۰ ml تا ۳۰ ml آب مقطر رقیق نمود . ۳- ۵ کلرهیدرات هیدرازین افزوده و محلول را هم می زنند . هر چه طلا است به صورت لجن قهوه ای رنگ در ته ظرف رسوب می کند تا اینکه محلول بالای آن مثل آب زلال در آید . ۴- از مایع زلال قدری برداشته و با آمونیاک ( جوهر نشادر ) مخلوط می کنند . رنگ آبی به معنی وجود مس است . تشکیل گلوله های برفی شکل می تواند به مفهوم وجود سرب ویسموت آهن و آلومینیم و غیره باشد . ۵- اگر محلول مورد آزمایش تا اینجا آزمایش را با موفقیت پشت سر گذراند به آن چند قطره محلول سولفید آمونیم می افزایند . اگر باز هم رسوبی تشکیل نگردید می توان تقریبا با اطمینان گفت که ف مورد نظر طلای خالص است .
802930

جوش صورت

با سلام و خسته نباشید اقای صورت من جوشهای خفیف و سر سیاه و جوش های زسر پوستی زیاد میزند میخواستم بپرسم ژل اکنومیس و محلول اریترومایسن ۴٪‏ رو میشه با هم استفاده کرد و چطور و در صورت استفاده از یکی کدوم ماثر تره .ممنون ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، با سلام بله مى توانید باهم استفاده کنید محلول را عصرها و ژل را هفته اى دوشب روى جوشها بزنید و سپس کم کم مصرف ژل را بیشتر کنید ،هردو موثر ومفیدند ،اگر جوشها زیاد است احتمالا داروى خوراکى هم لازم دارید
693292

مقایسه تاثیر محلول های غذایی مختلف بر غلظت عناصر و برخی صفات کیفی کاهو در سیستم هیدروپونیک

مقایسه تاثیر محلول های غذایی مختلف بر غلظت عناصر و برخی صفات کیفی کاهو در سیستم هیدروپونیک مقایسه تاثیر محلول های غذایی مختلف بر غلظت عناصر و برخی صفات کیفی کاهو در سیستم هیدروپونیک فایل ادامه مطلب
262060

تحقیق دی ا ید کربن محلول ، ph ، قلیائیت ، سختی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق دی ا ید کربن محلول ، ph ، قلیائیت ، سختی با و پر سرعت . فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :20 دی ا ید کربن محلول ، ph ، قلیائیت ، سختی   اگر چه co2  بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی ا ید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند . h2o + co2 = h2co3                                                         h2co3 = (h+) + (co3 - - ) در آب خالص در دمای c25 غلظت کل دی ا ید کربن حدود mgil 48% می باشد . در غلظتهای بالای co2 ، ph  کاهش می یابد . در غلظت دی ا ید کربنی معادل mgil 30 ، ph حدود 8/4 می باشد . دی ا ید کربن نباید سبب کاهش ph به زیر 5/4 شود . ph است های پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در است پرورش ماهی مصرف کننده ا یژن هستند لذا مقدار ا یژن محلول در آب کاهش می یابد . در است هایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار co2  حاصل از تنفس افزایش یابد . این co2  با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه ph کم می شود ( 3 ) . با تحقیق دی ا ید کربن محلول ، ph ، قلیائیت ، سختی
1716244

درمان طاسی مردانه

به صورت اختصاصی در مورد طاسی مردانه در حال حاضر محلول ماینو یدیل تنها درمان دارویی پذیرفته شده است.در مردانی که دارای نواحی کوچکی از ریزش موی ناکامل در ورت هستند، بهترین جواب را می دهد. اثر آن بر روی موی نواحی فرونتال و شقیقه هنوز شناخته نشده است. اثر آن به صورت کم ریزش مو و حتی تحریک رویش موی جدید است. رشد مو ۸ تا ۱۲ ماه بعد واضح می گردد.محلول را باید بطور مداوم استفاده کرد تا رشد مو حفظ شود. با قطع ماینو یدیل موهای جدید می ریزد. تقریبا در ۳/۱ اینها مو به اندازه ای رشد می کند که به اندازه کافی برای کوتاه یا شانه شدن بلند باشد. از این دارو ۱ سی سی (۱۵ قطره) از محلول ۲ درصد روی ناحیه خشک مالیده می شود و تا یک ساعت نباید آن ناحیه خیس شود، ماساژ هم داده نشود. برای دیدن مطالب بیشتر کافیست کلیک کنید
735314

مقاله اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بر

  مقاله اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بروکلی (br ica oleracea var. italica) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل ورد مقاله اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بروکلی (br ica oleracea var. italica) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد.این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده استتوجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بروکلی (br ica oleracea var. italica) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود نداردبخشی از متن مقاله اثر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و کیفیت کلم بروکلی (br ica oleracea var. italica) در شرایط گلخانه ای و سیستم هیدروپونیک فایل ورد (word) :سال انتشار: 1390محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایرانتعداد صفحات: 3چکیده:در تحقیقی با شرایط گلخانه ای تحت سیستم هیدروپونیک در بهار سال 1389 ، اثر چهار نوع محلول غذایی روی عملکرد و کیفیت کلم بروکلی رقم ورا مورد مطالعه قرار گرفت. محلول غذایی پایه، محلول هوگلند بود که تغییراتی در غلظت سه عنصر اصلی نیترو ژن، پتاسیم و کلسیم به صورت ذیل در آن اعمال گردید: محلول 1 ( نیتروژن=232/6 و پتاسیم= 230 و کلسیم= 179 پی پی ام) ، محلول 2 ( نیتروژن = 264/3 و پتاسیم= 260 و کلسیم= 209 پی پی ام)، محلول 3 ( نیتروژن = 200/9 و پتاسیم= 200 و کلسیم= 149 پی پی ام)، محلول 4 ( نیتروژن = 169/6 و پتاسیم= 170 و کلسیم= 119 پی پی ام). گیاهان در تیمارهای مختلف روزانه 5 نوبت محلول دهی می شدند. مطابق با نتایج تغییر دادن غلظت عناصر مذکور توانست تفاوت های معنی داری را روی صفات مرتبط با هد همچون طول هد، تعداد گلچه در هد، وزن خشک گلچه ها در هد و وزن خشک ساقه هد ایجاد نماید. بر اساس همین نتایج، تفاوت معنی داری در وزن تر هد، وزن تر گلچه ها، قطر هد و طول ساقه هد بین محلول های غذایی مشاهده نشد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، بیشترین طول هد(15/07 سانتیمتر) و بیشترین تعداد گلچه در هد (13/87 عدد) مربوط به محلول 1 بود. بیشترین درصد ماده خشک هد، گلچه ها و ساقه هد به محلول 3 اختصاص داشته که بترتیب 8/25 و 10/35 و 6/5 بودند.  این فایل 
42318

نرم افزار solution v1.01 برنامه ای برای محاسبات محلول سازی

نرم افزار کم حجم solution v1.01 برنامه ای است که به سهولت با دریافت جرم مولی،غلظت و حجم مورد نیاز ونیز درصد خلوص و چگالی به راحتی میزان لازم جهت محلول سازی را محاسبه می نماید. نرم افزارمنبع: http://ghodschem. /
708242

فشار اسمزی

فشار اسمزی و فشار اسمزی مع چیست؟ اسمز در زبان یونانی به معنای فشار است.فشار اسمزی جزو خواص غلظتی محلولهای شیمیایی هستند.این امر ایجاب می کند که فشار اسمزی به غلظت محلول ها بستگی داشته باشد و نه به ماهیت محلول ها . اسمز مع (به انگلیسی): reverse osmosis فرآیندی است که در آن از فشار برای مع نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده می شود........ به ادامه مطلب مراجعه نم د. ادامه مطلب
596422

دستورتهیه محلول :

دستورتهیه محلول :ابتدا پنج عدد هل خوشبو و با کیفیت را در یک استکان آب گلاب میخیسانیم و پس از اینکه خوب خیس خورد و عطر آن به گلاب نفوذ کرد(البته در این مدت باید روی استکان را بپوشانید تا از عطر آن کم نشود.بعد آنرا صاف میکنیم . و مقدار یک گرم زعفران اعلا در آن بصورت سالم و پودر نشده در آن میریزیم تا خوب رنگ بده و وقتی کامل رنگ گرفت مقدار کمی به آن مسک بصورت دانه ای اضاف میکنیم و بعد از چند ساعت آنرا فریزو همیشه در فریزرنگهداری میکنیم تا فاسد نشود و رنگ خود را هم از دست ندهد.
496818

آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم

آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کرومآموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کرومفانتا کروم یا پوشش های نوین فوق براق، روشی نوین برای ایجاد سطوح براق که از نظر ظاهر کاملا شبیه آبکاری کروم میباشد، است و روی همه سطوح اهم از ف ، چوب، سرامیک، شیشه، پلاستیک و ... قابل اجراست. ما در این آموزش بصورت کاملا علمی ساختار، فرمولاسیون و نسبت های ساخت محلول های اکتیواتور، محلول a و محلول b و همچنین نحوه پاشش و آبکاری بدون نیاز به دستگاه خاصی را بصورت بسیار ساده آموزش خواهیم داد. این آمو ...دریافت فایلآموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم
570966

پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان با و پر سرعت . فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسانچکیده تحقیق :بسیاری از عملیات ی شیمی با مسئله تغییر غلظت در محلول ها و مخلوط ها سر و کار دارند که این تغییرات ا اماً توسط واکنش های شیمیایی صورت  نمی پذیرند. این عملیات بیشتر به جداسازی مخلوط ها  و به سازنده های آنها مربوط می شوند.عملیات جذب و دفع از جمله روشهای جداسازی مواد است که در صنایع مختلف کاربردی فراوان دارد بخصوص در صنعت پتروشیمی و پالایش همواره عملیات جذب و دفع نقشی تعیین کننده در فرآیند کلی واحد ایفا نموده و اهمیت آن بر ی پوشیده نیست.در این فرآیند  نیز سعی بر آن است تا عملیات جذب و دفع در مقیاس آزمایشگاهی انجام و پارامترهای مؤثر بر این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد. با پایان نامه فرآیند جذب و دفع گازها از محلول آب آمونیاک و تصفیه آبهای زائد در شرکت پتروشیمی اسان
847934

مقاله محلول

اختصاصی از یاری فایل مقاله محلول با و پر سرعت . فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 11 صفحه مقدمه:  محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند.محلولها را معمولا بر حسب ح فیزیکی آنها طبقه بندی می کنند: محلولهای گازی ، محلولهای مایع و محلولهای جامد.بعضی از آلیاژها محلولهای جامدند؛ سکه های نقره ای محلولهایی از مس و نقره اند و برنج محلولی جامد از روی در مس است.هر آلیاژی محلول جامد نیست، بعضی از آلیاژها مخلوطهایی ناهمگن اند.محلولهای مایع متداولترین محلولها هستند و بیشترین کاربرد را در بررسیهای شیمیایی دارند.هوا هم مثالی برای محلولهای گازی می باشد.ماهیت محلولها در یک محلول ، معمولا جزئی که از لحاظ کمیت بیشترین مقدار را دارد، حلال و سایر اجزا را مواد حل شده (حل شونده) می گوییم.اما گاهی آسانتر آن است که جزئی از محلول را با آنکه مقدارش کم است، حلال بنامیم و گاهی اصولا اطلاق نام حلال و حل شونده به اجزای یک محلول (مثلا محلولهای گازی) چندان اهمیتی ندارد.بعضی از مواد به هر نسبت در یکدیگر حل می شوند.امتزاج پذیری کامل از ویژگیهای اجزای تمام محلولهای گازی و بعضی از اجزای محلولهای مایع و جامد است.ولی غالبا، مقدار ماده ای که در حلال معینی حل می شود، محدود است.انحلال پذیری یک ماده در یک حلال مخصوص و در دمای معین، بیشترین مقداری از آن ماده است که در مقدار معینی از آن حلال حل می شود و یک سیستم پایدار به وجود می آورد.غلظت محلول برای یک محلول معین ، مقدار ماده حل شده در واحد حجم حلال یا در واحد حجم محلول را غلظت ماده حل شده می گوییم.مهمترین نوع غلظتها که در آزمایشگاه بکار می رود مولاریته و نرمالیته است.مولاریته عبارت است از تعداد مولهای یک ماده که در یک لیتر محلول وجود دارد.به همین دلیل آن را مول بر لیتر یا m/l می گیرند.نرمالیته یک محلول عبارتست از تعداد هم ارز گرمهای (اکی والان گرم های) ماده موجود در یک لیتر محلول.نرمالیته را با n نشان می دهند.انواع محلولها محلولهای رقیق محلولهایی که غلظت ماده حل شده آنها نسبتا کم است.محلولهای غلیظ محلولهایی که غلظت نسبتا زیاد دارند.محلول سیر شده اگر مقدار ماده حل شده در یک محلول برابر با انحلال پذیری آن در حلال باشد، آن محلول را محلول سیر شده می نامیم.اگر به مقداری از یک حلال مایع ، مقدار زیادی ماده حل شونده (بیشتر از مقدار انحلال پذیری آن) بیفزاییم، بین ماده حل شده و حل شونده باقیمانده تعادل برقرار می شود.ماده حل شونده باقیمانده ممکن است جامد ، مایع یا گاز باشد.در تعادل چنین سیستمی ، سرعت انحلال ماده حل شونده برابر با سرعت خارج شدن ماده حل شده از محلول است.بنابراین در ح تعادل ، غلظت ماده حل شده مقداری ثابت است.محلول سیر نشده غلظت ماده حل شده در یک محلول سیر نشده کمتر از غلظت آن در یک محلول سیر شده است.محلول فراسیرشده می توان از یک ماده حل شونده جامد ، محلول فراسیر شده تهیه کرد که در آن، غلظت ماده حل شده بیشتر از غلظت آن در محلول سیر شده است.این محلول ، ح ی نیم پایدار دارد و اگر مقدار بسیار کمی از ماده حل شونده خالص بدان افزوده شود، مقداری از ماده حل شده که بیش از مقدار لازم برای سیرشدن محلول در آن وجود دارد، رسوب می کند.خواص فیزیکی محلولها بعضی از خواص با مقاله محلول
389606

پاو وینت شیمی پایه سوم تجربی مبحث محلول اکترولیت و غیر الکترولیت و درصد تفکیک یونی - 6 اسلاید

اختصاصی از فایلکو پاو وینت شیمی پایه سوم تجربی مبحث محلول اکترولیت و غیر الکترولیت و درصد تفکیک یونی - 6 اسلاید با و پر سرعت .    محلول های غیر الکترولیت و غیر الکترولیت:مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت شیمی پایه سوم تجربی مبحث محلول اکترولیت و غیر الکترولیت و درصد تفکیک یونی - 6 اسلاید
76292

ویتامین ها

#ویتامین ها_کلیویتامین ها که دسته ای از مواد آلی هستند، جزء مواد مغذی ضروری می باشند و بر دو نوع تقسیم می شوند: ویتامین های محلول در چربی:ویتامین های a,d,e,k ویتامین های محلول در آب:ویتامین های گروه b و اسید آسکوربیک (ویتامین c)برگرفته شده از علم تغذیه دام ترجمه طاهری توکلی الموتیپ_ن: در مباحث بعدی هریک از ویتامین ها را به تفصیل توضیح خواهیم داد منبع: http://parsadan78. /
824942

تحقیق درمورد محلول سازی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد محلول سازی با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 محلول سازیمحلول سازی یکی از ابت ترین کارهای در ازمایشگاه است که لازمه هر کار ازمایشگاهی است به همین جهت در این جا روش های ساده ومختصری در مورد محلول سازی در ازمایشگاه برای شما جمع اوری کرده ام و امیدوارم که مورد استفاده قرار گیرد. محلول سازی از محلول های غلیظ ازمایشگاهمعمولا در ازمایشگاه محلول ها به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استانداردی وجود دارد و برای تهیه محلول های رقیق تر باید از ان ها استفاده کرد.برای این کار از روابط رقیق سازی استفاده می کنیم :   در رابطه بالا نیاز است که نرمالیته یا مولاریته محلول غلیظ موجود در ازمایشگاه را تعیین کنیم.برای تعیین نرمالیته از فرمول زیر استفاده می کنیم :    نرمالیته محلول غلیظ را بدست اوردیم. در رابطه اول فقط حجم محلول غلیظ ( v2 ) مجهول است که محاسبه می شود و فقط کافی است این مقدار (v1)را از محلول غلیظ برداشته و به حجم مورد نظر ( v2 ) برسانیم.برای تعیین نرمالیته و مولاریته محلول های ازمایشگاهی می توانید از ج زیر استفاده کنید. که در این صورت فقط به رابطه اول نیاز خواهید داشت.  مثال :100cc محلول اسید سولفوریک 2n تهیه کنید ؟اطلاعاتی نظیر دانسیته , درصد خلوص , جرم مولکولی و ... را می توانید از برچسب روی ظرف محلول بدست اورید. مقدار 5.43cc از محلول غلیظ اسید سولفوریک برداشته و به حجم 100cc برسانید. ( در بالون ژوژه 100cc ) تذکر : در مورد اسید های غلیظ و قوی مثل اسید سولفوریک همیشه اسید را به اب اضافه می کنیم. ( قبل از اضافه اسید مقداری  اب مقطر در بالون بریزید و سپس اسید را اضافه کنید. )  محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاهبرای محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه از رابطه زیر استفاده کنید :  فقط کافی است مقدار ماده جامد بدست امده را در مقداری اب مقطر حل کرده و به حجم مورد نظر برسانید. مثال : 50cc محلول یک نرمال یدید پتاسیم تهیه کنید؟(جرم مولکولی یدید پتاسیم : 166grگرم )   اگر دقیقا ۸.3gr از یدید پتاسیم را در 50cc اب مقطر حل کنیم محلول یک نرمال بدست خواهد امد.  تذکر : در مورد برخی مواد جامد که رطوبت جذب می کنند باید دقت شود که از فرمول نوشته شده بر روی برچسب ظرف ماده جرم مولکولی محاسبه شود . مثلا bacl2 . 2h2o به جرم مولکولی ان دو ملکول اب ( 36gr ) اضافه شده است که باید در محاسبات لحاظ شود.  تهیه چند محلول دیگر :100cc محلول استات سدیم 10% ( وزنی - حجمی ) تهیه کنید؟استات سدیم جامد است و در مورد جامدات فقط کافی است مقدار 10 گرم استات سرب را وزن کرده و به حجم 100cc برسانید.(واضح است که اگر 200ccمحلول بخواهیم باید 20gr گرم را در 200cc حل کنیم.)  محلول 2:1  ( دو به یک ) اتانول تهیه کنید؟یعنی به ازای یک سی سی اتانول دو سی سی اب مقطر اضافه کنید.  ۱۰۰cc محلول اسید کلریدریک %25 از اسید کلریدریک غیظ %37 بسازید.برای این کار طبق روش زیر محاسبه کنید و به اندازه مقدار بدست امده از محلول غلیظ برداشته و با اب مقطر به حجم مورد نظر برسانید. مقدار 67.5cc از اسید کلریدریک %37 برداشته و در یک بالون 100cc با اب مقطر به حجم برسانید با تحقیق درمورد محلول سازی
282696

توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای

اختصاصی از سورنا فایل توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای با و پر سرعت . pdf توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای   چکیده : با توجه به محدودیتهای آب و اهمیت حفاظت از آن، مدیریت کیفی منابع آب سطحی بویژه رودخانهها بدلیل قرار گرفتن در معرض مستقیم انواع آلایندهها از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. لذا این تحقیق به منظور تخمین دقیق کل مواد جامد محلول بالخلوچای بهعنوان یکی از مهمترین آلایندهها با استفاده از مدلهای نوین ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزی و برنامهریزی بیان ژن طی دوره آماری 1351-1388 انجام شد داده های کیفی شامل پارامترهای سدیم، کلسیم، منیزیم، سولفات، کلرید هیدروژن کربناتphدبی جریان وecدر مقیاس زمانی ماهانه جهت تخمین tds استفاده گردید. پس از است اج نتایج بهینه، بررسی و مقایسه مدلها، علاوه بر تأیید قابلیت و دقت بالای هر سه مدل، نشان داد که برنامه-ریزی بیان ژن بیشترین دقت را در تخمین کل مواد جامد محلول بالخلوچای داشته است (فایل  در ۸ صفحه با فرمت pdf قابل دریافت می باشد) با توسعه روشهای نوین در تخمین مواد جامد محلول بالخلوچای
393906

انهدام باند تولید و توزیع مواد روانگردان در پایتخت/ کشف 36 کیلو شیشه و 100 لیتر محلول شیشه

رئیس پلیس مبارزه با ناجا از انهدام باند تولید و توزیع مواد روانگردان در پایتخت و کشف 36 کیلو شیشه و 100 لیتر محلول شیشه در شب گذشته خبر داد.
17744

ح محلول و نامحلول (حالات فیزیکی)

اگر توی ترکیبتون ف های قلیایی /آمونیوم (+nh4) / نیترات (-no3) / کلرات (-clo3) بود بدون شک این ترکیب محلول است ..پس در محلول بودن اون ماده شک نکنید!!! 1- اگر در ترکیبتون cl / i / br بود , مکث کنید و در محلول بودن یا نبودن ترکیب مشکوک بشید!! حالا جمله ( سم جن ) رو با دیدن اون سه تا !! توی ذهنتون بیارید!! سه تا هستند و سم جن....کلمه (س ) رو حرف هم آوای سم جن بدونید یادتون میاد! خوب حالا این سم جن چیه؟!!! سم جن مخفف یون های ( +ag+ / hg22+ /cu+ / pb2 ) می باشد !! دقت کنید اگر در ترکیب همراه یون های (cl / i / br ) یون های « سم جن » یعنی ( ag+ / hg22+ /cu+ / pb2 ) اومده بود بدونید که نامحلول هستند ! ولی اگر « سم جن » نیومده بود ! صد در صد ترکیبتون محلوله!!! 2- اگر ترکیبتون دارای سولفات ( -so42) بود , مکث کنید و در محلول بودن یا نبودن ترکیب مشکوک بشید! حالا جمله « کاسب جن » رو یادتون بیارید!! این جمله نیز مخفف یون های ( ag+ / hg22+ / ba2+/ pb2+ /sr2+ /ca2+) است!! حالا اگر سولفات با این یون ها در ترکیب بود ترکیبمون نامحلول است! اگر این ها نبودند , صد در صد ترکیب سولفات محلول است!!! 3- اگر در ترکیبمون کربنات ( co32- ) یا فسفات ( po43- ) بود ترکیبمون نامحلول است !! فقط فقط اگر طبق « نکته اساسی و خیلی مهم »که اول صفحه گفتم ف قلیایی یا آمونیوم داشتیم ترکیب فسفات یا کربنات دارمون محلول حساب میشه !!!مثل k2co3 که با اینکه دارای کربنات است اما در کنارش آنیون ف قلیایی دارد ! پس محلول است!!!! اگر در ترکیبمون هیدرو ید ( oh- ) یا ا ید ( o2- ) بود ترکیبتون نامحلوله !! مگر توی ترکیبتون « باک قلیایی » داشته باشید!! حالا « باک قلیایی » چیه ؟؟!! « باک قلیایی » مخفف یون های ( ca2+ / sr2+ / ba2+ ) و کاتیون ف هایی قلیایی است, اگر در ترکیبتون « باک قلیایی » بود ,ترکیبتون محلول حساب میشه ! اگر « باک قلیایی » نداشتید , این ترکیب نامحلول است! نکته hg22+ / hg2+ طراح های زیرک از این تشابه به نحو احسن در دام گذاری استفاده می کنند!!! حواستون باشه که فقط hg22+ باعث نامحلول بودن ترکیبات دارای یون های (cl / i / br و سولفات ) می شود و این یون ها با hg2+ محلول هستند!! مثلا hgcl2 که دارای hg2+ است محلول است ولی ... hg2cl2 که دارای hg22+ است نامحلول است .... و همچنین فقط cu+ باعث نامحلول بودن سولفات می شود و سولفات های cu2+ دار محلول هستند...پس : cu2so4 که دارای cu+ است نامحلول است و ... cuso4 که دارای cu2+ است محلول است!!.... منبع: http://mychemcl . /
1245768

برگزاری سمینار سیستم مانیتورینگ گازهای محلول در روغن ترانسهای قدرت در شرکت برق منطقه ای سمنان

با حضور مدیران و کارشناسان معاونت های بهره برداری و طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان ، سمینار"سیستم مانیتورینگ گازهای محلول در روغن ترانسهای قدرت" در سالن جلسات معاونت بهره برداری این شرکت برگزار گردید
1080118

فرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396

فرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396فرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396فرمول جدید و ویژه سال 1396 جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان به همراه تجویز مناسب فرمول جدید و ویژه سال 1396 فرمول جدید و ویژه سال 1396 جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان به همراه تجویز مناسب  فرمول جدید 1396     ...دریافت فایلفرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396فرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396فرمول جدید محلول رویش موی نوروزیان در سال 1396و ارائه آموزش و معرفی فرمول جدید و ویژه سال 1396
1902708

میزان کود مصرفی در تار برای زعفران:

محلول پاشی مزارع زعفران با توجه به دوره رشد گیاه زعفران بنه دختری (پیاز دختری) در دی ماه ، بهمن و اسفند دوره رشدی خود را طی میکند. ضعیف شدن و از بین رفتن ریشه بنه مادری  و نداشتن ریشه در بنه دختری جهت جذب مواد مورد نیاز گیاه بر این میشود که گیاه زعفران عناصر مورد نیاز خود را از طریق برگ جذب کند .با محلول پاشی ۴ مرحله  کود سافرون مجیک saffron magic کود مخصوص محلول پاشی زعفران میشود این عناصر را تامین کرد.فواید محلول پاشی زعفران:۱-درشت شدن بنه دختری۲-افزایش تعداد گل وگل انگیزی بیشتر۳-افزایش مقاومت گیاه زعفران به تنش های محیطی (سرما زدگی) ،کم آبی و مقاومت در برابر کنه وقارچ۴-تحریک رشد رویشی و افزایش رشد برگ زعفران۵-درشت شدن و افزایش قد کلاله ها ۶-افزایش رنگ دهی ،عطر و طعم زعفران کشاورز عزیز با انجام ۴ مرحله محلول پاشی میتوانید افزایش عملکرد کمی و کیفی را در مزارع خود داشته باشید.بهترین زمان محلول پاشی زعفران از دی ماه تا اوا اسفند می باشد که به فاصله هر 20 روز تکرار میشود.جهت ید کودهای محلول پاشی سافرون مجیک با شماره زیر تماس حاصل نمایید:  [email protected]   09156034345جهت ید موارد زیر را به شماره یا آیدی زیر ارسال کنید *‎فرم درخواست ید کود زعفران*  نام و نام خانوادگی: ............................ شماره تلفن همراه آدرس محل س ت: ...........................      کد پستی......................  تعداد درخواستی  کود سافرون پاور و سافرون مجیک   سایر موارد در صورت وم: ..................   09156034345   [email protected]  سافرون مجیک محلول پاشی دی بهمن اسفند هر بسته مناسب برای ۵ هزار متر مربع (قیمت ۷۵ هزار تومان)به عنوان مثال برای یک مزرعه با سطح زیر کشت یک تار برایر۴ مرحله محلول پاشی نیاز به ۸ عدد سافرون مجیک دارد.     *ارسال به سراسر کشور با اتوبوس ، باربری و تیپا درشت شدن بنه دختر = گل آوری بیشتر~درآمد بیشتر$ گل و گیاه بیدل ، عرضه پیاز زعفران ، کود مخصوص زعفران ،نهال زرشک ، نهال عناب
2419278

خواص پیه انار

همه قسمت های انار برای استعمال موضعی قابل استفاده استمی توان پس از مصرف دانه های انار، هرچه باقی ماند، شامل پوست سفت بیرونی، ها و پیه وسط دانه ها را در سایه خشک کرد و در کیسه پارچه ای در یخچال نگهداری کرد که داروی قابض بسیار خوبی برای استفاده موضعی است.مبتلایان به بواسیر، شقاق، افرادی که فشار بیش از حد یبوست و زایمان را تحمل کرده اند یا ترشحات زیاد نه دارند می توانند پوست و پیه انار را بجوشانند و صاف کرده و در محلول آن بنشینند. همچنین استفاده از این محلول به صورت دهان شویه می تواند برای انی که دچار زخم و هاب لثه و آفت ناشی از گرمی می شوند مفید است.
106906

مخلوط ها

مخلوط ها و محلول ها وقتی دو یا چند ماده مختلف را با یکدیگر به طوری قاطی کنند که ما بتوانیم آن ها را از هم جدا کنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ کند، مخلوط تشکیل شده است. در مخلوط ممکن است مواد مخلوط شونده هم جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یکی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمک و آب که مخلوط آب نمک درست می کنند. ما نیز در کلاس با مواد مایع و جامد گوناگونی که به کلاس آورده بودیم آزمایش های مختلفی انجام دادیم تا با انواع مخلوط ها و سپس محلول آشنا شویم. هوای اطراف ما که گازی شکل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراکی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند. در یک مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می کند. مخلوط های یکنواخت (محلول): وقتی یک حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می رند و مخلوط یکنواخت درست می کنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم. ماده حل شونده و ماده حلال: اگر یک قاشق شکر را در آب بریزید و هم بزنید، شکر در آب حل می شود. در این محلول به شکر ماده حل شونده و به آب ماده حل کننده یا حلال می گویند. محلول شکر در آب یک محلول جامد در مایع و محلول الکل در آب محلول مایع در مایع است. در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود. مواظب خوبی هایتان باشیدمنبع: http://nkazar. /
883548

مقاله ساخت محلول ها

اختصاصی از فایلکو مقاله ساخت محلول ها با و پر سرعت . ساخت محلولها :1- محلولهای بافری:محلول بافر a :این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm 50 ، 8/5=ph می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mm200 به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. ph این محلول با استفاده از محلول hcl ، 37% تا 8/5= ph پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر a حاصل شد.2-1- محلول بافر b:این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm50 ، 8/6ph= می باشد که همانند محلول بافر a تهیه شد با این تفاوت که کاهش ph محلول تا 8/6=ph  صورت گرفت.3-1- محلول بافر c:این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mm10،8/6= ph است که از محلول استوک آن با غلظت mm 100به طریقه زیر تهیه گردید:مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس ph محلول توسط محلول hcl، 37% تا 8/6= ph پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد.2- محلولهای االکتروفورز:1-2- محلول بافر تانک یا الکترود:این محلول شامل تریس بازی با غلظت m025/0 و گلایسین با غلظت m192/0 ، با 3/8= ph در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد:مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید.2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی):این محلول با غلظت m5/0 تریس بازی ، 8/6 = ph به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول hcl37%، ph  آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد.3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی):این محلول با غلظت m5/1 تریس بازی ، 8/8 = ph به طریقة زیر تهیه شد:مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به ح محلول درآورده شد و توسط محلول hcl37% ph آن تا  8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به  ml 100 رسانده شد.4-2- محلول بافر نمونه (× 5):حجم ml15 محلول بافر تریس بازی با غلظت 1m، 8/6= ph (g81/1 تریس بازی در ml15 آب مقطر) تهیه شد. به این محلول ml25گلیسرول ، و ml10 آب مقطر افزوده گردید و بخوبی مخلوط شد. به محلول حاصل چند بلور رنگ برموفنل بلو اضافه شد تا محلول به رنگ آبی تیره درآمد.5-2- محلول آکریل آمید – بیس آکریل آمید:پودر آکریل آمید و بیس آکریل آمید سمی بوده و باید از استنشاق آنها جلوگیری کرد. جهت تهیه محلول استوک 8/30% از آن با استفاده از دستکش و ماسک ، در زیر هود شیمیایی ، مقدار g30 پودر آکریل آمید و g8/0 پودر بیس آکریل آمید وزن شد و در یک بشر تا حجم ml100 آب مقطر مخلوط گردید. برای حل شدن بهتر مواد فوق در آب مقطر ، بشر در آب گرم قرار داده شد و به کمک همزن مغناطیسی به مدت 30 دقیقه مخلوط شد. سپس محلول بدست آمده توسط کاغذ صافی شد و در ظرف تیره رنگی در یخچال نگهداری گردید. محلول فوق خطرناک و نورو تو یک می باشد و در طی کار آبا آن باید از دستکش استفاده کرد.6-2- محلول آمونیوم پرسولفات (aps):جهت تهیة محلول 10 درصد aps، مقدار g1/0 پودر آمونیوم پرسولفات وزن شده و در 1ml آب مقطر حل گردید. این محلول بهتر است تازه تهیه شده و در یخچال نگهداری شود.3- محلولهای رنگامیزی ژل پلی آکریل آمید:1-3- محلول رنگامیزی کوماسی بلو g-250:حجم ml50 محلول رنگامیزی با مخلوط اجزاء زیر تهیه گردید:ml15 متانل و ml10 اسید استیک گلاسیال با ml25آب مقطر مخلوط شد. به محلول حاصل مقدار g2/0-1/0 رنگ کوماسی بلو g-250 اضافه گردید تا محلول آبی تیره رنگی بدست آمد. این محلول بعنوان محلول ثبوت پروتئینها نیز عمل می کند.1-1-3- محلول رنگبر:برای زدودن رنگ از ژل ، به حجم بیشتری محلول رنگبر نسبت به محلول رنگامیزی نیاز است . حجم ml100از این محلول برای رنگبری یک ژل کوچک با ضخامت mm75/0 کافی می باشد. برای تهیة آن ml30 متانل و ml20 اسید استیک با ml50 آب مقطر مخلوط شد و در ظرف درب بسته ای نگهداری گردید.  54 صفحه فایل word با مقاله ساخت محلول ها
490994

چگونه کاغذ دیواری را از دیوار جدا کنیم؟

با توجه به اینکه جدا کاغذ دیواری همیشه کاری دشوار به نظر میرسد، تصمیم گرفتیم راه حل های آسان جهت انجام آن را در این مقاله ارائه کنیم. آسان ترین و مناسب ترین راهی که تا کنون صورت گرفته است استفاده از مواد شیمیایی است که این مخلوط شیمیایی به روی کاغذ دیواری اسپری میشود و به جدا شدن راحت تر کاغذ دیواری کمک می کند.اینکه از چه مواد و شیوه ای برای کندن کاغذ دیواری استفاده کنید بستگی به نوع کاغذ دیواری شما دارد. بعضی کاغذ دیواری ها بدون استفاده از مواد خاص به راحتی از دیوار کنده میشوند، در صورتیکه برخی دیگر به محلولهای مخصوص کندن کاغذ نیازمندند. استفاده از بخار شوی آنطور که به نظر می آید مناسب نیست. چرا که ممکن است باعث سوختگی پوست دست شود. به همین دلیل استفاده از بخارشوی فقط به افرادی که تجربه آن را دارند توصیه می شود.به جای بخارشوی محلول شیمیایی پیشنهاد شده است که با آب ترکیب می گردد. این محلول ماده چسبنده پشت کاغذ دیواری را حل میکند، و کار را جهت کندن کاغذ دیواری آسان می کند. قبل از شروع، لوازم مورد نیاز را آماده کنید و آماده سازی های اساسی را انجام دهید. لوازمی که نیاز دارید شامل یک یا دو کارد پهن، یک نرده بان، ابزار اندازه گیری و یک آبپاش کشاورزی است.شما به یک صفحه ی پلاستیکی و یا پارچه  کهنه و خشک جهت پوشاندن فرش ها و موکت ها و کف نیاز خواهید داشت. کف زمین را بپوشانید و حالا محلول را با آب گرم مخلوط کنید. از محلول دی آی اف که در فروشگاههای مکمل های خانگی موجود است استفاده کنید.در گام بعدی، یک قسمت کوچک از دیوار را امتحان کنید، حدود 50 در 50 سانتیمتر. با قرار دادن مواد بر روی لبه های کاغذ شما باید جدا کاغذ دیواری را از راست به چپ و از بالا به پایین انجام دهید. اگر کاغذ دیواری به راحتی پایین نیامد، محلول را روی آن کاملا اسپری کنید و اجازه دهید که محلول جذب کاغذ شود. ممکن است نیاز باشد تا این کار را چند بار تکرار کنید.

محلول سوسپانسیون فرقش با محلول کلوئیدی