محلول سوسپانسیون فرقش با محلول کلوئیدی


119171

سوسپانسیون

تعریفی از محلولهای کلوئیدی محلولهای کلوئیدی را محلولهای چسب مانند نیز می وند. پراکند ذرات آنها به صورت پراکند یونی و مولکولی نیست، بلکه به صورت مجموعه های مولکولی به نام "میسل" می باشند که به راحتی از حلال قابل تشخیص هستند، مانند ذرات گچ یا قطرات روغن زیتون در آب ، بطوری که محلولهای غیر حقیقی یا همان محلولهای کلوئیدی مخلوط یکنواخت نیستند. تفاوت محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون با محلولهای حقیقی در محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود. ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست (عبور نور بدون انتشار صورت می رد) و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند. یعنی از غشای نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. تفاوت محلولهای کلوئیدی و محلولهای سوسپانسیون گفتیم که ماهیت محلولهای کلوئیدی و محلول سوسپانسیون یکی است و در اصل سوسپانسیون ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آید. تنها تفاوت در اندازه ذرات است. اندازه ذرات محلولهای سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی و اندازه محلولهای کلوئیدی بزرگتر از محلول حقیقی است. در محلولهای کلوئیدی واحدهای جسم محلول خود به خود ذراتی حجیم می باشند و یا اینکه از چندین مولکول بزرگ مجتمع شده بدست آمده است.نشاسته به وزن مولکولی تقریبی 32000 از نوع اول و گوگرد از نوع دوم است.این ذرات که امکان دارد از چندین هزار مولکول تشکیل شده باشد، به قدری ریز است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و در نتیجه چنین محلولی در صورت ظاهر به محلول حقیقی شباهت پیدا می کند. لیکن اگر ذرات به بزر 6-10 میلیمتر ، به بزر 3-10 میلیمتر برسد، با میکروسکوپ قابل رویت می گردد و در نتیجه نام محلول کلوئیدی به محلول سوسپانسیون تبدیل می شود و لذا ح کلوئیدی را می توان ح واسطه بین محلول واقعی و محلول سوسپانسیون دانست. تفاوت محلول امولسیون و محلول کلوئیدی امولسیون ، کلوئیدی است که در آن ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است. مانند تعلیق روغن در آب . در حالیکه سوسپانسیون ذرات معلق جامد در مایع است. تبدیل کلوئیدی و سوسپانسیون به ه به هم چسبیدن ذرات کلوئید و سوسپانسیون یا معلق را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
52977

سوسپانسیون

تعریفی از محلولهای کلوئیدی محلولهای کلوئیدی را محلولهای چسب مانند نیز می گیوند. پراکندگی ذرات آنها به صورت پراکندگی یونی و مولکولی نیست، بلکه به صورت مجموعه های مولکولی به نام "میسل" می باشند که به راحتی از حلال قابل تشخیص هستند، مانند ذرات گچ یا قطرات روغن زیتون در آب ، بطوری که محلولهای غیر حقیقی یا همان محلولهای کلوئیدی مخلوط یکنواخت نیستند. تفاوت محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون با محلولهای حقیقی در محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود. ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست (عبور نور بدون انتشار صورت می گیرد) و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند. یعنی از غشای نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. تفاوت محلولهای کلوئیدی و محلولهای سوسپانسیون گفتیم که ماهیت محلولهای کلوئیدی و محلول سوسپانسیون یکی است و در اصل سوسپانسیون ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آید. تنها تفاوت در اندازه ذرات است. اندازه ذرات محلولهای سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی و اندازه محلولهای کلوئیدی بزرگتر از محلول حقیقی است. در محلولهای کلوئیدی واحدهای جسم محلول خود به خود ذراتی حجیم می باشند و یا اینکه از چندین مولکول بزرگ مجتمع شده بدست آمده است.نشاسته به وزن مولکولی تقریبی 32000 از نوع اول و گوگرد از نوع دوم است.این ذرات که امکان دارد از چندین هزار مولکول تشکیل شده باشد، به قدری ریز است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود و در نتیجه چنین محلولی در صورت ظاهر به محلول حقیقی شباهت پیدا می کند. لیکن اگر ذرات به بزرگی 6-10 میلیمتر ، به بزرگی 3-10 میلیمتر برسد، با میکروسکوپ قابل رویت می گردد و در نتیجه نام محلول کلوئیدی به محلول سوسپانسیون تبدیل می شود و لذا ح کلوئیدی را می توان ح واسطه بین محلول واقعی و محلول سوسپانسیون دانست. تفاوت محلول امولسیون و محلول کلوئیدی امولسیون ، کلوئیدی است که در آن ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است. مانند تعلیق روغن در آب . در حالیکه سوسپانسیون ذرات معلق جامد در مایع است. تبدیل کلوئیدی و سوسپانسیون به ه به هم چسبیدن ذرات کلوئید و سوسپانسیون یا معلق را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
463554

محلول ها

پروژه درمورد محلول ها فهرست مطالبمحلول ها 1حلال 4شیمی محلولها 4غلظت محلول 5انواع محلولها 6محلول سیر نشده 6محلول فراسیرشده 6خواص فیزیکی محلولها 7کاهش فشار بخار 7افزایش نقطه جوش 8کاهش نقطه انجماد 8فشار اسمزی 8قابلیت انحلال مواد 9فرایند انحلال 9اثر دما بر انحلال پذیری 10اثر فشار بر انحلال پذیری 11تعادلهای انحلال 12تعادل مایع - مایع (حل شدن برم در آب) 12تعادل جامد - مایع (حل شدن نمک طعام در آب) 12تعادل گاز- مایع (حل شدن گاز co2 در آب) 13نحوه انحلال مواد 13چگونگی انحلال مواد 13انحلال ید در کربن تتراکلرید 14انحلال متیل الکل 14نخستین قاعده انحلال پذیری 14مایعات قطبی 15چگونگی انحلال یک بلور یونی در آب 15محلول اشباع و فوق اشباع 15محلول 15ماهیت محلولها 16غلظت 16محلول اشباع یا سیر شده 17تعادل پویا 17محلول فوق اشباع یا ابر سیرشده 18محلول کلوئیدی 18نقش حلال در تشکیل کلوئید 18ماهیت محلولهای کلوئیدی 19تهیه محلولهای کلوئیدی 19طریقه تفرق و پرآکندگی 19طریقه تراکم 20خواص کلوئیدها 20ناهمگنی 20فشار اسمزی 21قابلیت صاف شدن 21پدیده تیندال 21رنگ 21حرکت براونی 21کاتافوریزیس 22الکترواسموز 22رسوب شدن و انعقاد 22حمایت 22محلول امولسیون 23تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون 23تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی 23نمونه ای از یک امولسیون حیاتی 23تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل 23محلول سوسپانسیون 24تعریفی از محلولهای کلوئیدی 24تفاوت محلولهای کلوئیدی و سوسپانسیون با محلولهای حقیقی 24تفاوت محلولهای کلوئیدی و محلولهای سوسپانسیون 24تفاوت محلول امولسیون و محلول کلوئیدی 25تبدیل کلوئیدی و سوسپانسیون به ه 25فشار اسمزی 25اسمز مع 27تشابه اسمز و نفوذ 27نقش فرایند اسمز در پدیده های طبیعی 27هیدراتاسیون 28کیفیت اتصال مولکولهای اضافی آب 28آبپوشی ترکیبات کووالانسی 29آنتالپی آبپوشیده یا هیدراتاسیون 29یونهای آبپوشیده و محلول نمکها 30   [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
119172

امولسیون

امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب. تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور سوسپانسیون) ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آیند. تنها تفاوت اساسی که می توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از محلولهای حقیقی است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود میلیمتر است. تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می رد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از غشاء نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. نمونه ای از یک امولسیون حیاتی مانند انحلال ، ح کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر حالات ماده هم می تواند دو به دو چنین ح ی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه کف ، ح کلوئیدی حباب هوا در مایع است و مه و ابر ، تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می باشد که همان امولسیون است. تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل همانطور که گفته شد، به پخش و پراکند مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می کنند: سیستم آب در روغن و سیستم روغن در آب. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
52978

امولسیون

امولسیون کلوئیدی است که در آن ، ذرات معلق یک مایع در مایع دیگر است، مانند تعلیق روغن در آب. تفاوت بین محلول کلوئیدی و محلول امولسیون همان گونه که در تعریف ذکر شده ، امولسیون (و همینطور سوسپانسیون) ، زیر مجموعه ای از محلول کلوئیدی به حساب می آیند. تنها تفاوت اساسی که می توان قائل شد، در اندازه ذرات محلول امولسیون و محلول کلوئیدی است. بطوری که اندازه ذرات محلول سوسپانسیون و امولسیون بزرگتر از محلول کلوئیدی است و محلول کلوئیدی نیز دارای ذرات بزرگتر از محلولهای حقیقی است. اندازه ذرات محلول امولسیون در حدود میلیمتر است، در حالی که اندازه ذرات محلول کلوئیدی در حدود میلیمتر است. تفاوت محلول امولسیون با محلول حقیقی در محلولهای کلوئیدی و امولسیون (و سوسپانسیون) ، مسیر نور مشخص است و نور در آن منع و پراکنده می شود، ولی در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست. یعنی عبور نور بدون انتشار صورت می گیرد و ذرات کلوئیدی برخلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارند، یعنی از غشاء نیم تراوا عبور نمی کنند. بنابراین از روش دیالیز برای جدا اجسام این دو دسته استفاده می کنند. نمونه ای از یک امولسیون حیاتی مانند انحلال ، ح کلوئیدی منحصر به دو فاز جامد و مایع نیست، بلکه سایر حالات ماده هم می تواند دو به دو چنین ح ی را بوجود آورد که هر کدام به اسمی بین عامه مشهور شده است. چنانکه کف ، ح کلوئیدی حباب هوا در مایع است و مه و ابر ، تفوق مایع در گاز است و شیر معمولی ، مخلوط دو مایع می باشد که همان امولسیون است. تفاوت بین امولسیون ، ه شدن و ژل همانطور که گفته شد، به پخش و پراکندگی مایع در مایع دیگر ، امولسیون گفته می شود که بطور کلی آنها را به دو دسته متمایز تقسیم می کنند: سیستم آب در روغن و سیستم روغن در آب. اما ممکن است که فاز و محیط پخش ، یک جامد ، و ذرات پخش شونده ، یک مایع باشد. در این صورت یک ژل بدست می آید که مانند کلوئیدها و امولسیون سیلان ندارد. به عبارت دیگر ، به هم چسبیدن ذرات کلوئید را به یکدیگر و ته نشین شدن آنها را به صورت ذرات بزرگتر ، ه شدن می گویند و اگر به صورت توده نیمه جامد تبدیل شوند، آن را ژله شدن می نامند.منبع: http://snezameslami. /
1901122

فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول

    فرمول محلول پلی سیترا و محلول پلی سیترا کا و محلول ژولی و محلول شول
1270782

ویدیو: بحران جوش شیرین در

شاید تعجب کنید اما محلول جوش شیرین استفاده بیمارستانی بسیاری دارد؛ از جمله در جراحی قلب باز، شیمی درمانی و پادزهر سم های مختلف. حالا یکی از دو تامین کننده این محلول در دچار مشکل شده است و بیمارستان ها با کمبود شدید محلول جوش شیرین مواجه هستند.
1425990

محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی

شستشوی صورت بخصوص با مواد طبیعی و مرغوب احساس خوبی به شما دست می دهد بخصوص اگر به هنگام صبح با یک محلول شستشوی صورت باشد که احساس تمیزی و سرزندگی دست می دهد. محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی این محلول شستشوی صورت پوست را تمیز و پاک می کند، به خصوص اگر پوست شما دارای مشکلاتی نیز باشد. […] نوشته محلول شستشوی صورت آلوئه ورا خانگی اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
482640

ساخت باتری با هوا و دی ا ید کربن

دانشمندان یک باتری سلولی شناوری ارزان تولید کرده اند که بیشتر از محلول های آب حاوی دی ا یدکربن محلول یا هوای عادی محلول استفاده می کند. از آنجایی که مایعات حاوی غلظت های متفاوت دی ا یدکربن هستند، سطوح ph متفاوتی هم دارند و این عدم تعادل باعث تولید برق می شود.
2209319

عوارض و فواید مصرف ویتامین e

ویتامین ها بر اساس حلالیت آن ها در آب و یا در چربی به دو گروه تقسیم می شوند، ویتامین های محلول در چربی و ویتامین های محلول در آب. ویتامین e. یکی از ویتامین های محلول در چربی است. این ویتامین همچون ویتامین c خاصیت آنتی ا یدانی دارد و اثر شیمیایی م بی که به بافت های بدن لطمه می زند را از بین می برد.
390172

پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید

اختصاصی از حامی فایل پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید با و پر سرعت .    تجربه نشان می داد که برای یک محلول شامل حلال و یک حل شونده ی غیرفرار نقطه ی جوش، نقطه ی انجماد و فشاربخار برای حلال در ح محلول و خالص تفاوت می کند. این خواص که به تعداد ذره های حل شونده ی غیرفرار موجو در محلول رقیق (نه به نوع و خواص شیمیایی ذره ها) بستگی دارند، خواص کولیگاتیو نامیده می شودمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت شیمی سوم تجربی فصل سوم مبحث خواص کولیگاتیو محلول ها و کلویید و سوسپانسیون و صابون - 22 اسلاید
274450

ساخت محلولها

ساخت محلولها بخشی از متن: 1-1- محلول بافر a : این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm 50 ، 8/5=ph می باشد که از محلول استوک آن ، با غلظت mm200 به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g22/24 تریس بازی وزن شد و با ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. ph این محلول با استفاده از محلول hcl ، 37% تا 8/5= ph پائین آورده شد. سپس حجم نهایی توسط آب مقطر به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 4 بار رقیق شد تا محلول بافر a حاصل شد. 2-1- محلول بافر b: این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mm50 ، 8/6ph= می باشد که همانند محلول بافر a تهیه شد با این تفاوت که کاهش ph محلول تا 8/6=ph صورت گرفت. 3-1- محلول بافر c: این محلول ، بافر فسفات سدیم با غلظت mm10،8/6= ph است که از محلول استوک آن با غلظت mm 100به طریقه زیر تهیه گردید: مقدار g81/35 نمک فسفات دی سدیک و g6/15 نمک فسفات مونوسدیک به همراه ml800 آب مقطر در یک بشر یک لیتری مخلوط شد. سپس ph محلول توسط محلول hcl، 37% تا 8/6= ph پائین آورده شد و با آب مقطر حجم نهایی محلول به یک لیتر رسانده شد. محلول استوک بدست آمده ، 10 بار رقیق شد تا محلول بافر c بدست آمد. 2- محلولهای االکتروفورز: 1-2- محلول بافر تانک یا الکترود: این محلول شامل تریس بازی با غلظت m025/0 و گلایسین با غلظت m192/0 ، با 3/8= ph در آزمایشات الکتروفورز بکار گرفته شد. این محلول به حجم یک لیتر به صورت زیر تهیه شد: مقدار g03/3 تریس بازی و g4/14 گلایسین وزن شده و در یک بشر یک لیتری تا حجم یک لیتر ، آب مقطر به آنها اضافه گردید. 2-2-محلول بافر ژل متراکم کننده (ژل فوقانی): این محلول با غلظت m5/0 تریس بازی ، 8/6 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 1/6 تریس بازی به همراه ml70 آب مقطر در یک بشر مخلوط شد و با کمک محلول hcl37%، ph آن تا 8/6 کاسته گردید. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml100 رسانده شد. 3-2- محلول بافر ژل جدا کننده (ژل تحتانی): این محلول با غلظت m5/1 تریس بازی ، 8/8 = ph به طریقة زیر تهیه شد: مقدار g 2/18 تریس بازی در ml70آب مقطر به ح محلول درآورده شد و توسط محلول hcl37% ph آن تا 8/8 کاهش پیدا کرد. سپس حجم نهایی محلول با آب مقطر به ml 100 رسانده شد. ید فایل[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
466840

فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه

اختصاصی از یاری فایل فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه با و پر سرعت . این محلول برای پاک انواع لکه ها از روی فرش و مبلمان و البسه کاربرد دارد. لکه هایی که با شستشوی معمول گاک نمی شوند را می توان با این محلول زدود  این محلول را میتوان به صورت اسپری یا به صورت پد آغشته  استفاده نمود فرمت فایل پی دی اف شامل یک صفحه با فرمول تولید محلول لکه بر مخصوص فرش و مبل و البسه
349663

فرمول تهیه محلول پاک کننده کپک از سطوح

اختصاصی از فایلکو فرمول تهیه محلول پاک کننده کپک از سطوح با و پر سرعت . فرمول تهیه محلول پاک کننده کپک از سطوح  شوینده های معمول کپک روی سطوح را از بین نمی برند و اگر ظاهر سطح هم تمیز شود هاگ دوباره فعال شده و کپک رشد می کند  برای ازبین بردن و ریشه کن کپک از روی سطح از محلول پاک کننده کپک باید استفاده نمود فرمت فایل پی دی اف و تعداد یک صفحه با فرمول تهیه محلول پاک کننده کپک از سطوح
853407

محلول انرژی پلاس در سه روز اول برای جوجه ها

چرا باید سه روز اول ورود جوجه از محلول انرژی پلاس استفاده کرد؟ در چند روز اول زندگی کیسه ی زرده جوجه باید هضم و جذب بدن شود تا زمینه برای عفونت محیا نشود. جوجه برای هضم کیسه ی زرده نیاز به انرژی دارد. تا چند سال پیش که محلول انرژی پلاس یا محصولات مشابه که انرژی قابل دسترس می باشد در دسترس نبود از اب و شکر استفاده می شد که به دلیل اینکه بدن جوجه انزیم های کافی برای هضم شکر را ندارد، جوجه دچار اسهال می شد. پس بهترین راه برای کمک به جوجه و استارت خوبی زدن استفاده از محلول انرژی پلاس می باشد. همچنین از این محلول در شرایط استرس مانند جابه جایی برای مرغ ها نیز می توان استفاده کرد.
960534

مقاله محلول بافر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله محلول بافر با و پر سرعت . مقاله محلول بافر 5 ص فرمت word  با مقاله محلول بافر
1523744

محلول اسیدی پاک کننده بتن

از محلول اسیدی پاک کننده بتن جهت پاک بتن خشک شده و به جا مانده بر قالبها، ابزار آلات و تجهیزات بتن ریزی یا زنگ ز از آنها استفاده می شود. موارد کاربرد محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت شستشوی ماشین آلات آغشته به بتن خشک شده نظیر قالبهای بتنی، می ر و ... 2)  استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت پاک سازی ابزار آلات از قبیل: هم زن، کاردک و ... از بتن مانده بر آنها 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از تجهیزات، ماشین آلات و ابزار بتن ریزی مزایای محلول اسیدی پاک کننده بتن 1)  سازگاری محلول اسیدی پاک کننده بتن با ف ات و نداشتن اثر خورندگی به آنها (به جز قلع و آلومینیم و گالوانیزه) 2)  واکنش سریع محلول اسیدی پاک کننده بتن و ورقه لایه بتن خشک شده به ابزار 3)  محلول اسیدی پاک کننده بتن مناسب جهت زنگ ز از ابزار، تجهیزات و ماشین آلات بتن ریزی مشخصات فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن رنگ محلول اسیدی پاک کننده بتن سبز می باشد . ح فیزیکی محلول اسیدی پاک کننده بتن، مایع می باشد . وزن مخصوص محلول اسیدی پاک کننده بتن 1.08gr/cm3     در دمای 20ºc می باشد . روش مصرف محلول اسیدی پاک کننده بتن نسبت به شرایط محیط و میزان آلودگی متفاوت است اما معمولاً محلول اسیدی پاک کننده بتن را می توان به نسبت 1 به 1 تا 1 به 4 با آب رقیق نموده و سپس بسته به نوع استفاده مصرف نمود. توصیه های فنی محلول اسیدی پاک کننده بتن استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قالبها از بتن خشک شده: ابتدا سطح زیر کار را مرطوب نموده سپس با استفاده از یک اسفنج یا ابزار مشابه؛ سطح مورد نظر را به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته و پس از جذب شدن تمیز نمایید . برای اثر بخشی بیشتر محلول اسیدی پاک کننده بتن از برس سیمی نیز می توانید استفاده نمایید . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات بزرگ تجهیزات بتن ریزی؛ برای موارد بزرگ یا آلودگی های زیاد می توان قطعات را به طور کامل به محلول اسیدی پاک کننده بتن آغشته نمود و پس از گذشت چند ساعت (20-12 ساعت) با یک برس نرم، آلودگی ها را جدا نمود و یا در مواردی می توان طی چند مرحله پاک ساز ی را صورت داد . استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن برای پاک سازی قطعات و ابزار آلات کوچک: در این ح میتوان قطعات را در محلول اسیدی پاک کننده بتن رقیق شده رها نمود و پس از خارج نمودن از محلول با برس نرم و آب تمیز شستشو نمایید. در تمامی روشهای استفاده از محلول اسیدی پاک کننده بتن در فوق پس از اتمام اسید شویی قطعات باید به صورت کامل با آب فراوان شستشو گردد. پس از اتمام اسید شویی وکار با محلول اسیدی پاک کننده بتن ابزار مورد  استفاده را با آب فراوان شستشو دهید . محلول اسیدی پاک کننده بتن یک عامل اسیدی است، در صورت تماس با پوست یا چشم بلافاصله محل تماس را با آب و صابون شسته و سریعاً به مراجعه نمایید. شرایط نگهداری محلول اسیدی پاک کننده بتن محلول اسیدی پاک کننده بتن به مدت ی ال پس از تولید محفوظ از هوا و یخ زدگی قابل نگهداری می باشد .
317895

فرمول تهیه محلول فراری دهنده پشه

اختصاصی از هایدی فرمول تهیه محلول فراری دهنده پشه با و پر سرعت . این محلول به صورت مایع بوده و طرز استفاده آن بدین شکل است که مقداری از آنرا در طرف آب ریخته و به ملایمت حرارت میدهیم بوی مطبوع این ماده در فضا پیچیده و پشه ها را فراری میدهد با فرمول تهیه محلول فراری دهنده پشه
464063

فینستراید

با عرض سلام ، آقای سوالی داشتم آیا به جای مصرف خوراکی قرص فیناستراید راهی وجود دارد که بصورت محلول از آن استفاده کرد ؟ و استفاده از قرص فیناسترایدبرای ساخت محلول مانعی دارد؟ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، با سلام بسیارى محلولهاى موجود در بازار بطور موضعى این خاصیت را دارند که اثر انتى اندروژن بطور موضعى داشته باشند ونیازى نیست قرص را بصورت محلول در اورید
194860

انواع ضد عفونی کننده ها

golestanpelaky:انواع ضد عفونی کننده ها 1-بهاکتومین:10% امولسیون محلول جهت .. دادن یا محلول پاشی در .. ضدکنه. 2-محلول مک سیرو ؛ دیازینون 600 امولسیون ، مبارزه با انگلهای خارجی . 3-سپرستپیک ؛ محلول ضدعفونی و ضد قارچ ،ضد قارچ آسپرژیلوس. 4-جرمی سایدپی ،؛ غیر سمی ،معطر ،ضدعفونی کننده قوی برای کلیه سطوح . 5-محلول کلوگزیلنول 5%؛ضد عفونی کننده گازی در ایران ، قارچ ، ویروس و باکتری کش. 6-فرمال .. ؛به صورت پودری ،اولین ضد عفونی در ایران به صورت گازی در ایران . 7-آجر دودزای پیرافرم؛ضد عفونی گازی برای مرغداری ،جایگزینی قدرتمند برای پر منگنات -فرمالین https://telegram.me/malinia2016منبع: http://golestanpelaky. .. /
145085

آزمایش گل کلم

آزمایش گل کلم سلام :( این توضیحات مربوط به تهیه کننده آزمایش بالا می باشد ) اول اینکه از خود آب کلم استفاده کنید یعنی غلیظ باشه. تو ریختن محلولها با ph متفاوت و چگالی متفاوت بایستی از کناره لوله استفاده بشه تا کل محلول رو تحت تاثیر قرار نده. دوما سعی کنید قطره چکان رو آروم وارد محلول ید. هر چقدر قطره ها کوچک باشه بهتر نتیجه میده. اصلا نذارید محلول متلاطم بشه. آمونیاک، جوش شیرین، هیدرو ید سدیم، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و سرکه محلولهای مورد استفاده هستند. در ضمن پس از گذشت چند ساعت ph هر محلول بالا باشه محلول رو تحت تاثیر قرار میده و رنگ رو به همان سمت سوق خواهد داد.منبع: http://chemical-db. /
1409941

سفید شدن یک سیاه پوست با صابون

می گوید در ابتدا می خواستم رنگ پوستم را تلطیف و سیاهی آن را کمرنگ تر کنم و حتی خودم محلول های شیمیایی خاصی را ابداع کرده ام. فرانک وایت ادعا می کند که محلول های او کاملا بی خطر هستند.
41978

آزمایش گل کلم

آزمایش گل کلم سلام :( این توضیحات مربوط به تهیه کننده آزمایش بالا می باشد ) اول اینکه از خود آب کلم استفاده کنید یعنی غلیظ باشه. تو ریختن محلولها با ph متفاوت و چگالی متفاوت بایستی از کناره لوله استفاده بشه تا کل محلول رو تحت تاثیر قرار نده. دوما سعی کنید قطره چکان رو آروم وارد محلول ید. هر چقدر قطره ها کوچک باشه بهتر نتیجه میده. اصلا نذارید محلول متلاطم بشه. آمونیاک، جوش شیرین، هیدرو ید سدیم، اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و سرکه محلولهای مورد استفاده هستند. در ضمن پس از گذشت چند ساعت ph هر محلول بالا باشه محلول رو تحت تاثیر قرار میده و رنگ رو به همان سمت سوق خواهد داد.منبع: http://chemical-db. /
1727139

ضدعفونی کننده دست؛ مفید یا مضر؟

ضد عفونی کننده دست نوعی محلول مایع است که برای کاهش حضور عوامل عفونت زا روی دست استفاده می شود. این محلول ها که اکثرا از پایه الکل ساخته می شوند با نابود غشای سلولی باکتری ها و پوشینه ویروس ها آن ها را نابود می کنند. اما میزان تاثیرگذاری این محلول ها چقدر است؟ و آیا استفاده مداوم از آن ها در حفاظت ما در برابر عوامل بیماری زا موثر خواهد بود؟ یا اینکه این محصولات بر خلاف وعده وسوسه انگیزی که دارند در واقع برای سلامت ما مضر نیز هستند و تا جای ممکن باید از آن ها اجتناب کرد؟در این ویدیو با جزئیات بیشتری در مورد این محلول های ضدعفونی کننده آشنا شوید و تاثیرات استفاده از آن را در مقایسه با شست شو با آب و صابون معمولی ببینید.
2169753

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولیگزارش آزمایشگاه با موضوع بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در قالب فایل word و در حجم 12 صفحه. در این جزوه انواع بافرها و محلول‌های موردنیاز در آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی و نیز تکنیک های پایه ی مولکولی برای تولید پروتئین های نوترکیب ... 
1425102

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

محلول پاشی زعفران:گیاهان همانطوریکه از راه ریشه املاح و مواد غذایی را جذب می کنند، از راه برگ و سایر اندام های فعال مثل ساقه ،قابلیت جذب مواد غذایی را از طریق کوتیکول دارند. با توجه به سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه، کوددهی به روش محلول به خصوص برای تأمین ریز مغذی ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی است؛البته در این روش ،غلظت عناصر غذایی پاشیده شده روی برگ نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد.به طور کلی نکاتی که در جذب مواد غذایی از طریق برگ مؤثر هستند عبارتند از :1- غلظت مواد غذائی؛ هر ماده در غلظت خاصی بهتر جذب گیاه می شود.2- نوع ترکیبات پاشیده شده و اثر متقابل آن ها بر یکدیگر.3 -پی اچ محلول؛ ph 4 - دمای هوا در روز؛ دمای بالاتر از 32 درجۀ سانتی گراد برای محلول پاشی مناسب نیست.5- میزان نور؛ بعضی مواد غذایی در تاریکی جذب نمی شوند.6- در هوای گرم و همچنین رطوبت پایین ، تأثیر محلول پاشی کاهش پیدا می کند.7- نوع برگ؛ جذب مواد غذایی در برگ های پهن و پرزدار بیشتر است.
357417

فرمول تهیه محلول الکلی یا ژل ضد عفونی کننده دست

اختصاصی از هایدی فرمول تهیه محلول الکلی یا ژل ضد عفونی کننده دست با و پر سرعت . این محلول برای ضد عفونی دست ها و پیشگیری از شیوع آنفلوانزا کاربرد دارد و میتواند به صورت اسپری یا ژل دست شویه استفاده گردد فرمت فایل پی دی اف شامل یک صفحه با فرمول تهیه محلول الکلی یا ژل ضد عفونی کننده دست
1547962

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1595875

نکات مهم هنگام محلول پاشی زعفران:

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
715878

جزوه آموزشی محلول سازی

اختصاصی از اینو دیدی جزوه آموزشی محلول سازی با و پر سرعت . این فایل حاوی جزوه آموزشی محلول سازی می باشد که به صورت فرمت pdf در 3 فایل در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرستدید کلی در مورد محلول هامحلول سازی در آزمایشگاه شیمیمحلول سازی تصویر محیط برنامه با جزوه آموزشی محلول سازی
394703

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول گزارش کار آزمایشگاه شیمی فرمت: word قایل ویرایشقسمتی از متن :عنوان آزمایش : جامدnacl با 0/ 1 m محلول 100ml 1- ساخت مایع hcl با1 m محلول 100ml2- ساخت مایع nh3 با1 m محلول100ml3- ساخت هدف آزمایش : هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1/0 مولار از lnac جامد است.هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از hcl مایع است. هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از 3 nh مایع است
356852

فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت

اختصاصی از نیک فایل فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت با و پر سرعت . این محلول برای رفع رسوبات ناشی از سختی آب و همچنین رسوبات آلی در سیستم های بویلر و سیستم های کولینگ تاور  استینلس استیل کاربرد داشته و رسوب هارا از بین می برد فرمت فایل پی دیف و تعداد یک صفحه با فرمول تهیه محلول شوینده بویلر یا آنتی اسکالانت
651501

محلول سازی نمونه جامد

اختصاصی از نیک فایل محلول سازی نمونه جامد با و پر سرعت . محلول سازی نمونه جامد 4 صفحه  pdf با محلول سازی نمونه جامد
1948196

محلول های شوینده موتور خودرو؛ خوب یا بد؟

اگر میخواهید درباره محلول های شوینده موتور خودرو بیشتر بدانید, خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می…
1934893

سی دی پاک کن-!!؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- اگر سی دی  شما زیاد اب نباش ی خوب نمیکند- با محلول پاک کن عینک-که بدون الکل اسن به اصطلاح –نان الکل است ونمیخواهد که محلول خاص سی دی  شصد وپنچ هزارتومانی ب ید وخوب جواب میدهد-
1067098

یک فروند هواپیمای محلول پاش کشاورزی در پیرانشهر زمین گیر شد

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی گفت: ساعت ٦:٤٥ امروز یک فروند هواپیمای محلول پاش کشاورزی در حال برخاستن از فرودگاه اضطراری این شهرستان دچار سانحه شد.
712869

جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی

اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی با و پر سرعت . این فایل حاوی جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی می باشد که به صورت فرمت pdf در 12 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرستمحلول سازیتعیین غلظت یک محلول ساخته شدهتهیه محلول 1% نرمال edtaاستاندارد اسید کلریدریکاستاندارد اسید کلریدریک یک نرمالاستاندارد نیترات نقره تصویر محیط برنامه با جزوه آموزشی محلول سازی در آزمایشگاه شیمی
304705

فایل گزارش کار محلول سازی

گزارش کار محلول سازی گزارش کار محلول سازی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 7
629841

فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم

فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کرومپوشش های نوین فوق براق یا فانتا کروم، روشی نوین برای ایجاد سطوح براق که از نظر ظاهر کاملا شبیه آبکاری کروم میباشد، است و روی همه سطوح اهم از ف ، چوب، سرامیک، شیشه، پلاستیک و ... قابل اجراست. ما در این آموزش بصورت کاملا علمی ساختار، فرمولاسیون و نسبت های ساخت محلول های اکتیواتور، محلول a و محلول b و همچنین نحوه پاشش و آبکاری بدون نیاز به دستگاه خاصی را بصورت بسیار ساده آموزش خواهیم داد. دریافت فایل فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم فایل آموزش آبکاری و ساخت محلول فانتا کروم
1547960

محلول پاشی زعفران برای افزایش گل درسال بعد

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1595874

محلول پاشی زعفران برای افزایش گل درسال بعد

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
620187

جزوه آموزشی ترمودینامیک محلول ها

اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی ترمودینامیک محلول ها با و پر سرعت . این فایل حاوی جزوه آموزشی ترمودینامیک محلول ها می باشد که به صورت فرمت pdf در 25 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    فهرستمحلولهای غیر ایده آلکاربرد رابطه گیبس دوهمرابطه بین قانون هنری و قانون رائولتمحلولهای با قاعدهتوابع اضافی تصویر محیط برنامه با جزوه آموزشی ترمودینامیک محلول ها
960034

تحقیق محلول بافر

اختصاصی از ژیکو تحقیق محلول بافر با و پر سرعت . تحقیق محلول بافر 6 ص فرمت word                دید کلی گاهی لازم است محلولی را که دارای ph معین است، تهیه و ذخیره کنیم. نگهداری چنین محلولی حتی مشکل تر از تهیه آن است. چنانچه این محلول در معرض هوا قرار گیرد، دی ا ید کربن (یک ایندرید اسید) جذب می کند و اسیدی تر می شود. چنانچه محلول در ظرف شیشه ای ذخیره شود، ناخالصیهای قلیایی که در اثر خیسیدن شیشه شسته می شود، ممکن است ph را تغییر دهد. در محلولهای بافر تامپون) ، ph در رقمی تا حدودی ثابت ، حتی وقتی مقادیر کم اسید یا باز به آنها اضافه می شود، محفوظ می ماند. با تحقیق محلول بافر
300493

دلایل واردات محلول های تزریقی/تولید سرم صرفاً در هم آمیختن آب و نمک نیست

مدیرکل نظارت بر دارو و سازمان غذا و دارو گفت: تولید محلول های تزریقی حجیم یا همان سرم، صرفاً در هم آمیختن آب و نمک نیست.
98346

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اند نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
570132

گزارش کار محلول سازی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کار محلول سازی گزارش کار محلول سازی  فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 7           بخشی از متن: عنوان : محلول سازی هدف آزمایش :  تهیه ی محلول با غلظت مشخص توسط نمونه ی جامد و مایع مقدمه و تئوری : محلول ؟ محلول ها، مخلوط های همگن اند. محلول ها را اغلب بر اساس ح فیزیکی آنها طبقه بندی می کنند ؛ محلول های جامد، گازی، و مایع حلال ؟ معمولاً جزئی از یک محلول را که از لحاظ مقدار بیش از اجزای دیگر است را حلال می نامند. البته کاربرد این واژه اختیاری است و دقت چندانی ندارد. گاهی آسانتر است که جزئی از محلول را با آنکه مقدارش کم است حلال بنامیم. در توصیف محلول های گازی کاربرد واژه های حلال و حل شونده اهمیت چندانی ندارد. ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1645813

آغاز زمان محلول پاشی بردوفی در شهرستان درمیان

مدیر جهاد کشاورزی درمیان از آغاز زمان محلول پاشی بردوفی جهت مبارزه با بیماری های باکتریایی در درمیان خبر داد.
233219

شناساگر فنول فتالئین در محلول های اسیدی و بازی

فیزتک برای انجام این آزمایش کمی سدیم هیدرو ید را در 100 سی سی آب و کمی سیتریک اسید را در 10 سی سی آب به صورت محلول در آوردیم و چند قطره فنول فتالئینلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p |
847950

مقاله کلوئید.doc

اختصاصی از یاری فایل مقاله کلوئید.doc با و پر سرعت . فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش )  قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 7 صفحه محلول کلوئید >گراهام <اجسام قابل حل را بر حسب عبور و نفوذ آنها از غشاء حیوانی و یا نباتی به دو دسته تقسیم کرد: یکی بلورها یا بلورنماها و دیگری کلوئیدها یا چسب نماها.کلوئیدها مانند نشاسته ، چسب و یک نوع رسوبی از گوگرد که بی شکل و آمورف می باشد، دی از غشاء متخلخل عبور می کند.از زمان گراهام به بعد تعاریف عوض شد و امروزه معتقدند که عبور ذرات کلوئیدی به علت بزرگی آنهاست. نقش حلال در تشکیل کلوئید اجسام متبلور پس از انحلال در آب به مولکولهای ریز و کوچک و یا به یونها ش ته می شوند و عبور آنها از منافذ غشا به سهولت انجام می گیرد.امکان دارد که یک ماده در مجاورت حلالی به ابعادی برسد که از غشا عبور نکند، ولی نمی توان حلال را عامل قطعی دانست، زیرا دلیلی هم در دست نیست که نتوان مواد دیگر را به صورت ذرات کلوئیدی در آورد.یک مثال موضوع را روشن می سازد.طلا ، نقره و مس در آب حل نمی شوند، ولی می توان دو قلمه آنها را در درون آب نزدیک به هم قرار داده و بین دو انتهای آنها جرقه الکتریکی عبور داد و محلول کلوئیدی آنها را بدست آورد.برع ، نمک طعام معمولی که در آب به خوبی حل می شود، در بنزن ، محلول کلوئیدی می دهد.صابون در آب ، ح کلوئیدی و در الکل ح کریستالوئیدی نشان می دهد.از این بیان نتیجه می گیریم که ح کلوئیدی هم مانند سه ح ماده (جامد ، مایع و گاز) باید منظور گردد.ماهیت محلولهای کلوئیدی در محلولهای واقعی ، ذرات جسم محلول به صورت مولکول و یا یون بوده و محیط همگن و یکنواختی بوجود می آورند، یعنی جسم محلول و حلال ، یک فاز تشکل می دهند.در محلولهای کلوئیدی ، واحدهای جسم محلول خودبه خود ذراتی حجیم می باشند و یا اینکه از چندین مولکول بزگ مجتمع شده بدست آمده اند.نشاسته به وزن مولکولی تقریبی 32000 از نوع اول و گوگرد از نوع دوم است.این ذرات که امکان دارد از چندین هزار مولکول تشکیل شده باشند، بقدری ریز هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و در نتیجه چنین محلولی در صورت ظاهر به محلول حقیقی شباهت پیدا می کند.لیکن اگر ذرات به بزرگی میلیمتر به بزرگی میلیمتر برسند، با میکروسکوپ قابل روئیت می گردند و در نتیجه نام محلول کلوئید به محلول تعلیقی یا suspension تبدیل می شود و لذا ح کلوئیدی را می توان ح واسطه بین محلول واقعی و تعلیقی دانست.برای پی بردن به ماهیت محلول کلوئیدی از اولترامیکروسکوپ که « زیگموندی » اختراع کرده است، استفاده می شود.تهیه محلولهای کلوئیدی عملا تمام مواد را می توان به صورت محلول کلوئیدی در آورد.با این تفاوت که بعضی به آسانی و به مجرد مجاورت با حلال و برخی دیگر با اشکال و اخذ تد ر مناسب به محلول کلوئیدی تبدیل می شوند.طرق متداول را می توان به دو راه کلی زیر تقسیم کرد: طریقه تفرق و پرآکندگی تفرق مکانیکی: چنانچه از اسم آن پی برده می شود، در تفرق مکانیکی از آلات مکانیکی مانند هاون ، آسیاب و دکنندگان الکتریکی استفاده می شود تا ذره درشت به ریز تبدیل گردد. تفرق الکتریکی: در تفرق الکتریکی ، ف ات را به محلول کلوئیدی در می آورند. پپتیزاسیون (pepti ion): در این عمل ، ذرات منعقد شده و بسته شده ، بوسیله عاملی از هم باز می شوند و به محلول کلوئیدی بر م با مقاله کلوئید.doc
32892

پاراستامول

این ماده پودر بلوری بی رنگ و بی بو با مزه اندکی تلخ می باشد. در الکل به خوبی حل می شود اما در آب به مقدار کم محلول می باشد. اسامی دیگر پاراستامول عبارتند از پارااستامینوفنول و n-استیل-p-آمینوفنول. این ماده یکی از حد واسط های مهم در تولید مواد دارویی نظیر آمودیاکین که داروی ضد مالاریاست، می باشد. از مصارف دیگر آن می توان به رنگ های آزو، مواد شیمیایی عکاسی، پایدار کننده هیدروژن پر ا ید، تب بر، کاهش سر درد، درد های عضلانی و دیگر دردهای عمومی بدن اشاره کرد. برای تولید این ماده در یک کارگاه تولیدی کوچک، به عنوان نمونه می توان 275 کیلوگرم فنول با خلوص بالا را با محلول سود در رآکتور نیتراسیون خنثی نمود. سپس به آن 225 کیلوگرم سدیم نیتریت اضافه کرده دما را در صفر درجه سانتیگراد ثابت نگه داشت. به مخلوط فوق اسید سولفریک اضافه نموده آن را 24 ساعت در حال هم زدن نگه می دارند. برای خنثی اسید اضافه در پایان این مدت از آمونیوم کربنات استفاده می شود. با استفاده از مقادیر مواد اولیه بالا حدود 150 تا 180 کیلوگرم نیتروزوفنول تولید می شود که با استفاده از خلاء از مخلوط جدا می گردد. در مرحله بعد نیتروزوفنول در الکل حل می شود. برای جلوگیری از احیای بیشتر به این محلول اندگی نفتا اضافه می کنند. محلول الکلی در حال هم زدن شدید با محلول آبی سدیم سولفید دارای آمونیوم کربنات مخلوط می شود. بر اثر واکنش بین دو محلول، سدیم تیوسولفات به صورت رسوب از محلول جدا می شود و محلول پارا آمینوفنول برای استفاده های بعدی تغلیظ می گردد. محلول تغلیظ شده پاراآمینوفنول با 225 کیلوگرم استیک انیدرید در دمای 90 تا 110 درجه سانتیگراد استیله می گردد. در پایان واکنش با افزایش دما تا 150 درجه سانتیگراد استیک اسید باقی ماده را برای استفاده های بعدی تقطیر می نمایند. در نهایت محلول را خنک می کنند و بلور های پاراستامول را با جدا می نمایند. برای خالص سازی، پاراستامول حاصل را شسته و در اتانول حل می کنند و با زغال فعال ناخالصی های آن را حذف می نمایند. پاراستامول خالص شده از محلول الکلی ریکریستالیزه شده و بسته بندی می گردد.منبع: http://kagagroupllc. /
777184

محلول استامینوفن تزریقی برای نخستین بار روانه بازار کشور شد

مشهد- ایرنا- تولید انبوه و صنعتی محلول استامینوفن تزریقی عصر شنبه طی مراسمی در شرکت داروسازی ثامن آغاز و این دارو برای نخستین بار روانه بازار کشور شد.
1711212

آموزش ساخت یخ داغ باجزئیات

بهترین چیزی که پیدا استات سدیم ماده شیمیایی شگفت آوری است که شما می توانید آن را با استفاده از جوش شیرین و سرکه تهیه نمایید. شما می توانید یک محلول استات سدیم زیر نقطه ذوب خنک کنید و سپس باعث تبدیل مایع به کریستال شوید. تبلور فرآیند گرمازا است، بنابراین سبب می شود یخ گرم باشد. انجماد آن چنان به سرعت اتفاق می افتد که شما می توانید مجسمه ای را با روان ساختن یخ داغ بسازید. مواد مورد نیاز: ۱- یک لیتر سرکه روشن(هرچه خالص ترو صاف تر بهتر) ۲- چهار قاشق غذاخوری جوش شیرین روش کار ۱- در یک ماه تابه یا بشر بزگ سرکه را با جوش شیرین مخلوط کنید. جوش شیرین و سرکه به شکل استات سدیم و گاز دی ا ید کربن واکنش می دهند. اگر شما جوش شیرین و سرکه را به آرامی اضافه نکنید، اساسا کوه آتشفشانی از سرکه و جوش شیرین از ظرف شما سرریز خواهد شد. ۲- محلول را برای غلیظ بجوشانید. شما هنگامی می توانید محلول را از روی حرارت بردارید که ۱۵۰ – ۱۰۰ میلی لیتر باقی مانده باشد. اما ساده ترین راه برای گرفتن نتیجه خوب این است که به سادگی محلول را بجوشانید تا زمانی که یک پوسته کریستالی یا کریستالی بر روی سطح ایجاد شود. مدت زمان تخمین زده برای این کار حدود یک ساعت است. ۳- محلول را از روی حرارت بردارید و آن را برای جلوگیری از تبخیر پوشش دهید. می توانید محلول را در یک ظرف دیگری بریزید و آن را با د وشی پلاستیکی پوشش دهید. شما نباید هیچ کریستالی در محلول خود داشته باشید. اگر شما در محلول خود کریستال دارید به آن مقدار کمی آب یا سرکه اضافه نمایید( به اندازه کافی برای حل کریستال ها ). ۴- ظرف حاوی استات سدیم پوشش دار را در یخچال برای خنک شدن قراردهید. محلول استات سدیم در یخچال یک مایع فوق العاده سرد است. آن استات سدیمی است به شکل مایع، که در زیر نقطه ذوب معمولی است. شما می توانید بلور سازی را با افزودن کریستال های کوچک استات سدیم یا با لمس سطح محلول استات سدیم با یک قاشق یا انگشت شوع کنید. بلورسازی یک فرآیند حرارت زا است. برای نشان دادن بلورسازی و آزاد سازی گرما شما می توانید: ۱- یک کریستال را به ظرف محتوی محلول استات سدیم سردشده بیاندازید. محلول استات سدیم در عرض چند ثانیه متبلور می شود. کریستال همانند یک سایت هسته ای برای رشد بلور سریع عمل می کند. ۲- محلول را در یک ظرف کم عمق بریزید. اگر یخ داغ خود به خود شروع به بلورسازی نمی کند، شما می توانید آن را با یک بلور استات سدیم لمس کنید . بلورسازی از جایی که محلول را در آن ریخته اید شروع به پیشرفت می کند. شما می توانید برج هایی از استات سدیم را بسازید.
554029

رویش مو با محلول حامد نوروریان

اختصاصی از یاری فایل رویش مو با محلول حامد نوروریان با و پر سرعت . محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان از شما عزیزان خواهشمندیم بعد از دریافت این بروشور آموزشی و اتمام مرحله اول درمان و برای سفارش و تهیه دارو از مرحله دوم به بعد لطفا از طریق تماس تلفنی و یا ارسال اس ام اس {پیامک} اقدام کنید و از حضور در داروخانه به دلیل ازدحام و بی نظمی اجتناب کنید. قطعا علت اتخاذ این تصمیم و رعایت آن موجب سهولت خدمت رسانی به شما عزیزان می شود.  تلفن های تماس ۰۹۱۲۵۲۵۲۹۲۴- ۵۵۷۰۰۷۷۵   با رویش مو با محلول حامد نوروریان
1679746

تجهیز مخازن محلول نمک شهرداری تبریز برای روزهای برفی

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز از تجهیز مخازن یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتری محلول نمک در شهرداری های مناطق دهگانه با هدف آمادگی برای روزهای برفی خبر داد.
554642

رویش مو با محلول حامد نوروریان

اختصاصی از ژیکو رویش مو با محلول حامد نوروریان با و پر سرعت . محلول رویش مو و توقف کامل ریزش موی نوروزیان از شما عزیزان خواهشمندیم بعد از دریافت این بروشور آموزشی و اتمام مرحله اول درمان و برای سفارش و تهیه دارو از مرحله دوم به بعد لطفا از طریق تماس تلفنی و یا ارسال اس ام اس {پیامک} اقدام کنید و از حضور در داروخانه به دلیل ازدحام و بی نظمی اجتناب کنید. قطعا علت اتخاذ این تصمیم و رعایت آن موجب سهولت خدمت رسانی به شما عزیزان می شود.  تلفن های تماس ۰۹۱۲۵۲۵۲۹۲۴- ۵۵۷۰۰۷۷۵   با رویش مو با محلول حامد نوروریان
134663

علایم شقاق

استفاده از موادی که حجم مدفوع را زیاد می کنند و باعث نرم شدن مدفوع می شوند : با رعایت رژیم غذایی حاوی مواد غذایی فیبردار مانند کلم ، کاهو ، خیار، سیب همراه پوست آن ، میوه جات ، خاکشیر محلول در آب، اسفرزه محلول در آب ، انجیر خشک که آب انداخته شده است و یا دارو هایی مثل پسیلیوم ، شربت لاکتولوز یا شربت منیزیم می توان به این هدف دست یافت.منبع: http://sytedarman. /
107810

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
1613641

محلول گیاهی ضد موخوره

محلول گیاهی ضد موخوره درمان موخوره (ش تگى و خشکى موها) اجزاى محلول گیاهی ضد موخوره : سرکه (۱۰ واحد) مر مکى (۵/ ۳ واحد) طرز تهیه محلول گیاهی ضد موخوره: مرّ مکى را پودر کرده در سرکه حل کنند و در ظرف شیشه‏اى نگه دارند. موخورهزمان و مقدار مصرف‏ محلول گیاهی ضد موخوره: هفته‏اى ۳ بار، مایع را با برس به موها خصوصا قسمت‏هایى که دچار عارضه هستند- بمالند. پس از آغشته شدن کامل موها به دارو، بگذارند تا مایع خشک شود. پس از آن، موها را با آب و بدون شامپو یا صابون بشویند. تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی www.boalii.ir منبع : ناظم، اسماعیل، گزیده داروهاى مجرب پزشکى ایرانى، ۱جلد، نشر آبژ – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۹ ه.ش. استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت
9178

علوم تجربی

1) مخلوط همگن و مخلوط نا همگن را توضیح دهید.و برای هر کدام مثالی بزنید؟ 2) محلول یکنواخت را توضیح دهید؟ 3) دو ماده اصلی در محلول چیست؟ 4) برای مخلوط جامد در گاز یک مثال بزنید و راه جدا انرا بنویسید؟ 5) سه نوع از انواع انرژی را با ذکر مثال نام ببرید؟ منبع: http://maryamkashani. /
2062714

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی

جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمی دسته بندی شیمی فرمت فایل pdf حجم فایل 316 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7218 تمام فایل ها محلول سازی تهیه محلول از محلول تجارتی تهیه محلول از جامد تجارتیتعیین غلظت یک محلول ساخته شدهتبدیل غلظت هاغلظت تهیه محلول 01/0نرمال edta استاندارد اسید کلریدریکاستاندارد اسید کلریدریک یک نرمال استاندارد نیتراتنقرهو تمی عناصر بر اساس کربن 12وزن ملکولی مواددانسیته آب در 15تا 30درجه سانتیگراد جزوه محلول سازی در آزمایشگاه شیمیمحلول سازیتهیه محلول از محلول تجارتیتهیه محلول از جامد تجارتیتعیین غلظت یک محلول ساخته شدهتبدیل غلظت هاغلظتتهیه محلول 010نرمال edtaاستاندارد اسید کلریدریکاستاندارد اسید کلریدریک یک نرمالاستاندارد نیتراتنقرهو تمی عناصر بر اساس کربن 12وزن ملکولی مواددانسیته آب در 15تا 30درجه    در صورتی که در روند و ید مشکلی داشتید  از طریق پیامک یا تلگرام یا تماس با شماره 09214087336 در ارتباط باشید

محلول سوسپانسیون فرقش با محلول کلوئیدی