ندارم


1200018

تاب دل تنگ ندارم

برگرد که من تاب دل تنگ ندارمبا حرف بیا حوصله ی جنگ ندارمخیلی به سکوت دل خود کرده ام عادتاعصاب سه تار و دف و آهنگ ندارمدرد است که جای هوس بوسه ی داغتبر روی لبم جز رژ پر رنگ ندارمدرگیر توام منزجر از فلسفه و درکبگذار بگویند که فرهنگ ندارماز خانه ی تو فاصله یک متر زیاد استخب حق بده من طاقت فرسنگ ندارمباید تو بیایی و بمانی که نمیرمبرع تو من جای دلم سنگ ندارم#مریم_صفری
946374

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارماز درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم آنکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و از درد تو من تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
2343610

غیر خودم با ی قرار ندارم

خشک و زمستانی ام، بهار ندارمباخته ام، برگی اعتبار ندارمریشه که جز خاک بر سرم نتوان ریختشاخه که جز برف کوله بار ندارمملعبه ی دست ک ن جنونمیک گل ام که خار ندارمیک قدمی غزال زخمی ام اماپای عبور و دل شکار ندارمدیر رسیدم سر قرار، مهم نیستغیر خودم با ی قرار ندارم شاهم، شاهی که مات قلعه ی دوری ستشاه پیاده که یک سوار ندارممثل همیشه تو را ندارم و از توبیشتر از این هم انتظار ندارممحمدحسین ملکیان
772462

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که شدم پی ات روانهتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی
772350

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که چنین ز غم چنانمتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی
958126

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در دل مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
947568

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
157772

دل آرام!

چون کشتیِ طوفان زده آرام ندارم... (صائب تبریزی)عُمراً صنما بی تو من آرام ندارمجز عشق رخ تو، هوسِ خام ندارمای مونس سیَه! گوشی هُشمند!مثل تو خوش اندام، دلآرام ندارمبا بودن تو، وقت ندارم که بخوابمان زه ی صبحانه، غم شام ندارممن غیر تکان دادن این شست، نصیبیاز پرورش و ورزش اندام ندارمبس پیر شدم پای پریز ای صنم، اماتا پیش منی، حسرت ایام ندارمدر نزد برند و مدل اسمی تو، منجز کاربری خون به جگر نام ندارم جز لایک به روی تو زدن، همت این کهاقدام مفیدی دهم انجام، ندارمحتی اگرت ول م، طاقت ماندن-بیش از دو دقیقه- توی ندارم* خب از تو چه پنهان... غم عشق تو بهانه ستچون بی تو «اینستا» و «تلگرام» ندارم! ب مدل بهترکی دست یکی بودمن تابِ عقب ماندن از اقوام ندارمقیمت چه مهم است؟ که این وادی عشق استمن؟ مشکلی از کیسه ی بابام ندارم...* پولی نشود جور، همین عشق تو کافی ستفعلاً صنما بی تو من آرام ندارم... یونس سند منبع: http://marde-dard. /
44940

منظر پندار

عید آمد و از غصه تو عید ندارم جز تو به جهان خانه برانداز ندارمجان بر لبم امد چو نیازم بشنیدیجان کندم و مردم چو یدار ندارمبر بی ی من چو بخندیدی و رفتیمنگر که دگر یوسف بازار ندارمای سرو سهی قامت من بخت به کامتمن غیر قدت منظر پندار ندارمیعقوب صفت ذبح ن چو دلم رادنیا که دگر هیچ چو عقبی ندارمبر بی ی من نگر و دست دعا ارمن طاقت صبر لب دلدار ندارممنبع: http://zahidel. /
2304908

وقتی برای حوصله نیست!

نفیسه مجیدی زاده: حوصله ندارم کلاس تابستانی بروم، کتاب زبانم را باز کنم یا حتی اصلاً کتاب بخوانم! حوصله ندارم در بعضی جمع ها و مهمانی ها باشم. حوصله ی ورزش ندارم. حوصله ندارم...
233022

برگ بیستم

چند روز پیش مقداری پارچه نمدی و چشم عروسک یدم بشینم عروسک نمدی درست کنم اممممممممممممما سیستم گشادی نمیزاره !!!!لباسهام کثیف توی سبد بهم دهن کجی می کنن ، حوصله ندارم بریزم تو ماشین شسته شن !!!!! خونه احتیاج به جارو تی کشیدن داره حوصله انجامش رو ندارم !!!!!باید برم حوصله ندارم !!!!لباس بافتمو نصفه نیمه رها حوصله ندارم تمومش کنم .در کل حوصله هیچ چیز و هیچ رو ندارم .حتی حوصله وبلاگ نوشتن رو
2225678

داغون م

اکانت تلگرام و واتس آپ مو دیلیت ! حوصله ندارم بی خیال! هیچ کار مثبت ندارم انجام بدم هیچ هدفی ندارم برای انجام فقط لحظات مو تلف می کنم 
1483102

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
2419251

خواب در چشم ترم می شکند ...

شاعر میگه دل شده کاسه خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون ، خبر نداره که چش و چال شده کاسه خون .۳ صبح شد و خواااااب ندارم که ندارم که ندارم . فردا هم ی وار کار دارم و اولیش ۸ صبحه که باید اووون سر تهران باشم .خداروشکر !
974694

زندگی چیست؟

حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوب... حس خوب... 4/2/96 حس خوبی دارم. 5/2/96
2302396

ی را دوست ندارم

ی را دوست ندارم ی نیز مرا با ی کاری ندارم ی نیز با من نقش مرده را بازی می کنم در سایه روشن این کافه و چهره ام تاریک است در لیوان آب...
1330882

(بدون عنوان)

قالبم رو خیلی دوس ندارم...ولی اب شده بود قبلی....مجبورم فعلن... حوصله هیچ کاری رو ندارم....حتی کد زدن که همیشه بهم انرژی میده....هیچی.....انگیزه برای هیچ کاری ندارم....هیچ چیزی خوشحالم نمی کنه..... هر چی می نویسم پاک می کنم......ننویسم بهتره....    
493518

حوصله خواندن ندارم

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم. این دلتنگی با اینها رفع نمیشود... خدایا دلم او را میخواهد.. ♡♡
1369044

دل

دل آن است که پیوسته بسوزدآتش بگیراند وُ شعله ور شوداگر به قلب و جان آتشی نمی دهدپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارماگر که شاد نمی گردد و نمی خندداگر ضربان اش را ی نمی داند وتپش اش را نمی شنودپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمبه وقت ضرورت اگر برای وطنمثل فولاد سپر نکند وبر خاک وطن اش بوسه نزندپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمآن دل به چه کارم آیداگر رویا و آرزویی ندارد ؟اگر نمی تواند دوست داشته باشدپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمبختیار وهاب زاده مترجم : مجتبی نهانی
1767568

بی دل ز ال

  سه دی 1396 دگر با تو سرو کاری ندارم زقوم وخویش اسراری ندارم میان تو ومن راز ی نمانده زخیر و آماری ندارم مگر دارو ودرمان را بهانه ست دگر پابسته بیماری ندارم سواری ازمیان مرکب دل ازین بازیچه تیماری ندارم بنای رنج با من می نهادی نشان ازیارواغیاری ندارم گذشته سال  وماهی ازپی هم کنون یارگرفتاری ندارم غم دوران زپا افکنده ام کرد دراین گردونه غمخواری ندارم قرارم برده ودل کرده غارت دوصد افسوس که دلداری ندارم   سه آذر96 خدایا این دلم سوزی ندارد زتو شمع دل افروزی ندارد بسوزان وتمام خا ترش کن که از عشق تو اندوزی ندارد خداوندا بفرما استجابت دعایم که شب ازروزی ندارد به گرد هم نشینان شب تار هوای نفس مرموزی ندارد هوای سرد وشب بیدارو ویران هرآن خانه که دریوزی ندارد کنون زیروزبرشد زندگانی امید عمر بهروزی ندارد دوباره زیستن بار گرانی ست ولی آش دهن سوزی ندارد خدا تقدیر کرد این جامه برتن ازین به دوختن ودوزی ندارد خودت گفتی که ز ال سماوی بجز من عاقب آموزی ندارد 
335896

note

اصلا گروه خونی من با خیلی چیزها جور در نمی آید و خیلی چیز ها را که به معده ام نمی سازد،برایم قدغن کرده است،موارد زیر جزو همین قدغن هاست که من نیازی ندارم.من نیازی به دیدن یک نامحرم ندارم.من نیازی به دیدن ناز ها و عشوه گری های یک زن ندارم.من میخواهم که همیشه هوشیار و آگاه باشم،و حتی لحظه ای هم از خود بیخود نشوم؛پس هرگز نخواهم خورد.من نیازی به دیدن بی غیرتی های یک نر ندارم.18/07/9400:42
496506

کاسیاس: توقعی از مردم اسپانیا ندارم

دروازه بان تیم فوتبال پورتو پرتغال گفت: توقعی از مردم اسپانیا ندارم. آنها باید از من توقع داشته باشند. من هیچ وقت بهترین نبوده ام و ادعایی ندارم.
1815110

اصن یه وعضی:|

دیروز به بابا میگم من پول ندارم کرایه تا ی بدم.. بابا:من فک کنم ندارم از مامان بگیر مامان:منم ندارم از محمد بگیر محمد:منم ندارم :| بابا:تو جیب شلوارم نگاه کن فک کنم4تومن باشه رفتم نگاه فقط2تومن بود من:یعنی ادم جیب شماهارو میبینه دلش میخواد دستی بره پول بگیره بزاره جیبتون بگه بیا داداش غصه نخور:| الان تو ماشینیم..یه دوره گرد اومد4تا ادم کلی گشتیم تا من یه500تومن پیدا :| اصن یه وعضی:|
1338016

سره این باده خمارم

چو رسیده ام به عشقش دگر آرزو ندارممن سر س راهی جز به کوی او ندارمطلبی فکنده در جان که نموده بی قرارمبه خدا که تا نیابم سر این باده خمارمچه نموده ای به جانم پس از آن کاریفلقی برم عیان کن که اب و می گسارمچو غلام عشق باشم و به بزم عشق بازانبه جز این جانی ره دیگری ندارم
1382780

سرِ این باده خمارم

چو رسیده ام به عشقش دگر آرزو ندارممن سر س راهی جز به کوی او ندارمطلبی فکنده در جان که نموده بی قرارمبه خدا که تا نیابم سر این باده خمارمچه نموده ای به جانم پس از آن کاریفلقی برم عیان کن که اب و می گسارمچو غلام عشق باشم و به بزم عشق بازانبه جز این جانی ره دیگری ندارم
1082370

بار

به دوستم گفتم میرم خونه چون کلی کار دارم ...اومدم خونه و هیچ کاری ن ، حوصله دوختن ملحفه هارو ندارم ، اصلا حوصله خیاطی ندارم . خونه رو تمیز ن ، ظرف های ناهار رو نشستم ، گردگیری ن حتی جایی رو هم مرتب ن ، این روزها حوصله ندارم ...
518474

باب

انقدر سرم شلوغه و کار دارم که وقت فکر به هـیچکیو هیچیو ندارم... فقط کار... اون وسطا ٢ تا کلاسو مشاورم میرم... داره میگذره دیگه... ٢ روز پیش هومن ازم پرسید اگه بگن یه شب میتونی هر کی دلت میخوادو ملاقات کنی کیه؟ من علاقه ای به دیدن هیچکی ندارم... ی واسم جذ ت نداره... فقط گفتم دلمم میخواد ١ شب قبلیمو ببینم و باهاش حرف بزنم همین... گفت خب زنگ بزن هرچی دلت میخواد بگو... خندیدم فقط... کلاً تو یه وضعیت برزخیم... من نسبت به هیچی هیچ احساسی ندارم... حتی دیگه ید م خوشحالم نمیکنه... حوصله هیچ دوستیو ندارم... نمیدونم چمه... پ.ن: ۴ ماه مونده، که ١۵ روزشو خودم اونجام ولی من نمیخوام از اینجا برم به هیچ وجه و همش میترسم...
2194960

هاپو طور !

خطاب به خودش! میدونم رفتارم درست نیست الان. میدونم که توجهمو میخوای. میدونم که غیر قابل تحملم براتون. و میدونم که منتظر یه اشاره و یکم مهربونی هستید ازم. اما من حوصله هیچیو ندارم حوصله مراعات هم ندارم حوصله دل به دست آوردن ندارم حوصله سینما ندارم حوصله بیرون رفتن ندارم حوصله کتاب خوندن و دیدن ندارم حوصله صحبت با بقیه رو ندارم حوصله خودمم ندارم ترجیح میدم چشامو ببندم و شایدم خوابم ببره یه ح هاپو طوری دارم که نمیخوام هم جلوی خودمو بگیرم میدونم وقتی مامان میاد دم اتاق و میگه ناهار نمیخوری؟ بدون اینکه نگاش کنم کلمو ت میدم نه، میگه پیش ما هم نمیای بشینی؟ توی همون ح کلمو ت میدم نه، نهایت بیشعوریه، ولی دیگه نمیتونم... سرم درد می کنه یه بغض نهانی دارم که انقد مخفیه که هر از گاهی هست و بیشتر وقتا نیست دیگه چیزی برام مهم نیست آدما از زندگیم رفتن رابطه ها دوستی ها دلخوشی ها همه چی حتی این دوتا خواستگار آ هم کاملا خنثی م. شاید به سمت منفی حتی. حوصله ندارم...
1384

جورابت خوبه ؟ : ]

حوصله اذیت ندارم وگرنه خارجکی مینوشتم :) حوصله هیچیرو ندارم ! حوصله نفس کشیدنو ندارم ! حرف خیلی هست ولی حوصله حرف زدن ندارم ! دلم میخواد اینقد محکم بغلت کنم که آرواره هات بشکنه ! جوری که حتی اگه من اون سر دنیا هم باشم هیچوقت احساس تنهایی نکنی ! ینی به خودت اجازه ندی که بگی من تنهام [ خخ بیچارت میکنم اصن ! چرا الکی گفتی من تنهام ؟ :)] ! میخوام دلت قرص باشه :) راستی ! وب جورابت !! چیشد ؟ !!! :))))))) عادرسش چیشد ؟ :|||||| منبع: http://xoxox. /
2256698

حوصله نیست

گشنمه! مگه داشت که غذا نخورده ام! حال شو ندارم! نمیدونم کی اینجوری شده ام حال هیچ کاری از جمله غذا خوردن هم ندارم
219234

موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی

موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی   موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی آهنگی دیگر امشب از رسانه صبا موزیک ،  ترانه جدید اعصاب ندارم از خواننده رضا یزدانی ترانه سرا :مهدی ایوبی | آهنگ ساز :هومن اژدری | تنظیم کننده :هومن اژدری | می و مسترینگ :محمد می new reza yazdani called asab nadaram on saba- whit text o s متن آهنگ اعصابم ندارم با صدای رضا یزدانی   رضا یزدانی اعصاب ندارم منبع : موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی
13070

کاش میسد بزنم برم ی جایی دور از همه

پ ر و فلق و من! معیار های عزدواج؟؟؟ هر وقت این حرفا میشه یکی سعی داره عقایدشو ب اون یکی تحمیل کنه! خب بدم میاد من واقعا دیگ دل ندارم ک بخابم صبایی ک کار ندارم پاشم براش صبونه حاضر کنم سر میز شام شمع روشن کنم میگن رگ احساسشو زده یارو! کاری ندارم ب این شاخ بازیا اما اگ رگی هم زده شده باشه زده برام ی ک منو از وسط کلافگیام درم آورد زد! حالا ب کنار ک من قیافه ندارم ! الان اخلاقمم روز ب روز گه تر میشه ب چیه من طرف باید دل خوش کنه؟ کاش میشد تا ابد مجرد و تنها موند. ن بارت رو دوش یه ن ی قراره تحملت کنه نه تو بالع اینا رو...منبع: http://gudzila4561. /
1415254

او را ندارم ....

یادمه قبلا آشوب بودم اما آرامشی داشتم به نام او یادمه قبلا اگر تو دریای مطلاتم غم راه را گم کرده بودم قطب نمایی داشتم به نام اوحال آشوبم و هیچ آرامشی ندارم حال در دریای مطلاتم غم راه را گم کرده ام و قطب نمایی ندارم بدترین حس ممکن را دارم وقتی او را ندارم
72828

لالایی های علی اصغر

لالالابخواب ای جان مادرلالالابخواب ای طفل مادرلالالابخواب ای غنچه ی منلالالابخواب نوردوچشم منلالالابخواب دل بیقرارم لالالابخواب طاقت ندارم لالالابخواب شیری ندارملالالابخواب جانی ندارملالالابخواب آبی ندارملالالابخواب شرم ازنگاهتلالالابخواب مادرفدایتلالالابخواب امشب تومهمانیلالالابخواب فردانمی مانیمنبع: http://ya. /
26954

لالایی های علی اصغر

لالالابخواب ای جان مادرلالالابخواب ای طفل مادرلالالابخواب ای غنچه ی منلالالابخواب نوردوچشم منلالالابخواب دل بیقرارم لالالابخواب طاقت ندارم لالالابخواب شیری ندارملالالابخواب جانی ندارملالالابخواب آبی ندارملالالابخواب شرم ازنگاهتلالالابخواب مادرفدایتلالالابخواب امشب تومهمانیلالالابخواب فردانمی مانیمنبع: http://017. /
1036722

نهمین روز خانه

برای دستهایم دعا کنید!کاری به خوبیِ احتمالیشان ندارم.اما دو بدی بزرگ دارند.یکی درباره ی پسرم و دیگری را قصد اعتراف ندارم!
362942

بدون ویرایش

هر چی جلوتر میرم نوشتن و یه جورایی زندگی سخت تر و خسته کننده تر میشه ، علت شاید جای صحیح نبودن یا وقت مناسب یا من کلا آدم این کار نیستم یعنی نوشتن به ک من نیومده . خودمم نمیدونم چی دارم میگم اما میدونم هم اعصابم خورده هم حوصله ندارم هم انگیزه ندارم کلا چیزایی که ندارم بیشتر از چیزهایی هستن که دارم  و کلا  نمیدونم دوست دارم چه اتفاقی بیفته ،قدیما خوب بود یا منتظر نمره بودی یا منتظر یه کامنتی از یه دوست الان که چیزی واسه منتظر بودن ندارم یه جوریه به نظرم .کاش...
2421710

ناپذیر

میفرمایند خودت رو بپذیر و دست به انکار نزن!خوب بخش هایی از من هست که دوست ندارم بپذیرمش؛ اصلا دوستش ندارم. چرا با روی باز بپذیرم؟! من نمیخوام اون تیکه های خودمو.
115078

خشونت علیه ن

خشونت فقط دستهای بزرگ تو و بدن کبود من نیست. خشونت چشم های تو و قسمتهایی از بدن من است که دوست ندارم تو آنها را ببینی. خشونت دست های تو و قسمت هایی از بدن من است که دوست ندارم تو آنها را لمس کنی. خشونت دهان تو و بدن من است که دوست ندارم تو درباره ی آن حرف بزنی.منبع: http://leeteer. /
308818

میدانم که میدانی

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را.....! دوست داشتن تویی که ممنوع ترینی برای من..! چقدر دلم هوایت را دارد.... هوای تویی که حق نفس کشیدن در هوایت را ندارم..! چقدر آرامش میدهی به من..... تویی که حق آرامش گرفتن از وجودت را ندارم..! چقدر زیبا نوازش میکنی روحم را..... تویی که حق نوازش روحت را ندارم..! چقدر خوب است بودنت..... تویی که حق با تو بودن را ندارم..! بیادت و برایت نوشتن زیباست... بخوان و دم مزن!   میدانم که میدانی.......................
74454

خشونت علیه ن

خشونت فقط دستهای بزرگ تو و بدن کبود من نیست. خشونت چشم های تو و قسمتهایی از بدن من است که دوست ندارم تو آنها را ببینی. خشونت دست های تو و قسمت هایی از بدن من است که دوست ندارم تو آنها را لمس کنی. خشونت دهان تو و بدن من است که دوست ندارم تو درباره ی آن حرف بزنی.منبع: http://leeteer. /
123588

پست فک کنم ۳۷ باشه!! حوصله ندارم چک کنم

# مغزی ! بازم این روزا سگ شدم حوصله هیچیُ ندارم.. حتی ی بپرسه چتِ؟ هم میپرم بهش میگم ولم کنین ببخشید اینجوری حرفیدم اما اینجا اتاق منه.. که خودمو تخلیه کنم واسه اعصاب خوردیام واسه ناراحتیام واسه دلخوری و دلتن ام هیچ راهی ندارم! جز نوشتن و ثبت مجازیِ اونها!!منبع: http://otaghe-tarike-tanhai. /
190710

...

منِ حوا ،هوایی توشدم ! نه از روی هوس نه از روی نیاز! که منِ حوا چشم غم دیدن ندارم که منِ حوا گوش ناله شنیدن ندارم که منِ حوا اشک .. ی را تاب ندارم که منِ حوا با دستان پروردگارم از سر مهر آفریده شدم که خداوند قلبم را مرکز مهربانی نگاشت که هنوز با میوه ی ممنوعه بدنبال تو و رنجشت می گردم من حوا تمام داستان بهشت را از سر مهر فراموش .. منِ حوا هوایی تویِ آدم شدم که مرا بخاطر نداری... امیلیامنبع: http://kafeemiliya. .. /
2260278

بر دار ترین حلقه زلف

من عاشقم و رنگ به رخسار ندارم از بعد تو با هیچ ی کار ندارم تو آمدی و قلب مرا بردی و اکنون جز تو نه دیاری و نه دیار ندارم بی تاب ترین عاشق بی نام و نشانم از گفتن این شعر، ببین عار ندارم بر دارترین رشته زلف تو منم من منصور زمان توام و دار ندارم ای عشق بیا جسم من و جان من از تو در ماندن خود بی تو که اصرار ندارم!!! سر گرم تماشای جمال توام ای حور این است که چشمی سوی اغیار ندارم محمد رحیمی
1053890

عنوان ندارم

حس خوبی ندارم وقتی الان باید سرکلاس زبان باشم ولی ولو افتادم رو مبل و دارم از درد میمیرم... خیلی بده بخاطر حال بعد چیزایی که دوست داری از دست بدی!
478254

حس نوشتن ندارم !

نمی دونم چرا حس نوشتن ندارم ! کلا بی حس شدم دوباره !  به کارهای روزانه می رسم ... ماکارونی می پزم ، سالاد درست می کنم ، خونه رو تمیز می کنم ... به یکی دو نفر تلفن می زنم احوال پرسی می کنم ... ولی خبر خاص دیگه ای نیست و حوصله نوشتن ندارم فعلا ! البته مقداری هم وقت گذاشتم توی گروه دوستای دبیرستان بیشتر حرف می زنم ! هدف دارم البته ! می خوام دیدشون رو نسبت به یه چیزایی تغییر بدم ... موثر هم بوده ... شاید بعدها بیام بگم چیا گفتم و چه نتایجی داشته ...
111662

مه

بی حسی شاید بهترین حسیه که آدم می تونه تجربه کنه. بی حسی همیشه و همه جا ، همه چیز رو راحتتر می کنه. بی حسی درد رو تسکین می کنه. غم ها رو کم می کنه و بهتر از همه از هجوم افکار آزاردهنده هم جلو ری می کنه. بی حسی حال این روزهای منه. روزهایی که ی رو زیاد دوست ندارم. از ی به شدت متنفر نیستم. به هیچ چیز باور ندارم. دلم برای هیچ چیز تنگ نشده.دنیای من رو مه گرفته و من قصد ندارم از این مه غلیظ به جای دیگه ای پناه ببرم. اگه قصد سفر هم داشته باشم ترجیح میدم به یه دنیای مه آلود دیگه سفر کنم. منبع: http://big-fish. /
339312

توجهی به حواشی ندارم/ از رکوردم راضی نبودم

ملی پوش دوومیدانی ایران گفت: به حاشیه های ایجاد شده در دو و میدانی هیچ توجهی ندارم.
493846

مورینیو: مشکلی با «شاو» ندارم/ دارمیان گزینه فعلی من است

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: شاو خیلی خوب کار می کند و من مشکلی با او ندارم.
2450700

دراز کشیده رو به دیوار

خیلی جالبه! حوصله ندارم ولی وقت حوصله نداشتنم ندارم :)
2260460

خادمیان: حذف را باور ندارم

عضو تیم جوجیتسوی مردان ایران گفت: حذف در بازی های آسیایی و نرسیدن به مدال را باور ندارم.
1950218

1164 : پشیمون شدم حال ندارم برم نمیدونم چم شد؟

چه فایده ای داره هدیه بدی آ شم هیچی شاید اصلا نخونن و خب وقتی براشون ارزش حساب نمیشه ایا باید ید شاید باید چیزای دیگه ید یعنی نمیدونم اصلا نمیخوام به هیچی فکر کنم. حتی حال ندارم واسه خودم برم حوصله شلوغی رو شاید ندارم. اه سال ۹۶ داری به بدترین وجه تموم میشی :(
1941412

دلیل استعفای «بیماری» است/ قصد شهردار شدن ندارم

رئیس شورای شهر تهران گفت: بنده قصدی برای شهردار شدن ندارم و دنبال آن هم نیستم.
326172

توانایی حضور در هیچ کاری را ندارم

محب اهری با اشاره به وضعیت جسمانی این روزهای خود، گفت: در شرایط کنونی امکان حضور در هیچ اثری را ندارم.
2430826

محب اهری: حال خوبی ندارم

حال خوبی ندارم و همه اوضاع و احوال وخیم گذشته دوباره برگشته و در بخش آنکولوژی بیمارستان لاله بستری شده ام.
2327746

کرباسیان: قصد بازگشت به ت را ندارم

سابق اقتصاد تاکید کرد: قصد بازگشت به ت ندارم و باید فرصت را به جوانان داد.
960082

هیچ حالی ندارم

من هیچ حالی ندارم. نه خوشحالم. نه غمگینم. نه خسته ام. نه سرحالم. معمولی ام. معمولی. شکایتی ندارم. رضایتی ندارم. افعالم از پنچ، شش تا فعل اصلی نمی کند. کار ، خو دن، خوردن، نوشتن، خواندن. خدا رحمتش کند می گفت به سر عشق چی اومد بدبخت؟من نمی دونم به سر عشق چی اومد...به درک اصلا. هیچ نمی دانم چه حالی دارم. سوراخ های دماغم را گشاد کرده ام و دارم سپری می کنم این روزها را. هی می خواهم به روی خودم نیاورم که دارم سپری می کنم اما این کار من فقط سپری است.می دانم این وضعیت اشتباهی ست که نباید تویش بمانم اما مانده ام. این "که چی" لعنتی نشسته ست توی دامنم. به هم نگاه می کنیم. می گویم که چی؟ می گوید که چی؟غمی ندارم. بغضی ندارم. هستم. فقط هستم.افتاده ام به آن حال های انفعالی که از خودم سراغ دارم. که شانه بالا می اندازم برای جهان به انضمام مایحتوی ش. فقط یک رضایتی که دارم این است که خوشبختانه  نباید برای ی توضیح بدهم که چرا  حالم خوب نیس.حوصله ندارم این مز ف را کش بدهم بیشتر از این .
10074

مه

بی حسی شاید بهترین حسیه که آدم می تونه تجربه کنه. بی حسی همیشه و همه جا ، همه چیز رو راحتتر می کنه. بی حسی درد رو تسکین می کنه. غم ها رو کم می کنه و بهتر از همه از هجوم افکار آزاردهنده هم جلوگیری می کنه. بی حسی حال این روزهای منه. روزهایی که ی رو زیاد دوست ندارم. از ی به شدت متنفر نیستم. به هیچ چیز باور ندارم. دلم برای هیچ چیز تنگ نشده.دنیای من رو مه گرفته و من قصد ندارم از این مه غلیظ به جای دیگه ای پناه ببرم. اگه قصد سفر هم داشته باشم ترجیح میدم به یه دنیای مه آلود دیگه سفر کنم. منبع: http://big-fish. /
434138

لوییس انریکه: صحبت درگوشی با مسی ندارم

لوئیس انریکه سرمربی بارسلونا در تازه ترین اظهار نظر خود گفت هیچ گونه موضوع محرمانه ای با لیونل مسی ندارم.
177054

چقد گوش دادیم اون آهنگه که یه جاش میگفت میدونم من و از یاد میبری و تو عوضش میگفتی نمیبری:(

تمومش ن .. ،اذیت نشدم که باز بخوام تکرارش کنم... امروز دو تا از هم کلاسی ها با هم تو کافه بودن نگاشون که می .. هعی با خودم میگفتم اوووو چقد انرژی میخواد. چقد نگرانی چقد دلهره چقد به یاد هم آهنگ گوش دادن واسه هم آهنگ خوندن. انرژی شو دیگه ندارم.دیگه حوصله اون صب .. ارو ندارم ... قرار های یواشکی و دم به دقیقه به گوشی نگاه .. ... حوصله شو ندارم... حوصله شو با تو ندارم چه برسه با این آدمای احمقِ دورم... خب تو ام به همه اعلام کن بنویس: you were a part of me but now you are nothing but just a memory تو جوابت مینویسم you were a part of me but now you are nothing even a memory:) منبع: http://white-e. .. /

ندارم