ندارم


1200018

تاب دل تنگ ندارم

برگرد که من تاب دل تنگ ندارمبا حرف بیا حوصله ی جنگ ندارمخیلی به سکوت دل خود کرده ام عادتاعصاب سه تار و دف و آهنگ ندارمدرد است که جای هوس بوسه ی داغتبر روی لبم جز رژ پر رنگ ندارمدرگیر توام منزجر از فلسفه و درکبگذار بگویند که فرهنگ ندارماز خانه ی تو فاصله یک متر زیاد استخب حق بده من طاقت فرسنگ ندارمباید تو بیایی و بمانی که نمیرمبرع تو من جای دلم سنگ ندارم#مریم_صفری
946374

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارماز درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم آنکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و از درد تو من تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
2343610

غیر خودم با ی قرار ندارم

خشک و زمستانی ام، بهار ندارمباخته ام، برگی اعتبار ندارمریشه که جز خاک بر سرم نتوان ریختشاخه که جز برف کوله بار ندارمملعبه ی دست ک ن جنونمیک گل ام که خار ندارمیک قدمی غزال زخمی ام اماپای عبور و دل شکار ندارمدیر رسیدم سر قرار، مهم نیستغیر خودم با ی قرار ندارم شاهم، شاهی که مات قلعه ی دوری ستشاه پیاده که یک سوار ندارممثل همیشه تو را ندارم و از توبیشتر از این هم انتظار ندارممحمدحسین ملکیان
92053

منظر پندار

عید آمد و از غصه تو عید ندارم جز تو به جهان خانه برانداز ندارمجان بر لبم امد چو نیازم بشنیدیجان کندم و مردم چو یدار ندارمبر بی ی من چو بخندیدی و رفتیمنگر که دگر یوسف بازار ندارمای سرو سهی قامت من بخت به کامتمن غیر قدت منظر پندار ندارمیعقوب صفت ذبح ن چو دلم رادنیا که دگر هیچ چو عقبی ندارمبر بی ی من نگر و دست دعا ارمن طاقت صبر لب دلدار ندارم
772462

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که شدم پی ات روانهتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی
779791

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار تلخ و بی سردی که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که شدم پی ات روانهتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی
772350

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارم

چه شب بدی ست امشب که تو را در آن ندارمچه بهار و تلخ و بی بخاری که تو را چنان ندارمشده این جهان ز دردم چو قفس به آن پرندهبه خدا که بی تو دیگر به نفس توان ندارمچه تفاوتی است اینک به بهار و آن خزانمکه تو را در این بهاران چو به آن خزان ندارمبه کجا تو رفتی ای عشق که چنین ز غم چنانمتو خودت بگو کجایی که ز تو  نشان ندارمبه خدا که بی تو هر شب پرم از غم ج چه کنم به حال دنیا که تو را در آن ندارممحمدصادق رزمی
947568

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در ته مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
958126

از درد تو در خود تاب ندارم

بی تابم و از درد و غمت خواب ندارمدیگر به دو چشمم به خدا آب ندارمدلتنگم و با هیچ ی حرف ندارم با درد تو در خود تاب ندارماز شدت دلتنگی خود زار و ابمزیرا که دگر ع تو در قاب ندارممرداب دلم خشک شده از غم اینکهنیلوفر خود در دل مرداب ندارمبیدارم و دیگر به خدا  تاب ندارمدلتنگم و از دوری تو خواب ندارممحمدصادق رزمی
157772

دل آرام!

چون کشتیِ طوفان زده آرام ندارم... (صائب تبریزی)عُمراً صنما بی تو من آرام ندارمجز عشق رخ تو، هوسِ خام ندارمای مونس سیَه! گوشی هُشمند!مثل تو خوش اندام، دلآرام ندارمبا بودن تو، وقت ندارم که بخوابمان زه ی صبحانه، غم شام ندارممن غیر تکان دادن این شست، نصیبیاز پرورش و ورزش اندام ندارمبس پیر شدم پای پریز ای صنم، اماتا پیش منی، حسرت ایام ندارمدر نزد برند و مدل اسمی تو، منجز کاربری خون به جگر نام ندارم جز لایک به روی تو زدن، همت این کهاقدام مفیدی دهم انجام، ندارمحتی اگرت ول م، طاقت ماندن-بیش از دو دقیقه- توی ندارم* خب از تو چه پنهان... غم عشق تو بهانه ستچون بی تو «اینستا» و «تلگرام» ندارم! ب مدل بهترکی دست یکی بودمن تابِ عقب ماندن از اقوام ندارمقیمت چه مهم است؟ که این وادی عشق استمن؟ مشکلی از کیسه ی بابام ندارم...* پولی نشود جور، همین عشق تو کافی ستفعلاً صنما بی تو من آرام ندارم... یونس سند منبع: http://marde-dard. /
44940

منظر پندار

عید آمد و از غصه تو عید ندارم جز تو به جهان خانه برانداز ندارمجان بر لبم امد چو نیازم بشنیدیجان کندم و مردم چو یدار ندارمبر بی ی من چو بخندیدی و رفتیمنگر که دگر یوسف بازار ندارمای سرو سهی قامت من بخت به کامتمن غیر قدت منظر پندار ندارمیعقوب صفت ذبح ن چو دلم رادنیا که دگر هیچ چو عقبی ندارمبر بی ی من نگر و دست دعا ارمن طاقت صبر لب دلدار ندارممنبع: http://zahidel. /
1138157

دلنوشته

#درد دل جوان چیست #حس بقا ندارم #در گذر زمانها #عشق و صفا ندارم #با غم و اندوه دل #میل شفا ندارم #من نیستم نا امید #ولی دوا ندارم
2003509

شما چطور؟

من شاعرم، کتاب ندارم؛ شما چطور؟!عمری ست جای خواب ندارم؛ شما چطور؟! در بانک های تی و غیر تیمثل شما حساب ندارم؛ شما چطور؟! نه سبزم و نه قرمز و نه آبی و نه زردباور کنید تاب ندارم؛ شما چطور؟! افسرده ام به خودروی تک سرنشین خویشماشین خوش رکاب ندارم؛ شما چطور؟! زلف مرا زمانه گرفت و ز بیخ کَندمن مشکل حجاب ندارم؛ شما چطور؟! هر ساعتی به خانه بیایم دلم خوش استیک ذرّه اضطراب ندارم؛ شما چطور؟! زیر دلم زده ست خوشی ـ بچّه ها! ـ ولیمیلی به انقلاب ندارم؛ شما چطور؟! * سعید بیابانکی*منظور، میدان انقلاب است صد البته!
146761

✨همخواب✨

✨همخواب✨ همخواب رقیبانی و من تاب ندارمبی تابم و از غصهٔ این خواب ندارم زین در نتوان رفت و در آن کو نتوان بوددرمانده ام و چارهٔ این باب ندارم آزرده ز بخت بد خویشم نه ز احبابدارم گله ازخویش و ز احباب ندارم ساقی می صافی به حریفان دگر دهمن درد کشم ذوق می ناب ندارم وحشی صفتم اینهمه اسباب الم هستغیر از چه زند طعنه که اسباب ندارم
1546219

تردید

شکایتی به بودن ندارم نگاهی به رفتن هم ندارم زمانه به ها انتظاری ندارم
1379649

طنز؛ یک آدم شخم خورده ام من

چندی ست ز دل خبر ندارم/آن شاپرکم که پر ندارم/از خون جگر ز بسکه خوردم/معدوم شد و جگر ندارم/....
2304908

وقتی برای حوصله نیست!

نفیسه مجیدی زاده: حوصله ندارم کلاس تابستانی بروم، کتاب زبانم را باز کنم یا حتی اصلاً کتاب بخوانم! حوصله ندارم در بعضی جمع ها و مهمانی ها باشم. حوصله ی ورزش ندارم. حوصله ندارم...
1532619

بی حوصلگی

دوباره حوصله هیچی ندارم دوباره هیچی خوشحالم نمی کنه دوباره دارم به آدما به حوصله می شم سرم درد می کنه نبض می زنند حوصله گوشی ندارم حوصله کتاب ندارم حوصله ندارم حوصله هیچی ندارم.. + دلم تنگه برای ویولنم
233022

برگ بیستم

چند روز پیش مقداری پارچه نمدی و چشم عروسک یدم بشینم عروسک نمدی درست کنم اممممممممممممما سیستم گشادی نمیزاره !!!!لباسهام کثیف توی سبد بهم دهن کجی می کنن ، حوصله ندارم بریزم تو ماشین شسته شن !!!!! خونه احتیاج به جارو تی کشیدن داره حوصله انجامش رو ندارم !!!!!باید برم حوصله ندارم !!!!لباس بافتمو نصفه نیمه رها حوصله ندارم تمومش کنم .در کل حوصله هیچ چیز و هیچ رو ندارم .حتی حوصله وبلاگ نوشتن رو
43983

هیچی ندارم

هیچی ندارم خدایا کمک کن به همه اونایی که توانایی مالی ندارن...به همه اونا که فقیرن به لقمه ای فکر...به منی که تلاشی ندارم...به من...هیچی ندارمچی میگم؟وقتی چیزی نمیدونم!!!!خدایا کمک نکن که من من نیستم به تو)منبع: http://ahmadroza. /
2225678

داغون م

اکانت تلگرام و واتس آپ مو دیلیت ! حوصله ندارم بی خیال! هیچ کار مثبت ندارم انجام بدم هیچ هدفی ندارم برای انجام فقط لحظات مو تلف می کنم 
2184929

دوبیتی ...

اگر باشی تو پیشم غم ندارمبه دل انـدوه بیش و کم ندارم اگر بـاغ بهشت من تو باشیهراسی از جهنّـم هـم ندارم.
71571

دلی دارم و دلداری ندارم

دلی دارم و دلداری ندارم غمی در غم خواری ندارم هزاران درد دارم اندرونم برای گفتنش یاری ندارم نمی دانم کجا با کی بگویم که با هیچ سرکاری ندارم شدم تنها دگر جائی ندارم که من ره توشه و باری ندارم سفر در پیش و من هستم مسافر برای رفتنم جائی ندارم پریشان گشته ام از این زمانه که دیگر میل به اشعاری ندارم خدایا زنده کن آن شوق بیک را قلم در دست و پیکاری ندارممنبع: http://naghmeyekohsaran1. /
1482365

671- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
1483102

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن

من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم.
1643517

هرروز پاییزه

دستم به هیچ جا بند نیست بلا تکلیفم . میدونم باید یه کاری انجام بدم اما حوصله هیچ کاری رو ندارم. همچین خوش نیستم... حوصله هیچی ندارم. دلم میخواد یکی برام حرف بزنه... فقط حرف... گوش بدم یا بخونم... و فکر کنم... فکر کنم و قدم بزنم.... توی این هوا قدم بزنم.... قدم بزنم.... دوباره میل ب خوردن ندارم, ولی حوصله این ضعف ا هم ندارم... کلا بی حوصله م.... بی حوصله....
1979849

پدر

راننده مردی مسن بود.گفت : نوه ام خواسته بود براش توی منطقه آزاد یه آلاچیق بگیرم که فردا از صبح برن اونجا. بهش قول دادم ساعت شش صبح برم و براش یه آلاچیق رزرو کنم! بغض .پدری ندارم که ازش بخوام برام کاری انجام بده. پدری ندارم که وقتی گیر و گرفتاری دارم خیالم راحت باشه که اون هست! پدری ندارم که موقع خداحافظی مادر و خواهرک رو بسپارم بهش!پدری ندارم که بهش غر بزنم که کمتر نمک بخوره!پدری ندارم که صبح ها باهاش برم پیاده رویپدری ندارم که .....همکلاسی هم پدری نداره که جای خالی بابا رو پر کنه! پدر یعنی یه خیال راحت! یعنی یه پشتگرمی امن! پدر یعنی......
974694

زندگی چیست؟

حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوب... حس خوب... 4/2/96 حس خوبی دارم. 5/2/96
1749703

کارای سخت

دلم میخواد برم ولی حالشو ندارمدلم میخواد مشقامو بنویسمولی حالشو ندارمدلم میخواد رژیم بگیرمولی حالشو ندارم....یا کلی کارای دیگه که دلم همشو میخاد و حالشو ندارمچرا همه کارایی که دلم میخواد انجام بدم اینقد سختن؟؟
2302396

ی را دوست ندارم

ی را دوست ندارم ی نیز مرا با ی کاری ندارم ی نیز با من نقش مرده را بازی می کنم در سایه روشن این کافه و چهره ام تاریک است در لیوان آب...
1766203

اطلاعی از طارمی ندارم/ علاقه ای به رکورد ندارم/ خیلی ها مثل نفت اتوبوسی دفاع می کنند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: علاقه ای به ثبت رکورد ندارم، فقط به ب عنوان قهرمانی فکر می کنم و آن را دوست دارم.
230469

تنوره

قابلیت جدید تلگرام رو دوست ندارم. دوست ندارم که حالا میشه براش نوشت دوستت دارم و بی‌هوا پاکش کرد. دوست ندارم میشه نوشت که پاکت عیدی دو سال پیشم رو چسبوندم به آینه. روش دست تو اسم من رو نوشته. دوست ندارم میشه نوشت سارا شکلات یده بود چند روز پیش. یادمون رفت بخوریم. روی میزه هنوز. چای دم کنم، میایی بخوریمش؟
1644091

نغعب

دست از سَرم بردار من بابا ندارم سیلی نزن من با ی دعوا ندارم باشد بزنْ چشمِ عمو را دور دیدی من هیچ‌ را در این صحرا ندارم????
1330882

(بدون عنوان)

قالبم رو خیلی دوس ندارم...ولی اب شده بود قبلی....مجبورم فعلن... حوصله هیچ کاری رو ندارم....حتی کد زدن که همیشه بهم انرژی میده....هیچی.....انگیزه برای هیچ کاری ندارم....هیچ چیزی خوشحالم نمی کنه..... هر چی می نویسم پاک می کنم......ننویسم بهتره....    
493518

حوصله خواندن ندارم

حوصله خواندن ندارم حوصله نوشتن هم ندارم. این دلتنگی با اینها رفع نمیشود... خدایا دلم او را میخواهد.. ♡♡
1369044

دل

دل آن است که پیوسته بسوزدآتش بگیراند وُ شعله ور شوداگر به قلب و جان آتشی نمی دهدپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارماگر که شاد نمی گردد و نمی خندداگر ضربان اش را ی نمی داند وتپش اش را نمی شنودپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمبه وقت ضرورت اگر برای وطنمثل فولاد سپر نکند وبر خاک وطن اش بوسه نزندپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمآن دل به چه کارم آیداگر رویا و آرزویی ندارد ؟اگر نمی تواند دوست داشته باشدپس آن دل ، دل نیستو من به آن نیازی ندارمبختیار وهاب زاده مترجم : مجتبی نهانی
1767568

بی دل ز ال

  سه دی 1396 دگر با تو سرو کاری ندارم زقوم وخویش اسراری ندارم میان تو ومن راز ی نمانده زخیر و آماری ندارم مگر دارو ودرمان را بهانه ست دگر پابسته بیماری ندارم سواری ازمیان مرکب دل ازین بازیچه تیماری ندارم بنای رنج با من می نهادی نشان ازیارواغیاری ندارم گذشته سال  وماهی ازپی هم کنون یارگرفتاری ندارم غم دوران زپا افکنده ام کرد دراین گردونه غمخواری ندارم قرارم برده ودل کرده غارت دوصد افسوس که دلداری ندارم   سه آذر96 خدایا این دلم سوزی ندارد زتو شمع دل افروزی ندارد بسوزان وتمام خا ترش کن که از عشق تو اندوزی ندارد خداوندا بفرما استجابت دعایم که شب ازروزی ندارد به گرد هم نشینان شب تار هوای نفس مرموزی ندارد هوای سرد وشب بیدارو ویران هرآن خانه که دریوزی ندارد کنون زیروزبرشد زندگانی امید عمر بهروزی ندارد دوباره زیستن بار گرانی ست ولی آش دهن سوزی ندارد خدا تقدیر کرد این جامه برتن ازین به دوختن ودوزی ندارد خودت گفتی که ز ال سماوی بجز من عاقب آموزی ندارد 
335896

note

اصلا گروه خونی من با خیلی چیزها جور در نمی آید و خیلی چیز ها را که به معده ام نمی سازد،برایم قدغن کرده است،موارد زیر جزو همین قدغن هاست که من نیازی ندارم.من نیازی به دیدن یک نامحرم ندارم.من نیازی به دیدن ناز ها و عشوه گری های یک زن ندارم.من میخواهم که همیشه هوشیار و آگاه باشم،و حتی لحظه ای هم از خود بیخود نشوم؛پس هرگز نخواهم خورد.من نیازی به دیدن بی غیرتی های یک نر ندارم.18/07/9400:42
529685

آزمون: استعداد بازیگری ندارم

من به عرصه ای که در آن استعداد ندارم پا نمی گذارم. حس می کنم در بازیگری استعداد ندارم و نمی توانم موفق باشم. البته بازیگران بزرگی در سینمای ایران حضور دارند که اگر من ورود کنم اصلا دیده نخواهم شد.
496506

کاسیاس: توقعی از مردم اسپانیا ندارم

دروازه بان تیم فوتبال پورتو پرتغال گفت: توقعی از مردم اسپانیا ندارم. آنها باید از من توقع داشته باشند. من هیچ وقت بهترین نبوده ام و ادعایی ندارم.
1876583

بی قیمتم وجز تو یدار ندارم

بی قیمتم وجز تو یدار ندارم گیرم ب ندم به ی کار ندارم گیرم دو جهانم نپسندد تو پسندی من جز تو ی در دو جهان یار ندارم من دست تهی دارم و تو دست نوازش تو باغ گلی من که به جز خار ندارم
1815110

اصن یه وعضی:|

دیروز به بابا میگم من پول ندارم کرایه تا ی بدم.. بابا:من فک کنم ندارم از مامان بگیر مامان:منم ندارم از محمد بگیر محمد:منم ندارم :| بابا:تو جیب شلوارم نگاه کن فک کنم4تومن باشه رفتم نگاه فقط2تومن بود من:یعنی ادم جیب شماهارو میبینه دلش میخواد دستی بره پول بگیره بزاره جیبتون بگه بیا داداش غصه نخور:| الان تو ماشینیم..یه دوره گرد اومد4تا ادم کلی گشتیم تا من یه500تومن پیدا :| اصن یه وعضی:|
316731

آسمون دلم غصه داره...

نمیدونم بخاطر چی دلم گرفتهحوصله هیچ م ندارم... پ.ن:آسمون دلم غصه داره...حق داره هرچی امشب بباره...باز جای برف میشینی کنارم...مطمئنم دیگه شک ندارم...شک ندارم تو هم فکرم هستی...تنهایی تو اتاقت نشستی...گفته بودی دلت تنگ نمیشه...پس چرا هی میای پشت شیشه...
1382780

سرِ این باده خمارم

چو رسیده ام به عشقش دگر آرزو ندارممن سر س راهی جز به کوی او ندارمطلبی فکنده در جان که نموده بی قرارمبه خدا که تا نیابم سر این باده خمارمچه نموده ای به جانم پس از آن کاریفلقی برم عیان کن که اب و می گسارمچو غلام عشق باشم و به بزم عشق بازانبه جز این جانی ره دیگری ندارم
1338016

سره این باده خمارم

چو رسیده ام به عشقش دگر آرزو ندارممن سر س راهی جز به کوی او ندارمطلبی فکنده در جان که نموده بی قرارمبه خدا که تا نیابم سر این باده خمارمچه نموده ای به جانم پس از آن کاریفلقی برم عیان کن که اب و می گسارمچو غلام عشق باشم و به بزم عشق بازانبه جز این جانی ره دیگری ندارم
1082370

بار

به دوستم گفتم میرم خونه چون کلی کار دارم ...اومدم خونه و هیچ کاری ن ، حوصله دوختن ملحفه هارو ندارم ، اصلا حوصله خیاطی ندارم . خونه رو تمیز ن ، ظرف های ناهار رو نشستم ، گردگیری ن حتی جایی رو هم مرتب ن ، این روزها حوصله ندارم ...
625415

قرارمون یادت نره....

فردا یکشنبه س. .. برفا داره آب میشه. دیگه استرس ندارم. دیگه تپش قلب ندارم. دیگه هیچ فکری ندارم. ینی اصن حتی حوصله هیچی ندارم...الان دلم فقط یه چیز میخاد بشنوم؛ یه چیز ک تهش بشه تو مایه های یه هات چاکلت دونفره... دلم میخاد بیای بگی قبوله... ینی میشه؟
2141659

ولی این بار:"مرا با دروغ آرام کن،ولی با حقیقت نیازار!"

اگر میشد به سیم آ میزدم و آهنگ غم انگیزی پلی می با بغضی در گلو برایت همه چیز را ضبط می و میفرستادم... اگر مطمئن بودم لحنت سرزنش گونه نمیشود!اگر مطمئن بودم رفتارت عوض نمیشود!اگر شهامتش را داشتم میگفتم و خلاص میشدم...! اما ندارم... ندارم...ندارم...
1033933

رییسی: رقیب خاصی در انتخابات ندارم/ هوی و هوس ریاست جمهوری در سر ندارم

ایسنا نوشت: ابراهیم رییسی با بیان اینکه من رقیب خاصی در انتخابات ندارم، گفت: من آمده ام که فقر مطلق، فساد و بیکاری را از بین ببرم و دغدغه علمای اهل سنت و شیعه را پیگیری کنم.
518474

باب

انقدر سرم شلوغه و کار دارم که وقت فکر به هـیچکیو هیچیو ندارم... فقط کار... اون وسطا ٢ تا کلاسو مشاورم میرم... داره میگذره دیگه... ٢ روز پیش هومن ازم پرسید اگه بگن یه شب میتونی هر کی دلت میخوادو ملاقات کنی کیه؟ من علاقه ای به دیدن هیچکی ندارم... ی واسم جذ ت نداره... فقط گفتم دلمم میخواد ١ شب قبلیمو ببینم و باهاش حرف بزنم همین... گفت خب زنگ بزن هرچی دلت میخواد بگو... خندیدم فقط... کلاً تو یه وضعیت برزخیم... من نسبت به هیچی هیچ احساسی ندارم... حتی دیگه ید م خوشحالم نمیکنه... حوصله هیچ دوستیو ندارم... نمیدونم چمه... پ.ن: ۴ ماه مونده، که ١۵ روزشو خودم اونجام ولی من نمیخوام از اینجا برم به هیچ وجه و همش میترسم...
1401305

چرا؟

من که جز تو ی را ندارم. پس چرا تو را هم ندارم؟تماما مخصوص/ عباس معروفی
2194960

هاپو طور !

خطاب به خودش! میدونم رفتارم درست نیست الان. میدونم که توجهمو میخوای. میدونم که غیر قابل تحملم براتون. و میدونم که منتظر یه اشاره و یکم مهربونی هستید ازم. اما من حوصله هیچیو ندارم حوصله مراعات هم ندارم حوصله دل به دست آوردن ندارم حوصله سینما ندارم حوصله بیرون رفتن ندارم حوصله کتاب خوندن و دیدن ندارم حوصله صحبت با بقیه رو ندارم حوصله خودمم ندارم ترجیح میدم چشامو ببندم و شایدم خوابم ببره یه ح هاپو طوری دارم که نمیخوام هم جلوی خودمو بگیرم میدونم وقتی مامان میاد دم اتاق و میگه ناهار نمیخوری؟ بدون اینکه نگاش کنم کلمو ت میدم نه، میگه پیش ما هم نمیای بشینی؟ توی همون ح کلمو ت میدم نه، نهایت بیشعوریه، ولی دیگه نمیتونم... سرم درد می کنه یه بغض نهانی دارم که انقد مخفیه که هر از گاهی هست و بیشتر وقتا نیست دیگه چیزی برام مهم نیست آدما از زندگیم رفتن رابطه ها دوستی ها دلخوشی ها همه چی حتی این دوتا خواستگار آ هم کاملا خنثی م. شاید به سمت منفی حتی. حوصله ندارم...
1922211

بی میل

دم عید که میشه خیلی از مردم تو حال و هوای ید عیدندیدی این روزای آ چه قدر بدو بدو میکننوای کارام مونده برای عیدوای فلان شد،وای بهمان شدچه قدر شور و شوق دارن واسه سال جدیدمن کلا این شور و شوق رو ندارمسالی بوده که سیزده فروردین تازه لباس یدم یا اصلا لباسی ن یدمکلا زیاد میلی به چیزی ندارمشور و شوق خاصی ندارم
1342251

life

زندگی فقط اونجاش که بعد از کلی خستگی از والیبال و زبان تشریفتو میاری خونه میبینی مامان انقدر گریه کرده که نمیتونه راه بره! حق ندارم آتئیست شم؟ ندارم؟ واقعا ندارم؟
1384

جورابت خوبه ؟ : ]

حوصله اذیت ندارم وگرنه خارجکی مینوشتم :) حوصله هیچیرو ندارم ! حوصله نفس کشیدنو ندارم ! حرف خیلی هست ولی حوصله حرف زدن ندارم ! دلم میخواد اینقد محکم بغلت کنم که آرواره هات بشکنه ! جوری که حتی اگه من اون سر دنیا هم باشم هیچوقت احساس تنهایی نکنی ! ینی به خودت اجازه ندی که بگی من تنهام [ خخ بیچارت میکنم اصن ! چرا الکی گفتی من تنهام ؟ :)] ! میخوام دلت قرص باشه :) راستی ! وب جورابت !! چیشد ؟ !!! :))))))) عادرسش چیشد ؟ :|||||| منبع: http://xoxox. /
2256698

حوصله نیست

گشنمه! مگه داشت که غذا نخورده ام! حال شو ندارم! نمیدونم کی اینجوری شده ام حال هیچ کاری از جمله غذا خوردن هم ندارم
219234

موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی

موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی   موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی آهنگی دیگر امشب از رسانه صبا موزیک ،  ترانه جدید اعصاب ندارم از خواننده رضا یزدانی ترانه سرا :مهدی ایوبی | آهنگ ساز :هومن اژدری | تنظیم کننده :هومن اژدری | می و مسترینگ :محمد می new reza yazdani called asab nadaram on saba- whit text o s متن آهنگ اعصابم ندارم با صدای رضا یزدانی   رضا یزدانی اعصاب ندارم منبع : موزیک جدید اعصاب ندارم از رضا یزدانی

ندارم