هر که خوبی کند جزا بیند


53430

برف نو

صفحه ی چهارم این را هم بگویم که میم جزییات را می بیند، یک جوری می بیند انگار با چشم بسته. از پشت پلک های نازک شفافش همه چیز را می بیند، من خیال می کنم نمی داند، نمی خواند، اما او می بیند و هیچ عجله ای ندارد و هیچ تلاش و اراده ای ندارد تا به من بگوید می بیند و در خاطرش می ماند. خیلی می گذرد تا یک دفعه بگوید، حرفی بزند. مثل امروز که گفت یک طوری می آیم که طرف را از وقتی که گذاشته و آشپزی کرده و غذایی پخته پشیمان نکنم. خیال نمی آن پشیمانی را در زن دیده باشد و فهمیده باشد. یا آن روزی که گوشه ای از خیابان را نشان داد و گفت این جا تلفنت زنگ زد و به مادرت گفتی سلام... با چشم بسته همه چیزی را می بیند. برای همین می گویم شفاف است. پلک هایش نازک است. نور از پلکش می گذرد و تصاویر مدام وارد جانش می َشوند، شاید برای همین جانش خسته است، فسرده است. منبع: http://gheiby. /
50864

تعبیر خواب خارش به علاوه تعبیر خواب خود

تعبیر خواب خارش به علاوه تعبیر خواب خودع خفنتعبیر خواب - خارشمحمدبن سیرین گوید: اگر ی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند. ابراهیم کرمانی گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان. حضرت جعفر صادق فرماید: اگر بیند از خارش، وی گزند و رنج رسید، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر ازخارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد. تعبیر خواب - خود محمدبن سیرین گوید: خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و قوت او زیاده شود بر قدر درستی و روشنی خود. اگر بیند که خود را از سر برداشت، دلیل که عز و جاه او کمتر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی خود بر سر بیند، دلیل که او فرزند زیرک بود، زیرا که خود در تاویل چون تاج است و هر زیاده و نقصان که در خود بیند، دلیل بر فرزندی بود. جابر مغربی گوید: اگر ی بیند که خود فولاد روشن بر سر داشت، دلیل که از مهتری قوت و حشمت دهد. اگر بیند که ی خود از سرش ... برداشت، دلیل کهحالش ضعیف شود. اگر بیند که خود او بش ت یا ضایع شد، دلیل که قوت و عزت او زایل شود. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن خود در خواب بر پنج وجه است. اول: قوت. دوم: مال و بزرگی. سوم: فرزند. چهارم: بقا و نیکوئی. پنجم: چیزی که خود را از آن به مکر بازدارد.ع های خفنمنبع: http://namazastara. /
91058

ایا مگر نه این است ک آذر زیباترین ماه سال است؟

هفته گذشته که کلا ب بخور و بخواب گذشت. سرمای نازنین مدارس رو تعطیل کرد و منم خوشحال و شاد و خندون خونه بودم.البته ب جز کلاس های دلبرم، زبان جان. که نمیشه اونا رو نرفت. مخصوصا که این ترم مدرس خیلی خیلی خوبی داریم. اینقد هفته ی خوبی بود از این جهت ک سرد بود
50866

خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگور

خواب انگور به علاوه تعبیر خواب انگوراتعبیر خواب - انگور حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند. محمدبن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر ... انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر ی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آ بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.حضرت جعفر صادق فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن. امنبع: http://namazastara. /
17724

محمدحسین پورمعصومی

محمدحسین پورمعصومی آنقدر دریا ریخته در سرم آنقدر کشتی ریخته در دریا آنقدر آب بالا آمده که می ترسم هر ملوانی دستش را سمت آسمان دراز کند ماه را در آغوش بکشد ملوان ها شناگر های خوبی هستند می ترسم ماه /ی گیر های خوبی از آب در بیایند دریا دریا در یادت گم شده ام دلم لک زده ماه گرفتگی تنت را می لرزد از ماه گرفتگی های گاه و بی گاه . #محمدحسینپورمعصومیمنبع: http://poleshekaste. /
13876

خداوند

زمان به آهستگی می گذرد، هنگامی که ما آرزو داریم سریع تر حرکت نماید و به سرعت عبور می کند وقتی که ما آرزومند آنیم که دوام داشته باشد، اما با هر نوع حرکتی، زمان ناتوان از متوقف نمودن و یا یدن قلبی است که در درون خود عشقی حقیقی را نگاه می دارد. خدا عشق است، اگر شما تاکنون عاشق بوده باشید، اگر شما تاکنون معشوق بوده باشید، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا حقیقت است، اگر شما تاکنون حقیقت را گفته باشید، اگر شما تاکنون حقیقت را کشف نموده باشید، شما خدا را تجربه کرده اید. خدا زیبایی است، اگر شما تاکنون به خلق چیز زیبایی کمک نموده باشید، اگر شما تاکنون زیبایی را در یکی از اشکال بی شمار آن مشاهده کرده باشید، شما خدا را تجربه نموده اید. خدا خوبی است، اگر شما تاکنون کار خوبی انجام داده یا فکر خوبی نموده باشید، اگر شما تاکنون خوبی را تشخیص داده باشید، شما خدا را تجربه کرده اید. تجربه عشق، حقیقت، زیبایی و خوبی هدایایی بود مستقیماً از خداوند بر شما. منبع:http://funousshargh.com منبع: http://tajrobes. /
2040482

268: دو گوش و یک دهان گشاد

آن باش که می بیند و از دیده نهان است بی نام و نشان باش که خود نام و نشان است هرگز ننشین متر نکن خوبی ِ خود را اندازه ی خوبی به ندانستن ِ آن است... #یاسر_قنبرلو پ.ن: خوبی بی منتش قشنگ تره،تا وقتی وظیفه نشه جریان اون دوستی که بعد از دعوا از همه جا بلاکت می کرد، بعد یه خط مخفی داشت و از اونجا چکت می کرد:))اینجا و اونجا نداره البته:) ع : حس خوب
47320

مشهد...

احساس خواهد کرد کوه نور می بیندوقتی که شهرت را ی از دور می بینداحساس انسانی که روی تکّه چوبی -در عمق تاریکیِ دریا نور می بیندجای قدم های بهشتی تو را عاشق -در کوچه باغ سبز نیشابور می بیندزائر همان آنی که مشهد می رسد، خود را -با بچّه آهوی شما محشور می بیندهر که می آید میان صحن های توشور خودش را گوشه ی ماهور می بیندبا اشک می آید ولی دل خوش به روزی که -بالای بالینش تو را در گور می بیندشاعر نگاهش سمت گنبد می رود امّا -جای کبوتر دسته های حور می بینددر بیت هشتم صحن کهنه، پنجره فولادانگار می گویند: مردی کور می بیند...سید محمد حسینی منبع: http://emamreza888r. /
263680

تعبیر خواب آب بینی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند . اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد. محمد ابن سیرین بصری گوید: آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند. اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد. 
33632

صاحب عزا کجایی

راهپیمایان کربلا!به هوش باشید!اگر میانه ی راه،مردی دیدید بلند قامت، دلربا،با چشمهایی مهربان و نگاهی بس بزرگ،اگر دیدید تمام راه خون می گرید،اگر شیرخواره می بیند،پای تاول زده می بیند،دخترکی دست در دست پدر می بیند و دیگر تاب رفتنش نمی ماند...اگر مردی را دیدید که دو برادر می بیند،جوان در پشت سر پدر می بیند،یا ن چادر به سر می بیند و فریاد گریه اش بلند می شود...به رسم اعراب با معرفت،آب بر پایش نه، بوسه بر خاک پایش زنید که مطاف ملائک است!اگر دیدید مردی اینچنین،تنها و بی همراه، قدم بر می داشت،شگفتتان نباشد،عمری است که تنهایش گذاشته ایماللهم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیه وجعلنامن خیرانصاره واعوانه بحق فاطمه ا هر الله علیهامنبع: http://yavaran-mahdi. /
2272402

ش تی که برای شفر گران تمام می شود

سرمربی آلمانی تیم فوتبال استقلال که با ب نتایج خوب توانست محبوبیت خوبی را بین هواداران ب کند، حالا با ش ت سنگین خانگی برابر السد موقعیتش را متز ل می بیند.
1889378

این شخص خون ۵ شهید ناجا را نمی بیند! +ع

زیباکلام خون پاک ۵ شهید حافظ نظم و امنیت در خیابان پاسداران را نمی بیند ولی شتابان به صحنه آمده تا با نعل وارونه از دراویش آشوبگر دفاع کند.
1370538

مردی که خود را نمی بیند

"مردی که خود را نمی بیند"؛ این بهترین وصفی است که میتواند قالیباف، این مرد انقلاب را توضیح دهد. او از قافله همان رزمندگانی است که جنگ هرگز برایشان تمام نشده و نمیشود.
1551110

ظریف : ایران برخلاف ‏ منافع خود را در همکاری با کشورهای منطقه می بیند

ایرنا نوشت: امور خارجه گفت: ایران برخلاف که منافع خود را اختلاف و تفرقه می بیند منافع خود را در همکاری و همراهی کشورهای منطقه می بیند.
2233630

اسماعیلی در استقلال تنها نیست

هافبک استقلال برای بازی با تراکتورسازی در خط آتش تیمش بازیکنان تاثیرگذاری می بیند و می تواند به خوبی توانایی های خود را در ترکیب آبی ها نشان بدهد.
31060

ضرب المثل های فارسی و آیات قرآنی

ضرب المثل های فارسی و آیات قرآنی 1- کبوتر با کبوتر باز با باز کند با پرواز الْخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ(نور/26) زنهای ناپاک و زشتکار، شایسته ی مردان ناپاکند و همچنین مردان ناپاک، شایسته ی ن ناپاکند. زنهای پاکدامن نیز، شایسته ی مردان پاکدامن، و مردان پاکدامن، شایسته ی ن پاکدامنند. 2 - هر چه کنی به خود کنی گر همه خوب و بد کنی إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (اسراء/7) اگر احسان و خوبی کنید، به خودتان خوبی کرده اید و اگر بدی کنید، به خود بدی کرده اید.منبع: http://meg14. /
1298954

علی کریمی برف زمستان تهران را می بیند؟

علی کریمی با ته مانده بازار نقل و انتقالات با تیم نفت بی هدف، بی برنامه و بی بودجه ردای مربیگری را روی شانه انداخته است و باید دید با این وضعیت برف تهران را با لقب مربی می بیند؟
1552062

ظریف: نفعش را در فروش سلاح می بیند

خارجه ایران می گوید که برع که منافعش را در منازعات منطقه ای برای فروش سلاح می بیند، تهران حامی مذاکره بین همسایگان خود است.
2326422

اعتبار خود را از دست رفته می بیند

خارجه کشورمان تصریح کرد: که اعتبار خود را از دست رفته می بیند، برای اینکه در شورای امنیت با ایران روبرو نشود، خود را پشت رویه کاری در این شورا پنهان کرد.
65668

واقعیت - خوبی - زیبایی

واقعیت - خوبی - زیبایی در این دنیاجز این سه هیچ چیز دیگر به جستجو نمی ارزد . نخستین با شیدن وعلم دومین با اخلاق ومذهب وسومین با هنر به دست می اید "عشق"میتواند تو را از این هر سه محروم کند ونیز میتواند تورا از زندان تنگ زیستن به این هر سه دنیای بزرگ "پنجره ای بگشاید شاید هم دری ومن نخستینش را تجربه کرده ام و این است که آن را"دوست داشتن"نام کرده ام. ( علی شریعتی)منبع: http://fatanh. /
276450

تعبیر خواب آهو

صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.اول: زن،دوم: کنیزک،سوم: فرزند،چهارم: منفعت از ن.  خالد بن علی بن محد العنبری گوید:دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر میشود. اگر ی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه  شود یا آن را ب د، به او رزق و روزی عطا میشود و اگر مجرّد بود، زن میگیرد یا در غیر اینصورت صاحب فرزند شود. اگر ی ببیند،آهویی را با خود برد، خیر بسیار به دست او میرسد و اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد. اگر مردی در خواب ببیند که آهویی، خود را به روی او انداخت، همسرش از اوامر او، س یچی میکند. اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را د، دلیل که با زنی غریب کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود. محمد ابن سیرین بصری گوید:اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را. جابر مغربی می گوید:اگر بیند بچه آهو را گرفت یا ی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید. آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اه خود ش ت خواهید خورد.3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.  تعبیر خواب آهو , رویای آهو , خواب دیدن آهو , تعبیر آهو , خواب آهو , تعبیر خواب جیران , رویای جیران , خواب دیدن جیران , تعبیر جیران , خواب جیران , تعبیر خواب ظبی , رویای ظبی , خواب دیدن ظبی , تعبیر ظبی , خواب ظبی , تعبیر خواب غزال , رویای غزال , خواب دیدن غزال , تعبیر غزال , خواب غزال , تعبیر خواب ن , رویای ن , خواب دیدن ن , تعبیر ن , خواب ن , تعبیر خواب بچه آهو , رویای بچه آهو , خواب دیدن بچه آهو , تعبیر بچه آهو , خواب بچه آهو , تعبیر خواب ظبیه , رویای ظبیه , خواب دیدن ظبیه , تعبیر ظبیه , خواب ظبیه , تعبیر خواب ابوالسفاح , رویای ابوالسفاح , خواب دیدن ابوالسفاح , تعبیر ابوالسفاح , خواب ابوالسفاح , تعبیر خواب فائر , رویای فائر , خواب دیدن فائر , تعبیر فائر , خواب فائر , تعبیر خواب فور  , رویای فور  , خواب دیدن فور  , تعبیر فور  , خواب فور  , 
1253522

به مادرم چیزی نگویید

سعید شاه­کوهی! اسم او یادم نمی­رود! از جبهه امد. شب بود که به محله رسید و دید حجله­ ای انجا گذاشته اند. می­رود نگاه کند می­بیند ع خودش است! دوستانش او را دیدند. به دوستانش گفت اگر الان مادرم من را ببیند سکته می­کند! قسم شان داد و گفت به مادرم چیزی نگویید! من می­روم یک دفعه دیگر می­آیم! تا سر کوچه آمد و برگشت. در اولین عملیات شهید می­شود! س: یعنی دیگر مادرش را نمی­بیند دیگر؟! ج: نه، دیگر مادرش را نمی­بیند! راوی: محمود پی نوشت امنیت کشور مرزبانان م عان حرم
1552188

ظریف: نفعش را در فروش سلاح می بیند و ما خواهان گفت گو بین همسایگانمان هستیم

خارجه ایران می گوید که برع که منافعش را در منازعات منطقه ای برای فروش سلاح می بیند، تهران حامی مذاکره بین همسایگان خود است.
1892824

می خواهند سلیمانی برگردد

یی ها و دنبال کنندگان خارجی و داخلی «خط » به خوبی می دانند که این نظام با ات و اقدامات از قبیل و جنایت دراویش افراطی آسیب نمی بیند چه اینکه چنین ات واقداماتی هیچ نظامی را در معرض آسیب قرار نمی دهد.
1514148

تعبیر خواب کیسه به همراه خواب کوزه

تعبیر خواب کیسه به همراه خواب کوزه تعبیر خواب - کیسه محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر کیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیک است. جابرمغربی گوید: اگر درخواب کیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او آشکار شود. اگر دید کیسه دریده را دوخت، دلیل که رازش پوشیده بماند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است ی آن را پند دهد و نشنود.... اگر بیند کیسه او گشوده بود و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن کیسه تهی در خواب بر سه وجه است. اول: تن مردم. دوم: راز پنهان. سوم: درویشی.  تعبیر خواب - کوزه محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند که کوزه بش ت، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه درخواب، دلیل مال و منفعت است. اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند. اگر آهنین بیند، دلیل برمال اندک است که بیابد.... حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح تن. ششم: عمردراز. هفتم: مال. هشتم: خیروبرکت. نهم: میراث از قِبَل ن. و دیدن کوزه آویز، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است. 
1460858

خوبی ها و خوشی ها

باسمه تعالی برداشتهایی از آیات قرآن خوشی ها و خوبی ها خداوند برای انسان ها خوبی ها را می خواهد ، که نهایتا به خوشی می رسد. اما انسانها ، خوشی ها را می خواهند ، که گاهی برای انسان خوب و گاهی برای انسان بد است.لذا عدم استجابت بعضی از دعا ها به همین خاطر است، زیرا که خداوند صلاح و نتیجه را می بیند ، در صورتی که انسان حال را.یکی از راه های تمایز خوبی و خوشی این است که اگر مورد استجابت خداوند قرار گرفت ، آن برای ما خوب است در غیر اینصورت خوشی است. رابطه والدین با فرزندان نیز اینگونه است.والدین با توجه به تجربه و شناخت خوبی که دارندخوبی فرزند را می خواهند، در صورتی که فرزند دنیال لذایذ زود گذر و حال است. برای مثال، وقتی دشمن به کشوری حمله می کند و جنگ اتفاق می افتد، به ظاهر جنگیدن بد است ولی نهایتا با مقاومت و دفاع برای انسان ها خوب است.لذا اگر چه نا خوش است ولی نهایتا برای انسان ها خوب است.تولید علم سازنده ، لذت بخش و خوش است، و برای انسان نیز خوب است.ولی تولید علم م ب، اگر چه در ابتدا خوش است ولی برای انسان خوب نیست بنابراین هرخوشی،معلوم نیست که منجر به نتیجه خوب شود.ولی هر خوبی، منجر به خوشی است. زندگی گاه چه شیرین به لب و کام من است زندگی گاه پر از زیور و آن دام من است زندگی در گرو همت ماست ،می گذرد زندگی اندک و تنها اثر و نام من است علی رجالی
2108810

وودی آلن: از رسوایی مردان م خوشحالم

وودی آلن در مصاحبه با یک برنامه خبری آرژانتینی خود را مظهر و نماد «من هم همینطور» معرفی کرد. این کارگردان سرشناس یی در ادامه گفت: اتفاق خوبی است وقتی که می بیند افرادی که مردان و ن بیگناه را آزار و اذیت می کنند رسوا می شوند.
1054882

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، ... نیازمندیهای همشهری لیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر ی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: ت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب. نیازمندیهای همشهری
1067268

صدیقی: هر نامزدی که حرف می زند فکر نکند می تواند سرش را داخل برف کند و ی او را نمی بیند

خطیب موقت تهران با بیان اینکه ک داها در تبلیغات شان به حاشیه نروند، گفت: هر نامزدی که حرف می زند فکر نکند می تواند سرش را داخل برف کند و ی او را نمی بیند. انسانی که می خواهد رییس جمهور نباید…
1477282

عمار حکیم: ملت کردستان بیشترین ضرر را از همه پرسی می بیند

رئیس ائتلاف ملی عراق با بیان اینکه ملت کردستان بیشترین ضرر را از همه پرسی اقلیم می بیند، تاکید کرد عراق درحال حاضر در قلب نبرد با خنجرهای هست و اکنون باید با خنجر همه پرسی نیز روبه رو شود.
99844

تحلیل خشونت

از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری می توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود: فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی شود با این وجود مفعول از آن آسیب می بیند. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می شود و نه مفعول از آن آسیب می بیند. فاعل خشونت می ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر می کند، از آن آسیبی نمی بیند. فاعل خشونت می ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می کند و از آن آسیب می بیند. فاعل خشونت نمی ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر می شود. منبع: http://porseshmehr957. /
2206758

دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند......شعر

دل من در دل شب،خواب پروانه شدن می بیند.مهر در صبحدمان داس به دست، من خواب مرا می چیند.آسمانها آبی،پرمرغان صداقت آبی استدیده در آینه ی صبح تو را می بیند.از گریبان تو صبح صادق،می گشاید پر و بال.تو گل سرخ منی،تو گل یاسمنی،تو چنان شبنم پاک سحری؟- نه.از آن پاک تری.تو بهاری؟- نه،- بهاران از توست.از تو می گیرد وام،هر بهار این همه زیبایی را.هوس باغ و بهارانم نیستای بهین باغ بهارانم تو!شاعر : حمید مصدق
808574

چرا به دلم اعتماد کنم؟

سلام،در نوشته قبل گفتم که اگه یه سری چیزها رو بدون استدلال نپذیریم نمی تونیم استدلال کنیم و چیزهای جدیدی به دست آوریم. حال من می خواهم ببینم مشکل ی که دنیا را مادی می بیند چیست؟ و یا مشکل ی که دنیا را الهی می بیند چیست؟ ادامه مطلب
2224418

در قبال دشمنی که خود را در موضع مسلط می بیند، نباید کوتاه آمد

صفارهرندی تأکید کرد کوتاه آمدن در قبال دشمنی که خود را در موضع مسلط می بیند، بزرگ ترین اشتباه است؛ صدام که در سال پایانی جنگ تحمیلی خودش را در این موضع می دید با پذیرش قطعنامه توسط ایران، جنگ را تمام نکرد و ادامه داد.
84686

مهربان شدن پرنی_آن با دندون چوبی !

پنجشنبه آفریده شد تا ما آدما دست از فراموش ِ هم برداریم و ببخشیم.بیاین امروز از همدیگه متنفر نباشیم.حتا از مربای هویج! به خوبی ها فکر کنیم،نه بدی ها.به رنگِ نارنجیِ مربای هویج،نه مزه ی تهوع آورش...منبع: http://parni-yan. /
2056568

جهان ساختار جدیدی به خود می بیند/ همه دنیا طرف ما است

بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اکنون جهان ساختار جدیدی به خود می بیند و تمام دنیا در سمتی قرار دارد که مواضع ایران قرار گرفته است.
1956176

قندک۳

بسم الله ممنون جان که هوای دل مادربزرگم را داری... که دلش خوش است وقتی چهره ات را نمی بیند، می گذاری یک دل سیر تو را ببوسد... یکی دوتا سه تا چهارتا... فکر کنم بیست بوسی شد و قندک آرامِ آرام، گذاشت مادربزرگم حظ کند... * به هیچ دیگر هم اینجوری بوس نداد. فقط مادربزرگ پ.ن: چندسال پیش چشمان مادربزرگ آب سیاه آورد و بعد به سمت ندیدن رفت. عمل و حجامت، باعث شدن روند بیماری متوقف شود. از آن به بعد، مادربزرگ، فقط دید محیطی دارد و سایه ها را می بیند...
2209150

گنابری: انتظارات در بایرن مونیخ بسیار زیاد است؛ از بازگشت به میادین احساس خوبی دارم

به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، سرژ گنابری فصلی پر چالش را در بایرن مونیخ پیش روی خود می بیند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
1599658

برای تو دلم آیینه خوبی ست

برای تو دلم آیینه خوبی ست رفیق و همدم دیرینه خوبی ست به دنیا پشت کرده، باورش این ست که تنها عشق تو گنجینه خوبی ست نشو مظنون به خاطرخواه مجنونی که پیشت صاحب پیشینه خوبی ست قرارت را نزن بر هم در این هفته که تا ثابت کنی آدینه خوبی ست خودت را خوب در قلبم تماشا کن برای تو دلم آیینه خوبی ست "محمدعلی ی"
64870

آسمان را...

آسمان را نمی بیند / و جعد بر تارک برقگیرِ برج می نشیند . مار مى خزد / زنبور مى گزد / ومرغ دانه بر می چیند . تمامی ى کثرات عالم / از اوجِ افلاک / تا حضیضِ خاک / ناگزیر / در چنبر ِ موقعییت خود اسیر هم بوته ى گون / هم گرازِ پیر / هم ِ زرد / هم پیاز و سیر . تنها انسان ! / آزاد ورها / انتخابگر و پو یا / که سرک میکشد همه جا . می نوازد و عذاب میکند / میسازد و اب میکند / می کشد ، به سیخ می کشد ، کباب میکند / با عقلا نییت و رأی و تدبیر . فرزین عدنانیمنبع: http://farzin-adnani. /
1319002

ویدیو: بیمارستان شگفت انگیز

انیمیشن کوتاه «بیمارستان شگفت انگیز / the wonder hospital»، روایتگر داستان پسرکی است که در بیمارستانی قرار دارد و ع های قبل و بعد بیمارها را از عمل زیبایی می بیند. در دست او شماره 205 قرار دارد. او ماسک های مختلفی را در دستگاه فروش می بیند. نوبت او می رسد... . این انیمیشن کوتاه را در «تابناک» می بینید.
1443106

شیفت اقتصاد شرق ایران به کاشت پسته/برداشت 1.3 تن پسته در هر تار اسان

اسان آینده خوبی برای تولید و صادر پسته پیش روی خود می بیند. با وجود خش الی های گذشته، باغ های پسته این استان از نظر یک عضو انجمن پسته ایران اوضاع مساعدی داشته و به زودی اسان را به مقام اول تولید پسته کشور می رساند.
97486

فضائل حضرت حسن مجتبی عَلَیْه السَّلام نزد صَلَّى الله عَلَیْهِ وَآلِهِ وسَلَّمْ:

فضائل حضرت حسن مجتبی عَلَیْه السَّلام نزد صَلَّى الله عَلَیْهِ وَآلِهِ وسَلَّمْحضرت نهایت علاقه و احترام را نسبت به حسن مجتبی عَلَیْه السَّلام داشتمی فرمود: آن که حسن را دوست بدارد، مرا دوست داشته استدوستی حسنین سبب بخشش گناهان و دور شدن از آتش می شودحضرت حسنین را بر شانه سوار می کرد و می فرمود: چه مرکب خوبی دارید شما و چه سواران خوبی دارم منیک بار سجده ش طولانی شد بعد از اصحاب علت را جویا شدند، حضرت فرمود بخاطر این که فرزندم حسن بر دوشم سوار شده بودیک بار صَلَّى الله عَلَیْهِ وَآلِهِ وسَلَّمْ برای جلوگیری از زمین خوردن حسن در کودکی سخنرانی را قطع کرد و از منبر آمد پائین و حضرت را در بغل گرفت و در آن ح سخنرانی را ادامه دادحضرت در جواب ی که اعتراض به بوسیدن حسن داشت فرمود: مَن لایَرحَم لایُرحَمحضرت می فرمود: لَوْ کانَ العَقْلُ رَجُلا لَکانَ الْحَسَن برای تبیین جایگاه حسن در برخی از عهدنامه ها از جمله عهدنامه ثقیف، باکمی سن، او را گواه قرار داد،یا در مباهله با یهودیان نجران به امر خدا، وی را همراه بردحضرت در دسالی ابوسفیان را راهنمایی کرد مبنی بر این که بگو: لا اله الا اللّه، محمّد رسول اللّه تا آن که نزد جدّم تو را شفاعت کنم و آن بزرگوار تو را بپذیردمنبع: http://1372gaz. /
1166464

بدون تنبیه کشورهای حامی تروریسم جهان روی آرامش نمی بیند

تهران-ایرنا-دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کانال تلگرامی اش نوشت: بدون تنبیه کشورهای حامی تروریسم، جهان روی آرامش را نمی بیند.
1167098

بدون تنبیه کشورهای حامی تروریسم جهان روی آرامش نمی بیند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کانال تلگرامی خود نوشت: بدون تنبیه کشورهای حامی تروریسم، جهان روی آرامش را نمی بیند.
1064444

تعبیر دیدن مار در خواب

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. ادامه مطلب...
974694

زندگی چیست؟

حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوبی ندارم. حس خوب... حس خوب... 4/2/96 حس خوبی دارم. 5/2/96
1954062

دم عیدی 2 :)

لحظات قبل عیده و خیلیییی خوبه و حس خوبی دارم :) انشاا... هممون حس خوبی داشته باشیم و سال خوبی :))))
71078

بیلان ٩٤

ای ی هر چی نوشته بودم پرید. سلام ،اومدم دوباره یع بیلان بدم و برم.راستش خدا رو شکر که سال ٩٤ رو به سلامتی داریم تموم می کنیم.الحمدلله از نظر سلامتی امسال سال خوبی بود و خوشبختانه هیچ نگرانی عمده ای نداشتیم در این مورد.از خدا می خوام سال ٩٥ و بقیه سالهای عمرم از هر نظر هم که بد باشه ولی سلامت خونوادمو و خودمو نگیره.ولی از نظر جنبه های دیگه سال چندان خوبی نبود و امسال بیشتر از هر سال و اگه غلو نباشه فکر کنم به اندازه کل سالهای زندگی مشترک با اقای شوه دعوامون شد.اصلا ما امسال رو با دعوا شروع کردیم و تا الان هم ادامه داره.امیدوارم سال جدید از این نظر کمی متفاوت باشه البته زندگی هم روی خوش نشون نداد از این بابت و مخصوصا نیمه دوم امسال مه افتضاح بود اولش که تهدید به اسید پاشی داشتم و بعد پروانه مطب رو لغو و بعد بهمن ماه هم که قرار بود اقای شوه بعد کلی پایین و بالا تو تبریز مطب بزنه با یه حرکت مامانش کنسل شد و کل بهمن به گند کشیده شد که البته با زیر قول زدن حسی و بالا کشیدن ٢٥ میلیونمون که برا یه هفته قرض گرفته بود ولی بعد یه ماه ١٥ تومن رو بعد کلی منت پس داد و بقیش رو هم فکر کنم رفت به درک که این جریان اوضاع ما رو بیشتر به گند کشید باید بگم که این شنبه دیوان به نفعم حکم داده و می تونم پروانه مطب بگیرم.از مسافرتایی که رفتیم یه بار تابستون رفتیم بدروم و یه بار هم با مامان تهران و نوروز هم اگه قسمت بشه داریم می ریم ما ی و لنکاوی.واستی یادم رفت بگم مهر ماه چند روزی رفتیم کرمان مهمون برادر اقای همسر بودیم راستی یادم رفت بگم ١٢ مرداد من شدم و نلی خانوم به جمع ما اضافه شد که از اینجا براش کلی ارزوهای خوب دارم. انی هم امسال کلاس نقاشی و موسیقی رفت و کلاس موسیقی پیشرفت خوبی کرده و داره کم کم نت و اهنگ می زنه و تا حالا کلی اهنگ یاد گرفته.راستش کلاس دیگه ای نرفته و تو بناب برا عصراش سحر که قبلا میومد داره میاد و باهاش کار می کنه و بازی می کنن.اخه امسال پارلا مه اینجا نیست انی خیلی تنها می مونه. خب این کل اتفتاقاتی بود که یادم بود.از خدا می خوام تو سال جدید فقط سلامتیمون و ازمون نگیره و مسایل دیگه اگر بود که خیلی ممنونشم و اگرم نبود که هر چی خودش صلاح می دونهمنبع: http://shabnevesht91. /
1360794

دیدن خواب های رف و زر به همراه تعبیر این دو خواب

دیدن خواب های رف و زر به همراه تعبیر این دو خوابرتعبیر خواب - رفرف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن دسترس داشته باشیم ولی می کوشیم که به آن برسیم. اگر در خواب ببینیم که روی رف نشسته ایم به مقامی منیع می رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده. اگر ببینیم که از رف پایین می آییم از مقام خود معزول می شویم. اگر در خواب ببینیم اتاق ما رف دارد در حالی که قبلا نداشته کاری بزرگ به ما پیشنهاد می شود. اگر ... ببینیم رف اتاق ما اب شده امید ما برای رسیدن به مقام بالا از بین می رود. اگر ببینیم می جهیم و دستمان به رف نمی رسد برای رسیدن به مقامی جهد می کنیم ولی موفق نمی شویم. همین ح است اگر چیزی در رف باشد و نتوانیم آن را برداریم و بگیریم.  تعبیر خواب - زرمحمدبن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و ن را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا ی به او داد، دلیل بود که ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا ی بر وی خشم گیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر ی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به وار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند. جابر مغربی گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و ن راخوب. اگر بیند که زر ... و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.  ز
899418

بیست و چهارمین شب

شمشادهایی که قاب را در آغوش کشیده اند مرا می برند آنجا: عبا بر سر می کشد، ی خیمه را کنار می زند برادر را می بیند که با علی مقابل ایستاده اند، گویی جفتشان در این عالم نیستند علی سر خم می کند به نشانه ی خدا حافظی چهره ی حسین را نمی بیند اما معلوم است که مبهوت و خیره است علی سوار بر اسب، الحق که اکبر است علی دور می شود و حسین را هیچ چیز تکان نمی دهد از خیمه بیرون می زند کنار برادر مثل همیشه نیست حسین تازه شمشاد قد خود را راهی میدان کرده اما صدای آرامی از جنباندن لبهای برادر می شنود " امانتی تحویل تو ای خدا" + خوش باد روح آنکه به ما با کنایه گفت گاهی به قدر صبر بلا می دهد خدا فاضل نظری پ.ن: امروز توی بهشت آن کنج ها خلوت و بی آدمی که وقت زنده ها نفس می کشیدند، نسیم خوبی می وزید. کاش قبر خالی ای لابلایشان بود تا دمی درونش آرام می گرفتم... - از ع های امروز
902430

بیست و چهارمین شب

شمشادهایی که قاب را در آغوش کشیده اند مرا می برند آنجا: عبا بر سر می کشد، ی خیمه را کنار می زند برادر را می بیند که با علی مقابل ایستاده اند، گویی جفتشان در این عالم نیستند علی سر خم می کند به نشانه ی خدا حافظی چهره ی حسین را نمی بیند اما معلوم است که مبهوت و خیره است علی سوار بر اسب، الحق که اکبر است علی دور می شود و حسین را هیچ چیز تکان نمی دهد از خیمه بیرون می زند کنار برادر مثل همیشه نیست حسین تازه شمشاد قد خود را راهی میدان کرده اما صدای آرامی از جنباندن لبهای برادر می شنود " امانتی تحویل تو ای خدا" + خوش باد روح آنکه به ما با کنایه گفت گاهی به قدر صبر بلا می دهد خدا فاضل نظری پ.ن: امروز توی بهشت آن کنج های خلوت و بی آدمی که فقط زنده ها نفس می کشیدند، نسیم خوبی می وزید. کاش قبر خالی ای لابلایشان بود تا دمی درونش آرام می گرفتم... - از ع های امروز
1317156

(بدون عنوان)

به نام خدا سلام. حال شما؟ خوبید انشالله؟ الان در شرایطی این مطالب را مطالعه می فرمایید که خود بنده توفیق دیدارش را ندارم. یعنی مرورگر بی تربیت بنده وقتی آدرس choopana.persianblog.ir می بیند صفحه ای از خود پرشین بلاگ نشان می دهد که رویش نوشته اصلن چنین وبلاگی ندارییییییییییییم!!!! حالا همین صفحه را شماها می بیند ولی منی که این همه سال زحمتش را کشیده ام نمی بینم. بیا. این هم حاصل دست رنج من. بنشین وبلاگ درست کن آ سر با حرف یک مرورگر اجنبی ساخت، دود هوا شد و رفت.
1785650

حکمت جاوید

حکمت جاوید دیالکتیک جاھل نمی بیند خود را مگر انسان عاقل. کافر نمی بیند خود را مگر انسان مومن. عاشق نمی بیند خود را مگر انسان فاسق. پرست نمی بیند خود را مگر انسان خداپرست. ریا کار نمی بیند خود را مگر انسان صادق. ایثارگر نمی بیند خود را مگر انسان خودپرست. شجاع نمی بیند خود را مگر انسان بزدل. عادل نمی بیند خود را مگر انسان ظالم. خوب نمی بیند خود را مگر انسان بد. زنده نمی بیند خود را مگر انسان مرده. موجود نمی بیند خود را مگر انسان نابوده. یک استثناء: فقط خداست که ھمانگونه ھست که ھست. از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 58-53 ارسالی ازکاربری بنام رضا
1261674

چوپان سوادکوهی زیر آسمان پرستاره خواب سفر کربلا می بیند+تصاویر

چوپان سوادکوهی زیر آسمان پرستاره کنگلو شب ها خواب سفر دوباره به کربلا می بیند.
1872226

ایران نیازی به افزایش تنش و درگیری در منطقه نمی بیند/رژیم صهیونیستی باید سرزنش شود

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به موضع اخیر ت آلمان ضد ایران گفت: تهران نیازی به افزایش تنش و درگیری در منطقه نمی بیند بلکه این رژیم صهیونیستی است که امنیت، ثبات و آرامش در منطقه را با خطری جدی مواجه کرده است و باید سرزنش شود.
52810

هنر

با همکارم صحبت ایام ماضی شد، اون معتقد بود که دوره خیلی خوبی بوده و حیف و افسوس و ... گفتم اگه انتخاب برگشتن هم داشته باشم، بر نمی گردم، حتی به سال 85 که نزدیک 60 روز مسافرت داشتم! پرسید، میخوای به اینده بری؟ گفتم نه، از آینده هم خبری ندارم، کاش این هنر رو داشتم که میتونستم از حال حداکثر استفاده ممکن رو م، با دغدغه کمتر، بی حسرت گذشته و بی نگرانی آیندهمنبع: http:// jkavi. /
1256572

به مادرم چیزی نگویید

سعید شاه­کوهی! اسم او یادم نمی­رود! از جبهه امد. شب بود که به محله رسید و دید حجله­ ای انجا گذاشته اند. رفت نگاه کرد، دید ع خودش است! دوستانش او را دیدند. به دوستانش گفت اگر الان مادرم من را ببیند سکته می­کند! قسم شان داد و گفت به مادرم چیزی نگویید! من می­روم یک دفعه دیگر می­آیم! تا سر کوچه آمد و برگشت به جبهه. در اولین عملیات هم شهید شد! س: یعنی دیگر مادرش را نمی­بیند؟! ج: نه، دیگر مادرش را نمی­بیند! راوی: محمود پی نوشت امنیت کشور مرزبانان م عان حرم
179098

اول قرنتیان فصل ۷

ازدواج، کار خلافی نیست ۳۶ اگر .. ی می بیند که نسبت به دختری که نامزدش است پرهیز ندارد و نمی تواند بر امیال خود مسلط باشد و نامزدش نیز بحد بلوغ رسیده، و او می خواهد با این دختر ازدواج کند، گناهی مرتکب نشده است. اشکالی ندارد؛ بگذارید ازدواج کند. ۳۷ اما اگر .. ی با اراده ای محکم تصمیم گرفته است که ازدواج نکند، و می بیند که نه تمایلی به این کار دارد و نه نیازی به آن، تصمیم عاقلانه ای گرفته است. ۳۸ پس .. ی که ازدواج می کند، کار خوبی می کند، و .. ی که ازدواج نمی نماید، کار بهتری می کند. ۳۹ زن تا زمانی که شوهرش زنده است، قسمتی از وجود اوست. ولی اگر شوهرش فوت کند، می تواند دوباره ازدواج نماید، اما فقط با یک .. ی. ۴۰ ولی بنظر من، اگر ازدواج نکند، خوشح .. ر خواهد بود. و من فکر می کنم که آنچه می گویم، از جانب روح خداست. منبع: http://khodayezende793. .. /

هر که خوبی کند جزا بیند