کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند الحسین یجمعنا و الحسین یوحدنا


2356413

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.   بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2350307

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2350338

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2351074

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

   فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا برچسب ها: جوان_اربعین ، کربلا_کاربران عراق
2351112

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.
2349600

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

   فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2365946

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

 فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند.بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2356864

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
2355343

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا

  فضای مجازی عراق این روزها مملو از هشتگ هایی است که  از نزدیک شدن اربعین حسینی خبر می دهد. #الحسین_یجمعنا و #الحسین_یوحدنا هشتگ‎هایی است که کاربران عراقی با اشتراک‎گذاری آن، بروحدت میان شیعیان عراق و ایران تأکید و خود را برای استقبال از زائران اربعین آماده می کنند. آن ها در صفحات توئیتری خود تصاویری از پیاده روی اربعین و پرچم های دو کشور ایران و عراق را منتشر می کنند و می نویسند که خانه ها، دل ها و قلب هایشان را به روی زوار حسین (ع) باز کرده اند. بیشتر بخوانید:کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند؛ #الحسین_یجمعنا و #الحسین_ یوحدنا
26858

یاعلی بن الحسین(مرثیه به مناسبت شهادت سجادعلیه السلام)

ای عاشق راه حسین! یا علی بن الحسین! کاملگر راه حسین؛ یا علی بن الحسین! بیمار دشت کربلا؛ یا علی بن الحسین! بیماریت حکمت بُوَد؛ یا علی بن الحسین! سلام ما به روی تو؛ یا علی بن الحسین! دوای درد ما تویی؛ یا علی بن الحسین! فرزند معصوم حسین؛ یا علی بن الحسین! ای وارث علم حسین! یا علی بن الحسین! کشته شدی در راه دین؛ یا علی بن الحسین توکل مابه خدا؛ یا علی بن الحسین! توسل ما به شما؛ یا علی بن الحسین! بنما به ما حاجت روا ! یا علی بن الحسین!منبع: http://513mazyar. /
1593169

این تصاویر را فقط در طریق الحسین می توان دید+ع

زائران حسینی برای رسیدن به ساحت ملکوتی عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، فرسخ ها راه را مشتاقانه طی می کنند. زائران اربعین حسینی عبدالله الحسین (ع) برای رسیدن به بارگاه آن همام فرسخ ها راه را از…
831735

میزبانی آملی ها از زائران عراقی حرم علی بن موسی الرضا(ع)

مراسم استقبال از زائران پیاده عراقی حرم رضا(ع) که حدود یک ماه قبل پای پیاده به عشق زیارت هشتم شیعیان جهان به سمت مشهد رهسپار شدند، در آمل برگزار شد.
1516469

حال و هوای استقبال کنندگان زائران اربعین+ع

بزرگیان گفت: 70 ، 80 هزار پرس غذای نذری در این هفت، هشت روز پخش می کنیم، 250 هزار میان وعده بین زائران عزیز در دو مرحله در قالب چای،میوه و سیب زمینی سرخ شده که مورد استقبال زائران هست را پخش می کنیم.
831773

ورود کاروان زائران پیاده عراقی به بردسکن

کاروان زائران پیاده "ام الحسن" فاطمه ا هرا(س)، شامل 28 زائر عراقی و دو ایرانی که از کربلای معلی راهی م لرضا(ع) است، در مسیر حرکت خود پس از ورود به بردسکن با استقبال مردم این شهرستان مواجه شد.
494037

عربستان در استقبال از زائران ایرانی مصمم باشد

ولی فقیه در امورحج وزیارت و س رست حجاج ایرانی ابراز امیدواری کرد که شرایط برای انجام حج مطلوب زائران ایرانی فراهم شود.
1564132

استقبال مردم مشک از زائران کربلا با ب ایی 45 موکب

فرماندار مشک از ب ایی 45 موکب در این شهرستان برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.
1596966

استقبال جوانان عراقی از «مختارنامه» در نجف

پخش ایرانی «مختارنامه» در موکب الحجه (عج) عراقی ها در بزرگراه کربلا در شهر نجف جمع زیادی از زائران و جوانان عراقی را گرد هم آورده است.
1526548

ستاد استقبال از زائران اربعین حسینی در بهمئی

شهر لیکک گفت: ستاد استقبال از زائران اربعین حسینی در شهرستان بهمئی با هدف خدمت رسانی مطلوب به زائران فعالیت خود را آغاز کرد.
502053

دعوت نامه ای که اشک مهمانان را درآورد +

ی از زائران حرم رضا (ع ) در فضای مجازی منتشر شده است که با استقبال گسترده کاربران مواجه شد.
1519005

مشک، آماده استقبال از زائران اربعین حسینی

فرماندار شهرستان مشک مهیا نمودن تمهیدات لازم برای استقبال از زائران کربلای معلی در آستانه اربعین حسینی خبر داد.
1604035

زائران اربعین به صورت مجازی به زیارت رضا(ع) رفتند

مسئول کمیته رسانه و فضای مجازی ستاد مردمی اربعین لرستان گفت: برنامه های کمیته رسانه ای ــ مجازی ستاد اربعین لرستان به ویژه برنامه "زیارت مجازی رضا(ع)" با استقبال بسیاری از زائران به ویژه زائران کشورهای خارجی و نان ای نجف و کربلا مواجه شد.
707889

سرگردانی زائران عتبات در شلمچه/ عراقی ها مانع ورود زائران با مانیفست قانونی می شوند

از چند روز گذشته طرف عراقی در مرز شلمچه مانع ورود زائران ایرانی به عتبات می شود این در حالی است که این زائران مانیفست قانونی را از سفارت عراق دریافت کرده اند.
1596243

ع / استقبال جالب سربازان مرزبانی از زائران

سربازان مرزبانی مرز مهران به صورتی ویژه از زائران اربعین حسینی استقبال د.
1589508

انتقاد زائران از اپراتورها و بی مسئولیتی وزارت ارتباطات/ وقتی موکب فارس جورکش بی مسؤولیتی اپراتورهای ایرانی می شود

موکب خبرگزاری فارس در طریق الحسین جاده نجف کربلا در نبود ایستگاه های راهنمایی اپراتورهای ایرانی، در کنار کار خبری خود، وظیفه راهنمایی زائران حسینی را برعهده گرفته است.
1429428

استقبال حجاج ایرانی از مچ بندهای الکترونیکی/ فوت 13 زائر ایرانی بر اثر کهولت سن و عارضه قلبی در حج 96

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برخلاف موج منفی که در فضای مجازی بر ضد مچ بند های حجاج وجود داشت، این طرح با استقبال بالای زائران ایرانی همراه شد.
337240

آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا/ به هیچ یک از زائران ایرانی آسیب نرسیده است

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: در آتش سوزی هتل زائران در کربلا، به هیچ یک از زائران ایرانی آسیبی نرسیده است. ادامه: آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا/ به هیچ یک از زائران ایرانی آسیب نرسیده است
708436

سرگردانی زائران عتبات در مرز شلمچه

از چند روز گذشته طرف عراقی در مرز شلمچه مانع ورود زائران ایرانی به عتبات می شود این در حالی است که این زائران مانیفست قانونی را از سفارت عراق دریافت کرده اند.
2142302

ملی پوشان در اینستاگرام به استقبال پرتغال رفتند

بازیکنان تیم ملی با انتشار پست های اینستاگرامی به استقبال سومین بازی خود در جام جهانی مقابل پرتغال رفتند.
1442361

وم توجه به موکب های خدمت رسان به زائران اربعین

مردم خوزستان در مجلس خبرگان ی گفت: باید به هیات های عزاداری، حسینیه ها، منابر و مواکب خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) اهمیت داده شود.
1584275

استقبال زائران از مسیر قلاجه - ایوان

معاون فرماندار ایوان از استقبال زائران از مسیر قلاجه - ایوان -ایلام - مرز مهران خبر داد و گفت: در چند روز گذشته شمار زیادی از زائران برای رفتن به مرز مهران در مسیر ارتباطی ایوان - ایلام تردد د.
1590900

موج بازگشت زائران اربعینی بزودی فرا می رسد

جانشین مرزبانی ناجا با ذکر اینکه بزودی موج بازگشت زائران به ایلام وخوزستان فرا می رسد خاطرنشان کرد: مرزبانان آماده استقبال از بازگشت زائران هستند .
292435

هتل زائران ایرانی در کربلا آتش گرفت

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا گفت: آتش در یکی از اتاق های طبقه پنج هتل روی داده اما آسیبی به زائران ایرانی نرسیده است. ادامه: هتل زائران ایرانی در کربلا آتش گرفت
2309070

درگیری زائران ایرانی و عراقی در کربلا!

فرماندهی پلیس کربلا اخبار منتشرشده در خصوص مشاجره و درگیری بین عراقی ها و زائران ایرانی در این…
1745366

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی در سالروز حماسه ۹ دی

کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای منتهی به سالگرد حماسه ۹ دی با هشتگ هایی چون «#۹_دی» و «#روایت_فتنه» به استقبال این یوم الله رفتند.
1586922

توصیه هایی به زائران اربعین حسینی(ع)

زائران اباعبدالله الحسین (ع) تنها با یک حس عاشقانه، عازم راه شده اند اما برای اینکه این سفر و بخصوص این سه چهار روزه پربارتر و مفیدتر و پر نشاطتر باشد، شنیدن و به کار بستن برخی تذکرات و یادآوری ها به این دسته از مسافران حرم ضروری است.
1586004

توصیه هایی به زائران اربعین حسینی(ع)

زائران اباعبدالله الحسین (ع) تنها با یک حس عاشقانه، عازم راه شده اند اما برای اینکه این سفر و بخصوص این سه چهار روزه پربارتر و مفیدتر و پر نشاطتر باشد، شنیدن و به کار بستن برخی تذکرات و یادآوری ها به این دسته از مسافران حرم ضروری است.
2009474

مهار آتش در هتل زائران ایرانی در نجف/ انتقال زائران به هتلی دیگر

در پی آتش سوزی در هتل زائران ایرانی در نجف تمامی زائران به هتل دیگری انتقال داده شدند.
1517534

استفاده از سیم کارت عراقی برای زائران اربعین به صرفه است اما توصیه نمی کنیم

ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زائران ایرانی در ایام اربعین در مسیر نجف به کربلا از سیم کارت های عراقی استفاده کنند، چراکه این سیم کارت ها ارزان قیمت هستند و برای زائران مقرون به صرفه اند.
1273975

مردم در ششمین سال جنگ چگونه به استقبال «عید فطر» رفتند+ع

مردم نیز همانند مردم کشورهای مسلمان منطقه از روز گذشته (یک شنبه) به استقبال «عید فطر» رفتند.
1583188

تمام دارائی عراقی برای زائران اربعین

دخترکی که تمام دارائیش تربچه هایی ست که لای نخلستان پدر سبز کرده، با آن حجاب قشنگش دست بالا آورده و با ص پر از حیا می گوید وار الحسین.
1595135

حال و هوای کربلا در شب اربعین/ بین الحرمین قلب تپنده شیعه شد

کربلا - طریق الحسین(ع) طی روزهای اخیر مملو از زائران پیاده سیدال (ع) بود تا همزمان با اربعین خود را به شهر کربلا برسانند و در عزای اباعبدالله الحسین(ع) اشک ماتم بریزند.
2267393

دستور رحمانی فضلی برای برخورد با شایعه سازان سوء استفاده زائران عراقی از ن ایرانی

روح الله ای گفت: کشور شایعه سوء استفاده زائران عراقی از ن ایرانی را تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع قضایی با عاملان نشر این مطالب اختلاف برانگیز و خلاف واقع شد.
708510

زائران سرگردان در مرز شلمچه مربوط به کاروان های غیرمجازند

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به سرگردانی شماری از زائران ایرانی در شلمچه گفت: این زائران مربوط به کاروان های غیرمجازند و وزارت گردشگری عراق به دلیل نبود تکفل شرکت عراقی از این کاروان ها مانع ورود ایرانی ها شده است.
1566291

عشق به اباعبدالله (ع)، دختربچه عراقی را سوژه کاربران کرد +

دختربچه عراقی در حالی که ظرف کوچکی در دست دارد در مسیر نجف به کربلا از زائران حسینی پذیرایی می کند.
266311

کاربران شبکه های اجتماعی به استقبال شیخ زکزاکی رفتند+ ع

12 آذرماه امسال، دادگاه عالی نیجریه پس از آنکه بیش از ی ال از اسارت شیخ زکزاکی و همسرشان می گذشت حکم به بی گناهی ایشان داد. تعداد زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا خواستار شیخ زکزاکی شدند.
1567385

اجرای طرح مجازات جایگزین حبس در پا ازی مسیرعبور زائران

طرح مجازات جایگزین حبس، درخصوص پا ازی مسیرعبور زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به طول 300 کیلومتر ازمبادی ورودی استان تا پایانه مرزی خسروی اجرا می شود.
1274301

مردم در ششمین سال جنگ چگونه به استقبال «عید فطر» رفتند+ع

مردم نیز همانند مردم کشورهای مسلمان منطقه از دیروز (یک شنبه) به استقبال «عید فطر» رفتند. اگرچه 6 سال مبارزه مستمر و خستگی ناپذیر با تروریسم تکفیری موجب شده، سوری ها از عید تنها خاطره ای گنگ و مبهم در ذهن داشته باشند.
2308899

درگیری زائران ایرانی و عراقی در کربلا تکذیب شد

فرماندهی پلیس کربلا اخبار منتشرشده در خصوص مشاجره و درگیری بین عراقی ها و زائران ایرانی در این استان را تکذیب کرد.
1590114

پا ازی نجف اشرف از سوی پاکبان های ایرانی

نیروهای خدمات شهری از شهرداری های تهران، مشهد و کرج تحت عنوان خادم الحسین به زائران در نجف خدمت رسانی می کنند.
292443

هتل زائران ایرانی در کربلا آتش گرفت

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا گفت: آتش در یکی از اتاق های طبقه پنج هتل روی داده اما آسیبی به زائران ایرانی نرسیده است. ادامه: هتل زائران ایرانی در کربلا آتش گرفت
1598934

ثبت رکورد وج روزانه از مرز کشور

استاندار ایلام با ذکر اینکه ایلام ومهران همچنان محور تردد و انتخاب اول ورود و وج مرزی زائران اربعین است گفت: بیش از 50 درصد زائران از طریق مهران به عراق رفتند.
1386744

جدیدترین آمار زائران ایرانی فوت شده در سرزمین وحی

۳ زائر ایرانی به علت ایست قلبی در مکه مکرمه به رحمت خدا رفتند که با فوت آنها شمار زائرین ایرانی فوت شده به ۸ نفر رسید.
1587300

وج زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه +

ی از حضور زائران اربعین حسینی برای زیارت ابا عبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه را مشاهده می کنید.
1572777

وضعیت صدور ویزا و جزئیات تصادف زائران/ریزگردها مرز را قُرُق د

ریزگردها روز علاوه بر مهران به سراغ خوزستان و کرمانشاه هم رفتند، روند صدور ویزا به گفته مسئولان سرعت گرفت و محورهای عراق نیز متأسفانه شاهد تصادف خودروهای زائران ایرانی بود.
1573333

وضعیت صدور ویزا و جزئیات تصادف زائران/ریزگردها مرز را قُرُق د

ریزگردها علاوه بر مهران به سراغ خوزستان و کرمانشاه هم رفتند، روند صدور ویزا به گفته مسئولان سرعت گرفت و محورهای عراق متأسفانه شاهد تصادف خودروهای زائران ایرانی بود.
337241

آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا

ت بهار: مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا گفت: آتش در یکی از اتاقهای طبقه پنجم هتل روی داده اما آسیبی به زائران ایرانی نرسیده است. ادامه: آتش سوزی هتل زائران ایرانی در کربلا
1841950

مصدومیت زائران ایرانی بر اثر حریق در هتلی در نجف اشرف

منابع عراقی اعلام د که هتلی در نجف اشرف آتش گرفته و به دنبال آن شماری از زائران ایرانی مستقر در این هتل دچار ح خفگی شده اند.
2348900

«در آستان خورشید» همگام با زائران حسینی/ پخش زنده پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا

تهیه کننده برنامه تلویزیونی «در آستان خورشید» از همراهی این برنامه با زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) از نجف تا کربلا خبر داد.
2348899

«در آستان خورشید» همگام با زائران حسینی/ پخش زنده پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا

تهیه کننده برنامه تلویزیونی «در آستان خورشید» از همراهی این برنامه با زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) از نجف تا کربلا خبر داد.
1844495

آتش سوزی هتل محل س ت زائران ایرانی در نجف

منابع عراقی روز یکشنبه از وقوع آتش سوزی در هتلی واقع در مرکز نجف و وقوع حالات خفگی بین زائران ایرانی خبر دادند.

کاربران عراقی به استقبال زائران ایرانی رفتند الحسین یجمعنا و الحسین یوحدنا