کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ششم


2437380

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ششم

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ششمتألیف علی اکبر خانجانی کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت) کتاب دائرة المعارف عرفانی 6 (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net نشانی تلگرام:[email protected]
2398302

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد سوم

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد سومتألیف علی اکبر خانجانیکتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی 3(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی 3(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی 3 (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net نشانی تلگرام: khodshenasi4
2378054

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد اولتألیف علی اکبر خانجانیکتاب صوتی (1) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (17) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (18) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)کتاب صوتی (19) دائرة المعارف 1 (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان) همه کتاب های صوتی از سایت nooreomid.net
2420539

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد پنجم

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد پنجمتألیف علی اکبر خانجانیکتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (20) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (21) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (22) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (23) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (24) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (25) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)کتاب صوتی (26) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه) کتاب صوتی (27) دائرة المعارف عرفانی 5 (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net نشانی تلگرام:[email protected]
2418496

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد چهارم

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد چهارمتألیف علی اکبر خانجانیکتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (20) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (21) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)کتاب صوتی (22) دائرة المعارف عرفانی 4 (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net نشانی تلگرام:[email protected]
2386836

کتاب صوتی : دائرة المعارف عرفانی جلد دوم

کتاب صوتی : دائرة المعارف عرفانی جلد دومتألیف علی اکبر خانجانیکتاب صوتی (1) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (2) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (3) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (4) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (5) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (6) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (7) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (8) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (9) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (10) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (11) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (12) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (13) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (14) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (15) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (16) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (17) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (18) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (19) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (20) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)کتاب صوتی (21) دائرة المعارف 2 (فلسفه قیامت وآ ا مان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net
281502

دائرة المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق

برای آشنایی بیشتر با این دائرة المعارف کلیک کنید.
289402

دایره المعارف هنر؛ یک کارِ کارستان

«دایره المعارف» یا «دانشنامه» (معادل فارسی دایره المعارف که فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را مصوب کرده) مهم ترین منبع مرجعی است که به صورت کتاب و لوح فشرده در کتابخانه ها و به صورت مجازی در سایت های اینترنتی وجود دارد و همگان از آن استفاده می کنند.
1253260

کتاب «دائره المعارف قرآن» معرفی و نقد می شود

نشست نقد و معرفی کتاب «دائره المعارف قرآن» فردا (31 داد ماه) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می شود.
1547128

بهلول ،عاقل ترین دیوانه !

بهلول دیوانه یا بهلول دانا کیست؟ این سوال همیشه وجود دارد که بهلول مجنون بوده یا دانا ؟ در کتاب دائرة المعارف تشیع نقل گردیده است : ابووهیب بن عمرو ( بهلول ) معروف به مجنون از فقها و حکما و شعرای شیعه در قرن دوم هجری بوده است و علت دیوانگی ظاهری او این است که به وسیله ی آن سخن حق را بدون ترس بر زبان بیاورد در کتاب مجالس المؤمنین سفینة البحار، روضات الجنّات اعیان الشیعه و کتب های بسیار دیگر بهلول از شاگردان خاص صادق (ع) و از اصحاب آن حضرت و حضرت موسی کاظم (ع) معرفی شده است ادامه مطلب
20784

دایرة المعارفی که زنده است

کارشناسان در سومین نشست کتاب خوان تخصصی هنر مطرح د؛ دایرة المعارفی که زنده است. محمد منصور هاشمی، پژوهشگر حوزه فلسفه، درباره ویژگی های دایرة المعارف هنر نوشته رویین پاکباز گفت: اکثر دایرة المعارف ها در ایران برای پرهیز از بروز مشکل با معاصران خود، یا افراد فوت شده را مدخل می کنند و یا شرط زمانی برای آن می گذارند؛ اما در این دایرة المعارف تمام هنرمندان از سال 1377 مدخل شده اند. ازاین جهت مهم ترین حُسن دایرة المعارف رویین پاکباز «زنده» بودن آن است. به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سومین نشست تخصصی کتاب خوان هنر که به معرفی و بررسی «دایرة المعارف هنر» نوشته رویین پاکباز اختصاص داشت، عصر یکشنبه (دوم آبان ماه) با حضور ایمان افسریان، محمد منصور هاشمی و مجید اخگر به عنوان کارشناسان این برنامه و جمعی از علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی، در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. منبع: http://sadegh-lib. /
429420

کتاب لاتین frank lloyd wright: a visual encyclopedia (فرانک لوید رایت: دایره المعارف بصری)

اختصاصی از ژیکو کتاب لاتین frank lloyd wright: a visual encyclopedia (فرانک لوید رایت: دایره المعارف بصری) با و پر سرعت . این فایل حاوی کتاب لاتین فرانک لوید رایت: دایره المعارف بصری (frank lloyd wright: a visual encyclopedia) می باشد که به صورت فرمت pdf در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.    - عنوان:                       frank lloyd wright: a visual encyclopedia - نویسنده:                    iain thomson- سال انتشار:               ...- تعداد صفحات:             422- زبان:                          انگلیسی- فرمت فایل:                 pdf  با کتاب لاتین frank lloyd wright: a visual encyclopedia (فرانک لوید رایت: دایره المعارف بصری)
891990

رایگان کتاب آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

  رایگان کتاب آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی   رایگان کتاب آشنایی با وسایل و  تجهیزات آزمایشگاهی ...................................................................... توضیحات::......: در این کتاب, شصت 60 وسیله ضروری آزمایشگاهی به همراه ع و کاربرد آنها از منابع معتبر گردآوری شده است و لذا با توجه به اینکه این پژوهش برای دانش آموزان است در معرفی هر وسیله از توضیحات اضافی اجتناب گردیده است...... تجهیزاتی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : ارلن , آب پاش , آونگ , بالن , بشر , بورا , برس لوله یا لوله شور , بورت , بوته چینی , چراغ الکلی , چراغ بونزن , چوب پنبه سوراخ کن , دماسنج الکلی , دیسکاتور ,  اتانول , فشارسنج , فویل آلومینیومی , قطره چکان , قیف جداکننده , قیف شیشه ای , گیلاس مدرج , گیره , گوگرد , هاون , جا لوله ای , کاغذ صافی , کیف تشریح ,  کرنومتر , کولیس , لام , لامل , لوپ , لوله آزمایش , لوله گیر , لوله شیشه ای , لوله یو شکل , میکروسکوپ , میله همزن , مکعب لسلی , مکعب چگالی ,  موتور الکتریکی یا آرمیچر , نشاسته , نیروسنج , استوانه مدرج , پنس , پیپت , سانتریفیوژ , توری نسوز , سه پایه ف ی , مثلث نسوز , اسپاتول یا قاشق آزمایشگاهی , کندانسور یا لوله تقطیر , ترازو دیجیتال , وزنه , ظرف پتری , شیشه ساعت , عینک آزمایشگاه , پایه نگهدارنده , ذره بین , کوره........................................................................ نام کتاب ;;: آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی نویسنده ;;: محمدحسین رحیمی تعداد صفحه ;;: 32 حجم فایل :;; 1,810 کیلوبایت...................................................................... ...برای اینجا کلیک کنید...  . آب پاش, آونگ, اتانول, ارلن, اسپاتول یا قاشق آزمایشگاهی, استوانه مدرج, بالن, برس لوله یا لوله شور, بشر, بوته چینی, بورا , بورت, پایه نگهدارنده, پنس, پیپت, ترازو دیجیتال, توری نسوز, جا لوله ای, چراغ الکلی, چراغ بونزن, چوب پنبه سوراخ کن, دماسنج الکلی, دیسکاتور, ذره بین, سانتریفیوژ, سه پایه ف ی, شیشه ساعت, ظرف پتری, عینک آزمایشگاه, فشارسنج, فویل آلومینیومی, قطره چکان, قیف جداکننده, قیف شیشه ای, کاغذ صافی, کرنومتر, کندانسور یا لوله تقطیر, کوره, کولیس, کیف تشریح, گوگرد, گیره, گیلاس مدرج, لام, لامل, لوپ, لوله آزمایش, لوله شیشه ای, لوله گیر, لوله یو شکل, مثلث نسوز, محمدحسین رحیمی, مکعب چگالی, مکعب لسلی, موتور الکتریکی یا آرمیچر, میکروسکوپ, میله همزن, نشاسته, نیروسنج, هاون, وزنه , کتاب تجهیزات پزشکی و بیمارستانی | | سایت جامع ی ... /کتاب-تجهیزات-پزشکی-و-بیمارستانی ... آشنایی با نحوه عملکرد و استانداردهای ... آشنایی با ابزارها و وسایل ... تجهیزات آزمایشگاهی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی - اشنایی با برخی وسایل ازمایشگاهی آشنایی با تجهیزات ... اشنایی با برخی وسایل ازمایشگاهی. ... کتاب حقوق مدنی ... آموزش علوم تجربی - شناخت وسایل آزمایشگاهی شیمی و چگونگی ... از ابزارها و وسایل آزمایشگاهی ... سایت تخصصی آشنایی با انواع سلاح و ... کتاب ... بیوتکنولوژی - آشنایی با وسایل آزمایشگاهی آشنایی با وسایل ... آشنایی با وسایل آزمایشگاهی. آشنا بودن با وسایل و ابزار آزمایشگاهی بخش ... آشنایی با وسایل آزمایشگاهی :: علوم تجربی آشنا بودن با وسایل و ابزار آزمایشگاهی بخش مهمی از مهارت ... فایل ... آشنایی با وسایل ... آشنایی با آزمایشگاه می ولوژی تجهیزات و قوانین آن کتاب ... تجهیزات و قوانین آن آشنایی با ... رایگان کتاب ... وبلاگ شیمی دشتستان - دائرة المعارف آشنایی با تمام وسایل ... ... دائرة المعارف آشنایی با تمام وسایل آزمایشگاهی ... تجهیزات و وسایل ... رایگان ... دائرة المعارف آشنایی با تمام وسایل آزمایشگاهی | علوم پایه /دائرة_المعارف_آشنایی_با_تمام... رایگان کتاب الکترونیکی دائرة المعارف آشنایی با تمام وسایل ... تجهیزات و وسایل ... آشنایی با تجهیزات پزشکی - آشنایی با تجهیزات پزشکی ... کتاب ، جزوه و ... بصورت اختصاصی و رایگان از پایگاه ... کتاب آشنایی با ابزار دقیق پزشکی ؛ فن‌آوری مراقبت از ... کتاب آشنایی با ابزار ... ها و تجهیزات پزشکی ... با تجهیزات آزمایشگاهی ... 1 2 3 4 5  
1509556

دایره المعارف هفت اقلیم سریال «بازی تاج و تخت»

حتما شده موقع تماشای گیم آو ترونز فکرتان به این مشغول شود که تاریخ داستان چه زمانی است و هفت اقلیم کجا واقع شده اند؛ این دایره المعارف جمع و جور به پرسش هایتان پاسخ می دهد.
643480

دایره المعارف تخصصی مخابرات

اختصاصی از هایدی دایره المعارف تخصصی مخابرات با و پر سرعت . دایره المعارف تخصصی مخابرات با دایره المعارف تخصصی مخابرات
2276590

بیماری دوشخصیتی

تمدن اسکیزوفرنیکاسکیزوفرنی بیماری دو شخصیتی را گویند آنگاه که روان فرد به دو شقه منفک و بیگانه از ھم تقسیم شده باشد . این بیماری در رأس امراض روانی لاعلاج قرار دارد . در واقع این بیماری غایت ریا و نفاق بشر است و عنصر ذاتی مدنیّت بشر در طول تاریخ بوده است که حاصل تناقض جسم و روح ،ماده و معنا ، ادعا و عمل ، احساس و شه و خیرو شر در نفس انسان است . بشر ھر چه متکبرتر و مغرورتر و پر مدعاتر می شود این تضاد و نفاق و شقاق ھم شدیدتر می شود و این بیماری ھم لاعلاج تر میگردد . این بیماری معلول ھویت اجتماعی بشر است و به لحاظی این شقاق بین ھویت فردی و جمعی رخ میدھد ھمانطور که ریا ھم اصولاً بیان ھمین واقعه در سطوح مختلف است .اگر انسان مدرن مستمراً بسوی زندگی فردی وانزوا می رود که ھمین امرعلت نابودی خانواده است برای پنھان داشتن و حفظ این بیماری است . تفاوت بین ھویت وعملکرد فردی ھر ی در آپارتمان خصوصی اش و آنچه که در روابط می نمایاند روز به روز شدیدتر می گردد تا جائیکه دیگر حفظ وادامه این وضع ھم ناممکن می شود . گرایش به مخدرات و روان گردانھا اساساً برای گریز و کتمان و یا پر کاذب این خلاء و نفاق است و بر سرعت آن می افزاید .تنھا راه نجات از این مرض مھلک تمدن سوز ھمانطور که سوروکین بزرگترین جامعه شناس قرن بیستم جھان به آن رسید ، رابطه عرفانی و ارادت قلبی بین دو انسان است که یک حیات دوقولو را پدید میآورد و شقاق را از بین می برد .از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد ششم ص 75t.me/darmanebimariha2
1981164

محقق داماد بر پیکر داریوش شایگان می خواند

فرهنگ > ادبیات - مراسم تشییع پیکر داریوش شایگان روز دوشنبه ششم فروردین در مرکز دایره المعارف بزرگ ی برگزار می شود.www.khabaronline.irبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پیامی که در کانال تلگرام مجله «بخارا» به سردبیری علی دهباشی منتشر شده درباره زمان مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش شایگان آمده است:«ستاره ای دیگر از بزرگان علوم انسانی ایران و شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ ی خاموش شد.داریوش شایگان بامداد امروز، دوم فروردین  ۱۳۹۷ به یاران نازنین از دست رفته خود در شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ ی پیوست. یاران بزرگ و درخشانی چون ایرج افشار، عباس زریاب خوئی، عبدالحسین زرین کوب، قمر آریان، احمد تفضلی، شرف الدین اسانی، محمدابراهیم باستانی پاریزی، عنایت الله رضا، محمدحسن گنجی و بسیاری دیگر از نام آوران و ستارگان بی بدیل علوم انسانی که شورای عالی علمی و مرکز دائرة المعارف بزرگ ی را بدرود و به دیار ابدی شتافتند.حال در آغازین روزهای بهاری، شمند بزرگ معاصر، داریوش شایگان از میان ما رفت. به همین مناسبت مراسم وداع، تشییع و بدرقه در روز دوشنبه ششم فروردین  ۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح و با اقامه توسط آیت الله سیدمصطفى محقق داماد، در سرسرای مرکز دائرة المعارف بزرگ ی برگزار خواهد شد.» 
1932916

سارا عرفانی: جای تبلیغ کتاب هنوز در رسانه ملی خالی است

سارا عرفانی در نشست رونمایی از کتاب «به سپیدی یک رویا» گفت: به امید روزی که کتاب در رسانه های اصلی ما پر رنگ تر دیده شود. تبیلغ چیپس و پفک و ... را داریم اما جای تبلیغ کتاب به جز یکی دو برنامه خاص و چند…
1791748

مروری بر تناقض های «دایرة المعارف بزرگ ی» درباره اجتهاد (ره)

نظر به اهمیت علمی ویژه متون دانشنامه ای و تأثیرات فراگیر و بلندمدت آن بر محافل علمی داخلی و خارجی، بازخوانی نقادانه و علمی مدخل « روح الله» در دایرة المعارف بزرگ ی ضروری می نماید.
2400622

دایره المعارف طب سنتی علم الادویه رونمایی شد

همشهری آنلاین: دایره المعارف طب سنتی علم الادویه همزمان با چهارمین جشنواره ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) رونمایی شد.
1931806

ایرج تقی پور: دایرة المعارف دیجیتال سینمای ایران همزمان با جشنواره جهانی فجر راه اندازی می شود

تهران (پانا) - سایت دایرة المعارف های ایرانی با عنوان cicinema همزمان با شروع سی و ششمین جشنواره جهانی فجر و با حضور مهمانان و سینماگران داخلی و خارجی و رسانه ها رسما آغاز به کار خواهد کرد.
1404864

دایره المعارف نمایش عروسکی دنیا در ایران رونمایی شد

ژاک ترودو، پژوهشگر کانا و عضو کمیسیون میراث جهانی یونیما، دایره المعارف نمایش عروسکی سراسر دنیا را در سمینار پژوهشی جشنواره آیینی سنتی رونمایی کرد.
2152388

اعتراض به حضور بی ضابطه رسانه ملی در بازار کتاب صوتی

تولید و عرضه رایگان کتاب صوتی بدون رعایت حقوق ناشر و مولف از طریق سامانه اینترنتی صدای ایران با مخالفت و انتقاد بدنه نشر و تولیدکنندگان کتاب های صوتی همراه شده است.
372970

معرفی کتاب حریم ریحانه

اگر به دنبال کت هستید که مستند به آیات قرآن و روایات، مستدل، منطقی، عقلانی، علمی و در عین حال به زبانی ساده و روان، به تبیین موضوع پوشش و پرداخته باشد، این کتاب یک گزینه بسیار عالی برای مطالعه است.روی جلد کتاب نوشته شده: اولین دائرة المعارف و اطلس پوشش و در کشور؛ با نگاهی به محتوای کتاب مشخص می‌شود که این ادعای مؤلفان تقریباً ادعایی برحق است.کتاب به مقوله حجاب و نگاهی جامع دارد. یعنی هم از منظر درون دینی و هم از منظر برون دینی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.این اثر مصور و تمام رنگی است و در عین برخورداری از حجم نسبتاً کم (130 صفحه) از جامعیت بالایی برخوردار است. بدون زیاده‌گویی‌های اضافی، در عین رعایت اختصار از کمال اتقان در ارائه مباحث را داراست.در این کتاب سعی شده از تمامی زوایای ممکن به موضوع پوشش و نگاه شود. (از 18 منظر درون دینی و برون دینی) شکل پرداختن به این موضوع و انتخاب گفتمانی جدید در این حوزه، از مزیت‌های منحصر به فرد این کتاب به شمار می‌رود.برخی از عناوین کتاب عبارتند از: - تاریخچه پوشش و در کشورهای جهان و ایران (این فصل با ارائه اسناد متقن تاریخی و ع ‌های متعدد، از دروه‌های مختلف تاریخی نشان می‌دهد که بشر در طول تاریخ فطرتاً طالب حجاب بوده است، تا اینکه نظام سرمایه‌داری و دستگاه‌های تبلیغاتی‌اش از دوره رنسانس به بهانه پیشرفت و توسعه، جوامع را در پیش گرفت!)- پوشش و در ادیان الهی و کلام بزرگان و مشاهیر جهان.- سیمای در قرآن کریم و در احادیث و روایات معصومین علیهم السلام همراه با برخی از مهمترین احکام پوشش و .- فقط همسرم (ذکر نابترین احادیث ذکر شده در موضوع آیین هم ی در کلام معصومین علیهم السلام)- بررسی شبهات حجاب (پاسخ‌های مستدل و منطقی به رایج ترین شبهات در مورد موضوع حجاب و )- در حبس (داستان غم انگیز کشف حجاب در ایران)- هجوم خاموش (بررسی شبیخون فرهنگی دشمن پیرامون حجاب و )- علم هم تجربه کرده است (اثرات حجاب و از نگاه علم)
1932196

راه اندازی دایره المعارف دیجیتال سینمای ایران همزمان با جشنواره جهانی فجر

در فقدان منابع رسمی و قابل اعتماد به زبان انگلیسی برای علاقمندان سینمای ایران، یکی از این کارهای زیربنایی ایجاد یک دایره المعارف برای های ایرانی به زبان انگلیسی است.
1478336

تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس اردبیل در ۳ بخش

دایرة المعارف دفاع مقدس اردبیل در سه بخش شامل و اشخاص، فرهنگی و اجتماعی و جغرافیای نظامی تدوین می شود.
2356324

کتاب های صوتی عشق شناسی،معماهای عرفانی و من و حوا

کتاب های صوتی (فایل زیپ ) عشق شناسی، معماهای عرفانی ، من و حوا تألیف علی اکبر خانجانی:95- کتاب صوتی عشق شناسی - 1388(theosophy of love) 43- کتاب صوتی معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - 1381 (theosophical paradoxes) 79- کتاب صوتی من و حوّا (مجموعه مقالات عرفانی) - 1387(theosophical journals) همه کتاب ها در سایت : nooreomid.net
169946

سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت

سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت دائرة المعارف ادبیات و زبانها، ماه ژوئن سال 840 میلادی (و دو قرن پس از ش .. ت امپراتوری ایران باستان از عرب) را پایان تلاش سیبویه ایرانی برای تنظیم صرف و نحو و دستور زبان عربی ذکر کرده است که وی این قواعد را در تالیف خود «الکتاب» به دست داده است. تا آن زمان، زبان عربی صرف و نحو مدون (گرامر =دستور زبان) نداشت و کار سیبویه ایرانی خدمت بزرگی به همه اعراب بشمار می آید. سیبویه که با این اقدام، از تاریخ لقب «نحوی» گرفته است در ای .. فارس به دنیا آمده بود. وی که از فارس به شهر ساوه رفته بود در 40 سالگی در این شهر وفات یافت. طبق برخی نوشته ها 38 ساله بود که فوت شد. نوشیروان کیهانی زاده http://iranianshistoryonthisday.com/farsi.aspمنبع: http://ahmadbabai. .. /
169938

سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت

سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت سیبویه ایرانی که برای زبان عربی، صرف و نحو (گرامر) نوشت دائرة المعارف ادبیات و زبانها، ماه ژوئن سال 840 میلادی (و دو قرن پس از ش .. ت امپراتوری ایران باستان از عرب) را پایان تلاش سیبویه ایرانی برای تنظیم صرف و نحو و دستور زبان عربی ذکر کرده است که وی این قواعد را در تالیف خود «الکتاب» به دست داده است. تا آن زمان، زبان عربی صرف و نحو مدون (گرامر =دستور زبان) نداشت و کار سیبویه ایرانی خدمت بزرگی به همه اعراب بشمار می آید. سیبویه که با این اقدام، از تاریخ لقب «نحوی» گرفته است در ای .. فارس به دنیا آمده بود. وی که از فارس به شهر ساوه رفته بود در 40 سالگی در این شهر وفات یافت. طبق برخی نوشته ها 38 ساله بود که فوت شد. نوشیروان کیهانی زاده http://iranianshistoryonthisday.com/farsi.aspمنبع: http://fghodrati. .. /
2254878

جنون پولی

جنون پولییک بررسی آماری نشان میدھد که ھمه آحاد بشری بر روی زمین از گرسنگان آفریقا تا بانکداران ، فقط یک مشکل دارند و آنھم مسئله بی پولی یا کم پولی است. ولی در عوض حتی یک آدم پیدا نشده که خود را دچار مشکل بی عقلی یا کم شعوری بداند. در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم بنام عارف بودند که خود را فقط دچار کم شعوری می دانستند و ھمان اندازه پول ھم که داشتند را اضافی دیده و آنرا به مردم می بخشیدند که البته نسل این جور آدمھای بی عقل برافتاده است. ھمچنین یک بررسی آماری دیگر نشان میدھد که ھمه آحاد بشری بر روی زمین خود را مومن و خداشناس می دانند. و نیز اینکه در گذشته تاریخ انگشت شماری آدم بنام بودند که خود را کافر و خدانشناس میدانستند که الحمدالله نسل آنھا ھم برافتاده است و چه خوب.لذا نتیجه می گیریم که بشر به لحاظ تاریخی وارد مرحله ای شده که توانسته ریشه کفر و جھل را براندازد و فقط زین پس تا پایان تاریخ فرصت دارد که ریشه بی پولی را ھم براندازد. ولی با کمال تعجب ھر چه که بیشتر توفیق حاصل می شود برخی مشکلات و امراض جدید پیدا شده اند که به ھیچ وجه نمی تواند ریشه آنرا برانداخت مثل ویروس ایدز، سرطان، آنفولانزا، اعتیاد، جنون، خودکشی، خودفروشی، بمب اتمی، سلاحھای می و ھزاران مورد دیگر. و البته تحقیقات نشان داده که ھمه اینھا از بی پولی است. خدا را شکر که بشر پول را کشف کرده است و خدا می داند که قبل از کشف پول بشر چقدر مشکلات داشته است.از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 18t.me/akharozzaman2
2214792

مصاحبه عرفانی

چند مصاحبه عرفانی* عارفی را پرسیدم : کجائی؟ گفت : در جائی که ھیچ نیست حتّی خودم .* دیوانه ای را پرسیدم : چرا تو را به دارالمجانین آوردند؟ گفت : زیرا اینجا مجانی است و من در بیرون از اینجا جائی نداشتم چون پولی نداشتم .* از مریدی پرسیدم : چرا از پیرت اطاعت نمی کنی؟ گفت : ومی ندارد زیرا او از من اطاعت می کند و اطاعتش را به پای من می نویسد.* از بچه ننه ای پولدار پرسیدم : چرا از مادرت نفرت داری؟ گفت : زیرا او ھرگز اجازه نداد تا بزرگ شوم .* از یک زن فمینیست (مرد وار) پرسیدم : چرا اینقدر از مردان متنفری؟ گفت : زیرا ھرگز نتوانستم مرد شوم.—-------------------------------چند حکایت عرفانی:« از شماست که بر شماست » قرآن کریم.* ھیچ دروغ نمی گوید الاّ به خودش.* ھیچ فریب نمی دھد الاّ خودش را .* ھیچ ظلم نمی کند الاّ به خودش.* ھیچ خدمت نمی کند الاّ به خودش.* ھیچ خیانت نمی کند الاّ به خودش.* ھیچ ھدایت نمی کند الاّ خودش را .* ھیچ گمراه نمی کند الاّ خودش را .* ھیچ دوست نمی دارد الاّ خودش را .* ھیچ دشمن نمی دارد الاّ خودش را .* ھیچ نیست الاّ خودش .تذکر :ھمه سخنان فوق مفاھیمی قرآنی ھستند .—----------------------------مصاحبه ای با یک ثروتمند:س: آیا علم بھتر است یا ثروت؟ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه آن می توان علم و علما را ھم ید .س: آیا دین بھتر است یا ثروت ؟ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه خیرات و مبرات می توان خدا را ھم ید .س: آیا عشق بھتر است یا ثروت ؟ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بواسطه آن می توان ھر محبوبی را ید.س: آیا خودت بھتری یا ثروت ؟ج: البته که ثروت بھتر است زیرا بدون آن خودی ندارم. —----------------------------چند مصاحبه خصوصی* از دانشجویی پرسیدم : چرا با اینھمه ھزینه گزاف، دانشجوی آزاد ی شده ای ؟گفت: واقعاً به ش می ارزد : از دانش، و مخصوصاً خانواده .از دروغگویی پرسیدم : چرا اینقدر دروغ می گویی؟گفت : زیرا ھیچ باورم نمی کند.از زنی پرسیدم : عشق بھتر است یا ثروت ؟گفت : عشق بھتر است با ثروت .از نو مسلمانی پرسیدم : چرا متدیّن شده ای ؟گفت : زیرا بازار کفرم اد شده بود .از مؤمنی پرسیدم : چرا اینقدر می خوانی ؟گفت : کار از محکم کاری عیب نمی کند.از جھودی پرسیدم : بانکداری ی چیست ؟گفت: جھودی که می خواھند بزور مسلمانش کنند .از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 13-11t.me/eshghvaerfan2
1122582

جو ه به جریان «بنز»

برای مطالعه کامل تر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. پروفسور بنز آلمانی می گوید: کیمیا یک دانش عربی است، جعفر صادق آن را به نقطه ای رسانیده که از اسرار مکتوم است. ما به 400 مقاله از آن ها دسترسی پیدا کردیم و در پرتو آن گام نهادیم، ایکاش به بقیه ی آن نیز دسترسی پیدا میکردیم تا از زحمت تلاش و تکاپو راحت میشدیم.(1) بخوانید نظر حجة ال و المسلمین حاج شیخ علی اکبر مهدی پور دامت برکاته: این گزارش بیش از 50 سال پیش چاپ شده و آن را بیش از 40 سال پیش در کتاب «زندگی صادق» آوردیم، و بیش از 10 سال پیش در یکی از شبکه های نقل ک . اخیراً های وه آن را به استهزاء نقل نموده و برخی از افراد کم مطالعه آن را دنبال نموده اند. >>بخوانید در این باره: in total, nearly 3000 treatises and articles created to jabir inb hayyan.(2)l صادق هزاران دانشجوی برجسته در فنون مختلف تربیت نمود.(3) نمونه بارز آنها «جابر بن حیان» است که در ده ها رشته تخصص داشت. شیخ محمد ابوزهره: «500 رساله از جابر، سیصد سال پیش در آلمان به چاپ رسیده که در کتابخانه ی تی برلین موجود است.»(4) ابن ندیم در «الفهرست» از قول جابر: «من 1300 رساله در مکانیک نوشته ام».(5) دانشنامه ی جهان از یک مجموعه 70 جلدی به لاتین (latin) به ترجمه گراردوس (gerardus)، یک مجموعه ی 10 جلدی به فرانسه (français) و یک مجموعه 500 جلدی چاپ استراسبورگ (strasbourg) خبر داده است. (6) ------------------------ 1-ذکری ال الصادق، علامه عیسی خاقانی، ص 114 (چاپ 1964م.) 2-josef w. meri, jere l. bacharach (2006). medieval islamic civilization. taylor and francis p 25 3-موسوعة ال الصادق، آیت الله قزوینی. 4- ابو زهره، ال صادق، ص 101. 5- فهرست ابن ندیم، ص 420- 423. 6-دانشنامه جهان ، ج 9، ص 173. متن کامل جو ه جریان «بنز» جعفر صادق در طول ت خود هزاران شاگرد برجسته در فنون مختلف تربیت کرد، که اسامی 4000 نفر از آن ها را ابن عقده در رجال خود ثبت کرده و بیش از 5000 نفر از آن ها را آیت الله قزوینی در «موسوعة ال الصادق» معرفی نموده است. امتیاز صادق این بود که در همه ی رشته ها شاگرد تربیت می کرد. نمونه بارز آن ها «جابر بن حیان» است که در ده ها رشته تخصص داشت و در ده ها رشته کتاب نوشت، که اشاره ای کوتاه به منابع آثار ایشان میشود: 1- ابن ندیم در کتاب «الفهرست» عناوین صدها مجلد از آثار جابر را که به چشم خود دیده ثبت کرده سپس از قول جابر نقل می کند که گفته: «من 1300 کتاب در فلسفه، 1300 کتاب در حِیَل (مکانیکی)، 1300 کتاب در صنعت و 500 کتاب در طب نوشته ام». (فهرست ابن ندیم ص 420 - 423) 2- ایدمر بن علی جلدکی، شیمیست بزرگ قرن هشتم در مقدمه ی کتابش «المصباح» می نویسد: من برای طلب این علم به مسافرت پرداختم و همه جا را گشتم و بیش از یک هزار کتاب از جابر بن حیان را جمع آوری . (روضات الجنات، ج 2، ص 220) 3- صاحب روضات مینویسد: جابر کت نوشته که شامل 500 رساله از جعفر صادق می باشد. (روضات الجنات، ج 2، ص 218) 4- شیخ محمد ابوزهره می نویسد: 500 رساله از جابر سیصد سال پیش در آلمان به چاپ رسیده که در کتابخانه ی تی برلین و کتابخانه ی تی پاریس موجود است. (ابوزهره، ال الصادق، ص 101) 5-سید محسن امین 360 عنوان از کتاب های جابر را نام می برد و می نویسد: 500 رساله از رساله های جعفر صادق دوبار در اروپا چاپ شده است. (اعیان، ج 4، ص 39) 6- خانبابا مشار از مجموعه ای به نام «الرسائل فی الجفر» نام برده می نویسد: شامل 500 رساله از جابر بن حیان است که به سال 1530م. در استراسبورگ به چاپ رسیده. (فهرست کتاب های چاپی عربی) 7- دائرة المعارف بزرگ ی از یک مجموعه 70 جلدی، یک مجموعه 112 جلدی، یک مجموعه 144 جلدی و یک مجموعه 500 جلدی از آثار جابر بن حیان سخن گفته است. (دائرة المعارف بزرگ ی، ج 7، ص 145) 8- دانشنامه ی جهان از یک مجموعه 70 جلدی به لاتین، ترجمه گراردوس، یک مجموعه 10 جلدی به فرانسه چاپ پاریس، چند مجموعه ی آلمانی چاپ آلمان توسط دار مستتر، چند مجموعه انگلیسی چاپ لندن و یک مجموعه 500 جلدی چاپ استراسبورگ خبر داده است. (دانشنامه ی جهان ، ج 9، ص 173) روز چهارشنبه 17 ربیع الاول 1383ق.= 16 شهریور 1343 و 7 اوت 1963م. کنگره ای در نجف اشرف به پیشنهاد آیة الله شیخ محمد طاهر خاقانی و دعوت مرحوم آیة الله حکیم برگزار شد. در این کنگره علامه شیخ عبد ا ّهرا الصغیر در حضور مراجع بزرگ تقلید آثار علمی رئیس مذهب جعفر صادق را بر شمرد و در ضمن آن فرمود: صادق 500 رساله در علم کیمیا بر شاگردش جابر بن حیان املاء نمود که 400 رساله از آن ها تا زمان ما محفوظ است و 100 رساله از آن ها تلف شده است. پرفسور بنز آلمانی می گوید: کیمیا یک دانش عربی است، جعفر صادق آن را به نقطه ای رسانیده که از اسرار مکتوم است. ما به 400 رساله از آن ها دسترسی پیدا کردیم و در پرتو آن گام نهادیم، ایکاش به بقیه آن نیز دست می یافتیم تا از زحمت تلاش و تکاپو راحت می شدیم. (کتاب ذکری ال الصادق، تالیف علامه شیخ عیسی خاقانی، ص 114)
922828

روایت شنیدنی مهدی پاکدل از «قصه های مجید»/ فاطمه محمدی از ویژگی کتاب های صوتی گفت

فاطمه محمدی مدیر مسئول موسسه نوین کتاب گویا درباره کتاب های جدید این موسسه توضیح داد و از افزایش مخاطبان کتاب های صوتی در چند سال اخیر گفت.
2372168

کتاب صوتی نامه های عرفانی

 کتاب صوتی نامه های عرفانی تألیف علی اکبر خانجانی    107- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388107- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388107- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388107- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388107- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388107- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 1 ) – 1388____________________________________________________108- کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (7) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388108- کتاب صوتی (8) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – 1388____________________________________________________109-  کتاب صوتی (1) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388109-  کتاب صوتی (2) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388109-  کتاب صوتی (3) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388109-  کتاب صوتی (4) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388109-  کتاب صوتی (5) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388109-  کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 3 ) – 1388   همه کتاب های صوتی از سایت nooreomid.net
2203386

من خوبم زیرا دیگران بدند!

من خوبم زیرا دیگران بدند!خود را خوب ولی دیگران را بد دیدن ھنر نیست بلکه خود را بد دیدن و دیگران را خوب دیدن ھنر است .یکی از روشھای توجیه و تقدیس بدیھای خویشتن ، تقبیح و لعن ھمان بدیھا در دیگران است . این ھمان فرافکنی زشتی ھای خویش به سمت دیگران است و از دیگران بعنوان دستمال کاغذی خود استفاده است . چنین نگرشی ھمواره در عطش تباھی دیگران است و متوجه نیست که خود نیز یکی از این دیگران و مبتلای به این تباھی است . علی (ع)می فرماید : اگر عیبی در دیگران دیدی بخودت باز گرد و آن عیب را در خودت ببین و پاک کن . و این یعنی: ائینه بنمود چو نقش تو راست خود شکن آئینه ش تن خطاست .ولی اکثریت مردمان روشی کاملاً مع بکار می گیرند یعنی عیب خود را در دیگران می بینند و با لعن ش گوئی که آن عیب را از خود می زدایند . بدیھای دیگران ما را زیبا نمی سازد و اتفاقاً رسوا می کند و لذا در بدیھا غرق می سازد و به بدی مفت می نماید .این جھل عظیم فقط شامل عوام نیست بلکه خواص فرھنگ را ھم مبتلا کرده است . طرح بدیھا ونقصان و جھل دیگران اثبات برتری و بھتری ما نمی شود . ما بجای اینکه بگوئیم که مثلاً دین ما ما و فرھنگ ملی ما اینست و برتری ھا و عظمت خود را بیان و محقق کنیم به فحاشی سایر فرھنگھا و مکاتب میپردازیم . بجای اینکه دین و آئین خود را تبیین و تدوین کنیم دین و مکاتب دیگران را به لجن می کشیم و میپنداریم که این اثبات حقانیت ماست . بجای نقد و نفی و لعن لیبرالیزم و ماتریالیزم بیائیم و مکتب خود را بیان کنیم . متأسفانه چند دھه است که چنین روندی برکل جھان روشنفکری دینی ماحاکم است. متأسفانه ما مدتھاست که در عرصه لااله در جا زده ایم تا آنجا که در این عرصه پوچ و رسوا گشته ایم زیرا ھرگز به الاالله نرسیده ایم . انقلاب در فاز اول به معنای انفجار لااله است و چون به عرصه الاالله نمیرسد مبدّل به ضد انقلاب می شود . این کل علّت بن بست ھای جامعه ما در دوران پس از انقلاب است و ما ھنوز ھم میخواھیم نان لااله را بخوریم . لااله تبدیل به ھویت نخواھد شد . بدیھای دیگران باعث خوب شدن ما نخواھد شد . اینگونه است که از بطن مرگ بر ، زنده باد رخ می نماید .از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 282
2014128

دایره المعارف بازی های بومی و محلی در کشور تدوین می شود

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی از تدوین دایره المعارف بازی های بومی و محلی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس اعلام سازمان جهانی یونسکو مقوله ثبت بازی ها بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد.
554592

کتاب صوتی dr noon

اختصاصی از رزفایل کتاب صوتی dr noon با و پر سرعت . داستان صوتی  با کتاب صوتی dr noon
268452

مجموعه های 'دایره المعارف آذربایجان' و 'ی ان نویسی کلمات ترکی آذربا

جبارزاده گفت: حضور اساتید برجسته آذربایجان در این بنیاد نشان از جایگاه ارزشمند آن نزد افکار عمومی است. ادامه: مجموعه های 'دایره المعارف آذربایجان' و 'ی ان نویسی کلمات ترکی آذربایجانی' در بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان تدوین شد
2430497

کتاب صوتی هستی بایستی

کتاب صوتی هستی بایستیتألیف علی اکبر خانجانی 36- کتاب صوتی (1) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (2) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (3) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (4) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (5) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (6) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (7) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (8) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380 36- کتاب صوتی (9) هستی ‌بایستی (خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد) - 1380همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net نشانی تلگرام:[email protected]
201590

معرفی کتاب

حریم ریحانهنوشته نعیمه .. لو و جمعی از نویسندگانانتشارات تلاوت آرامش 130 صفحه اگر به دنبال کت .. هستید که مستند به آیات قرآن و روایات، مستدل، منطقی، عقلانی، علمی و در عین حال به زبانی ساده و روان، به تبیین موضوع پوشش و .. پرداخته باشد، این کتاب یک گزینه بسیار عالی برای مطالعه است.روی جلد کتاب نوشته شده: اولین دائرة المعارف و اطلس پوشش و .. در کشور؛ با نگاهی به محتوای کتاب مشخص می شود که این ادعای مؤلفان تقریباً ادعایی برحق است.کتاب به مقوله حجاب و .. نگاهی جامع دارد. یعنی هم از منظر درون دینی و هم از منظر برون دینی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.این اثر مصور و تمام رنگی است و در عین برخورداری از حجم نسبتاً کم (130 صفحه) از جامعیت بالایی برخوردار است. بدون زیاده گویی های اضافی، در عین رعایت اختصار از کمال اتقان در ارائه مباحث را داراست.در این کتاب سعی شده از تمامی زوایای ممکن به موضوع پوشش و .. نگاه شود. (از 18 منظر درون دینی و برون دینی) شکل پرداختن به این موضوع و انتخاب گفتمانی جدید در این حوزه، از مزیت های منحصر به فرد این کتاب به شمار می رود.برخی از عناوین کتاب عبارتند از: - تاریخچه پوشش و .. در کشورهای جهان و ایران (این فصل با ارائه اسناد متقن تاریخی و ع .. های متعدد، از دروه های مختلف تاریخی نشان می دهد که بشر در طول تاریخ فطرتاً طالب حجاب بوده است، تا اینکه نظام سرمایه داری و دستگاه های تبلیغاتی اش از دوره رنسانس به بهانه پیشرفت و توسعه، .. .. جوامع را در پیش گرفت!)- پوشش و .. در ادیان الهی و کلام بزرگان و مشاهیر جهان.- سیمای .. در قرآن کریم و در احادیث و روایات معصومین علیهم السلام همراه با برخی از مهمترین احکام پوشش و .. .- فقط همسرم (ذکر نابترین احادیث ذکر شده در موضوع آیین هم .. ی در کلام معصومین علیهم السلام)- بررسی شبهات حجاب (پاسخ های مستدل و منطقی به رایج ترین شبهات در مورد موضوع حجاب و .. )- .. در حبس (داستان غم انگیز کشف حجاب در ایران)- هجوم خاموش (بررسی شبیخون فرهنگی دشمن پیرامون حجاب و .. )- علم هم تجربه کرده است (اثرات حجاب و .. از نگاه علم) منبع: http://motahari-tehran. .. /
2135064

سرآغار کتاب تکوین و تدوین

✅مولى عبد الصمد همدانى (رضوان اللّه علیه) در کتاب گرانقدر بحر المعارف (ط 1، چاپ سنگى، ص 374) آورده است که المؤمنین على علیه السّلام فرموده است: «ظَهَرَتِ المَوجوداتُ عَن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» «الموجودات» جمع محلى به الف و لام است که شامل همه ماسوى اللّه : از صادر نخستین تا انزل مراتب عالم طبیعت است....و از جمله موجودات قرآن فرقان کتبى است که از بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ است. هزار و یک کلمه ج6 ص365✍آیت الله حسن زاده آملی#در_محضر_قرآن#سوره ی_حمدکانال از لابلای کتابها@az_ketabha
194300

پیشنهاد مطالعاتی

حریم ریحانهنوشته نعیمه .. لو و جمعی از نویسندگانانتشارات تلاوت آرامش 130 صفحه اگر به دنبال کت .. هستید که مستند به آیات قرآن و روایات، مستدل، منطقی، عقلانی، علمی و در عین حال به زبانی ساده و روان، به تبیین موضوع پوشش و .. پرداخته باشد، این کتاب یک گزینه بسیار عالی برای مطالعه است.روی جلد کتاب نوشته شده: اولین دائرة المعارف و اطلس پوشش و .. در کشور؛ با نگاهی به محتوای کتاب مشخص می شود که این ادعای مؤلفان تقریباً ادعایی برحق است.کتاب به مقوله حجاب و .. نگاهی جامع دارد. یعنی هم از منظر درون دینی و هم از منظر برون دینی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.این اثر مصور و تمام رنگی است و در عین برخورداری از حجم نسبتاً کم (130 صفحه) از جامعیت بالایی برخوردار است. بدون زیاده گویی های اضافی، در عین رعایت اختصار از کمال اتقان در ارائه مباحث را داراست.در این کتاب سعی شده از تمامی زوایای ممکن به موضوع پوشش و .. نگاه شود. (از 18 منظر درون دینی و برون دینی) شکل پرداختن به این موضوع و انتخاب گفتمانی جدید در این حوزه، از مزیت های منحصر به فرد این کتاب به شمار می رود.برخی از عناوین کتاب عبارتند از: - تاریخچه پوشش و .. در کشورهای جهان و ایران (این فصل با ارائه اسناد متقن تاریخی و ع .. های متعدد، از دروه های مختلف تاریخی نشان می دهد که بشر در طول تاریخ فطرتاً طالب حجاب بوده است، تا اینکه نظام سرمایه داری و دستگاه های تبلیغاتی اش از دوره رنسانس به بهانه پیشرفت و توسعه، .. .. جوامع را در پیش گرفت!)- پوشش و .. در ادیان الهی و کلام بزرگان و مشاهیر جهان.- سیمای .. در قرآن کریم و در احادیث و روایات معصومین علیهم السلام همراه با برخی از مهمترین احکام پوشش و .. .- فقط همسرم (ذکر نابترین احادیث ذکر شده در موضوع آیین هم .. ی در کلام معصومین علیهم السلام)- بررسی شبهات حجاب (پاسخ های مستدل و منطقی به رایج ترین شبهات در مورد موضوع حجاب و .. )- .. در حبس (داستان غم انگیز کشف حجاب در ایران)- هجوم خاموش (بررسی شبیخون فرهنگی دشمن پیرامون حجاب و .. )- علم هم تجربه کرده است (اثرات حجاب و .. از نگاه علم)منبع: http://shemiranatpl. .. /
185164

حضور دانش آموزان در مرکز درهفته کتاب و کتابخوانی

روز چهارشنبه 25 آبان ماه،همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی دانش آموزان دختر پایه سوم مدرسه راضیه درمرکز حضور یافتند.دراین روز علاوه بر معرفی هفته کتاب و کتابخوانی دو کتاب این پسر چقدر کتاب می خورد و دایرة المعارف پاسخ به چگونه های من صورت گرفت. قصه .. سوسکه را تعریف کردیم و دانش آموزان در کلاس نقاشی،تصویری از قصه ای را که شنیده بودند کشیدند. کتاب بهار دوستی را خواندند و کاردستی پروانه ای به شکل کتاب درست .. د و درکلاس سفال نیز کتاب درست .. د. منبع: http://zaviehk. .. /
1086332

این کتاب های صوتی جدید را گوش کنید

کتاب صوتی «بابا لنگ دراز» با همان ص آغاز می شود که در مجموعه کارتونی آن به یاد داریم. این مجموعه در دهه 70 از صداوسیمای ایران برای ک ن پخش شد و علاقه مندان فراوانی پیدا کرد.
572228

کتاب صوتی خودهیپنوتیزم جذب فوری ثروت

اختصاصی از رزفایل کتاب صوتی خودهیپنوتیزم جذب فوری ثروت با و پر سرعت . دوستان گرامی با گوش دادن به این فایل صوتی روش خودهیپنوتیزم  جذب فوری ثروت را می اموزید با کتاب صوتی خودهیپنوتیزم جذب فوری ثروت
105460

حکمت جاوید( ترین ها )

حکمت جاوید( ترین ها ) ترسوترین آدمھا د شت سر دلیرترین انسانھا راه می روند . کافرترین آدمھا را در اطراف مؤمن ترین انسانھا می ی م . شقی ترین آدمھا در خانه مھربانترین انسانھا زیست می کنند. ابله ترین آدمھا را مرید دمندترین انسانھا می ی م . ناپاکترین آدمھا محبوب پاکترین انسانھا می شوند . ریاکارترین آدمھا دم از دوستی با صادقترین انسانھا می زنند . بدترین آدمھا در رابطه با خوبترین انسانھا پدید می آیند . نتیجه : و لذا خوبان ھمواره تنھا و بد نام ھستند . خوبان برای نجات بدان آمده اند . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد سوممنبع: http://bihamta97. /
688070

اعلامیه عرفانی

  اعلامیه عرفانی ١. ھیچ انسانی با انسان دیگری برابر نیست: نه سیاه با سفید، نه زن با مرد، نه ی با مسلمان، نه غنی با فقیر، نه کودک با انسان بالغ، نه شرقی با غربی، نه روستائی با شھری، نه باسواد با بیسواد، نه مؤمن با کافر، نه زشت با زیبا،نه مظلوم با ظالم. بلکه ھر انسانی یک موجود منحصر به فرد و بی ھمتا و احد و بی نیاز و مظھری از جمال خداوند در عالم خاک است. ھر ی ھمان است که می خواھد باشد و ھیچ به دیگری ظلم نکرده بلکه ھر ی فقط بخودش می تواند ظلم کند و بخودش میتواند دروغ بگوید و لاغیر. ٢. ھمه بندگان و پرستندگان خداوند خالق ھستند و خواه ناخواه بسوی او در حال رجعت ھستند منتھی به دو راه و روش، دوزخی و بھشتی: جبارانه و مختارانه: دمندانه و جاھلانه: مومنانه و کافرانه: عاشقانه و فاسقانه. ٣. ھمه بر روی زمین از حقوق واحدی برخوردارند و دارای ارزشی واحدند فقط در نزد خداوند انسانھای فقیرتر و ضعیفتری که سخاوتمند تر و قانع تر و صلح جوترند،برترند. ۴. ھیچ اعتقادی از اعتقاد دیگر برتر نیست فقط آنانکه صادقترند و منافع دیگران را بر نفع خود ترجیح می دھند عزیزترند و لذا بر حق ترند در قلوب مردم. ۵. صنعت پرستی راه و روش عذاب و خشم و جنگھاست و طبیعت پرستی راه و روش سلامت و صلح و مھربانی است. ۶. ھیچ باید و نبایدی بر حق نیست و ھر آنچه که واقع می گردد حق است و باید فھم شود. ٧. ھر حکومتی در جھان برخاسته از نفس اکثریت آن ملت است . پس ھر تی لایق ھمان ملت است. از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد پنجم ص 149
182002

نانو تکنولوژی

در سال 1959 دانشمندی به نام ریچارد فینمن که برنده جایزه نوبل بود, در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا سخنرانی مشهوری ایراد کرد. او در این سخنرانی گفت که ما می توانیم چیزهای کوچکی بسازیم که همان کاری را که ما می خواهیم انجام دهند. مثلاً می توان 25 هزار صفحه دایره المعارف بریتانیکا (دایره المعارف سال 1959) را در ابعاد یک سر سوزن جا داد و تمام کتاب های جهان را در جزوه ای 35 صفحه ای حفظ و نگهداری کرد. او گفت به شرطی می توان به این هدف دست پیدا کرد که کارها در مقیاس اتم و مولکول انجام شود و اتم ها را طوری که خودمان می خواهیم یکی یکی بچینیم. برای این که اتم ها را طوری که خودمان می خواهیم بچینیم, باید از دستگاه ها و ابزار اندازه گیری خاصی استفاده کنیم تا نسبت ها را کوچک کند. واژه "نانو" که در اول کلمه نانوتکنولوژی قرار دارد, به معنی یک بیلیونیوم هر مقیاسی است. مثلاً ننومتر, یک بیلیونیوم یک متر است.منبع: http://fatiiii123. .. /
362360

کتاب صوتی «هری پاتر» با صدای بازیگر اسکاری

کتاب صوتی «هیولاهای خارق العاده و زیستگاه آن ها» با صدای «ادی ردمین» بازیگر برنده اسکار به بازار می آید.
1530046

معرفی کتاب ???? ????

چرا برخی ازدواج ها موفق هستند و برخی دیگر ش ت میخورند؟
1453600

از چاپ سنگی تا اپلیکیشن کتاب صوتی ؛ کتاب صوتی و ارتقا سطح زندگی با مدیریت زمان های مرده

کتاب صوتی چه نقشی می تواند در مدیریت زمان های مرده ی ما ایفا کند؟ آیا تا به حال ساعت هایی را که در رفت و آمد از دست می دهید فکر کرده اید؟ اگر می توانستید این زمان ها یا ساعات مشابه را به یادگیری اختصاص دهید زندگی تان دچار چه تحول عظیمی می شد؟ کافکا می گوید «کتاب مانند تبری است که دریای یخ زده ... نوشته از چاپ سنگی تا اپلیکیشن کتاب صوتی ؛ کتاب صوتی و ارتقا سطح زندگی با مدیریت زمان های مرده اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
1135180

تنها راه قطعی ترک اعتیاد

تنها راه قطعی ترک اعتیاد ترک انی که بھمراھشان مواد مصرف می کنید. تبدیل مصرف مواد از عیاشی به دارو ، و سپس کاھش تدریجی مواد بدون جایگزین. ترک ستم به اھل خانه و رجعت به کانون خانواده. ترک گناھان بزرگ مثل ، ربا ، رشوه و . ترک روابط ریائی. طلب حلالی از انی که از شما دل آزرده اند. رویکرد به فعالیتھای جسمانی بھراه نرمش و استفاده از طبیعت. مصرف فراوان شیر و عسل و میوه جات. جستجوی شغلی حلال ھر چند با درآمدی اندک. این حقیقت را بدانید که ھرگز نمی توان را به صرف مضرّاتش ترک نمود ھمانطور که نمی توان جھنّم را بخاطر عذابھایش ترک نمود . بدانید که اعتیاد غل و زنجیری است که انسان را در ستم محدود می کند . پس دست از ستم بکشید تا این زنجیر از شما بازشود . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد اول ص 166
1083770

«من و کتاب»؛ گزیده بیانات انقلاب پیرامون کتاب و کتاب خوانی

«من و کتاب» در شش فصل با عنوان های اهمیت کتاب و کتاب خوانی، من و کتاب، نقد وضع موجود، چه باید کرد، دست نوشته ها و دست خط به بیان دیدگاه های حضرت آیت الله سید علی پیرامون مبحث کتاب پرداخته است.
2049548

تنهایی پر هیاهو

کتاب تنهایی پر هیاهو دستمه و میخونم ، اما از فرط خستگی طول روز چشمام همراهی نمیکنه و از طرفی هم دل ندارم کتاب رو ببندم ، ای کاش این آ شبی یکی رو داشتم ، توی این سکوت دلپذیر شب که گاهی با عبور یه ماشین درهم میشکنه ، چشم هام ُ می بستم ، اون برام با صدای ملایم کتاب میخوند و لا به لای کتاب خوندن درباره ی بعضی از قسمت های کتابم باهم حرف میزدیم . پی نوشت: کاش این کتاب صوتی ها آپشن تبادل نظر و هم صحبتی هم برای ما آدمای تنها اضافه کنه ... پی نوشت ۲: با غر غر زدن هام دردی از من دوا نمیشه ، برم ادامه ی کتاب ُ بخونم
1847592

انتشار کتاب «شرح صفا» در اردبیل

رئیس حوزه هنری استان اردبیل گفت: به زودی کتاب «شرح صفا» با موضوع زندگینامه و تعالیم عرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی منتشر خواهد شد.
960766

کتاب صوتی \" بخواهید تا به شما داده شود \"

اختصاصی از ژیکو کتاب صوتی \" بخواهید تا به شما داده شود \" با و پر سرعت . نویسنده: استر و جری هی   مترجم: ش ام جولایی  راوی: هدی وجی  فرمت فایل:  mp3  توضیحات: این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا یاد بگیرید که چگونه آرزوهای خود را آشکار سازید به طوریکه یک زندگی شاد داشته باشید که آنچه شما سزاوارش هستید در آن برآورده شود. با این کتاب, درک خواهید کرد که چطور روابط, مسائل مربوط به سلامت, امور مالی, نگرانی های شغلی و موارد بیشتر دیگر از قوانین جهانی حاکم بر واقعیت زمان و فضای اطراف شما, تحت تاثیر قرار می گیرند و فرآیندی قدرتمند را کشف خواهید کرد که به شما کمک خواهد کرد تا با جریان مثبتی از زندگی, حرکت کنید. زیستن در یک زندگی پر از خوبی ها, حق طبیعی شماست و این کتاب به شما نشان میدهد که چگونه با هر روشی, این شرایط را برای خود ایجاد کنید.     با کتاب صوتی \" بخواهید تا به شما داده شود \"
1761264

آغازطرح تولید «کتاب های صوتی» در همدان

مسوول بخش ن نایان کتابخانه مرکزی همدان گفت:اطرح تولید «کتاب های صوتی» با عنوان «صدای قلم، صدای ماندگار» درکتابخانه استان آغاز شد.
486160

شناخت کتب شیعه

شناخت کتب شیعه ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‏مؤلف‏ شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى( 305- 381 هجرى).  مؤلف این کتاب، از چهره‏هاى برجسته فقها و روات شیعه در قرن چهارم هجرى است. موضوع‏ شیخ صدوق در کتاب ثواب الأعمال روایات فراوانى را در بیان اعمال پسندیده و ناپسند و پاداش اعمال نیک و مجازات اعمال بد انسان آورده است. همچنین وى در این کتاب روایاتى از ائمه معصومین علیهم السلام درباره اعمال خیرى که خداوند بر آن وعده پاداش داده و اعمال شرّى که خداوند بر آنها وعده عذاب و عقاب داده آورده است. اعتبار کتاب ثواب الأعمال مانند دیگر کتاب‏هاى شیخ صدوق پیوسته مورد توجه علما و فقهاى شیعه قرار داشته و از معتبرترین اصول روایى شیعه به شمار مى‏آید. روایات این کتاب نیز در بسیارى از مجموعه‏هاى روایى بزرگ شیعه مانند: کتب اربعه، بحار الانوار و وسایل الشیعه نقل شده و به آنها استناد شده است. ارزش کتاب‏ کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال دائرة المعارف بزرگى از معارف ى و احکام حلال و حرام مى‏باشد و هیچ فقیه دانشمند و یا ادیب نام‏آورى از آن بى‏نیاز نیست. این کتاب داراى مطالب مفید و مباحث ارزشمندى است و از جمله روایات نفیس اهل بیت رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم به شمار مى‏آید.انگیزه نگارش‏ شیخ صدوق درباره انگیزه نگارش این کتاب مى‏فرماید:« امرى که موجب گشت این کتاب را به رشته تحریر درآورم روایتى بود از حضرت رسول خدا صلى الله علیه و آله که مى‏فرماید: «راهنما بر انجام عمل نیک مانند انجام دهنده آن است»، و آن را«ثواب الأعمال» نام نهادم به امید آنکه خداوند مرا از پاداش آن محروم نفرماید و به جز امید به پاداش الهى و خوشنودى خداوند سبحان چیز دیگرى مقصود من نبوده است».سخن علامه مجلسى علامه مجلسى مى‏فرماید:« کتاب‏هاى شیخ صدوق در شهرت در حدّ کتب اربعه مى‏باشد و در اجازات روایى ما از مشایخ بزرگ شیعه موجود است و بسیارى از علما و فقهاى شیعه از آن روایت نقل کرده و به لطف خداوند نسخه‏هاى قدیمى و تصحیح شده‏اى از آن در اختیار ما مى‏باشد».تعداد احادیث‏ کتاب ثواب الأعمال شامل 788 حدیث است که در ضمن 389 عنوان آمده‏اند. و کتاب عقاب الأعمال نیز شامل 331 حدیث است که در ضمن 131 عنوان آمده ‏اند.عناوین کتاب‏ کتاب ثواب الاعمال شامل موضوعاتى مانند:  ثواب گفتن لا اله الا الله، رفتن به مسجد، تفکر، زیارت و ائمه، حفظ قرآن، توبه، عمل به علم، شاد دل برادر مؤمن و ثواب جهاد در راه خدا مى‏باشد.  کتاب عقاب الاعمال نیز شامل موضوعاتى مانند:  مجازات ى که در انجام فرامین الهى سستى به خود راه دهد، قسم دروغ، زکات ندادن، اذیت مؤمن، قطع رحم، حاکم ستمگر و مجازات ترک امر به معروف و نهى از منکر مى‏باشد.
1733754

نام علمی ز له در دایره المعارف ضیاپدیا! +

علی ضیا مجری برنامه فرمول یک با زبانی طنز ز له و علت وقوع آن را تشریح کرده است.
2200438

استفاده از کتاب و کتابخانه برای دکوراسیون اتاق ها

با وجود آنکه این روز ها کتاب های الکترونیکی یا صوتی خیلی رواج پیدا کرده اند، اما هنوز هم کتاب و کتابخانه ها نقش زیادی در زندگی بسیاری از ما دارند. البته در نظر گرفتن محلی برای قرار دادن کتاب ها و حتی به نمایش گذاشتن آن ها برای استفاده افراد، نیز به خودی خود مسئله ای چالش برانگیز است.

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ششم