کنیم اجتماعی


43706

خلاصه دروس جامعه شناسی (2)

درس اول ورودی اول – پدیده های درون جهان اجتماعی جهانی که در آن زندگی می کنیم شامل دو قسمت می باشد الف – جهان طبیعی ب – جهان اجتماعی جهان طبیعی مجموعه پدیده هی طبیعی است مانند جنگل ودریا -------- جهان اجتماعی : مجموعه پدیده های اجتماعی مانند خانواده وامنیت ورودی دوم – معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد . بر اساس این قاعده کنش های اجتماعی انسان وپیامد های آن به جهان اجتماعی تعلق دارد . احترام به قانون یک کنش است اما صلح وامنیت حاصل کنش اجتماعی است . هر پدیدهای که بر روی زندگی انسان اثر بگذارد در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . به عنوان مثال ز له وخش الی پدیده های طبیعی هستند . اما به دلیل اینکه بر روی زندگی اجتماعی انسان اثر می گذارند در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . ورودی سوم بسط جهان اجتماعی شناخت خداوند وفرشتگان وجهان ماوراء طبیعی آرمان ها وارزشهایزندگی ادمیان را تغییر می دهند و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد . بنابر این هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کند می توانند در گستره جهان اجتماعی قرار گیرند . منبع: http://sociology4. /
88170

نعریف خشونت

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://atashdaroon. /
72464

زندگی سالم در دوره سالمندی

کتاب زندگی سالم در دوره سالمندی توسط مهین سادات عظیمی تالیف شده است این کتاب توسط انتشارات ، پژواک آرمان در سال 1395 در 132 صفحه با موضوع رفتار با سالمندان منتشر شده است. متاسفانه برخی از ما با سالمندان مانند ک ن رفتار می کنیم. به آنها امرو نهی می کنیم و فراموش کرده ایم که سالمند ناتوانی که با او طرف هستیم شان و مرتبه خاصی دارد که در رفتار با آنها باید مراقب به خطر نیفتادن آن شان و مرتبه باشیم. در بسیاری موارد وقتی صحبت از مراقبت و نگهداری از پدر و مادر سالمندمان به میان می آید، گمان می کنیم چون آنها را دوست داریم، این مراقبت بسیار ساده است.برای همین با یک نگرش سنتی با آنها که پا به سن گذاشته اند، رفتار می کنیم؛ رفتارهایی که گاهی مناسب سن والدین سالمندمان (چه سالم و چه بیمار یا معلول) نیست. گاهی اوقات ما سعی داریم همان طور که از فرزندمان مراقبت می کنیم، با آنها برخورد کنیم و فراموش می کنیم که ما هرگز نمی توانیم والد پدر و مادر خود باشیم و مراقبت از آنها مهارت های خاصی نیاز دارد.منبع: http://plemamhasan. /
80372

زیبایی حجاب

آثار و فواید حجاب ی بر تحقق امنیّت اجتماعی آثار و فواید حجاب ی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از: 1. ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه. 2. جلوگیری از تهییج و تحریک و خنثی نمودن لذایذ نفسانی. 3. کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه ی. 4. حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه ی. 5. حضور معنوی گرایانه ن و مردان در محیط اجتماعی. 6. کاهش تقاضای مدپرستی بانوان. 7. حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه. 8. مصونیّت ن در همه زمانها و مکانها. 9. سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعی و فرهنگی مردان و ن جامعه ی. 10. هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی. 11. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب. 12. از بین بردن فشارهای اجتماعی نامشروع و نابهنجار(1).منبع: http://parvindini. /
14766

خشونت

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://pomehr17. /
35584

مقاله خشونت

عریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند. منبع: http://khashm11. /
30298

مقاله خشونت

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند. منبع: http://khooshoonat1. /
73242

تعریف خشونت

تعریف خشونت معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند.منبع: http://nikareihaneh. /
36142

اهدای تندیس نشان مسئولیت اجتماعی ایران به محک با حضور رئیس جمهور

محک تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی را از کار، تعاون و رفاه اجتماعی دریافت کرد. اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی ایران یادبود شهید فیاض بخش با حضور رئیس جمهور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور ن و خانواده، مدیران تی، صاحبان صنایع و اساتید ها روز دوشنبه 24 آبان 1395 در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش که با توجه به بسترسازی و گسترش فرآیندهای ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعی در کشور، از طریق مشارکت نهادها و سازمان های اجتماعی، عمومی و خصوصی به وسیله تبیین و ترویج مسئولیت اجتماعی در آنان برگزار شد، دبیرخانه همایش رأسا نسبت به انتخاب مؤسسه خیریه محک اقدام و تندیس و لوح افتخار مسئولیت اجتماعی ایران را به این مؤسسه تقدیم کرد. مؤسسه مردم نهاد محک از سال 1387 به عنوان یکی از پیشگامان ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی در بین سازمان های غیر تی و بنگاه های اقتصادی شناخته می شود و همواره در تلاش است تا به منظور فرهنگ سازی در این خصوص اقدامات مختلفی انجام دهد. نمایشگاه بین المللی طراحی پوستر با موضوع سرطان کودک و مسئولیت اجتماعی در سال 89 و سه دوره همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سال های 1389،1391 و 1393 و همزمان با روز سرطان کودک به منظور نیل به این هدف برگزار شده است. محک در نظر دارد در بیست و پنجمین سال فعالیت خود چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها با محوریت تجارب عملی در جامعه مدنی را در بهمن ‎ ماه سال 1395 با حضور سخنرانان ملی و بین المللی و به منظور بررسی چگونگی عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، زیر ساخت های مورد نیاز برای عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، پیوند حسن شهرت، مسئولیت اجتماعی و تداوم سازمان، بررسی تجارب عملی و پروژه های پیشنهادی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی برگزار کند و امیدوار است با اشتراک گذاری ظرفیت های اجتماعی خدمات حمایتی و درمانی گسترده تری به ک ن مبتلا به سرطان در سراسر ایران ارائه نماید.منبع: http://setarehayedonbaledar. /
64348

روش ایفای نقش

هدف این الگو ,رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل وواقعیت ها و ارزشهای اجتماعی در عمل است. این الگو می تواند باب افتتاح گفتگو در باره ی ارزشها و چگونگی اثر آنها در زندگی روزانه باشد . در این الگو معلم مسئول شروع و هدایت دانش آموزان است. به نحوی که آنها را قادر به تحلیل رفتار, ارزشهای فردی, همدلی, حل مسائل میان فردی ,نقش ارزشها در مسائل اجتماعی و آسودگی در ابراز عقاید نماید. این الگو در همه برنامه های آموزشی و پرورشی و سنین مختلف کار برد دارد. بطور کلی این الگو باعث افزایش فهم دانش آموزان در بهبود و گسترش ارزشهای اجتماعی می شود. برای مثال: معلم می تواند از طریق این الگو مسائل خوب و بد اجتماعی و یا رفتارهای خوب و بد را توسط دانش آموزان به نمایش بگذارد و سپس در مورد آن به کمک فراگیران به بحث و ارزشی بپردازد. بدین ترتیب معلم از طریق عمل ( نمایش ) به بررسی مسائل اجتماعی, رفتاری و ارزشی آن توسط دانش آموزان می پردازد. منبع: http://mohamadrezakhakbaz. /
49340

تفاوت فکر با پول

تفاوت سکه و ایده در این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشید و سکه هایمان را با هم جابجا کنیم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود. جهان و محیط اطرافمان مدام در حال تغییر است. بیشتر از توجه به سکه های دیگران، به ایده ها و افکارشان توجه کن. الوین تافلر منبع: http://shburhan13. /
21766

تعریف خشونت

..... معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند. منبع: http://khashm77. /
1254038

چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟!

بسیاری افراد، اعتیادی آشکار به شبکه های اجتماعی دارند و زمان زیادی را بابت چک حلقه ای شبکه های اجتماعی، در طول روز از دست می دهند، بدون اینکه واقعا ومی داشته باشد برای اطلاع از آ ین اخبار این شبکه ها، این همه خود را گرفتار کنند. چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟! سبک کاربری چنین […] نوشته چگونه اعتیاد به شبکه های اجتماعی را ترک کنیم؟! اولین بار در سلامتی پدیدار شد.
20066

چرا خشونت در جامعه زیاد است؟

نظریه های مختلف اجتماعی به این نکته تاکید دارد جوامع عموماً در حال بازتولید آسیب های اجتماعی است و یکی از این آسیب های که در جامعه این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکه های اجتماعی است. با این حال مجید صفاری نیا ای روان شناسی و علامه طباطبایی معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوری اجتماعی» قابل تحلیل است. منبع: http://nafykhoshounat17. /
56218

تعریف خشونت

معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود و در تعریف پرخاشگری آمده است اعمال خصمانه ای که از روی عمد صورت می گیرد و به افراد و اشیاء آسیب می رساند. در تعریفی دیگر خشونت پدیده جدیدی نیست اما به علت بعد گسترده آن به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است و این بررسی ها نشان داده که خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثیرگذار است: شخصی و اجتماعی. در جنبه شخصی، قربانی خشونت آسیب بدنی می بیند، تحقیر می شود. شخص خشونت دیده اگر کودک باشد، تا آ عمر بقایای آثار خشونت با او همراه است. از بعد اجتماعی نیز خشونتهای خانوادگی نوعی بی اعتمادی نسبت به افراد به وجود می آورد. به طور کلی خشونت پدیده ای است که به مذهب ، به طبقه اجتماعی و سطح سواد کمتر ارتباط دارد. تظاهرات خشونتی با شرایط اجتماعی که روز به روز رو به خشونت می رود، نمود پیدا می کند. آسیب شناسان و جامعه شناسان اجتماعی عمده اختلافات خانوادگی را حول محور مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ی تقسیم می کنند. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی،تندی و سختی است. هرگونه رفتار که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد،رفتار خشونت آمیز نام دارد.منبع: http://mohsenahkami. /
2148712

سیاست های اجتماعی علت اصلی اعتیاد است/ آسیب های اجتماعی قابل تبدیل به یکدیگر هستند

رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم علل و عوامل اعتیاد مانند فقر را درست کنیم،گفت: با دستگیر معتادان و اینکه صورت مسئله را پاک کنیم، هیچ چیز درست نمی شود.
76894

وم آموزش مهارت « کنترل خشم» در مدارس

به گزارش پار ، برای برچیده شدن تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس کار به تصویب قانون در مجلس کشید تا برخورد فیزیکی با دانش آموزان ممنوع شود. اما تنبیه بدنی تنها نوع خشونت در مدارس نیست. خشونت در بین خود دانش آموزان و همچنین خشونت علیه معلم ها از سوی دانش آموزان، بخش های دیگری از این معضل هستند که تنها با تصویب قانون حل نخواهند شد.به اعتقاد رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران آموزش و پرورش باید مهارت های زندگی از قبیل کنترل خشم، تصمیم گیری درست، روابط بین فردی و رفتار جرأت مندانه را در کنار موضوع های دیگر به دانش آموزان آموزش دهند.اگر تنبیه بدنی ممنوع است. پس ما چطور دانش آموزان را کنترل کنیم ؟ این سوالی بود که معلم های سنتی در برابر قانون ها و بخشنامه های مبنی بر ممنوع بودن تنبیه بدنی از یکدیگر و مسئولان آموزش و پرورش می پرسیدند. دستگاهی که با توجه به کمبود بودجه و کلاس های پر جمعیتی که دارد گاهی نقش خود را تا حد کنترل گر دانش آموزان پایین می آورد. خشونت فیزیکی در زبانی در ارتباط بین معلم ها و دانش آموزان در ایران ریشه کن نشده، خبر کشته شدن معلم بروجردی توسط یک دانش آموز تلنگری بود تا امکان بروز خشونت از سوی دانش آموزان نادیده گرفته نشود. خشونت روزمره خیابان ها و خانه ها دور از چهاردیواری مدارس باقی نمی ماند. تابستان گذشته برای اولین بار خبر یک معلم به دانش آموزان در تهران منتشر شد و کشته شدن معلم بروجردی شوک دومی بود که امسال به آموزش و پرورش وارد شد. رئیس انجمن مددکاری معتقد است ورود مددکار به مدارس می تواند تا حدودی این خشونت را مهار کند. سید حسن چلک در گفت و گو با ایلنا با اشاره به کشته شدن معلم بروجردی توسط دانش آموز خود، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع توجه داشت که آموزش و پرورش یک محیط اجتماعی است که با سایر محیط ها در تعامل است، لذا آموزش هایی که افراد خارج از این محیط دریافت می کنند در نوع رفتارشان تاثیر گذار خواهد بود. لذا اینگونه نیست که افراد خشونت را تنها در آموزش و پرورش بیاموزند.وی ادامه داد: اما آموزش و پرورش باید مهارتهای زندگی از قبیل کنترل خشم، تصمیم گیری درست و روابط بین فردی و رفتار جراتمندانه را در کنار موضوع های دیگر به دانش آموزان آموزش دهد و چنانچه فعالیت خود را در این زمینه گسترده، فراگیر و مستمر انجام دهد، طبیعتا می تواند در کنترل خشونت و بالابردن آستانه تحمل کمک زیادی به جامعه کند.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است، افزود: دانش آموزان به هر حال حداقل 12 سال از عمر خود را در نظام آموزش و پرورش سپری می کنند و خانواده ها نیز به این واسطه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند اما در عین حال فقط آموزش و پرورش نیست که می تواند بر رفتارهای دانش آموزان تاثیرگذار باشد بلکه امروز رسانه ها، الگوهای تربیتی خانواده، شرایط اقتصادی و گروه همسالان و تشکلات خارج از گروه مدرسه که دانش آموز با آنها سر وکار دارد، نیز می تواند در این امر تاثیر گذار باشد. چلک خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که در چند سال اخیر به ویژه در یک سال گذشته آموزش و پرورش در بخش پیشگیری و مبارزه با آسیب های اجتماعی که خشونت نیز بخشی از آن به شمار می رود، نسبت به سالهای گذشته بهتر عمل کرده، اما انتظار ما این است که برای بهبود این روند مددکاران اجتماعی در مدارس جذب شوند چرا که حضور مددکاران اجتماعی به تعامل بیشتر می انجامد.وی با اشاره به اهمیت جایگاه مددکاران اجتماعی در مدارس افزود: جایگاه مددکار اجتماعی در محیط مدرسه به دلیل نوع وظایفی که دارد، طبیعتا می تواند در کنترل بروز آسیب های اجتماعی و حوادثی از این دست بسیار موثر باشد.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: همانطور که در گذشته بار ها اعلام کرده ایم؛ این آمادگی را داریم به عنوان تشکلی غیر تی با بیش از نیم قرن سابقه در زمینه تامین نیرو، آموزش و نظارت مددکاران در مدارس با آموزش و پرورش همکاری کنیم.وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه و حفظ احترام متقابل بین معلم و دانش آموز، تصریح کرد: بدون شک یکی از حقوق اساسی هر یک از ما به عنوان شهروند در هر محیطی که قرار می گیریم، حفظ کرامت اجتماعی است. چلک افزود: از آنجا که هر ی نسبت به فرد دیگری بی احترامی کند، با عث ایجاد حس ناخوشایند در دیگری می شود، گاهی مواقع نیز این حس می تواند منجر به حس انتقام جویی شود. لذا فرد در مدرسه چه به عنوان معلم و چه در نقش دانش آموز باید مورد احترام قرار گیرد، لذا در هر محیطی رفتار احترام آمیز متقابل می تواند در کنترل و کاهش تنش ها، درگیری ها و بروز رفتار خشونت آمیز موثر باشد.منبع: http://porseshemhr95. /
41536

برای امضای تفاهم نامه های اشتغا ا؛

ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات وارد اهواز شدند ایسنا: علی ربیعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود واعظی ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد اهواز شدند. ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و هیات همراه امروز، 20 آبان ماه به منظور بازدید و حضور در جلسات مختلف وارد خوزستان شده اند. قرار است ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات در ابتدای سفر خود با آیت الله جزایری ولی فقیه در استان خوزستان دیدار و گفت و گو کنند. امضای تفاهم نامه ای میان استانداری خوزستان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری از دیگر برنامه های این ان است. حضور در جمع نمایندگان کانون بازنشستگان، شوارهای ی، تشکل های کارگری، موسسات خیریه و مدیران اجرایی در شهرستان ها و بازدید از مناطق حاشیه نشین اهواز از برنامه های علی ربیعی در این سفر است.منبع: http://taavonghran. /
2193498

افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم

همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعی و مردم واگذار کنیم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای لازم را به مناطق، مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم ولی ستاد شهرداری تهران باید نظارت و کنترل دقیق و شفاف بر عملکرد مناطق و نهادها داشته باشد و نقش تولی گری را به نقش نظارتی تبدیل کنیم.
65678

جزوه کاملا خلاصه شده و تایپ شده "الگوریتم بهینه سازی مورچگان" ant colony optimization

جزوه خلاصه شده و کاملا قابل فهم و تایپ شده الگوریتم بهینه سازی مورچگان یا ant colony optimization. الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار توسط دوریگو و همکارانش به عنوان یک راه حل چندعامله برای مسائل مشکل بهینه­سازی مانند فروشنده دوره­گرد ارائه شد. عامل هوشمند، موجودی است که از طریق حسگرها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد. الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها اتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آن ها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا در جهت بقاء یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالب ترین رفتار مورچه ها رفتار آنها برای یافتن غذا و به ویژه چگونگی پیدا کوتاهترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه است. این نوع رفتار مورچه ها دارای نوعی هوشمندی توده ای است که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. باید تفاوت هوشمندی توده ای (کلونی) و هوشمندی اجتماعی را روشن کنیم. در هوشمندی اجتماعی عناصر میزانی از هوشمندی را دارا هستند. نکته دیگر تفاوت سطح هوشمندی افراد این جامعه است. مثلا هوشمندی لازم برای فرد معمار با یک کارگر ساده متفاوت است. در هوشمندی توده ای عناصر رفتاری تصادفی دارند و بین آن ها هیچ نوع ارتباط مستقیمی وجود ندارد و آنها تنها به صورت غیرمستقیم و با استفاده از نشانه ها با یکدیگر در تماس هستند. شناسه جزوه: 012011 قیمت: 10,000 تومان برای دریافت جزوه، درخواست خود را به [email protected] ارسال نمائید.منبع: http://codesandprojects. /
513960

پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم

اختصاصی از سورنا فایل پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم با و پر سرعت . پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم شامل طرح درس و راهنمای تدریس است با پکیج درس 8 اجتماعی: چرا با هم همکاری می کنیم
21410

نوشته محمد رضا شعبانعلی

بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر بادوستان قدیمی .بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تاآ ین روزهای زندگی با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنیمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی ازنزدیکانمان را از دست می دهیم .بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنیم. و بارها با آن روزها زندگی می کنیم. می میریم وزنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گذرند. مثل امروز منمنبع: http://albertazad. /
61130

تعاون و تحقق اقتصاد مقاومتی

در سالهای اخیر معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور مهمترین چالش کشور می باشد. لو در مسیری که برای مسوولان و مردم ترسیم شده کلید واژه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید، کاروسرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی پله های نردبان پیشرفت و تعالی کشور را تشکیل می دهد. اگر در ماهیت کلمات فوق بیشتر تعمق کنیم درمی ی م که علی رغم این که جهت اصلی این کلمات، اه اقتصادی کشور را نشان می دهد اما لازمه تحقق هرکدام از آن ها ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با هرکدام است و همین عامل باعث شده است که سیاستگذاری کلان فرهنگی ـ اجتماعی کشور به سمت بررسی و اصلاح معیشت مردم سوق پیدا می کند و در ابعادی بزرگتر، ماهیت رفتاری اجتماعی به خود می گیرد و به عنوان شاخصه ای اجتماعی ظهور می باید. کلیه حقوق این مقاله متعلق به وبلاگ سایبر ژورنالیست است... لطفا به ادامه مطلب بروید... منبع: http://cyber-journalist. /
45366

الفبای مدیریت خشم

رو مه ها گاهی به اتفاقات مرگباری اشاره می کنند که بر اثر خشمی آنی ایجاد شده اند. تا به حال چند بار در حالی که رگ های گردنتان از شدت عصبانیت بیرون زده بوده کاری انجام داده اید و بعدا از انجامش به شدت پشیمان شده اید؟ چرا عصبانی می شویم؟ و چقدر می توانیم خشم خود را کنترل کنیم؟ اینها سوال هایی است که ممکن است گاهی از خود پرسیده باشید. بهتر است کمی هم بدون هیچ عصبانیتی به خشم فکر کنیم و آن را بشناسیم. منبع : http://www.salamat.com بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://for-peace. /
4760

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی هر گاه در جامعه یک گروه از گروه دیگر متمایز و تفکیک شود فاصله اجتماعی رخ می دهد و این امر عواقب دیگری با خود به همراه می آورد. افرادی که خود را در گروه خودی قرار می دهند اعمال خشونت را در مورد گروه بیرونی امری مشروع و طبیعی تلقی می نمایند و نسبت به سایرین، خود را محق می دانند همانند تماشاگران تیم فوتبال که هر کدام گروه خود را خودی و گروه دیگری را بیرونی می خوانند. عواقب چنین تقسیم بندی را بارها بین تماشاگران شاهد بوده ایم. برخوردهای خشونت آمیز حتی در بیرون از زمین فوتبال، د شیشه اتومبیل ها، روکش صندلی ها به طوری که درگیری دو گروه فوتبال، کشته نیز بر جای نهاده است. به طور کلی در جوامع توسعه نیافته از لحاظ این معضل خود را بیشتر نشان می دهد. در جوامعی که فرهنگ گفت و شنود و بحث دو طرفه و تبادل نظر دموکراتیک وجود نداشته و یا قوت ندارد، روابط نابرابر قدرت نیز عامل اعمال خشونت از جانب اشخاص دارای قدرت بیشتر نسبت به اشخاص دارای قدرت کمتر روا می شود و ن یتی گروه مقابل نیز از طریق رفتار خشونت آمیز ابراز می گردد.منبع: http://xoshoonat1. /
1537166

نظر ارتباطات درباره حضور در شبکه های اجتماعی

ارتباطات با اشاره به حضور خود در شبکه های اجتماعی، گفت: لازم است برای نظرات مردم و دیدگاههایشان وقت بگذاریم، فکر کنیم و آنها را منع کنیم.
2193546

افشانی: اختیارات را به مردم و نهادهای اجتماعی واگذار کنیم

همشهری آنلاین: شهردار تهران با تأکید بر این که موضوع تفویض اختیار، امری منطقی و درست است و نباید از این که اختیاراتمان را به راحتی به نهادهای اجتماعی و مردم واگذار کنیم بترسیم، گفت: می توانیم اختیارهای…
1629518

جمعیت مصرف کننده مخدر و روانگردان در ایران

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از 38 سال است که در حوزه سلامت اجتماعی غفلت کرده ایم، گفت: در بخش سلامت اجتماعی غفلت دیرینه کرده ایم و اگر امروز شروع کنیم شاید دو دهه دیگر آثارش را مشاهده کنیم.
101196

سرتیب 2 خلبان احمد مهرنیادر جلسه هفتگی انصار حزب الله

باید تفکر را تقویت کنیم و شرایطی که همه بتوانند خود را در صحنه حاضر ببینند را ایجاد کنیم تا همه خودشان را عضوی از این نیروی لایزال الهی ببینند سرتیب ۲ خلبان احمد مهرنیا در جلسه هفتگی انصار حزب الله با موضوع قدرت بازدارند نظامی ایران ی به سخنرانی پرداخت که متن کامل آن در پی می آید.لازم به یادآوری است که ایشان به همراه همرزمانش در جریان عملیات «اچ۳» در دفاع مقدس به یکی از دورترین پایگاه های عراق به نام الولید در مرز عراق و اردن یورش برده و با مهارتی خیره کننده در حالی که رژیم بعث عراق تصور آن را نمی کرد همه تجهیزات و هواپیماهای جنگی عراق را در آن پایگاه نابود د و به سلامت به ایران بازگشتند. منبع: http://ansar-mahmoodabad. /
2331688

چگونه تمام حساب های کاربری شبکه های اجتماعی خود را پاک کنیم

اگر می‌خواهید نحوه‌ی حذف حساب کاربری ، توییتر، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی محبوب را یاد بگیرید، زومیت را در ادامه‌ی این مقاله همراهی کنید.
80002

آیا تمرین دموکراسی در شبکه های اجتماعی مجازی امکانپذیر است؟!

آیا تمرین دموکراسی در شبکه های اجتماعی مجازی امکانپذیر است؟! حذف صدای مخالف و منتقد به صورت تلگرامی! حمید والائی پایه یک دادگستری (پژوهشگر حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات) [email protected] افرادی که ظاهرا می دانستند دموکراسی چیست، واقعا از آن اطلاعی نداشتند. «جیمز بوکانان» گویا به دنبال انقلاب دیجیتالی و با پیشرفت تکنولوژی، بسترهای روابط انسانی آسانتر و نزدیکتر می شوند. فضاهای مجازی یکی از تحولات شگرف و بنیادین در زندگی اجتماعی بشر می باشد. شبکه اجتماعی تلگرام و نرم افزارهای مشابه، یک دنیای مجازی همچون شبکه های مجازی دیگر، برای جامعه انسانی گسترانده است. از اه اصلی راه اندازی آن می توان به بسط و توسعه تعاملات انسانی و در نتیجه شکل گیری افکار عمومی، حوزه عمومی مجازی و توسعه نهادهای مدنی اشاره کرد. در اکثر گروهها و کانال های تلگرام اعم از اجتماعی، و فرهنگی،علمی و... **منتشر شده در نشریه «صوراسرافیل»، سال دوم، شماره 64، 15 آبان 1395.** برای مطالعه، ادامه مطلب را کلیک کنید...منبع: http://azarvakil. /
62104

خـــــــــــورش قرمه سبزی

خـــــــــــورش قرمه سبزی : مــــــــــــواد لازم : طـــــــــــرز تهیه سبزی، تره، جعفری، شنبلیله : یک کیلو ¤ گوشت مغز ران : نیم کیلو ¤ لوبیای قرمز : صد گرم ¤ لیمو عمانی : چهار عدد ¤ روغن : به مقدار کافی ¤ نمک : به مقدار کافی ¤ گوشت را تکه تکه می کنیم و با پیاز سرخ کرده و با لوبیا قرمز و لیمو عمانی و مقدار کافی آب میگذاریم نیم پز شود. بعد سبزی شسته را در آبکش میگذاریم تا آب آن کاملا گرفته شود. آن را کاملا د کرده و با روغن سرخ می کنیم و داخل گوشت می ریزیم. مقداری نمک به آن اضافه میکنیم و میگذاریم خورش آهسته بجوشد و بروغن بیفتد. در صورتی که ترشی آن کم بود می توان کمی آب لیمو به آن اضافه نمود منبع: http://ashpazih. /
2180678

آسیب های اجتماعی در مناطق تهران به ویژه منطقه ۸ بسیار دیده می شود

مردم تهران در مجلس شورای ی با بیان اینکه ما آماده هستیم تا گزارش مفصلی از آسیب های اجتماعی در کلیه مناطق دریافت کنیم گفت: می توانیم با ارائه را ارهای مناسب آسیب های اجتماعی و پیامدهای آن…
40894

چرا خشونت در جامعه ایرانی زیاد است؟

خشونت اجتماعی در جامعه ایرانی طی سال های اخیر مصادیق متعددی دارد. یقه یه یقه شدن مردم در خیابان، نزاع، خشونت های کلامی، خشونت علیه ن و ک ن، قتل و... از مهم ترین این مصدایق هستند. نظریه های مختلف اجتماعی به این نکته تاکید دارد جوامع عموما در حال بازتولید آسیب های اجتماعی است و یکی از این آسیب های که در جامعه ایرانی این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکه های اجتماعی است. با این حال مجید صفاری نیا ای روان شناسی و علامه طباطبایی معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوری اجتماعی» قابل تحلیل است. منبع: http://pomehr17. /
1756948

بنزین دو نرخی شود اعتصاب می کنیم

تا حدودی امروز به آرامش اقتصادی و اجتماعی رسیدیم و فرد و افرادی که گیرنده این تصمیم اند هیچ توجهی به آرامش اجتماعی و منافع ملی ندارند.
983500

مددکاران نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارند/ بهزیستی به دنبال استفاده از علوم در کاهش آسیب ها است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با کمک مددکاران اجتماعی می توانیم از رشد روز افزون آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری کنیم.
2188140

سازمان امور اجتماعی: فروش نوزاد را کتمان نمی کنیم

رییس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه موضوع فروش نوزاد را کتمان نمی کنیم، گفت: اصل فروش نوزاد جرم است و قطعا از سوی مقامات انتظامی و قضایی قابل پیگیری است.
73684

فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض می نماییم

اومد ماه جنون ، ماه عاشقای حقیقی کاش بودیم آن زمان کاری کنیم از تو و طفلان تو یاری کنیم کاش ما هم کربلایی می شدیم در رکاب تو ف می شدیم السلام علیک یا ابا عبدالله ... منبع: http://kolbe-khaterat2love. /
1817934

چگونه با شنود درشبکه های اجتماعی مقابله کنیم ؟

با رشد شبکه های اجتماعی و فراگیری آنها در بین کاربران فضای مجازی، نرخ شنود نیز افزایش یافته که باید مکانیزمهای کنترلی و رمزنگاری را جدی بگیریم.
1378394

ظرفیت های شهرداری را برای فقرز تهران بسیج می کنیم

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: ظرفیت های مختلف را برای رسیدگی به نیازمندان و فقرز در کلانشهر تهران به عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه اجتماعی شهر بسیج کنیم.
88076

دل این قوم برایت تنگ است...

یا محمد! تو بگو با غم و ماتم چه کنیم / روز خوش بی تو ندیدیم به عالم چه کنیم به گمانم جایی غیر از خلقت آدم بود که اوج حسادت را قلقلک داد ... همان جا که ارحم الراحمین ، رحمة للعالمین را نشاند روبرویش و در گوشش کرد : چرا داری خودت را می خوری؟(1) برای ایمان نیاوردن مردم؟ ... خدا هم ذکر فتبارک الله احسن الخالقین گرفته بود در مواجهه با رافت مخلوقش ... مدام آیه نازل می کرد که چرا خودت را به زحمت می اندازی برای مردم؟(2) چقدر آه می کشی؟چقدر حرص میخوری؟(3) و حسودی می کرد ازین عاشقانه هایی که خدا نجوا می کرد و در آتش خود می سوخت و حسودی می کرد و قسم می خورد که تلافی می کند روزی این عاشقانه ها را و حسودی می کرد و در آتش حسادت می سوخت ... و قسم می خورد روزی تلافی می کند و این روزها دارد به قسمی که خورده عمل می کند ... و به گمانش دارد تلافی می کند عاشقانه های ارحم الراحمین را ... به گمانش البته ... روحی و نفسی لک الفداء یا رسول الله ... 1. لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ أَلاَّ یَکُونُوا مُؤْمِنینَ / سوره کهف، آیه 6. 2.ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ / سوره طه، آیه2. 3.لا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُونَ / سوره فاطر، آیه 80. پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است / یا محمد! دل این قوم برایت تنگ است منبع: http://afsaran7114. /
1909272

جلیلی: چرا شرکت های تامین اجتماعی سود ندارند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که انقلاب سیاست گذاری در تامین اجتماعی را یکی از اولویت های مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده اند گفت: باید با را ارهای کارشناسی برای حل مشکلات تامین اجتماعی ارائه کنیم.
87354

غرغر کم ش ادبیاتی :))

حقیقتا چرا فکر می کنیم هر نثر بی محتوا یا بامحتوایی رو که می نویسیم اگر به قسمت های کوچک تر تقسیم کنیم شعر می شه؟ یااصلا چرا فکر می کنیم اگر بنویسیم :«یادت هست/زنگ می زدم صبح به خیر می گفتم؟/دلت تنگ نشده؟» یعنی خیلی نویسنده و ادیبیم و تاثیر گذار؟ شاید چون همین ها مدام متن هایشان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود... و تعداد دنبال کنندگانشان بالاست.... چرا ما به هر چیز سخیفی انقدرزود عادت می کنیم؟ بعد چرا فکر می کنیم چون بهشون عادت کرده ایم دیگه سخیف نیستند؟؟ من فکر می کنم ماها کلا حوصله فکر نداریم!! منبع: http://sodayeyeksaye. /
1379064

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در تهران

رئیس پلیس تهران گفت: طرح های ارتقا امنیت اجتماعی و ترافیکی را بنا به خواست و اولیت اعلامی مردم اجرا می کنیم.
1817732

ا نیازمند نگاه اجتماعی و فرهنگی هستند

معاون راه و شهرسازی گفت: امروز زمان آن فرارسیده است که از زاویه اجتماعی و فرهنگی به ا نگاه کنیم.
2266840

تهاتر 100 هزار میلیاردی ت برای پرداخت بدهی پیمانکاران به تأمین اجتماعی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بحث مشکلات موجود پیمانکاران با تأمین اجتماعی و معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرده که تلاش می کنیم با تهاتر با تامین اجتماعی و بانک ها مشکلات این حوزه را سامان ببخشیم.
2376772

سندی جدی درباره فقر وجود ندارد

مدیر گروه مطالعات اجتماعی موسسه پژوهش اجتماعی می گوید: اگر تاریخ سیاست گذاری بعد از انقلاب را مرور کنیم، قانونی که به طور مشخص به فقر پرداخته باشد جز در برهه 82-83 چیزی به دست نخواهیم آورد. ما سند جدی در باره فقر نداریم .
1677112

ارتباط طبیعی گسترش فساد با فردگرایی

سعید مُعیدفر - جامعه شناس در رو مه شرق نوشت: سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های آن، قطعا در قوام، دوام و سلامت جامعه مؤثرند. این روزها در هر زمینه ای بحث اعتماد و سرمایه اجتماعی به کار گرفته می شود. در مقوله فساد و گستردگی آن نیز روند خاصی را مشاهده می کنیم که بی ارتباط با بحث اعتماد نیست.
990794

ایجاد ۲ میلیون شغل در ۴ سال

ایسنا به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت:ما در این مدت توانستیم برنامه ریزی کنیم که حداقل مزد را بر تورم پیشی دهیم؛ هرچند این کار کافی نیست و باید روی قدرت ید تلاش بیشتری کنیم.
58434

هدفمندی یارانه.....

چند سالی از برنامه هدفمندی یارانه درکشورمان می گذرد تا چه اندازه موفق بوده یا چه میزان احتیاج به تفییر دارد نمی دانم این رابه صاحب نظران درگیردرمسایل اقتصادی می سپارم وفقط نگاهی گذرا به تجربه چندکشوردیگر که ای ازآنها دراین چندسال دچاردگرگونی بسیارشده اند می اندازم. برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی و موادغذایی در کشورهای بلغارستان، اندونزی، ترکیه، ما ی، لهستان، چین، الجزایر،مصر، تونس و یمن که غالبا از نظر ساختار اقتصادی شباهت با کشورمان دارند چه گونه بوده وجه ره آوردی داشته است.با شکل گیری تفکرغربی محوریت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، این تفکر غالب شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نیافتگی کشورها، سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسائل و سیاست های اجتماعی و شکل گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین دراین دوره سیاست های حمایتی اجتماعی درقالب تهای رفاه، سیاست یارانه ای و... و سرلوحه برنامه های توسعه کشورها قرارگرفت.منبع: http://rahavardeman. /
990924

ایجاد ۲ میلیون شغل در چهار سال

ایسنا به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت:ما در این مدت توانستیم برنامه ریزی کنیم که حداقل مزد را بر تورم پیشی دهیم؛ هرچند این کار کافی نیست و باید روی قدرت ید تلاش بیشتری کنیم.
7092

سوء رفتار با سالمندان

در دهه 80 میلادی، محققان با پدیدهای جدید یعنی اعمال خشونت نسبت به سالمندانی که با خانواده زندگی می د روبرو شدند و معلوم شد که درصدی از افراد سالمند در خانواده مورد بدرفتاریهای جسمانی، روانی یا بیتوجهی قرار دارند. در حال حاضر نیز انجمن پزشکی امریکا تخمین میزند که در ایالات متحده از بین افراد مسن 8/1 میلیون نفر مورد بدرفتاری قرار میگیرند. با این وجود و پس از گذشت 20 سال از مبحث خشونت و مشخص شدن صورتهای گوناگون آن، هنوز این پدیده کاملاً شناخته نشده است.با آنکه خشونتهای فیزیکی در مورد ک ن بیشتر از سایر زمینهها مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات در این زمینه کاملتر است اما با توجه به روال تاریخی بررسیها، باید گفت که بررسیهای خشونت نسبت به کهنسالان هنوز قدمهای اولیه خود را برمیدارد. امروزه محققان علاوه بر خشونت جسمانی (تنبیه بدنی) به انواع دیگر خشونت نیز اشاره کرده و از خشونت روانی (تحقیر، دشنام، از میان بردن اعتماد به نفس، سرزنش) خشونت اقتصادی (در مضیقه مالی دائم قرار دادن قربانی) خشونت اجتماعی (انزوای اجتماعی و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی) و خشونت نام میبرند .اگرچه امکان دارد سالمندان به نوعی قربانی همه خشونتهای فوق شوند اما به نظر میرسد بیشترین مقدمهای که در مورد سالمندان عمومیت دارد خشونت روانی است. خشونت روانی شامل: بیاحترامی لفظی مداوم، اذیت و آزار، تهدید، محرومیت فیزیکی، مالی و منابع شخصی میباشد. تهدیدهای متداول مانند دوست نداشتن سالمند، مورد پسند نبودن، دشنام دادن، تمس و استهزاء سالمندان در جمع، ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران، بیتوجهی نسبت به نیازهای جسمانی، اجتماعی و روانی سالمند، همه خشونت روانی است که سلامت روانی سالمند را به مخاطره می اندازد و موجب بروز احساساتی همچون: بیمیلی به زندگی، سرزنش خود، نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت، احساس یأس و ناامیدی و درماندگی، ترس از مردم، اضطراب، احساس گناه، احساس حقارت ، احساس عدم شایستگی و خودارزشمندی و نهایتاً کنارهگیری سالمند میشودمنبع: http://newgeriatricnursing. /
1528496

: پست های و مذهبی را چک می کنیم

مدیر ارشد امنیتی درباره انتشار مطالب بی پایه و اساس در این شبکه اجتماعی اظهار داشت: مسئله مبارزه با اخبار کذب بسیار پیچیده است اما ما محتواهای و مذهبی را کنترل می کنیم.
35510

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گرایش به اعتیاد علت های زیادی را شمرده اند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سطه حیطه ی توان در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی طبقه بندی کرد. این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی، عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. به همراه 3 مقاله رایگان پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.منبع: http://abazizi. /
2432376

حناچی:تصمیمی برای حذف طرح زوج و فرد نگرفتیم

شهردار تهران گفت: تلاش می کنیم که فضاهای شهری را برای همه انی که نیازمند هستند مناسب سازی کنیم و نباید هیچ به دلیل موانع عدم حضور در عرصه های اجتماعی را داشته باشد.
1921232

ضرورت تدوین سند توسعه اجتماعی در ایلام

معاون امنیتی استانداری ایلام گفت: سند توسعه اجتماعی استان را باهمکاری دستگاه های فرهنگی تدوین می کنیم.
1751834

شبکه های اجتماعی دراین شرایط نقش ت یبی دارند

آیت الله غروی گفت:مسئولان باید توجه داشته باشند که شبکه های اجتماعی نقش ت یبی مهمی در این شرایط دارند و تأثیرشان درتغییر فرهنگ جامعه بیش از آن چیزی است که ما لمس می کنیم.
430752

آیت الله آملی لاریجانی: باید نفوذ را باور کنیم

آیت الله آملی لاریجانی:باید نفوذ را باور کنیم/ در دوره اصلاحات ضد ارزش ها تبلیغ می شد/ «شبکه های اجتماعی» مومنین ما را هم گرفتار کرد ه اند آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برجسته مسأله نفوذ در زمان ما بسیار با اهمیت است، گفت: نسبت به اصل مسأله نفوذ هیچ تردیدی نیست اما متأسفانه عده ای باور ندارند و عده ای هم خود را به عدم باور می زنند.
100420

نطنز/ کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان نطنز تشکیل جلسه داد .

سومین جلسه کمیته اشتغال اداره بهزیستی شهرستان نطنز با حضور معاونت و کارشناسان مشارکتها ، توانبخشی ، اشتغال ، اجتماعی و پیشگیری ، در روز شنبه 22 آبانماه سالجاری جهت بررسی و تایید پرونده ها ی حوزه های توانبخشی و امور اجتماعی برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی و اشتغا ایی در دفتر مجتمع شهید منوچهری نطنز برگزار گردید . شکاری کارشناس اشتغال اداره بهزیستی نطنز در پایان این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کمیته در بررسی دقیق پرونده های ارسالی ؛ گفت: با نظر اعضا، مبلغ 1100 میلیون ریال تسهیلات کم بهره اشتغا ایی (بندج تبصره 26 ) از بانکهای ملت ، سپه و رفاه کارگران که به نطنز تخصیص داده شده بود ؛ به 10 پرونده تحت پوشش اختصاص داده شد . .منبع : روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نطنزمنبع: http://behzistynatanz. /

کنیم اجتماعی