گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد


125476

مسابقه طرح درس نویسی

بسمه تعالی ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری دهه ا ماه صفر حضور همکاران گرامی با توجه به برگزاری مسابقه طرح درس نویسی از سوی گروه استان لذا شایسته است همکاران گرامی که علاقمند به شرکت در این مسابقه هستند از درس ششم کتاب جامعه شناسی یک جدید الیف با توجه به الگوی طرح درس بارگذاری شد ه طرح درس خود را تنظیم وحداکثر تا 15 دی ماه به گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو ارسال نمایید .با تشکر گروه اموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه د ویزد فرم طرح درس جدیدمنبع: http://ejtemaiey2. /
78495

مسابقه طرح درس نویسی

بسمه تعالی ضمن عرض تسلیت ایام عزاداری دهه ا ماه صفر حضور همکاران گرامی با توجه به برگزاری مسابقه طرح درس نویسی از سوی گروه استان لذا شایسته است همکاران گرامی که علاقمند به شرکت در این مسابقه هستند از درس ششم کتاب جامعه شناسی یک جدید الیف با توجه به الگوی طرح درس بارگذاری شد ه طرح درس خود را تنظیم وحداکثر تا 15 دی ماه به گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو ارسال نمایید .با تشکر گروه اموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه د ویزد فرم طرح درس جدیدمنبع: http://ejtemaiey2. /
125478

اطلاعیه فراخوان

بسمه تعالی با عرض سلام وادب واحترام بدینوسیله بطور مجدد اطلاعیه فراخوان گروه علوم اجتماعی استان یزد جهت اطلاع همکاران بار گذاری می شود .مستدعی است همکاران محترم ضمن مطالعه موارد مذکور بنحو مقتضی در فعالیتها مشارکت واز امتیازات آن بهره مند شوند .با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد اطلاعیه فراخوانمنبع: http://ejtemaiey2. /
12763

اطلاعیه فراخوان

بسمه تعالی با عرض سلام وادب واحترام بدینوسیله بطور مجدد اطلاعیه فراخوان گروه علوم اجتماعی استان یزد جهت اطلاع همکاران بار گذاری می شود .مستدعی است همکاران محترم ضمن مطالعه موارد مذکور بنحو مقتضی در فعالیتها مشارکت واز امتیازات آن بهره مند شوند .با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد اطلاعیه فراخوانمنبع: http://ejtemaiey2. /
125479

بازدید از کلاس های درس

بسمه تعالی با عرض سلام وادب واحترام حضور همکاران گرامی ، با توجه به اهمیت نظارت بالینی بر کلاسهای درس بدینوسیله فرم بازدید ارسالی از سوی گروه استان جهت اطلاع همکاران بار گذاری می شود بدیهی است در بازدید از کلاس های درس فرم مذکور تکمیل ونتایج آن به گروه استان ارسال خواهد شد . فرم بازدید با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزدمنبع: http://ejtemaiey2. /
125481

درس پژوهی

بسمه تعالی قابل توجه همکاران گرامی از انجا که درس پژوهی در صدر برنامه های برنامه عملیاتی استان میباشد لذا جهت اطلاع شما عزیران یک نمونه مقاله در این رابطه بارگذاری می شود .باتشکر گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد درس پژوهیمنبع: http://ejtemaiey2. /
505

بازدید از کلاس های درس

بسمه تعالی با عرض سلام وادب واحترام حضور همکاران گرامی ، با توجه به اهمیت نظارت بالینی بر کلاسهای درس بدینوسیله فرم بازدید ارسالی از سوی گروه استان جهت اطلاع همکاران بار گذاری می شود بدیهی است در بازدید از کلاس های درس فرم مذکور تکمیل ونتایج آن به گروه استان ارسال خواهد شد . فرم بازدید با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزدمنبع: http://ejtemaiey2. /
507

درس پژوهی

بسمه تعالی قابل توجه همکاران گرامی از انجا که درس پژوهی در صدر برنامه های برنامه عملیاتی استان میباشد لذا جهت اطلاع شما عزیران یک نمونه مقاله در این رابطه بارگذاری می شود .باتشکر گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد درس پژوهیمنبع: http://ejtemaiey2. /
125480

داستان یک پرچم

بسمه تعالی قابل توجه همکاران ارجمند ودانش اموزان عزیز داستان یک پرچم یکی از تصاویری است که در کتاب جامعه شناسی یک مورد توجه بوده لذا در رابطه با تفسیر این تصویر نوشته ای تهیه و بارگذاری می شود .با تشکر گروه اموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد داستان یک پرچممنبع: http://ejtemaiey2. /
506

داستان یک پرچم

بسمه تعالی قابل توجه همکاران ارجمند ودانش اموزان عزیز داستان یک پرچم یکی از تصاویری است که در کتاب جامعه شناسی یک مورد توجه بوده لذا در رابطه با تفسیر این تصویر نوشته ای تهیه و بارگذاری می شود .با تشکر گروه اموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد داستان یک پرچممنبع: http://ejtemaiey2. /
10804

فرم ارزی گروه های اموزشی علوم اجتماعی شهرستان ها و نواحی استان یزد

بسمه تعالی ب باستحضار می رساند ارزی عملکرد گروه اموزشی علوم اجتماعی شهرستان ها ونواحی استان طبق فرم بارگذاری شده می باشد .گروه آموزشی علوم اجتماعی استا ن یزد فرم ارزی منبع: http://ejtemaieyazd. /
125475

برنامه تخصصی بند 6 برنامه عملیاتی

بسمه تعالی با توجه به بند 6 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری مبنی بر تهیه مقاله ،بروشور، ،ع و... پیرامون مبانی علمی درس چهار جامعه شناسی یک جدید الیف،لذا محورهای زیر جهت انجام فعالیت تعیین می شود مستدعی است همکاران گرامی کارهای خود را حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه به گروه اموزش علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو ارسال نمایند. 1- بررسی نظرات د وکلان و رویکردهای تلفیقی در جامعه شناسی 2- ابژکتیویسم وسوبژکتیویسم در جامعه شناسی 3-بررسی لایه مندی جهان اجتماعی از نظر رالیسم انتقادی ولایه مندی جهان اجتماعی از نظر رویکرد فرهنگ گرای کتاب جامعه شناسی پایه دهم 4- بررسی رویکرد فرهنگ گرای پایه دهم ونسبت ان با تئوری جفری ال اندر ومارگارت ارچر در باب تقدم علی فرهنگ       منبع: http://ejtemaiey2. /
78494

برنامه تخصصی بند 6 برنامه عملیاتی

بسمه تعالی با توجه به بند 6 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری مبنی بر تهیه مقاله ،بروشور، ،ع و... پیرامون مبانی علمی درس چهار جامعه شناسی یک جدید الیف،لذا محورهای زیر جهت انجام فعالیت تعیین می شود مستدعی است همکاران گرامی کارهای خود را حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه به گروه اموزش علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو ارسال نمایند. 1- بررسی نظرات د وکلان و رویکردهای تلفیقی در جامعه شناسی 2- ابژکتیویسم وسوبژکتیویسم در جامعه شناسی 3-بررسی لایه مندی جهان اجتماعی از نظر رالیسم انتقادی ولایه مندی جهان اجتماعی از نظر رویکرد فرهنگ گرای کتاب جامعه شناسی پایه دهم 4- بررسی رویکرد فرهنگ گرای پایه دهم ونسبت ان با تئوری جفری ال اندر ومارگارت ارچر در باب تقدم علی فرهنگ       منبع: http://ejtemaiey2. /
2149196

بی رمقی علوم انسانی ها در تولید علم!

درحالی که براساس تازه ترین آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۶.۱ درصد دانشجویان (حدود نیمی ازآنها) در تمامی مقاطع گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند، اما نگاهی به اطلاعات منتشرشده درباره تولید علم ایران در پایگاه کلاریویت آن یکز (آی. اس. آی) نشان می دهد که سهم ایران از تولید علم علوم انسانی و اجتماعی دردنیا نسبت به تولید علم در علوم کشاورزی، علوم پایه، علوم فنی و ی و علوم پزشکی پایین تر است.
410596

گردهمایی ملی علوم زمین واقتصاد مقاومتی

به منظور شناخت و کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات زمین شناسی، نشست مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی ی و آب زمین شناسی برگزار می شود.
383843

معرفی آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال در گروه علوم اجتماعی

سرویس دین و شه پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: ... ادامه: معرفی آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال در گروه علوم اجتماعی
90271

برگزاری جلسه گروه علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای

با سلام خدمت همکاران محترم و عرض خدا قوت: جلسه گروه علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای راس ساعت 11 ظهر روز یکشنبه تاریخ 95/9/7 در محل گروههای آموزشی واقع در پژوهشسرای دانش آموزی علی (ع) برگزار می گردد. حضور تمامی همکاران در جلسه ا امی می باشد. درخشان سرگروه آموزشی علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای شهرستان سنقروکلیایی
5643

برگزاری جلسه گروه علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای

با سلام خدمت همکاران محترم و عرض خدا قوت: جلسه گروه علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای راس ساعت 11 ظهر روز یکشنبه تاریخ 95/9/7 در محل گروههای آموزشی واقع در پژوهشسرای دانش آموزی علی (ع) برگزار می گردد. حضور تمامی همکاران در جلسه ا امی می باشد. درخشان سرگروه آموزشی علوم اجتماعی و تفکر و سواد رسانه ای شهرستان سنقروکلیاییمنبع: http://socialsongroup. /
143707

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی

سلام همکاران گرامی در راستای برنامه های گروه علوم اجتماعی شهر تهران ، گروه علوم اجتماعی منطقه 2 اقدام به برگزاری مسابقه طرح درس نویسی از درس 9 کتاب جامعه شناسی پایه دهم نموده است .لطفا همکاران طرح درس مربوطه رابر اساس فرم طرح درس ملی نوشته وتا تاریخ 15 دی به گروه های آموزشی ارسال فرمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت برای شما.منبع: http://ejtemaei2. /
1759482

روسای گروه های شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی آزاد ی منصوب شدند

روسای گروه های علوم پایه، دامپزشکی، فنی و ی، علوم انسانی، هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی آزاد ی را به مدت دو سال منصوب شدند.
58031

تقویم اجرایی برگزاری جلسات ماهیانه گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه 96-95

روز تاریخ ساعت نام گروه ها ی درسی مکان یکشنبه 16/8/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 21/9/95 15:30 علوم اجتماعی دبیرستان قهستان یکشنبه 17/11/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 15/12/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 27/1/96 16 علوم اجتماعی دبیرستان قهستان یکشنبه 17/2/96 16 علوم اجتماعی خیامی منبع: http://egtemaee-qaen. /
136570

تقویم اجرایی برگزاری جلسات ماهیانه گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه 96-95

روز تاریخ ساعت نام گروه ها ی درسی مکان یکشنبه 16/8/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 21/9/95 15:30 علوم اجتماعی دبیرستان قهستان یکشنبه 17/11/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 15/12/95 15:30 علوم اجتماعی خیامی یکشنبه 27/1/96 16 علوم اجتماعی دبیرستان قهستان یکشنبه 17/2/96 16 علوم اجتماعی خیامی منبع: http://egtemaee-qaen. /
2405665

آغاز ثبت نام ارز دانشجویی برای گروه علوم پزشکی | ۷ هزار دانشجوی علوم پزشکی واجد شرایط دریافت ارز

همشهری آنلاین: قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام دریافت ارز دانشجویی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در گروه علوم پزشکی خبر داد.
1971073

نگاهی مسأله مند به رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی گفت: کتاب «علوم انسانی و اجتماعی در ایران» در ۷ فصل به بیان موقعیت مساله مند رشته های علوم انسانی و اجتماعی پرداخته است.
989709

ی علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات تهران حذف شد

مدیر گروه علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات، با تایید حذف ی علوم ارتباطات واحد علوم و تحقیقات تهران گفت: متاسفانه به دلایلی که ی از آن مطلع نیست، ی علوم ارتباطات حذف شده است.
1308517

آ ین فرصت دریافت کارت کنکور ۹۶ برای گروه های پنجگانه اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش، آ ین فرصت دریافت کارت کنکور ۹۶ برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی را اعلام کرد.
1118269

پنجمین نشست آسیب شناسی علوم اجتماعی ی برگزار می شود

پنجمین نشست آسیب شناسی علوم اجتماعی ی برگزار می‌شود • هنره دو     پنجمین نشست آسیب شناسی علوم اجتماعی ی برگزار می‌شود • هنره دو گروه شه: پنجمین نشست آسیب شناسی علوم اجتماعی ی با حضور حجت‌ال حمید پارسانیا روز دوشنبه ۱ داد ساعت ۱۳:۳۰ در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار می‌شود. به گزارشخبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) پنجمین جلسه نشست آسیب شناسی علوم اجتماعی ی به همت انجمن علمی علوم اجتماعی ی با حضور حجت‌ال حمید پارسانیا روزدوشنبه ۱ داد ساعت ۱۳:۳۰ در تالار مطهری دانشکده علوم اجتماعی تهرانواقع در انتهای بزرگراه جلال آل احمد برگزار می‌شود. یادآور می‌شود قراربود جلسه پنجم روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت برگزار شود که به دلیل لغو شدن آنجلسه، برگزاری نشست پنجم به تاریخ جدید موکول شد.
2385536

بیکارترین رشته ها کدام است؟

مطابق آمار نرخ بیکاری رشته ها شامل ۳۷ % حفاظت محیط زیست، ۳۳ $% علوم کامپیوتر؛ ۲۸ % علوم زیستی، ۲۶ % علوم طبیعی، ۲۶% معماری، ۲۴ % حقوق و ۲۵ % صنعت، ۲۳ %هزار هنر، ۲۱ % ی و ۱۹% علوم اجتماعی است.
1608075

سوالات استخدامی تخصصی علوم اجتماعی شرکت نفت

سوالات استخدامی تخصصی  علوم اجتماعی   شرکت نفت سوالات استخدامی تخصصی  علوم اجتماعی   شرکت نفتبسته سوالات استخدامی تخصصی علوم اجتماعی   شرکت نفت:1000 سوال استخدامی روانشناسی اجتماعی  علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  اصول و فنون مشاوره   علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی اسیب شناسی اجتماعی  علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  مددکاری اجتماعی   علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  روش تحقیق در علوم اجتماعی   علوم اجتماعی   شرکت نفت
1331944

جانشینی درس مدیریت بحران به عنوان درس اختیاری در دانشکده علوم زم

درس مدیریت بحران به عنوان درس اختیاری برای کلیه رشته های کارشناسی شهید بهشتی در نیمسال اول 97-1396، جانشین یک درس اختیاری به ارزش 2 واحد می گردد.مشخصات:نام درس: مدیریت بحران تعداد واحد: 2شماره درس : 01-01-21زمان:دوشنبه ساعت 15-13 گروه 01دوشنبه ساعت 17-15 گروه 02مدرس : مهدی زارع ز له شناسی ی، پژوهشگاه بین المللی ز له شناسی و ی ز له ، تهران و عضو وابسته شاخه زمین شناسی، گروه علوم پایه، فرهنگستان علوم، و درجه ه لیتاسیون در هدایت پژوهش hdr از استراسبورگ فرانسه
56109

کارکرد شبکه های اجتماعی در فرآیند جهانی شدن

امروزه جهانی شدن یکی از مهمترین مباحث حوزه علوم انسانی ، بخصوص علوم و جامعه شناسی محسوب می شود که به عنوان پدیده ای روبه رشد و فراگیر تمامی جنبه های زندگی بشری عرصه های اقتصادی ، ، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خودقرار داده است .منبع: http://webmedia. /
2155586

زمان انتشار سئوالات کنکور ۹۷ اعلام شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: سئوالات دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی، امروز هفتم و همچنین سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی و زبان های خارجی فردا هشتم تیرماه منتشر می شود.
1000

اعلام نتایج کنکور سراسری 95

امروز 19-5-95 فقط نفرات برتر نفرات برتر هر یک از گروههای ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 2-گروه ازمایشی علوم تجربی 3- گروه آزمایشی علوم انسانی 4- گروه آزمایشی هنر 5- گروه آزمایشی زبان روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور فردا نتایج سایر افراد 20-5-95منبع: http://ferdos. /
2155886

زمان انتشار سئوالات کنکور ۹۷ اعلام شد

همشهری آنلاین: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: سئوالات دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی، امروز هفتم و همچنین سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی و زبان های خارجی فردا هشتم تیرماه منتشر می شود.
169242

جلسه دبیران فیزیک ناحیه 3 کرمانشاه

جلسه دبیران فیزیک در تاریخ یکشنبه 16 اسفند 94 در سالن تدبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه با حضور جمعی از همکاران گروه فیزیک برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد گروه در نیمسال اول سال تحصیلی94/95 ، کارگاه آموزشی درباره نقد کتاب علوم پایه نهم برگزار گردید. منبع: http://physic-kermanshah3. .. /
353320

شرایط شرکت در ی پژوهش محور گروه علوم پزشکی اعلام شد

همشهری آنلاین: مرکز سنجش آموزش پزشکی، جزئیات شرایط شرکت در ی تخصصی پژوهشی را برای متقاضیان گروه علوم پزشکی در آزمون ی سال ۹۶ اعلام کرد.
2220215

تهران و تبریز درصدر رتبه اولی های کنکور

بیشترین رتبه های برتر مربوط به استان تهران با 6 نفر، در گروه آزمایشی علوم انسانی قرار دارد اما در بین نفرات یک تا دهم رتبه های برتر گروه علوم تجربی هیچ داوطلب تهرانی قرار ندارد.
128347

اعلام نتایج کنکور سراسری 95

امروز 19-5-95 فقط نفرات برتر نفرات برتر هر یک از گروههای ازمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1395 به شرح ذیل اعلام می گردد. 1- گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 2-گروه ازمایشی علوم تجربی 3- گروه آزمایشی علوم انسانی 4- گروه آزمایشی هنر 5- گروه آزمایشی زبان روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور فردا نتایج سایر افراد 20-5-95منبع: http://ferdos. /
1618615

سوالات استخدامی تخصصی علوم اجتماعی شرکت نفت

سوالات استخدامی تخصصی  علوم اجتماعی   شرکت نفت سوالات استخدامی تخصصی  علوم اجتماعی   شرکت نفتبسته سوالات استخدامی تخصصی علوم اجتماعی   شرکت نفت:1000 سوال استخدامی روانشناسی اجتماعی  علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  اصول و فنون مشاوره   علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی اسیب شناسی اجتماعی  علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  مددکاری اجتماعی   علوم اجتماعی   شرکت نفت1000 سوال استخدامی  روش تحقیق در علوم اجتماعی   علوم اجتماعی   شرکت نفتسوالات استخدامی عمومی شرکت نفت (ویژه همه رشته ها)
2157065

رقابت 642 هزار داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی

رقابت 642 هزار و 451 داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی برای ورود به ها و مراکز آموزشی عالی در سال تحصیلی 98-97 از ساعت 8 صبح امروز «هشتم تیرماه« همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
2157285

تصاویر | کنکور سراسری سال ۹۷ در کبیر

آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح امروز ۸ تیر با شرکت ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ نفر داوطلب در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد. در تصاویر زیر کنکور سراسری گروه علوم تجربی سال ۹۷ در کبیر را می بینید.
1175973

های علوم اجتماعی و مساجد در امر کاهش آسیب های اجتماعی وارد شوند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: های علوم اجتماعی و علوم انسانی و پایگاه های دینی باید در امر کاهش آسیب های اجتماعی و وقع جرم در جامعه وارد شوند.
801339

جای خالی «هسته های پژوهشی» در رشته های علوم پزشکی

مدیر گروه ویروس شناسی علوم پزشکی ایران با تأکید بر ضرورت تشکیل و توسعه هسته های پژوهشی به ویژه در حوزه های علوم پزشکی درباره مهم ترین علل محقق نشدن این امر توضیح داد.
57788

سخنرانی در جلسۀ گروه علوم شورای بررسی متون /a talk on musa akrami's geopolis

سخنرانی موسی اکرمی با عنوان «فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان: قانون اساسی زمینشهر» در جلسۀ گروه علوم شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شنبه، 26 تیرماه 1395 ساعت 18-20منبع: http://musaakrami. /
1314477

کنکور سراسری ۹۶ در گروه علوم تجربی برگزار شد

آزمون سراسری سال ۹۶ با ادامه رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی علوم تجربی برگزار شد. در این نوبت بیشترین تعداد داوطلب کنکور با هم به رقابت می پردازند.
1308355

آ ین فرصت دریافت کارت کنکور 96

مشاور عالی سازمان سنجش، آ ین فرصت دریافت کارت کنکور ۹۶ برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی را اعلام کرد.
943118

شرکت 120 دانشجوی علوم پزشکی قم در دوره حفظ قرآن

گروه فعالیت‎های قرآنی: رئیس علوم پزشکی قم از حضور بیش از 120 دانشجوی علوم پزشکی این استان در طرح حفظ قرآن خبرداد. ادامه: شرکت 120 دانشجوی علوم پزشکی قم در دوره حفظ قرآن
107884

تبریک شروع به کارگروه آزمایشگاه علوم

ب . درراستای تدوین کتاب آزمایشگاه علوم ، گروه آزمایشگاه علوم شهرستان البرز ازاول مهرماه سال تحصیلی 96-95 13 کارخودرا شروع و وبلا به همین نام طراحی کرده است . لذا ازهمکارانی که امسال به جمع آزمایشگرهای علوم ومدرسین کتاب آزمایشگاه پیوستن ، تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای این عزیزان دارم . منبع: http://azmayeshgahalborz. /
387487

شرایط شرکت در ی پژوهش محور گروه علوم پزشکی اعلام شد

شرایط شرکت در ی پژوهش محور گروه علوم پزشکی اعلام شد مرکز سنجش آموزش پزشکی، جزئیات شرایط شرکت در ی تخصصی پژوهشی را برای متقاضیان گروه علوم پزشکی در آزمون ی سال ۹۶ اعلام کرد.... برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید. شرایط شرکت در ی پژوهش محور گروه علوم پزشکی اعلام شد
84320

تدریس خصوصی علوم هشتم

تدریس خصوصی علوم هشتم توسط گروه آموزشی میر با 8 سال سابقه موفق تدریس09124396809 تدریس خصوصی علوم هشتم،تدریس خصوصی علوم هفتم،تدریس خصوصی علوم نهم،معلم خصوصی علوم تجریی، تدریس خصوصی علوم ششم ،ریست و فیزیکمنبع: http://mirabiinstitute. /
339293

معرفی آثار مرحله دوم کتاب سال در گروه علوم خالص

2کتاب در ریاضیات،4 کتاب در نجوم، یک کتاب در شیمی ، 2 کتاب در زیست شناسی، 3 کتاب در زمین شناسی و یک کتاب در فیزیک از مجموع 233 کتاب در گروه علوم خالص، به مرحله نهایی سی و چهارمین دوره کتاب سال …
1465629

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم

تدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم توسط گروه آموزشی میر 0912-4396809      021-22328108http://alum.sharif.edu/~emad_mirabiتدریس خصوصی ریاضی و علوم ششم ،تدریس خصوصی ریاضی ،تدریس خصوصی ریاضی ششم ،تدریس خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی علوم تجربی ،معلم خصوصی ریاضی و علوم ششم ،معلم خصوصی ریاضی ششم ،معلم خصوصی علوم ششم ،تدریس خصوصی علوم پنجم ،تدریس خصوصی ریاضی پنجم
311841

انقلاب ی برخاسته از متن دین و خواسته های دینی مردم بود

گروه سیاست واقتصاد: جانشین مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان گفت: انقلاب ما انقل برخاسته از متن دین و خواسته های دینی مردم بود و خلاف تصورات دشمنان همچنان استمرار پیدا کرده و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است. ادامه: انقلاب ی برخاسته از متن دین و خواسته های دینی مردم بود
459334

مای طرح | به گروه طراحی چت روم مای طرح خوش آمدید |صفه اصلی |ناحیه کاربری

گروه طراحی چتروم مای طرح با امنیت ترین گروه گروه مای طرح گروه طراحی چت طراحی چت در ایران
1916911

فردا آ ین فرصت ثبت نام در آزمون ارشد ۹۷ گروه علوم پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: فرصت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ گروه علوم پزشکی فردا ۱۳ اسفند پایان می پذیرد.
1483423

تلاش برای بازگشت «فرجی دانا» به وزارت علوم

گروه دانشجو در دیدار با نمایندگان مجلس خواستار حضور «رضا فرجی دانا» در وزارت علوم اند. مرد میانه دار سیاست و علم در ایران که در مجلس نهم به تیر تندروها گرفتار آمد و با استیضاحی عجیب زودهنگام از وزارت علوم کنار گذاشته شد.
1044261

تحلیل محتوای ریاضی سوم فصل 1تا 5 (گروه علوم تربیتی)

اختصاصی از فایل هلپ تحلیل محتوای ریاضی سوم فصل 1تا 5 (گروه علوم تربیتی) با و پر سرعت .  تحلیل محتوای ریاضی  سوم فصل 1تا 5 (گروه علوم تربیتی)فرمت فایل:pdfتعداد صفحات: 10 با تحلیل محتوای ریاضی سوم فصل 1تا 5 (گروه علوم تربیتی)
4760

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی

خشونت در تقسیم بندی اجتماعی هر گاه در جامعه یک گروه از گروه دیگر متمایز و تفکیک شود فاصله اجتماعی رخ می دهد و این امر عواقب دیگری با خود به همراه می آورد. افرادی که خود را در گروه خودی قرار می دهند اعمال خشونت را در مورد گروه بیرونی امری مشروع و طبیعی تلقی می نمایند و نسبت به سایرین، خود را محق می دانند همانند تماشاگران تیم فوتبال که هر کدام گروه خود را خودی و گروه دیگری را بیرونی می خوانند. عواقب چنین تقسیم بندی را بارها بین تماشاگران شاهد بوده ایم. برخوردهای خشونت آمیز حتی در بیرون از زمین فوتبال، د شیشه اتومبیل ها، روکش صندلی ها به طوری که درگیری دو گروه فوتبال، کشته نیز بر جای نهاده است. به طور کلی در جوامع توسعه نیافته از لحاظ این معضل خود را بیشتر نشان می دهد. در جوامعی که فرهنگ گفت و شنود و بحث دو طرفه و تبادل نظر دموکراتیک وجود نداشته و یا قوت ندارد، روابط نابرابر قدرت نیز عامل اعمال خشونت از جانب اشخاص دارای قدرت بیشتر نسبت به اشخاص دارای قدرت کمتر روا می شود و ن یتی گروه مقابل نیز از طریق رفتار خشونت آمیز ابراز می گردد.منبع: http://xoshoonat1. /
1317226

دفترچه سوالات آزمون گروه «علوم تجربی» کنکور ۹۶ منتشر شد

دفترچه سئوالات عمومی و اختصاصی آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور ۹۶ منتشر شد.
198823

عجیب ترین داوطلب کنکور سراسری سال 95 را بشناسید

به گزارش ایران ناز مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز صدور کارت کنکور سراسری ۹۵، جوان ترین و پیرترین داوطلبان کنکور را معرفی کردحسین توکلی افزوده است: مسن ترین داوطلب خلیل شکریان متولد ۱۳۱۵ در گروه آزمایشی علوم انسانی از شمیرانات تجریش و جوان ترین داوطلب بهار بلوچی متولد ۱۳۸۰ در گروه آزمایشی علوم تجربی از ایلام مرکزی در کنکور سراسری ۹۵ شرکت کرده اند.وی افزوده است: تعداد ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر در گروه علوم تجربی در صبح .. ۲۵ تیر به رقابت می پردازند و تعداد ۵۱۹ هزار و ۴۸۸ نفر کارت آزمون برای این گروه صادر شده است.توکلی خاطرنشان کرده است که: تعداد ۱۶۲ هزار و ۸۷۹ نفر در گروه علوم ریاضی در صبح پنجشنبه ۲۴ تیر به رقابت می پردازند و همین تعداد کارت آزمون برای این گروه صادر شده است. همچنین برای گروه علوم انسانی نیز که ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر رقابت می کنند که برای این گروه نیز همین تعداد کارت صادر شده است.وی یادآور شد: تعداد کارت صادر شده برای گروه هنر شامل داوطلبان اصلی و علاقمندان به گروه هنر ۵۴ هزار و ۶۹۷ کارت و تعداد کارت صادر شده برای گروه زبان های خارجی شامل داوطلبان اصلی و علاقمندان به گروه زبان ۱۱۵ هزار و ۷۱۰ کارت صادر شده است.مشاور عالی سازمان سنجش گفته است: در مجموع یک میلیون و ۱۴ هزار و ۲۷۴ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده که از این تعداد ۶۱۱ هزار و ۷۵۴ کارت برای خواهران و تعداد ۴۰۲ هزار و ۵۲۰ کارت برای برادران صادر شده است.کنکور سراسری ۹۵ در روزهای صبح و بعد از ظهر پنجشنبه و .. ۲۴ و ۲۵ تیرماه برگزار می شود. منبع: http://drsanazmohajerani. .. /

گروه علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد