bs hba1c


77304

جراحی دیابت

قبل از انجام جراحی بیمار باید تحت آزمایشات و مطالعات متعددی قرار گیرد تا افراد مناسبی جهت انجام این جراحی انتخاب شوند. بیمار از دو تا سه روز قبل از عمل جراحی در بیمارستان بستری شده و تحت تغذیه با رژیم غذایی مایعات قرار می گیرد. بعد از انجام معاینه کامل، انجام آزمایشات قند خون (ناشتا و دو ساعت بعد از غذا)، آزمایش hba1c، تست های کبدی، پروفیل کامل چربی و تست های کلیوی نیز ضروری است. منبع: http://kermandiabetes. /
1040194

مقاله درباره بررسی تاثیر مکمل ویتامین d بر بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی نوع 2

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره بررسی تاثیر مکمل ویتامین d بر بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی نوع 2 با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 بررسی تاثیر مکمل ویتامین d بر بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی نوع 2مقدمه:دیابت شایع ترین بیماری متابولیک در سراسر جهان است. چنان که هم اکنون بیش از 150 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفتار کرده است و پیش بینی می شود که این عدد در سال 2025 به بیش از 300 میلیون نفر برسد(1). ویتامین d یکی از انواع ویتامین های محلول در چربی است که در سال 1930 کشف و کلسیفرول نام گذاری شد.این ویتامین در اصل یک پیش ساز هورمونی است که فرم نهایی آن در بدن ساخته می شود.ارگوکلسیفرول(ویتامین d2) و کوله کلسیفرول (ویتامین d3) از متابولیت های آن هستند (2).افزون بر نقش سرنوشت ساز و مهم در سلامت استخوان ها، کارکردهای دیگری هم برای ویتامین d شناخته شده است: مانند جلوگیری از تزاید یاخته ها در بدخیمی های کولورکتال،پروستات و و نیز نقش آن در بیماری های خود ایمنی (3).اگر چه 1 و 25 دی هیدرو ی ویتامینd (1,25oh2d3) نقش مهمی در هموستاز کلسیم ایفا می کند ، یافته های فراوانی به دست آمده است که نقش آن را در کارکرد سیستم ایمنی و دیابت تیپ 1و 2 نیز نشان می دهد (4) و پژوهشها ،کمبود ویتامینd را با تغییرات غلظت گلوکز و انسولین خون، و نیز حساسیت بافت های هدف به انسولین مربوط می دانند(6و5). ویتامینd دارای کارکردهای پرشماری در بدن است و گیرنده های آن در بیش از 30 بافت گوناگون(مانند پانکراس ، قلب و لنفوسیت ها) وجود دارند. ویتامین d ممکن است در درمان دیابت از راه افزایش حساسیت به انسولین وهمچنین افزایش تراوش آن نقش داشته باشد (6و5) . کاهش ویتامینd به افزایش هورمون پاراتیروئید (pth) می انجامدکه این خود افزایش ca++ درون یاخته ای را د ی دارد. افزایش ca++ درون یاخته ای به نوبه خود گیرنده های انسولین را دربافت های هدف مهارمی کند وکانال glut - 4 (گذرگاه وجا به جاگر مهم واصلی گلوکز در ماهیچه ها و بافت چربی) را می بندد. از سوی دیگر تراوش انسولین ازیاخته های بتای پانکراس بستگی به غلظت کلسیم داخل سلولی دارد (7). چندین مطالعه ی cross – sectional در ارتباط با کمبود ویتامینd و شیوع عدم تحمل گلوکز یا دیابت تیپ 2 انجام شده است. اگرچه برخی از این پژوهش ها ارتباط وارونه میان اندازه ویتامینd سرم و عدم تحمل به گلوکزرا نشان داده اند، دیگربررسی ها به این یافته نرسیده اند (8). میزان تاثیر ویتامین dبر تغییرات غلظت گلوکز و همچنین حساسیت به انسولین به جز در تعدادی مطالعات مقطعی محدود بررسی نشده است؛که نتایج آنها موید یکدیگر نبوده اند(13-9). علیرغم بررسی های بسیار فراوان درباره تاثیر مکمل ویتامین d بر کنترل هایپرگلایسمی در بیماران دیابتی ، پژوهش های تصادفی شده دوسورکور و آینده نگرانه ای که خوب و دقیق طراحی و اجرا شده اند ، بیشتر دال بر بی تاثیر بودن مکمل vit.d بر روی هایپرگلایسمی در دیابت بوده اند(14) در عین حال بسیاری از یافته هایی که نشان دهنده تاثیر مثبت ویتامین d بر کنترل هاپیرگلایسمی در دیابت بوده اند از پژوهش های حیوانی به دست آمده اند(15). افزایش فعالیت فاکتورهای آماسی در ارتباط با مقاومت به انسولین و اختلال در کارکرد یاخته های بتا مطرح شده است که هر دوی آن ها وی ژگی کلیدی دیابت تیپ 2 میباشند. هم چنین، مطرح شده است که میان اختلال درکارکرد سلول های اندوتلیال در دیابت تیپ2 وافزایش پروتئین های فاز حاد، سایتوکین ها و مدیاتورهای آماس رابطه وجود دارد. از سوی دیگر، امروزه به خوبی آشکار و روشن شده است که در دیابت تیپ 2 ناهنجاری هایی درمیزان و فعالیت نشان گرهای آماس (مانند: α- il – 6 , inf ,tnf–β و crp) وجود دارد. برخی از این فاکتورهای ایمنی وآماس(مانندil – 6 وinf- α ) به صورت مستقیم با سیگنال انسولین تداخل کرده و به مقاومت نسبت به انسولین می انجامند(8). بررسی ها بر روی موش های آزمایشگاهی نشان داده اند که ویتامین d می تواند به گونه ای مستقیم سبب تحریک تراوش انسولین شود(9). پژوهش های گوناگون وجود گیرنده های ویژه ویتامین d (vdr) و آنزیم 1- آلفا – هیدرو یلاز(1-α ohase) را دریاخته های بتای پانکراس آشکارساخته اند (آنزیم یادشده d (oh) 25را به 1,25(oh)2d3تبدیل می کند) (14-9) . این بافته ها بیانگرتاثیراحتمالی ویتامین d در هموستازگلوکز هستند(16). ازاین رو، چنان چه افزودن بر رعایت رژیم غذائی ، دارو درمانی و/ یا انسولین تراپی ، تجویز ویتامینd بر شاخص های کنترل دیابت موثر باشد شاید بتوان ویتامینd را به عنوان یکی از درمان های کمکی در دیابت به کار برد. ازسوی دیگر،امروزه آشکار شده است که حتی در کشورهای پیشرفته کمبود ویتامین d شایع تر از آنی است که پنداشته می شده است (17). از آن جا که کمبود ویتامین d، افزون بر تاثیر بد بر دستگاه اسکلتی، ممکن است عوارض دیگری نیز داشته باشد در این مطالعه تاثیر افزودن ویتامینd به رژیم درمانی بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با پلاسبو در تنظیم قند خون و شاخص های گلایسمیک بررسی می شود.روش:این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور بر روی 60 نفر از بیمارانی که دچار دیابت ملیتوس نوع 2 قطعی و ثابت شده بودند و به کلینیک غدد علوم پزشکی شهرکرد در سال 1388 مراجعه د، انجام شد. از میان بیماران مراجعه کننده ، آنانی که دارای یکی از معیارهای وج از مطالعه بودند، حذف و بیماران باقی مانده به صورت تصادفی به دوگروه 30 نفری تقسیم شدند. نخست، سطح 25ohd سرم در همه بیماران اندازه گیری شد تا وضعیت ویتامین d در بیماران دیابتی نوع 2 مورد مطالعه روشن شود و سپس گروه اول با ویتامین d خوراکی به میزان 50000 واحد درهفته به مدت 12 هفته درمان شدند و گروه دوم طی این 12 هفته دارونما دریافت د. از همه بیماران پیش از آغاز مطالعه قند خون ناشتا ، قند خون دو ساعت پس از غذا، پروفایل لیپید(شامل کلسترول تام ، تری گلیسیرید، ldl-c ،hdl-c) ونیز hba1c اندازه گیری شد. درهمه بیماران هر دو گروه، پس ازپایان 12 هفته، پارامترهای آزمایشگاهی قند خون ناشتا ، قند خون دو ساعت پس از غذا، پروفایل لیپید( شامل همه موارد بالا) ،hba1c و25ohd دوباره اندازه گیری شد.تلاش شد که هر 60 بیمار برگزیده از نظر کنترل دیابت، رژیم غذایی و میزان فعالیت تقریبا در دامنه ای ی ان قرار گیرند.معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:1- ب رضایت از بیماران برای شرکت در مطالعه.2- تشخیص قطعی دیابت نوع 2 برای بیماران ب ایه معیارهای استاندارد.3- نداشتن بیماری کلیه و کبد و هر گونه بیماری مزمن دیگر بر پایه شرح حال و معاینه بالینی.4- داشتن 8%≥ hba1c≥ 7%.معیارهای وج از مطالعه عبارت بودند از:عدم رضایت برای ورود به مطالعه.هر گونه بیماری critical مزمن و ناتوان کننده بر پایه شرح حال ومعاینه بالینی.کنترل بد دیابت hba1c >8%دریافت هر گونه مکمل کلسیم و ویتامین d در شش ماه گذشته.بیماران هر دو بار برای انجام همه آزمایش ها به یک آزمایشگاه ها واحد معرفی شدند وآزمایش های زیر پیش و پس از دریافت دارو یا پلاسبو بر روی بیماران انجام پذیرفت:- اندازه گیری ویتامین25(oh)d سرم به روش elizaبا حساسیت nmol/l5 (برابرباng/ml 2) و ویژگی 100 درصد با دستگاه stat fax 2100 ساخت شرکت awareness کشور ایالات متحد (ساخته شده درسال2009) انجام شد وپاسخ آزمایش ها ب ایه اندازه های زیر تقسیم بندی گردید:deficient یا کمبود: < 50 nmol/l (معادل ( < 20 ng/mlinsufficient یا ناکافی: 50 – 75 nmol/l (معادل20–30 ng/ml )sufficient یا کافی: 75 – 250 nmol/l (معادل 30 - 100 ng/ml )potential intoxication یا سطح تو یک: >250 nmol/l(معادل>100 ng/ml )- آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله hg a1c به کمک دستگاه nyco card readerii ساخت کشور نروژ(2010) و به روش کروماتوگرافی ستونی اندازه گیری شد.- آزمایش قند صبح ناشتا (fbs) و قند خون 2 ساعت پس از مصرف غذا(bs 2hpp)با دستگاه erba – xl 300 ساخت کشور آلمان(2010) و به روش اسپکترو فتومتری mg/dl 5 انجام شد.- لیپیدهای سرم با کیت تشخیصی کمی در سرم یا پلاسما با دستگاه erba – xl 300 ساخت کشور آلمان (سال (2010 به روش اسپکترو فتومتری اندازه گیری شدند.داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار spss(16) شدند و با استفاده از آمار توصیفی و ب ایه آزمون های t مستقل ، t زوجی و همبستگی پیرسون ومجذورکای تجزیه و تحلیل شدند.نتایج:در مجموع شصت بیمار دیابتی تیپ 2 به تصادف به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند ( هر گروه 30 نفر). گروه مورد حین مطالعه ویتامین d و گروه شاهد دارو نما دریافت د. سن بیماران در دو گروه از 34 تا 76 سال با میانگین 7/10 ±55 سال بود و میان دو گروه اختلاف آماری معنی داری نبود (88/0 = p). 17 نفر ازهمه بیماران مرد ( 3/28 درصد ) و بقیه زن بودند و ازنظردرصد تی نیز میان دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت ( 58/0 = p ) .نمایه توده بدنی بیماران(bmi) پیش از مطالعه در دامنه kg/m2 05/20 تا 41/43 با میانگینkg/m2 9/4 ±1/29 بود واختلاف آماری معنی داری میان دو گروه وجود نداشت (72/0 = p ). فشار خون سیستولیک بیماران پیش از مطالعه در دامنه 100 تا 140 میلی متر جیوه با میانگین mmhg 6/11 ±8/118 بود. فشار خون دیاستولیک بیماران پیش از مطالعه در دامنه 70 تا 90 میلی متر جیوه با میانگین 2/7 ±3/80 میلی متر جیوه بود و در اینجا نیز اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت(50/0 = p درمورد سیستولیک و 93/0 = p درمورد دیاستولیک).در کل 5 نفر (3/8 درصد) ازهمه بیماران دچار کمبود ویتامینd بودند (کمتر از 20 ng/ml ) و 27 نفر (45 درصد) در سطح ناکافی (ng/ml 30 – 20 ) و 28 نفر (45 درصد) در سطح کافی (ng/ml 100 –30 ) قرار داشتند و هیچ کدام از بیماران در با مقاله درباره بررسی تاثیر مکمل ویتامین d بر بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی نوع 2
611572

رابطه بین ویتامین d و تنظیم قند خون در دیابت بارداری - مقاله ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله:رابطه بین میزان پایین ویتامین d خون مادر و تنظیم قند خون در دیابت بارداری که با میزان hbalc ارزی شده است. مطالعه نمونه ای و مشاهده ایعنوان انگلیسی مقاله:the relationship between low maternal serum vitamin d levels and glycemic control in gestational diabetes essed by hba1c levels: an observational cross-sectional studyبرای رایگان مقاله انگلیسی رابطه بین میزان پایین ویتامین d خون مادر و تنظیم قند خون در دیابت بارداری که با میزان hbalc ارزی شده است. مطالعه نمونه ای و مشاهده ای و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید جستجوی مقالات به روش ترجمه فاجستجوی مقالات بر اساس کلمات کلیدی       [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
305750

گیاهان ضد دیابت

گیاهان ضد دیابت     گیاهان ضد دیابت دیابت یا همان مرض قند تبدیل به یکی از جدی ترین نگرانی های حوزه ی سلامتی شده است. در حال حاضر تنها راه چاره پیشگیری از ابتلا به این بیماری است. افرادی که از دیابت نوع ۱ یا ۲ رنج می برند باید تمام تلاش شان را برای کنترل قند خونشان ند که گاهی کار بسیار سختی است. اما هیچ چیز غیرممکن نیست به شرطی که به تغذیه ی خود دقت کنید. خوشبختانه گیاهان و ادویه هایی وجود دارد که به کنترل قند خون و در نتیجه مقابله با دیابت و اضافه وزن کمک می کنند. با ما باشید تا بیشتر با این گیاهان و ادویه ها آشنا شوید. گیاهان ضد دیابت دارچیندارچین یکی از ادویه های معروف در جهان است. این ادویه طعم فوق العاده ای به غذاها و کیک و شیرینیجات می بخشد. اما باید بدانید که دارچین خواص درمانی فوق العاده ای نیز دارد. این ادویه حاوی ترکیبات بیولوژیک فعالی است که برای کنترل قند خون در دیابتی ها مؤثر عمل می کنند. نتایج بررسی ها نشان می دهند که مصرف چند گرم دارچین در روز می تواند به کنترل قند خون و همچنین کاهش کلسترول بد خون کمک کند. این ادویه ی معطر همچنین باعث افزایش کلسترول خوب خون می شود. پیاز و سیرسیر از سبزی‌ هایی است که تاریخی بسیار کهن دارد. این گیاه حداقل ۳ هزار سال در طب چین کاربرد داشته است. پیاز نیز یکی از قدیمی ‌ترین گیاهان زراعی است که از هزاران سال قبل به عنوان طعم ‌دهنده غذاها و همچنین دارو از آن استفاده می ‌شود. ‏ترکیبات فعال گوگردی مانند آلیل‌ پروپیل دی ‌سولفید موجود در پیاز و ا یدآلیل دی‌ سولفید موجود در سیر نقش اصلی را در کاهش قندخون دارند. پیاز و سیر باعث افزایش میزان انسولین در خون می ‌شوند. هر چقدر مصرف این مواد بیشتر باشد، قند خون بیشتر کاهش می ‌یابد. مصرف قرص ‌های سیر به میزان ۲۴۰۰ میلی‌ گرم در روز به مدت ۳ ماه، قند خون را مختصرا کاهش می ‌دهد.شنبلیلهاگر شما مبتلا به دیابت هستید به سبزی معطر شناخته شده برای همه ی ایرانی ها ارتباط بیشتری داشته باشید. شنبلیله که به صورت آرد نیز وجود دارد به بهبود تحمل گلوکز کمک کرده و به این ترتیب باعث کاهش قند و کلسترول خون می شود. می توانید از تخم شنبلیله هم برای کنترل قند خونتان استفاده کنید. در این صورت می توانید آن ها را قبل از مصرف در آب خیس و با شکم خالی میل کنید. می توانید قبل از مصرف هر نوع داروی گیاهی با پزشک معالج خود م کنیدخیار تلخاین میوه شبیه کدوی زگیل‌ دار است و در نواحی گرمسیر مانند آمازون، آفریقای‌ شرقی و آسیا رشد می‌ کند و در ی‌ جنوبی به عنوان غذا و دارو کشت می ‌شود. میوه تازه آن به رنگ سبز است که با رسیدن به رنگ نارنجی- زرد تبدیل می ‌شود. تمام قسمت ‌های این میوه بسیار تلخ است. میوه خیار تلخ حاوی ماده ‌ای شبیه انسولین است و مصرف روزانه حدود ۶۰ گرم شیره این گیاه به کاهش مختصر قندخون منجر می ‌شود.زنجبی نجبیل یک ادویه ی فوق العاده و خوش عطر و طعم است که در تهیه ی غذاها و شیرینیجات استفاده می شود. این ادویه برای دیابتی ها نیز مفید است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مصرف روزانه ۳ گرم از این ادویه (به صورت کپسول) به تنظیم کلسترول، کنترل قند و وزن افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک می کند. اگر علاقه ای به مصرف کپسول زنجبیل ندارید می توانید روزانه دو فنجان چای زنجبیل بنوشید. البته حواستان باشد که مصرف زنجبیل زیاد برای افرادی که از فشارخون بالا رنج می برند توصیه نمی شود. می توانید به شیر یا چای معمولی نیز کمی پودر زنجبیل اضافه کنیn.سیاه گیلهدر ایران تنها یک گونه از قره ‌قات وجود دارد که آن هم در جنگل‌ های تالش و نواحی مرطوب رشد می‌ کند که در زبان محلی به آن سیاه گیله می ‌گویند. میوه آن را می ‌توان هم به صورت تازه و هم خشک شده مصرف کرد یا در تهیه انواع مرباها و دسرها به کار برد. برگ‌ های این گیاه در طب سنتی در درمان بیماری دیابت استفاده می‌ شود. اثر ضددیابت یک بار مصرف عصاره این گیاه که اثری مشابه انسولین دارد، تا چند هفته در بدن باقی می ‌ماند. به علاوه این گیاه دارویی در پیشگیری از عوارض بلندمدت دیابت مانند عوارض قلبی- عروقی، عصبی، کلیوی و چشمی‌ تا حدی موثر است. عصاره آن به مقدار۸۰ تا ۱۶۰ میلی ‌گرم ۳ بار در روز برای بیماران مبتلا به دیابت توصیه می ‌شود.زردچوبهزردچوبه یک طلای خوراکی است که در تهیه ی غذاها به وفور استفاده می شود. این ادویه به کاهش قند خون کمک می کند. زردچوبه یک ماده ی ضد هاب و حاوی ترکیبات آنتی ا یدانی است که برای سلامت قلب مفید و به کاهش وزن کمک می کند. نتایج بررسی ها نشان می دهند که زردچوبه برای افرادی که از اختلالات مربوط به کلیه ها رنج می برند نیز مفید است. زردچوبه یک افزودنی مناسب برای غذاهای شور است و مکمل های آن نیز وجود دارد. قبل از مصرف حتماً با پزشکتان م کنید.خار مریمخار مریم اص ا بومی ‌منطقه مدیترانه است. این گیاه امروزه در سراسر نقاط دنیا از اروپا تا آسیا و از آفریقا تا ی شمالی گسترده شده است. این گیاه دارویی موجب افزایش حساسیت سلول‌ ها به انسولین و کاهش قندخون می ‌شود. ماده موثر آن سیلی مارین نام دارد که تجویز آن به مقدار ۲۰۰ میلی ‌گرم ۳ بار در روز موجب کاهش مختصر قندخون ناشتا و هموگلوبین hba1c و چربی ‌های خون می‌ شود.هندوانه ابوجهلهندوانه ابوجهل یا بزه روباه یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده خیارها و کدوها است. این گیاه بومی ‌ایران بوده و در نواحی جنوبی کشور و مناطقی مانند جنوب استان اسان یافت می ‌شود. میوه این گیاه دارای گلوکوزید قابل ‌تبلوری با طعم بسیارتلخ به نام کولوسنتین است. این گلوکوزید که به ح متبلور و خالص به رنگ زرد است، در آب به نسبت ۲۰ درصد حل می ‌شود و اگر هیدرولیز شود، گلوکز و ماده‌ ای به نام کولوسنتتین می ‌دهد. در طب سنتی بسیاری از کشورها از جمله ایران تجویز میوه این گیاه جهت کاهش قند خون متداول است. میوه این گیاه بسیار سمی ‌است و مصرف مقدار زیاد آن باعث اسهال ‌خونی و درنهایت مرگ می‌ شود. تجویز مقدار ۱۰۰ میلی ‌گرم ۳ بار در روز ماده موثر هندوانه ابوجهل به مدت ۲ ماه در بیماران دیابتی نوع دوم، موجب کاهش مختصر میزان هموگلوبین  hba1c و قندخون ناشتا می ‌شود. تجویز این مقدار به مدت ۲ ماه در این بیماران بدون هیچ ‌گونه عوارض جانبی گوارشی، کبدی و کلیوی استپودر کاریپودر کاری طعم خوبی به غذاها می دهد. این ادویه یکی از افزودنی های فوق العاده برای تمام سس ها است. پودر کاری ادویه ای برای کنترل قند خون محسوب می شود. ترکیبات موجود در این ادویه به کاهش استرس ا یداتیو کمک کرده و روی سوخت و ساز کربوهیدرات ها تأثیر مثبتی دارد. آلوئه ورااز آلوئه ورا بیشتر در بهبود وضعیت پوست و تسکین سوختگی استفاده می شود. اما خواص آن به همین جا ختم نمی شود. آلوئه ورا با سرعت زیادی به کاهش قند خون کمک می کند. نتایج پژوهش ها نشان می دهند که این گیاه مازاد قند موجود در خون را دفع می کند و به همین دلیل برای افراد مبتلا به دیابت مفید است. این افراد می توانند روزانه نوشیدنی آلوئه ورا مصرف کنند. البته کپسول های این گیاه نیز در بازار وجود دارد. البته بهتر است قبل از مصرف هر نوع مکمل و داروی گیاهی حتماً با پزشکتان م کنید.چای سبزبسیاری از خواص چای سبز مربوط به ماده ‌ای به نام کاتچین است که فعالیت آنتی ‌ا یدانی آن بسیار بالا است. مصرف روزانه ۵/۱ گرم پودر چای سبز خشک موجب کاهش مختصر قندخون در بیماران دیابتی می‌ شود. مقدار توصیه ‌شده برای بیماران دیابتی مصرف ۲ فنجان چای دم ‌کرده در روز است.چوب میخکچوب میخک طعم معطر تندی دارد که برای تهیه ی انواع غذاها استفاده می شود. این گیاه ترکیبات آنتی ا یدانی و ضد ه قوی ای دارد که در کنترل قند خون به دیابتی ها کمک زیادی می کند. نتایج پژوهش ها نشان می دهند که مصرف ۳ گرم چوب میخک در روز می تواند به کنترل میزان قند و چربی خون کمک کند. می توانید این ادویه را به غذاهایتان اضافه کنید و یا اینکه با صلاحدید پزشکتان از مکمل های موجود در بازار استفاده کنید.گیاه جینسینگاز قرن ها پیش از جینسینگ به عنوان یکی از معروف ترین داروهای گیاهی استفاده می شود. این گیاه حساسیت سلول ها به انسولین را افزایش داده و عوارض ناشی از دیابت را کاهش می دهد. جینسینگ در سوخت و ساز کربوهیدرات ها که یکی از عمده مشکلات دیابتی هاست نقش مؤثری دارد. می توانید از کپسول های این گیاه و یا چای آن استفاده کنید. بهتر است قبل از اضافه جینسینگ به برنامه ی غذاییتان با پزشک معالج خود م کنیدپونه ی کوهیپونه ی کوهی یکی از آن سبزیجات معطر فوق العاده است که عطر و طعم خوبی به غذاها می دهد. علاوه بر این افرادی که به دنبال راهی برای کاهش قند خون و سالم ماندن هستند نیز می توانند به این گیاه اعتماد کنند. نتایج پژوهش ها نشان می دهند که پونه ی کوهی مانند رزماری می تواند به کنترل ترشح انسولین کمک کند. می توانید از روغن خوراکی این گیاه (آن را با یک لیوان آب مخلوط کنید) یا از مکمل های موجود در بازار استفاده کنید. حرف آ در مجموع، مصرف گیاهان دارویی توسط بیماران دیابتی تحت هیچ شرایطی نباید بدون نظر تیم پزشکی انجام شود. این گیاهان دارویی نباید جایگزین داروهای ضددیابت یا انسولین در بیماران دیابتی شود چرا که اولا اثر این گیاهان بر کاهش قندخون خفیف است و ثانیا از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و ثالثا ممکن است با دیگر داروهای مورد استفاده بیماران تداخل داشته باشند. همچنین عوارض و اثرات مصرف طولانی مدت این گیاهان ناشناخته است. در حال حاضرهیچ‌ گونه توصیه ‌ای علمی ‌در ارتباط با مصرف آن ها وجود ندارد. منبع : tebyan.net
143086

تفسیر برخی آزمایش ها

خیلی از افراد پس از انجام آزمایشهای پزشکی و دریافت برگه نتایج، علاقه مندند پیش از بازگشت نزد پزشکشان برای مطلع شدن از معنا و مفهوم اعداد و حروف اختصاری متعدد و ظاهرا عجیب و غریب، بدانند که حداقل برخی از این حروف و اعداد به چه امری اشاره دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اگر چه امروزه آزمایش های بسیار دقیقی وجود دارند که می توانند مقدار میکروسکوپی جزیی ترین اجزای روی سلول های سرطانی را هم در بدن اندازه ب رند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می شوند که اندازه ری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن می تواند به پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه «آزمایش » یادآور آزمایش کامل خون، یعنی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلول های اصلی خون طی آن اندازه ری می شود.آزمایش خون یا cbc که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از ابت ترین و در عین حال اصلی ترین آزمایشاتی است که می تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماری ها و از آن مهم تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن باشد.* انواع آزمایشاتآزمایشات روتین شامل:الف-آزمایش خون cbc_fbs_bs_hb-hct_plt-pt-ptt-cholestrol_fb-cr- bun-na- k-ca-ldl-hdl-ب- آزمایش ادرار ua-ucج-آزمایش مدفوع: اگ و کشت مدفوعسایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل:د- آزمایش مغز نخاعو-آزمایش خلطه- آزمایش کشت تراشهی- سایر آزمایشات* حروف اختصاری در هر آزمایشfbs قند خون ناشتاmchc غلظت متوسط همو گلوبینwbc شمارش گلبول های سفیدrbc شمارش گلبول های قرمزhb همو گلوبینhc هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)hcv حجم متوسط گلبول های قرمزhch مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ضریب تغییرات اندازه ری گلبول های قرمزplt شمارش پلاکت هاpte در صد پلاکت هاmpv حجم متوسط پلاکت هاmch وزن متوسط هموگلوبینmcv حجم متوسط هموگلوبینm/e نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw پهنای گلبول قرمز در منحنیua تجزیه کامل ادرار ( ph،رنگ ،بو،توده های متراکم)tgs تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)hcg تست حامل fsb آزمایش قند خون* توضیحات آزمایش خونvldl : مخفف و مختصر شده very low density lipoprotein است که از دسته خانواده لیپوپروتین ها محسوب می شود (شیلومیکرون- hdl- ldl). شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون حمل و نقل می کند درحالی که vldl چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را .chylomicrones : شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و عضلات و قلب منتقل می کند و عمدتا حاوی تریگلیسرید میباشند.bilirubin : ماده ای است که از کاتابولیسم هِم heme زنجیره گلوبین به وجود می آید . چنانچه این ماده در خون زیاد شود یرقان یا زردی به وجود می آید. یرقان می تواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد.hba۱c : در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع a تشکیل میدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله می شود که به آن hba۱c میگویند این نوع از هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته می باشد.retic : مخفف و مختصر شده reticolocyte است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب می آید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده می شود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلو لها درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است.pbs : مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است.diff : مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای می نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا می کند.g۶pd : مخفف و مختصر شده برای glucose ۶ phosphate dehydrogenase است که یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت می شود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب می شود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد.bun : مخفف و مختصر شده blood urea nitrogen است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می شود و در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکرد کلیه می باشد.cr : مخفف و مختصر شده creatinine است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل می شود که در عضلات تولید میگردد . مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بست متناسب با توده عضلانی فرد دارد مثلا در نوزادان کمتر و در مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست bun جهت عملکرد کلیه استفاده می شود.ast: مخفف و مختصر شده aspartatae transaminase است . که یک آنزیم بوده و در بدن در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم در کبد – قلب – گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیر غیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهای کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب – آسیبهای قلبی.alt : مخفف و مختصر شده alanine transaminase است همانند ast یک انزیم محسوب می شود که در همان بافتهایی که ast وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر بالا ی این انزیم مرتبط است با همان بیماری های که در مورد ast بیان شد.pro : مخفف و مختصر شده protein است . این تست جهت اندازه ری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته می شود . از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجود دارد و هر کدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور میبایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد که افزایش یا کاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است.mch : مخفف و مختصر شده mean corposcular of hemoglobin است و بیانگر میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول است. براساس واحد پیکوگرم بیان می شود.mchc : مخفف و مختصرشده برای mean corposcular hemoglobin concentration است و بیانگر میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اند گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ را هایپرکروم و یا هی وم می گویند.rdw : مخفف و مختصر شده برای red blood cell ditribution width است. اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برع اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اند گلبول سرخ بروید.lym : مخفف و مختصر شده برای کلمه lymphocyte است که از نظر تعداد از گلبولهای سفید مهم خون می باشد و کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غالبا ویروسی است اگرچه با بیماری های دیگری نیز مرتبط است.neu : مخفف و مختصر شده برای کلمه neutrophil است که از دیگر گلبولهای سفید مهم خون است و افزایش و کاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیز ارتباط دارد.cbc : مخفف cell blood count است و اشاره به شمارش و اندازه ری تمام مقادیر قابل اندازه ری و قابل محاسبه خون دارد . که شاملwbc – rbc – hct-hgb-plt-mch-mcv-mchc-mpv-rdw-…… می شود .wbc : مخفف white blood cell است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خون دارد که شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود.rbc : مخفف red blood cell است و منظور از آن تعداد گلبولهای قرمز خون می باشد.hgb : مخفف hemoglobin است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرد است . plt: مخفف platelet بوده و به تعداد سلول هایی به نام پلاکت در خون اشاره دارد. این سلول های در انعقاد خون نقش دارند و تعداد آنها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون می باشد.hct : مخفف hematocrit می باشد و بیانگر نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون می باشد.mcv : مخفف mean corposcular volume است و به میان ن حجم گلبولهای سرخ خون اشاره دارد.* جزئیات آزمایش خونبرای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی با اعدادی که روبه رویشان نوشته می شود چیست، می توانید مطالب زیر را بخوانید:rbcrbc مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا همان گلبول های قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده ای به نام هموگلوبین است که کمک می کند گلبول قرمز، اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل ا یژن و دی ا یدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می شود گفت گلبول های قرمز وسیله حمل و نقل ا یژن از ریه به بقیه سلول های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین ۴/۷ تا ۶/۱ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم ها مقداری کمتر و در ک ن مقداری بیشتر است.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شوند؟خونریزی های گوارشی یا خون ریزی های واضح از محل زخم، سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین b۱۲ ، ش تن سلول های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول های قرمز می شوند.نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری های مز مورهای سرطانی و همچنین بیماری های روماتویید هم باعث از بین رفتن rbcهای خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می شوند.rbc indexالف: تعیین میان ن حجم یک گویچه قرمز( (a- mcvب: تعیین میان ن مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره( (b –mchج: گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون c -red blood cell morphology report d -immature cells reportد: گزارش سلولهای نارسه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهدهe – malaria parasit reportآزمایش cbc به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مقدار بالای گلبول قرمز می تواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل ا یژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زند در ارتفاع به خاطر کمبود ا یژن در هوا باعث افزایش rbc خون می شود. بیماری های ریوی یا کلا هر نوع بیماری ای که هیپو ی مزمن (کمبود ا یژن طولانی مدت در بدن) ایجاد می کند، مثلا بیماری مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر rbc می شوند.نکته: گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان ۱۲۰ روز در خون زند می کند و در آ عمر خود د می شود و به عناصر سازنده اش تبدیل می شود. مقدار rbc ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است. عدد rbc در واقع مقدار دقیق گلبول های قرمز در ۱میلی لیتر خون محیطی است. بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند. خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش rbc می شود.hctهموتوکریت یا hct هم یکی از مقادیر اندازه ری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه ری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه ری می شود. به خاطر بیماری ها و شرایط مختلفی که می توانند اندازه ری rbc و hgb را با اشکال مواجه کنند، hct هم اندازه ری می شود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می شود.مقادیر طبیعی: اعداد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا ۴۷ درصد برای خانم ها نرمال به حساب می آید. در خانم های باردار درصد بالاتر از ۳۳ طبیعی است.محدوده خطر: hct بالاتر از ۶۰ درصد و پایین تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟تقریبا همان دلایل rbc،hgb به علاوه شرایطی مثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می شوند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟سوخت ، اسهال شدید، بیماری های انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب، تولید بیش از حد گلبول قرمز عوامل افزایش hct هستند.نکته: بیماری هایی که باعث به وجود آمدن شکل های غیرطبیعی گلبول قرمز می شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل) مقدار hct را تغییر می دهند. وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار hct موثر است. در صورت طبیعی بودن اندازه های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت ۳ برابر هموگلوبین است. هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون ریزی شدید اندازه ری کرد.wbcاین سه حرف مخفف «سلول های سفیدخون» و نشان دهنده گلبول های سفید است. اندازه ری مقدار گلبول های سفید خون یکی از روش های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری های عفونی و غیرعفونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند.* شمارش wbcها دو جزء دارد:یکی مقدار کلی گلبول های سفید در یک میلی لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول ها چون گلبول سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی cbc به معنی آزمایش خون نوشته می شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است.محدوده خطر: wbc کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان دهنده بیماری هایی هستند که می توانند گاهی خطرناک باشند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر زیر ۴هزار گفته می شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماری های خودایمنی، ایدز، به وجود می آید. در بسیاری از انواع نارسایی های مغز استخوان (مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و…) هم این مقدار کاهش می یابد.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟افزایش گلبول سفید، ل یتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ۱۰هزار گفته می شود. که به طور معمول نشان دهنده عفونت، هاب، ت یب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار wbc را افزایش می دهند.نکته: عمل اصلی گلبو ل سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ ی ها هم این سلول ها مسوول بروز واکنش هستند. تغییر هر کدام از انواع wbc معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد. فعالیت شدید بدنی و ورزش سن ن هم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد wbc در خون می شود. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش می دهند.hgbدر برگه های آزمایش مختلف ممکن است به صورت های مختلف hgb،hg، یا hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه های مختلفی برای ترکیب با ا یژن دارد. هموگلوبین در جایی که ا یژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می شود و در محیط کم ا یژن آن را آزاد می کند. اندازه ری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان هنده تعداد گلبول های قرمز است.مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی لیتر است و برای خانم ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی لیتر طبیعی محسوب می شود.محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می آیند و حتما نیازمند رسید فوری هستند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟دقیقا همان دلایل کاهش گلبول های قرمز چون هموگلوبین را هم ت یب می کنند باز کاهش مقدار آن در خون می شوند. کم خونی، خون ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری های کلیوی و بزر طحال باعث کاهش هموگلوبین می شوند. مصرف آنتی بیوتیک ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم هموگلوبین خون را کم می کنند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مشکلات ریوی، سوخت شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب (دهیدراسیون ) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می دهند. جنتامایسین و متیل دوپا هم جزو داروهایی هستند که عوارض جانبی شان افزایش hgb است.نکته: مقدار hgb در بارداری کاهش می یابد چون با اینکه خون سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی لیتر آن کاهش می یابد. زند در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به ا یژن و کمبود ا یژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می شود. در طحال اغلب سلول های پیرخون ت یب می شوند. بزرگ شدن طحال یعنی ت یب بیشتر سلول ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش rbc و hgb رخ می دهد. منبع: http://dabir10damghan. /
1617496

با نحوه تفسیر نتایج آزمایش آشنا شوید

با نحوه تفسیر نتایج آزمایش آشنا شوید خیلی از افراد پس از انجام آزمایشهای پزشکی و دریافت برگه نتایج، علاقه مندند پیش از بازگشت نزد پزشکشان برای مطلع شدن از معنا و مفهوم اعداد و حروف اختصاری متعدد و ظاهرا عجیب و غریب، بدانند که حداقل برخی از این حروف و اعداد به چه امری اشاره دارد. به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگر چه امروزه آزمایش های بسیار دقیقی وجود دارند که می توانند مقدار میکروسکوپی جزیی ترین اجزای روی سلول های سرطانی را هم در بدن اندازه بگیرند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می شوند که اندازه گیری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن می تواند به پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه «آزمایش » یادآور آزمایش کامل خون، یعنی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلول های اصلی خون طی آن اندازه گیری می شود. آزمایش خون یا cbc که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از ابت ترین و در عین حال اصلی ترین آزمایشاتی است که می تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماری ها و از آن مهم تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن باشد. انواع آزمایشات آزمایشات روتین شامل: الف-آزمایش خون cbc_fbs_bs_hb-hct_plt-pt-ptt-cholestrol_fb-cr- bun-na- k-ca-ldl-hdl- ب- آزمایش ادرار ua-uc ج-آزمایش مدفوع: اگ و کشت مدفوع سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل: د- آزمایش مغز نخاع و-آزمایش خلط ه- آزمایش کشت تراشه ی- سایر آزمایشات حروف اختصاری در هر آزمایش fbs قند خون ناشتا mchc غلظت متوسط همو گلوبین wbc شمارش گلبول های سفید rbc شمارش گلبول های قرمز hb همو گلوبین hc هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون) hcv حجم متوسط گلبول های قرمز hch مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز r.d.w ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز plt شمارش پلاکت ها pte در صد پلاکت ها mpv حجم متوسط پلاکت ها mch وزن متوسط هموگلوبین mcv حجم متوسط هموگلوبین m/e نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز rdw پهنای گلبول قرمز در منحنی ua تجزیه کامل ادرار ( ph،رنگ ،بو،توده های متراکم) tgs تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود) hcg تست حاملگی fsb آزمایش قند خون توضیحات آزمایش خون vldl : مخفف و مختصر شده very low density lipoprotein است که از دسته خانواده لیپوپروتین ها محسوب می شود (شیلومیکرون- hdl- ldl). شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون حمل و نقل می کند درحالی که vldl چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را . chylomicrones : شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و عضلات و قلب منتقل می کند و عمدتا حاوی تریگلیسرید میباشند. bilirubin : ماده ای است که از کاتابولیسم هِم heme زنجیره گلوبین به وجود می آید . چنانچه این ماده در خون زیاد شود یرقان یا زردی به وجود می آید. یرقان می تواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد. hba1c : در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع a تشکیل میدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله می شود که به آن hba1c میگویند این نوع از هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته می باشد. retic : مخفف و مختصر شده reticolocyte است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب می آید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده می شود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلو لها درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است. pbs : مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است. diff : مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای می نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا می کند. g6pd : مخفف و مختصر شده برای glucose 6 phosphate dehydrogenase است که یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت می شود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب می شود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد. bun : مخفف و مختصر شده blood urea nitrogen است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می شود و در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکرد کلیه می باشد. cr : مخفف و مختصر شده creatinine است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل می شود که در عضلات تولید میگردد . مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فرد دارد مثلا در نوزادان کمتر و در مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست bun جهت عملکرد کلیه استفاده می شود. ast: مخفف و مختصر شده aspartatae transaminase است . که یک آنزیم بوده و در بدن در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم در کبد – قلب – گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیر غیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهای کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب – آسیبهای قلبی. alt : مخفف و مختصر شده alanine transaminase است همانند ast یک انزیم محسوب می شود که در همان بافتهایی که ast وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر بالا ی این انزیم مرتبط است با همان بیماری های که در مورد ast بیان شد. pro : مخفف و مختصر شده protein است . این تست جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته می شود . از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجود دارد و هر کدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور میبایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد که افزایش یا کاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است. mch : مخفف و مختصر شده mean corposcular of hemoglobin است و بیانگر میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول است. براساس واحد پیکوگرم بیان می شود. mchc : مخفف و مختصرشده برای mean corposcular hemoglobin concentration است و بیانگر میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اند گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ را هایپرکروم و یا هی وم می گویند. rdw : مخفف و مختصر شده برای red blood cell ditribution width است. اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برع اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اند گلبول سرخ بروید. lym : مخفف و مختصر شده برای کلمه lymphocyte است که از نظر تعداد از گلبولهای سفید مهم خون می باشد و کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غالبا ویروسی است اگرچه با بیماری های دیگری نیز مرتبط است. neu : مخفف و مختصر شده برای کلمه neutrophil است که از دیگر گلبولهای سفید مهم خون است و افزایش و کاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیز ارتباط دارد. cbc : مخفف cell blood count است و اشاره به شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون دارد . که شاملwbc – rbc – hct-hgb-plt-mch-mcv-mchc-mpv-rdw-…… می شود . wbc : مخفف white blood cell است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خون دارد که شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود. rbc : مخفف red blood cell است و منظور از آن تعداد گلبولهای قرمز خون می باشد. hgb : مخفف hemoglobin است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرد است . plt: مخفف platelet بوده و به تعداد سلول هایی به نام پلاکت در خون اشاره دارد. این سلول های در انعقاد خون نقش دارند و تعداد آنها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون می باشد. hct : مخفف hematocrit می باشد و بیانگر نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون می باشد. mcv : مخفف mean corposcular volume است و به میانگین حجم گلبولهای سرخ خون اشاره دارد. جزئیات آزمایش خون برای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی با اعدادی که روبه رویشان نوشته می شود چیست، می توانید مطالب زیر را بخوانید: rbc rbc مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا همان گلبول های قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده ای به نام هموگلوبین است که کمک می کند گلبول قرمز، اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل ا یژن و دی ا یدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می شود گفت گلبول های قرمز وسیله حمل و نقل ا یژن از ریه به بقیه سلول های بدن هستند. مقادیر طبیعی: بین ۴/۷ تا ۶/۱ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم ها مقداری کمتر و در ک ن مقداری بیشتر است. چه چیزهایی باعث کاهش آن می شوند؟ خونریزی های گوارشی یا خون ریزی های واضح از محل زخم، سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین b12 ، ش تن سلول های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول های قرمز می شوند. نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری های مز مورهای سرطانی و همچنین بیماری های روماتویید هم باعث از بین رفتن rbcهای خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می شوند. rbc index الف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز( (a- mcv ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره( (b –mch ج: گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون c -red blood cell morphology report d -immature cells report د: گزارش سلولهای نارس ه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهده e – malaria parasit report آزمایش cbc به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست. چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟ مقدار بالای گلبول قرمز می تواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل ا یژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود ا یژن در هوا باعث افزایش rbc خون می شود. بیماری های ریوی یا کلا هر نوع بیماری ای که هیپو ی مزمن (کمبود ا یژن طولانی مدت در بدن) ایجاد می کند، مثلا بیماری مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر rbc می شوند. نکته: گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان ۱۲۰ روز در خون زندگی می کند و در آ عمر خود د می شود و به عناصر سازنده اش تبدیل می شود. مقدار rbc ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است. عدد rbc در واقع مقدار دقیق گلبول های قرمز در ۱میلی لیتر خون محیطی است. بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند. خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش rbc می شود. hct هموتوکریت یا hct هم یکی از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد. هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می شود. به خاطر بیماری ها و شرایط مختلفی که می توانند اندازه گیری rbc و hgb را با اشکال مواجه کنند، hct هم اندازه گیری می شود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می شود. مقادیر طبیعی: اعداد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا ۴۷ درصد برای خانم ها نرمال به حساب می آید. در خانم های باردار درصد بالاتر از ۳۳ طبیعی است. محدوده خطر: hct بالاتر از ۶۰ درصد و پایین تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود. چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟ تقریبا همان دلایل rbc،hgb به علاوه شرایطی مثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می شوند. چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟ سوختگی، اسهال شدید، بیماری های انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب، تولید بیش از حد گلبول قرمز عوامل افزایش hct هستند. نکته: بیماری هایی که باعث به وجود آمدن شکل های غیرطبیعی گلبول قرمز می شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل) مقدار hct را تغییر می دهند. وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار hct موثر است. در صورت طبیعی بودن اندازه های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت ۳ برابر هموگلوبین است. هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون ریزی شدید اندازه گیری کرد. wbc این سه حرف مخفف «سلول های سفیدخون» و نشان دهنده گلبول های سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول های سفید خون یکی از روش های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری های عفونی و غیرعفونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند. شمارش wbcها دو جزء دارد: یکی مقدار کلی گلبول های سفید در یک میلی لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول ها چون گلبول سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی cbc به معنی آزمایش خون نوشته می شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول سفید است. مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است. محدوده خطر: wbc کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان دهنده بیماری هایی هستند که می توانند گاهی خطرناک باشند. چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟ لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر زیر ۴هزار گفته می شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماری های خودایمنی، ایدز، به وجود می آید. در بسیاری از انواع نارسایی های مغز استخوان (مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و…) هم این مقدار کاهش می یابد. چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟ افزایش گلبول سفید، ل یتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ۱۰هزار گفته می شود. که به طور معمول نشان دهنده عفونت، هاب، ت یب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار wbc را افزایش می دهند. نکته: عمل اصلی گلبو ل سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ ی ها هم این سلول ها مسوول بروز واکنش هستند. تغییر هر کدام از انواع wbc معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد. فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد wbc در خون می شود. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش می دهند. hgb در برگه های آزمایش مختلف ممکن است به صورت های مختلف hgb،hg، یا hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه های مختلفی برای ترکیب با ا یژن دارد. هموگلوبین در جایی که ا یژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می شود و در محیط کم ا یژن آن را آزاد می کند. اندازه گیری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان هنده تعداد گلبول های قرمز است. مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی لیتر است و برای خانم ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی لیتر طبیعی محسوب می شود. محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند. چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟ دقیقا همان دلایل کاهش گلبول های قرمز چون هموگلوبین را هم ت یب می کنند باز کاهش مقدار آن در خون می شوند. کم خونی، خون ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری های کلیوی و بزرگی طحال باعث کاهش هموگلوبین می شوند. مصرف آنتی بیوتیک ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم هموگلوبین خون را کم می کنند. چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟ مشکلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب (دهیدراسیون ) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می دهند. جنتامایسین و متیل دوپا هم جزو داروهایی هستند که عوارض جانبی شان افزایش hgb است. نکته: مقدار hgb در بارداری کاهش می یابد چون با اینکه خون سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی لیتر آن کاهش می یابد. زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به ا یژن و کمبود ا یژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می شود. در طحال اغلب سلول های پیرخون ت یب می شوند. بزرگ شدن طحال یعنی ت یب بیشتر سلول ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش rbc و hgb رخ می دهد.
3540

تفسرآزمایشهای پزشکی-نام مخفف آزمایش

با نحوه تفسیر نتایج آزمایش آشنا شوید خیلی از افراد پس از انجام آزمایشهای پزشکی و دریافت برگه نتایج، علاقه مندند پیش از بازگشت نزد پزشکشان برای مطلع شدن از معنا و مفهوم اعداد و حروف اختصاری متعدد و ظاهرا عجیب و غریب، بدانند که حداقل برخی از این حروف و اعداد به چه امری اشاره دارد. اگر چه امروزه آزمایش های بسیار دقیقی وجود دارند که می توانند مقدار میکروسکوپی جزیی ترین اجزای روی سلول های سرطانی را هم در بدن اندازه بگیرند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می شوند که اندازه گیری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن می تواند به پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه «آزمایش » یادآور آزمایش کامل خون، یعنی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلول های اصلی خون طی آن اندازه گیری می شود.آزمایش خون یا cbc که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از ابت ترین و در عین حال اصلی ترین آزمایشاتی است که می تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماری ها و از آن مهم تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن باشد.* انواع آزمایشاتآزمایشات روتین شامل:الف-آزمایش خون cbc_fbs_bs_hb-hct_plt-pt-ptt-cholestrol_fb-cr- bun-na- k-ca-ldl-hdl-ب- آزمایش ادرار ua-ucج-آزمایش مدفوع: اگ و کشت مدفوعسایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل:د- آزمایش مغز نخاعو-آزمایش خلطه- آزمایش کشت تراشهی- سایر آزمایشات* حروف اختصاری در هر آزمایشfbs قند خون ناشتاmchc غلظت متوسط همو گلوبینwbc شمارش گلبول های سفیدrbc شمارش گلبول های قرمزhb همو گلوبینhc هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)hcv حجم متوسط گلبول های قرمزhch مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt شمارش پلاکت هاpte در صد پلاکت هاmpv حجم متوسط پلاکت هاmch وزن متوسط هموگلوبینmcv حجم متوسط هموگلوبینm/e نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw پهنای گلبول قرمز در منحنیua تجزیه کامل ادرار ( ph،رنگ ،بو،توده های متراکم)tgs تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)hcg تست حاملگیfsb آزمایش قند خون* توضیحات آزمایش خونvldl : مخفف و مختصر شده very low density lipoprotein است که از دسته خانواده لیپوپروتین ها محسوب می شود (شیلومیکرون- hdl- ldl). شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون حمل و نقل می کند درحالی که vldl چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را .chylomicrones : شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و عضلات و قلب منتقل می کند و عمدتا حاوی تریگلیسرید میباشند.bilirubin : ماده ای است که از کاتابولیسم هِم heme زنجیره گلوبین به وجود می آید . چنانچه این ماده در خون زیاد شود یرقان یا زردی به وجود می آید. یرقان می تواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد.hba۱c : در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع a تشکیل میدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله می شود که به آن hba۱c میگویند این نوع از هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته می باشد.retic : مخفف و مختصر شده reticolocyte است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب می آید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده می شود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلو لها درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است.pbs : مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است.diff : مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای می نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا می کند.g۶pd : مخفف و مختصر شده برای glucose ۶ phosphate dehydrogenase است که یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت می شود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب می شود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد.bun : مخفف و مختصر شده blood urea nitrogen است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می شود و در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکرد کلیه می باشد.cr : مخفف و مختصر شده creatinine است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل می شود که در عضلات تولید میگردد . مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فرد دارد مثلا در نوزادان کمتر و در مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست bun جهت عملکرد کلیه استفاده می شود.ast: مخفف و مختصر شده aspartatae transaminase است . که یک آنزیم بوده و در بدن در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم در کبد – قلب – گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیر غیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهای کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب – آسیبهای قلبی.alt : مخفف و مختصر شده alanine transaminase است همانند ast یک انزیم محسوب می شود که در همان بافتهایی که ast وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر بالا ی این انزیم مرتبط است با همان بیماری های که در مورد ast بیان شد.pro : مخفف و مختصر شده protein است . این تست جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته می شود . از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجود دارد و هر کدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور میبایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد که افزایش یا کاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است.mch : مخفف و مختصر شده mean corposcular of hemoglobin است و بیانگر میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول است. براساس واحد پیکوگرم بیان می شود.mchc : مخفف و مختصرشده برای mean corposcular hemoglobin concentration است و بیانگر میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اند گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ را هایپرکروم و یا هی وم می گویند.rdw : مخفف و مختصر شده برای red blood cell ditribution width است. اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برع اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اند گلبول سرخ بروید.lym : مخفف و مختصر شده برای کلمه lymphocyte است که از نظر تعداد از گلبولهای سفید مهم خون می باشد و کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غالبا ویروسی است اگرچه با بیماری های دیگری نیز مرتبط است.neu : مخفف و مختصر شده برای کلمه neutrophil است که از دیگر گلبولهای سفید مهم خون است و افزایش و کاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیز ارتباط دارد.cbc : مخفف cell blood count است و اشاره به شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون دارد . که شاملwbc – rbc – hct-hgb-plt-mch-mcv-mchc-mpv-rdw-…… می شود .wbc : مخفف white blood cell است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خون دارد که شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود.rbc : مخفف red blood cell است و منظور از آن تعداد گلبولهای قرمز خون می باشد.hgb : مخفف hemoglobin است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرد است . plt: مخفف platelet بوده و به تعداد سلول هایی به نام پلاکت در خون اشاره دارد. این سلول های در انعقاد خون نقش دارند و تعداد آنها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون می باشد.hct : مخفف hematocrit می باشد و بیانگر نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون می باشد.mcv : مخفف mean corposcular volume است و به میانگین حجم گلبولهای سرخ خون اشاره دارد.* جزئیات آزمایش خونبرای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی با اعدادی که روبه رویشان نوشته می شود چیست، می توانید مطالب زیر را بخوانید:rbcrbc مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا همان گلبول های قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده ای به نام هموگلوبین است که کمک می کند گلبول قرمز، اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل ا یژن و دی ا یدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می شود گفت گلبول های قرمز وسیله حمل و نقل ا یژن از ریه به بقیه سلول های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین ۴/۷ تا ۶/۱ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم ها مقداری کمتر و در ک ن مقداری بیشتر است.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شوند؟خونریزی های گوارشی یا خون ریزی های واضح از محل زخم، سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین b۱۲ ، ش تن سلول های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول های قرمز می شوند.نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری های مز مورهای سرطانی و همچنین بیماری های روماتویید هم باعث از بین رفتن rbcهای خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می شوند.rbc indexالف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز( (a- mcvب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره( (b –mchج: گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون c -red blood cell morphology report d -immature cells reportد: گزارش سلولهای نارسه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهدهe – malaria parasit reportآزمایش cbc به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مقدار بالای گلبول قرمز می تواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل ا یژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود ا یژن در هوا باعث افزایش rbc خون می شود. بیماری های ریوی یا کلا هر نوع بیماری ای که هیپو ی مزمن (کمبود ا یژن طولانی مدت در بدن) ایجاد می کند، مثلا بیماری مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر rbc می شوند.نکته: گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان ۱۲۰ روز در خون زندگی می کند و در آ عمر خود د می شود و به عناصر سازنده اش تبدیل می شود. مقدار rbc ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است. عدد rbc در واقع مقدار دقیق گلبول های قرمز در ۱میلی لیتر خون محیطی است. بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند. خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش rbc می شود.hctهموتوکریت یا hct هم یکی از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می شود. به خاطر بیماری ها و شرایط مختلفی که می توانند اندازه گیری rbc و hgb را با اشکال مواجه کنند، hct هم اندازه گیری می شود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می شود.مقادیر طبیعی: اعداد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا ۴۷ درصد برای خانم ها نرمال به حساب می آید. در خانم های باردار درصد بالاتر از ۳۳ طبیعی است.محدوده خطر: hct بالاتر از ۶۰ درصد و پایین تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟تقریبا همان دلایل rbc،hgb به علاوه شرایطی مثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می شوند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟سوختگی، اسهال شدید، بیماری های انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب، تولید بیش از حد گلبول قرمز عوامل افزایش hct هستند.نکته: بیماری هایی که باعث به وجود آمدن شکل های غیرطبیعی گلبول قرمز می شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل) مقدار hct را تغییر می دهند. وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار hct موثر است. در صورت طبیعی بودن اندازه های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت ۳ برابر هموگلوبین است. هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون ریزی شدید اندازه گیری کرد.wbcاین سه حرف مخفف «سلول های سفیدخون» و نشان دهنده گلبول های سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول های سفید خون یکی از روش های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری های عفونی و غیرعفونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند.* شمارش wbcها دو جزء دارد:یکی مقدار کلی گلبول های سفید در یک میلی لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول ها چون گلبول سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی cbc به معنی آزمایش خون نوشته می شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است.محدوده خطر: wbc کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان دهنده بیماری هایی هستند که می توانند گاهی خطرناک باشند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر زیر ۴هزار گفته می شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماری های خودایمنی، ایدز، به وجود می آید. در بسیاری از انواع نارسایی های مغز استخوان (مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و…) هم این مقدار کاهش می یابد.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟افزایش گلبول سفید، ل یتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ۱۰هزار گفته می شود. که به طور معمول نشان دهنده عفونت، هاب، ت یب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار wbc را افزایش می دهند.نکته: عمل اصلی گلبو ل سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ ی ها هم این سلول ها مسوول بروز واکنش هستند. تغییر هر کدام از انواع wbc معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد. فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد wbc در خون می شود. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش می دهند.hgbدر برگه های آزمایش مختلف ممکن است به صورت های مختلف hgb،hg، یا hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه های مختلفی برای ترکیب با ا یژن دارد. هموگلوبین در جایی که ا یژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می شود و در محیط کم ا یژن آن را آزاد می کند. اندازه گیری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان هنده تعداد گلبول های قرمز است.مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی لیتر است و برای خانم ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی لیتر طبیعی محسوب می شود.محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟دقیقا همان دلایل کاهش گلبول های قرمز چون هموگلوبین را هم ت یب می کنند باز کاهش مقدار آن در خون می شوند. کم خونی، خون ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری های کلیوی و بزرگی طحال باعث کاهش هموگلوبین می شوند. مصرف آنتی بیوتیک ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم هموگلوبین خون را کم می کنند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مشکلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب (دهیدراسیون ) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می دهند. جنتامایسین و متیل دوپا هم جزو داروهایی هستند که عوارض جانبی شان افزایش hgb است.نکته: مقدار hgb در بارداری کاهش می یابد چون با اینکه خون سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی لیتر آن کاهش می یابد. زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به ا یژن و کمبود ا یژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می شود. در طحال اغلب سلول های پیرخون ت یب می شوند. بزرگ شدن طحال یعنی ت یب بیشتر سلول ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش rbc و hgb رخ می دهد./باشگاه خبرنگاران منبع: http://pirastefar. /
478510

آموزش اساس درمان و پیشگیری از دیابت

دیابت چیست ؟  درباره دیابت بیشتر بدانیمدیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که مواد غذایی قندی و نشاسته و… را در بدن به انرژی تبدیل می نماید. تاکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون چاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش موثری داشته باشد.  پزشک متخصص می تواند با آزمایش قند خون ناشتا (fbs) و یا قند خون دو ساعته (ogtt)، که معیاری از عملکرد لوزالمعده و ترشح انسولین می باشند،تعیین کند که آیا شما در دوره دیابت پنهان قرار دارید و یا به طور کامل به دیابت مبتلا گشته اید. در صورتی که آزمایش قند خون ناشتا ی شما، عددی بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ باشد نشانگر آن است که شما در دوره دیابت پنهان قرار دارید و چنانچه این رقم ۱۲۶ یا بیشتر از آن باشد بیانگر ابتلای کامل دیابت است. در آزمایش قند خون دو ساعته، ابتدا به صورت ناشتا و سپس دو ساعت بعد از نوشیدن ۷۵ گرم پودر گلوکز، میزان گلوکز موجود در خون شما اندازه گیری می شود. چنانچه نتیجه این آزمایش عددی بین ۱۴۰ تا ۱۹۹ باشد، بیانگر دیابت پنهان و اگر ۲۰۰ یا بیشتر از آن باشد، ابتلایتان به دیابت را نشان می دهد. » انواع دیابت »دیابت نوع۱ : در این دسته از مبتلایان، تولید انسولین در بدن به طور کامل قطع می شود، در نتیجه قند موجود نمی تواند وارد سلولها شده و انرژی بدن را تامین نماید و همین مسئله افزایش شدید قند خون را سبب می شود.حدود ۵% تا ۱۰% کل دیابتی ها، مبتلایان نوع ۱ تشکیل می دهند. » دیابت نوع2 : در این دسته از مبتلایان، بدن نسبت به انسولین مقاوم می شود در این ح انسولین ترشح شده تاثیری برروی جذب قند ندارد و یا ترشح آن به میزان کافی صورت نمی گیرد. » دیابت حاملگی: حدود ۴% از کل بانوان در طول زمان بارداری موقتاً به این نوع دیابت مبتلا می شوند.   پنج پایه کنترل دیابت  آموزش     تغذیه       ورزش      داروها         اندازه گیری شخصی قند خون   » آموزش امروزه دیگر شکی باقی نمانده است که افراد دیابتی تنها در صورتی موفق به کنترل دیابت خود خواهند شد که در مورد اصول پایۀ درمان دیابت که در ادامه خواهند آمد، آموزش های لازم را دیده باشند. در واقع آموزش را می توان به طور قطع به عنوان مهم ترین پایۀ درمان دیابت به حساب آورد.  مطابق استاندارد فدراسیون بین المللی دیابت (idf)، هر فرد دیابتی باید در سال ۱۵ ساعت آموزش ببیند. ناگفته نماند که آموزش حتی در حد ۱ ساعت هم تاثیر چشمگیری در شما خواهد داشت. شرکت در کلاس های آموزشی دیابت، برای شما کلیه شرایط را فراهم می سازد. به شما فلسفه دیابت را یاد می دهد. به شما اصول تغذیه صحیح را می آموزد. به شما یاد می دهد که چگونه می توان با داشتن یک رژیم نسبتا آزاد، قند را کنترل نمود. به شما انگیزه می دهد که ورزش کنید. شما را توانمند می سازد که گام بردارید و موفق شوید. اگر خودتان دیابت دارید، مطمئن باشید که بعد از شرکت در این کلاسها، انسان دیگری خواهید شد. اگر پدر و یا مادرتان دیابت دارند، مطمئن باشید، پس از شرکت در کلاس هم از جهت روحی و هم از جهت جسمی بهبود خواهند یافت.  » تغذیه شاید بیشترین نگرانی و سؤال افراد دیابتی مربوط به نوع تغذیۀ آنها باشد. تغذیۀ صحیح نه تنها به کنترل بهتر قند خون (مخصوصا قند خون ۲ ساعت بعد از غذا)  بلکه به کم وزن یا حفظ وزن طبیعی و نیز کنترل چربی و فشار خون کمک قابل توجهی می کند. نکتۀ قابل توجه این است که تغذیۀ صحیح هم برای پیشگیری و هم کنترل دیابت مؤثر می باشد.  » ورزش کمترین اثر مثبت ورزش در افراد دیابتی کاهش قند خون در کوتاه مدت است. ولی ورزش اثرات بسیار مفید دیگری نیز دارد از جمله کاهش مقاومت بدن به انسولین که در نتیجه آن عملکرد انسولین در بدن و قند خون در دراز مدت نیز بسیار بهتر کنترل می شوند. ورزش (مخصوصا ورزش های هوازی) همچنین باعث تقویت دستگاه قلب و گردش خون می گردد که در افراد دیابتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ورزش نیز همانند تغذیه در پیشگیری از دیابت بسیار تأثیر دارد.  » داروها داروها در جای خود اهمیت بسیار زیادی در درمان دیابت دارند ولی نباید فراموش کرد که درمان های غیر دارویی از جمله ورزش و رژیم غذایی نیز باید همزمان با مصرف داروها انجام شوند تا درمان به شکل مطلوب تری صورت پذیرد. داروهای تجویز شده می تواند شامل قرص یا انسولین باشد. در دیابت نوع ۱، از همان ابتدای تشخیص، انسولین تجویز می شود ولی در دیابت نوع ۲ کنترل قند عموما با قرص شروع می شود که این داروها با افزایش دادن ترشح انسولین از لوزالمعده و نیز کاهش مقاومت به انسولین به کنترل قند خون کمک می کنند. ولی در نظر داشته باشید که یکی دیگر از پله های کنترل قند در افراد دیابت نوع ۲ می تواند انسولین باشد. در این نوع دیابت هر چقدر انسولین زودتر شروع شود، از عوارض نا مطلوب دیابت می تواند جلوگیری کند.  » اندازه گیری شخصی قند خون اهمیت اندازه گیری قند خون با دستگاه در منزل را شاید بتوان به سرعت شمار ماشین تشبیه کرد. اگر ماشینی سرعت شمار نداشته باشد تنها باید با تکیه بر حس شخصی و تا حدی تجربه، رانندگی کرد که صد البته کاری بسیار خطرناک است. بدون اندازه گیری شخصی قند خون شما نمی توانید از اثر غذاها و یا ورزشهای مختلف بر روی قند خونتان با خبر شوید و به همین خاطر نوسانات قند خون در شما بیشتر خواهد بود. این اندازه گیری به شرطی که با آموزش های لازم همراه شود نه تنها این نوسانات، بلکه معدل قند خون (آزمایش هموگلوبینa1c)  را نیز به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.   کنترل مطلوب دیابت افراد دیابتی علاوه بر کنترل قند و هموگلوبینa1c  باید چربی و فشار خون خود را هم در محدوده هدف نگهداری کنند. در مورد این اه کنترلی حتما با پزشک خود م کنید.   اه کنترلی قند و هموگلوبین a1cدر افراد دیابتی در سنین مختلف از کودکی تا بزرگسالی سن مقادیر هدف قند خون hba1c (درصد) قبل از غذا هنگام خواب کمتر از ۶ سال ۱۸۰ – ۱۰۰ ۲۰۰ – ۱۱۰ ۵ / ۸ – ۵ / ۷ ۱۲ – ۶ سال ۱۸۰ – ۹۰ ۱۸۰ – ۱۰۰ کمتر از ۸ ۱۸ – ۱۳ سال ۱۳۰ – ۸۰ ۱۵۰ – ۸۰ کمتر از ۵ / ۷ بالای ۱۸ سال ۱۳۰ – ۸۰ ۱۵۰ – ۸۰ کمتر از ۷     سن مقادیر هدف فشار خون در هر سن کمتر از ۸۰ / ۱۳۰     سن مقادیر هدف چربی خون ldl hdl تری گلیسرید ن مردان در هر سن کمتر از ۱۰۰ بیشتر از ۵۵ بیشتر از ۴۵ کمتر از ۱۵۰   و مهمترین بخش درمان و پیشگیری تغذیه اختصاصی است  
15798

تفسر"نتایج"آزمایشهای پزشکی"آزمایشگاه ها"

تفسر"نتایج"آزمایشهای پزشکی"آزمایشگاه ها" خیلی از افراد پس از انجام آزمایشهای پزشکی و دریافت برگه نتایج، علاقه مندند پیش از بازگشت نزد پزشکشان برای مطلع شدن از معنا و مفهوم اعداد و حروف اختصاری متعدد و ظاهرا عجیب و غریب، بدانند که حداقل برخی از این حروف و اعداد به چه امری اشاره دارد. اگر چه امروزه آزمایش های بسیار دقیقی وجود دارند که می توانند مقدار میکروسکوپی جزیی ترین اجزای روی سلول های سرطانی را هم در بدن اندازه بگیرند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می شوند که اندازه گیری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن می تواند به پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه «آزمایش » یادآور آزمایش کامل خون، یعنی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلول های اصلی خون طی آن اندازه گیری می شود.آزمایش خون یا cbc که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از ابت ترین و در عین حال اصلی ترین آزمایشاتی است که می تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماری ها و از آن مهم تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن باشد.آزمایشات روتین شامل:الف-آزمایش خون cbc_fbs_bs_hb-hct_plt-pt-ptt-cholestrol_fb-cr- bun-na- k-ca-ldl-hdl-ب- آزمایش ادرار ua-ucج-آزمایش مدفوع: اگ و کشت مدفوعسایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل:د- آزمایش مغز نخاعو-آزمایش خلطه- آزمایش کشت تراشهی- سایر آزمایشات* حروف اختصاری در هر آزمایشfbs قند خون ناشتاmchc غلظت متوسط همو گلوبینwbc شمارش گلبول های سفیدrbc شمارش گلبول های قرمزhb همو گلوبینhc هماتو کریت (درصد گلبول های قرمز در خون)hcv حجم متوسط گلبول های قرمزhch مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمزr.d.w ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمزplt شمارش پلاکت هاpte در صد پلاکت هاmpv حجم متوسط پلاکت هاmch وزن متوسط هموگلوبینmcv حجم متوسط هموگلوبینm/e نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمزrdw پهنای گلبول قرمز در منحنیua تجزیه کامل ادرار ( ph،رنگ ،بو،توده های متراکم)tgs تری گلیسیرید (چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود)hcg تست حاملگیfsb آزمایش قند خون* توضیحات آزمایش خونvldl : مخفف و مختصر شده very low density lipoprotein است که از دسته خانواده لیپوپروتین ها محسوب می شود (شیلومیکرون- hdl- ldl). شیلومیکرون چربی های غذایی را در خون حمل و نقل می کند درحالی که vldl چربی های داخلی مخصوصا کلسترول را .chylomicrones : شیلومیکرون ذراتی است حاوی پروتئین و چربی که در واقع چربی های غذایی را از روده به کبد و عضلات و قلب منتقل می کند و عمدتا حاوی تریگلیسرید میباشند.bilirubin : ماده ای است که از کاتابولیسم هِم heme زنجیره گلوبین به وجود می آید . چنانچه این ماده در خون زیاد شود یرقان یا زردی به وجود می آید. یرقان می تواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد.hba۱c : در گلبولهای سرخ انواع مختلفی از هموگلوبین ها وجود دارد که بیشترین غلظت را در افراد بالغ هموگلوبین نوع a تشکیل میدهد اما مقدار کمی از این نوع توسط کربوهیدراتها گلیکوزیله می شود که به آن hba۱c میگویند این نوع از هموگلوبین در افراد دیابتیک غلظت بیشتری دارد و در واقع نشان دهنده میزان قند خون این افراد طی دو سه ماه گذشته می باشد.retic : مخفف و مختصر شده reticolocyte است که از دسته سلول های سرخ خون بحساب می آید . بدلیل نابالغ بودن در رنگ امیزی حیاتی شبکه هایی از رشته های ریبوزومی در آن مشاهده می شود . این سلول ها از نظر اندازه بزرگ هستند. حضور این سلولها درخون رابطه مستقیم با فعالیت خونسازی مغز استخوان دارد. تعیین درصد این سلو لها درخون جهت براورد میزان خونسازی موثر است.pbs : مخفف و مختصر شده برای peripheral blood smear می باشد که منظور از آن مشاهده اسمیر خون محیطی است . و گزارش اشکال غیر طبیعی و اندازه های غیر طبیعی از گلبولهای سرخ خون محیطی است.diff : مخفف و مختصر شده differential است که منظور از آن تعیین درصد گلبولهای سفید خون بصورت چشمی است .در این ازمایش تعداد ۱۰۰ تا ۲۰۰ عدد گلبول سفید بطور چشمی شمارش می شود و در صد عدد انواع مختلف سلول های سفید خون گزارش میگردد.عمدتا در عفونتهای می نوتروفیل ها درصد بالایی پیدا میکنند و در عفونتهای ویروسی عمدتا درصد لنفوسیتها افزایش پیدا می کند.g۶pd : مخفف و مختصر شده برای glucose ۶ phosphate dehydrogenase است که یک نوع انزیم درونسلولی است که در گلبولهای سرخ هم یافت می شود این انزیم در گلبولهای سرخ یک انزیم کلیدی جهت حفظ غشای گلبولهای سرخ محسوب می شود چنانچه این انزیم کمبود و یا نایاب باشد همولیز گلبولهای سرخ خود بخود رخ میدهد و فرد دچار انمی ناشی از همولیز خواهد شد.bun : مخفف و مختصر شده blood urea nitrogen است سنجش این پارامتر سرمی برای ارزی عملکرد کلیه بسیار مفید است . اوره یک محصول فرعی است که از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می شود و در واقع ضایعات ناشی از مصرف پروتئین ها بصورت اوره از کلیه ها دفع میگردد بنابراین شاخص خوبی جهت بررسی عملکرد کلیه می باشد.cr : مخفف و مختصر شده creatinine است این جسم آلی در بدن از ماده ای به نام کراتین فسفات حاصل می شود که در عضلات تولید میگردد . مقدار این جسم در بدن افراد مختلف بستگی متناسب با توده عضلانی فرد دارد مثلا در نوزادان کمتر و در مردان بالغ با توده عضلانی زیاد بیشتر. از این تست به کمک تست bun جهت عملکرد کلیه استفاده می شود.ast: مخفف و مختصر شده aspartatae transaminase است . که یک آنزیم بوده و در بدن در بافتهای مختلف وجود دارد به عنوان مثال این انزیم در کبد – قلب – گلبولهای سرخ و .. وجود دارد. بالا بودن این انزیم در مقادیر غیر طبیعی نشانگر حضور بیماری در فرد است مانند همولیز درون عروقی – آسیبهای کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب – آسیبهای قلبی.alt : مخفف و مختصر شده alanine transaminase است همانند ast یک انزیم محسوب می شود که در همان بافتهایی که ast وجود داد این انزیم نیز حضور دارد و مقادیر بالا ی این انزیم مرتبط است با همان بیماری های که در مورد ast بیان شد.pro : مخفف و مختصر شده protein است . این تست جهت اندازه گیری کل پروتئین های سرمی بکارگرفته می شود . از آنجایی که در سرم تعداد متنوعی پروتئین وجود دارد و هر کدام مرتبط با بیمارهای خاصی است لذا جهت تعیین نوع پروتئین مذکور میبایست تست دیگری به نام پروتئین الکتروفورز انجام گردد تا مشخص گردد که افزایش یا کاهش مربوط به کدام نوع پروتئین سرمی است.mch : مخفف و مختصر شده mean corposcular of hemoglobin است و بیانگر میزان متوسط هموگلوبین در هر سلول است. براساس واحد پیکوگرم بیان می شود.mchc : مخفف و مختصرشده برای mean corposcular hemoglobin concentration است و بیانگر میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز است. این اند گلبول سرخ با میزان رنگدانه هموگلوبین مرتبط است و به اصطلاح گلبول سرخ را هایپرکروم و یا هی وم می گویند.rdw : مخفف و مختصر شده برای red blood cell ditribution width است. اندازه این عبارت نشاندهنده میزان یکنواختی و یا عدم یکنواختی اندازه گلبولهای سرخ خون است. که هر چه این عدد کمتر باشد به معنی آنست که گلبولهای سرخ خون یکدست تر است از نظر اندازه و برع اگر این عدد بزرگتر باشد نشانه عدم یک دست بودن گلبولهای سرخ خون است و مرتبط با بعضی بیماری ها ست. برای شک به آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس می توانید به سراغ این اند گلبول سرخ بروید.lym : مخفف و مختصر شده برای کلمه lymphocyte است که از نظر تعداد از گلبولهای سفید مهم خون می باشد و کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مرتبط با بیماری های غالبا ویروسی است اگرچه با بیماری های دیگری نیز مرتبط است.neu : مخفف و مختصر شده برای کلمه neutrophil است که از دیگر گلبولهای سفید مهم خون است و افزایش و کاهش در تعداد آن مرتبط با بیماری های غالبا عفونی و باکتریایی می باشد اگرچه با بیماریهای دیگری نیز ارتباط دارد.cbc : مخفف cell blood count است و اشاره به شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون دارد . که شاملwbc – rbc – hct-hgb-plt-mch-mcv-mchc-mpv-rdw-…… می شود .wbc : مخفف white blood cell است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهای سفید خون دارد که شامل نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل می شود.rbc : مخفف red blood cell است و منظور از آن تعداد گلبولهای قرمز خون می باشد.hgb : مخفف hemoglobin است و منظور از آن میزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خونی یا پرخونی و یا طبیعی بودن خون فرد است . plt: مخفف platelet بوده و به تعداد سلول هایی به نام پلاکت در خون اشاره دارد. این سلول های در انعقاد خون نقش دارند و تعداد آنها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون می باشد.hct : مخفف hematocrit می باشد و بیانگر نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون می باشد.mcv : مخفف mean corposcular volume است و به میانگین حجم گلبولهای سرخ خون اشاره دارد.برای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی با اعدادی که روبه رویشان نوشته می شود چیست، می توانید مطالب زیر را بخوانید:rbc مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا همان گلبول های قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده ای به نام هموگلوبین است که کمک می کند گلبول قرمز، اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل ا یژن و دی ا یدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می شود گفت گلبول های قرمز وسیله حمل و نقل ا یژن از ریه به بقیه سلول های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین ۴/۷ تا ۶/۱ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم ها مقداری کمتر و در ک ن مقداری بیشتر است.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شوند؟خونریزی های گوارشی یا خون ریزی های واضح از محل زخم، سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین b۱۲ ، ش تن سلول های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول های قرمز می شوند.نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری های مز مورهای سرطانی و همچنین بیماری های روماتویید هم باعث از بین رفتن rbcهای خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می شوند.rbc indexالف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز (a- mcv)ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره (b –mch)ج: گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون c -red blood cell morphology report d -immature cells reportد: گزارش سلولهای نارسه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهدهe – malaria parasit reportآزمایش cbc به طور کامل توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می گردد که نتیجه آن بسیار ارزشمنداست.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مقدار بالای گلبول قرمز می تواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل ا یژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود ا یژن در هوا باعث افزایش rbc خون می شود. بیماری های ریوی یا کلا هر نوع بیماری ای که هیپو ی مزمن (کمبود ا یژن طولانی مدت در بدن) ایجاد می کند، مثلا بیماری مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر rbc می شوند.نکته: گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان ۱۲۰ روز در خون زندگی می کند و در آ عمر خود د می شود و به عناصر سازنده اش تبدیل می شود. مقدار rbc ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است. عدد rbc در واقع مقدار دقیق گلبول های قرمز در ۱میلی لیتر خون محیطی است. بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند. خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش rbc می شود.hct هموتوکریت یا hct هم یکی از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد.هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری می شود. به خاطر بیماری ها و شرایط مختلفی که می توانند اندازه گیری rbc و hgb را با اشکال مواجه کنند، hct هم اندازه گیری می شود تا به طور مستقیم نشان دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می شود.مقادیر طبیعی: اعداد بین ۴۲ تا ۵۲ درصد برای آقایان و ۳۷ تا ۴۷ درصد برای خانم ها نرمال به حساب می آید. در خانم های باردار درصد بالاتر از ۳۳ طبیعی است.محدوده خطر: hct بالاتر از ۶۰ درصد و پایین تر از ۱۵ درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟تقریبا همان دلایل rbc،hgb به علاوه شرایطی مثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می شوند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟سوختگی، اسهال شدید، بیماری های انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب، تولید بیش از حد گلبول قرمز عوامل افزایش hct هستند.نکته: بیماری هایی که باعث به وجود آمدن شکل های غیرطبیعی گلبول قرمز می شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی شکل) مقدار hct را تغییر می دهند. وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار hct موثر است. در صورت طبیعی بودن اندازه های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت ۳ برابر هموگلوبین است. هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون ریزی شدید اندازه گیری کرد.wbcاین سه حرف مخفف «سلول های سفیدخون» و نشان دهنده گلبول های سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول های سفید خون یکی از روش های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری های عفونی و غیرعفونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند.* شمارش wbcها دو جزء دارد:یکی مقدار کلی گلبول های سفید در یک میلی لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول ها چون گلبول سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی cbc به معنی آزمایش خون نوشته می شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی لیتر خون طبیعی است.محدوده خطر: wbc کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان دهنده بیماری هایی هستند که می توانند گاهی خطرناک باشند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر زیر ۴هزار گفته می شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماری های خودایمنی، ایدز، به وجود می آید. در بسیاری از انواع نارسایی های مغز استخوان (مثلا بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و…) هم این مقدار کاهش می یابد.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟افزایش گلبول سفید، ل یتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ۱۰هزار گفته می شود. که به طور معمول نشان دهنده عفونت، هاب، ت یب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار wbc را افزایش می دهند.نکته: عمل اصلی گلبو ل سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ ی ها هم این سلول ها مسوول بروز واکنش هستند. تغییر هر کدام از انواع wbc معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد. فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد wbc در خون می شود. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش می دهند.hgb در برگه های آزمایش مختلف ممکن است به صورت های مختلف hgb،hg، یا hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه های مختلفی برای ترکیب با ا یژن دارد. هموگلوبین در جایی که ا یژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می شود و در محیط کم ا یژن آن را آزاد می کند. اندازه گیری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان هنده تعداد گلبول های قرمز است.مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین ۱۴ تا ۱۸ گرم در هر دسی لیتر است و برای خانم ها مقادیر بین ۱۲ تا ۱۶ گرم در هر دسی لیتر طبیعی محسوب می شود.محدوده خطر: هموگلوبین زیر ۵ و بالای ۲۰ مقادیر بحرانی به حساب می آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.* چه چیزهایی باعث کاهش آن می شود؟دقیقا همان دلایل کاهش گلبول های قرمز چون هموگلوبین را هم ت یب می کنند باز کاهش مقدار آن در خون می شوند. کم خونی، خون ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری های کلیوی و بزرگی طحال باعث کاهش هموگلوبین می شوند. مصرف آنتی بیوتیک ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم هموگلوبین خون را کم می کنند.* چه چیزهایی باعث افزایش آن می شود؟مشکلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب (دهیدراسیون ) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می دهند. جنتامایسین و متیل دوپا هم جزو داروهایی هستند که عوارض جانبی شان افزایش hgb است.نکته: مقدار hgb در بارداری کاهش می یابد چون با اینکه خون سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی لیتر آن کاهش می یابد. زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به ا یژن و کمبود ا یژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می شود. در طحال اغلب سلول های پیرخون ت یب می شوند. بزرگ شدن طحال یعنی ت یب بیشتر سلول ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش rbc و hgb رخ می دهد./باشگاه خبرنگاران منبع: http://pirastefar. /
514022

سیاه دانه ، خواص سیاه دانه

  سیاه دانه سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شود.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می د. مصرف سیاه دانه برای ن شیرده مفید است زیرا باعث افزایش ترشح شیر می شود. نام های دیگر سیاه دانه، سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، کمون اسود، شونیز، شونوز و کمون هندی است.   خواص و فواید سیاه دانه در طب سنتی   خواص روغن سیاه دانه مصرف روغن سیاه دانه در برنامه غذایی در کاهش قند خون، تعادل فشارخون، بهبود آرتروز و هاب لثه مۆثر است و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه می کند.   تسکین روماتیسم با روغن سیاه دانه یک فنجان روغن سیاه دانه را گرم کنید. سپس قبل از خواب آن را در محل درد بمالید و خوب ماساژ دهید. بعد محل مورد نظر را با یک تکه پارچه پشمی باندپیچی نموده و استراحت کنید.   سیاه دانه برای درمان سرگیجه و درد گوش یک قاشق مرباخوری عسل را با چند قطره روغن سیاه دانه مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، میل کنید. این کار را حداقل تا 11 روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای درمان اسهال یک قاشق غذاخوری سیاه دانه ی آسیاب شده را با نصف استکان عصاره ی تره تیزک (شاهی) مخلوط کرده و پس از صرف غذا در سه وعده میل نمایید.   سیاه دانه برای درمان دیابت نوع 2 مصرف تنها 2گرم سیاه دانه در روز میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیه (hba1c) را کاهش می دهد. همچنین قادر است عملکرد سلول بتا را افزایش داده، در حالی که مقاومت به انسولین را کم می کند.   سیاه دانه برای درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری خواص ضد تشنجی سیاه دانه به طور سنتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات به عمل آمده برخی بیماری ها چون صرع که در برابر داروهای مدرن مقاوم هستند، به راحتی با مصرف عصاره سیاه دانه قابل درمان اند. چرا که این دانه ها قادرند تشنج را به طور عجیبی کاهش دهند.   سیاه دانه برای درمان فشار خون بالا افراد مبتلا به این مشکل می توانند تنها طی مدت دو ماه درمان شوند. کافی است دوبار در روز 100 و 200 میلی گرم عصاره سیاه دانه را مصرف کنند.   سیاه دانه برای درمان آسم آزمایشات انجام شده بر روی تعداد زیادی حیوانات مبتلا به آسم به وضوح نشان می دهد که اثرات سیاه دانه (همراه با آویشن) نتایج بسیار چشمگیری را نسبت به داروهای معمولی دارد.بنابر دیگر آزمایشات نوشیدن آب جوش به همراه عصاره سیاه دانه اثرات بسیار مطلوبی را برای افراد مبتلا به آسم و راههای هوایی آنها دارد.   سیاه دانه برای درمان سرطان روده بزرگ این سرطان رشد یافته را می توان با استفاده ازعصاره سیاه دانه به راحتی متوقف کرده و از مصرف داروهای شیمیایی مضر در امان ماند. تحقیقات دامی نشان می دهد که روغن سیاه دانه بدون داشتن عوارض جانبی، اثرات عجیبی را بر روی موشهای سرطانی داشته است.   سیاه دانه برای جوانی و زیبایی پوست جوهر سیاه دانه بر صورت باعث جوان شدن پوست صورت می شود.در برخی متون طب سنتی به این نکته اشاره شده که استفاده موضعی از تخم سیاه دانه و روغن کنجد برای درمان جوش های زی وستی بسیار موثر است. این درمان گران برای تهیه این ترکیب به بیماران شان توصیه می کنند روغن کنجد و پودر سیاه دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورتماسک کنند. استفاده از این ترکیب به مدت 22 هفته به بهبود جوش های زی وستی منجر می شود، اما هنگام استفاده از این ترکیب باید مراقب بود که بیش از اندازه از این روغن روی پوست استفاده نکنید چرا که استفاده بیش از اندازه از انواع روغن ها موجب بسته شدن منافذ پوستی می شود. برای استفاده از این ترکیب باید سرانگشتان تان را اندکی به این روغن آغشته کنید و روی پوست تان ماساژ دهید.   سیاه دانه برای درمان و ترک اعتیاد سیاه دانه قادر بوده 35 فرد معتاد را که به طور طولانی مدت اسیر دام بوده اند، نجات دهد.   سیاه دانه برای درمان ناراحتی های کبدی مقداری از پودر سیاه دانه را با گیاه صبر زرد ( آلوئه ورا ) و عسل مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، به مدت هفت روز یک قاشق مرباخوری از آن را میل کنید. همچنین می توانید روغن سیاه دانه را که در حال جوش است، با غنچه ی برگ های بید (برگ های کوچک ) مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مرباخوری از آن را به مدت یک هفته میل کنید   سیاه دانه برای درمان سردرد و میگرن نصف قاشق سیاه دانه آسیاب شده را با نصف قاشق انیسون (دانه هایی شبیه رازیانه دارد) و سه تکه میخک کوبیده شده، مخلوط کنید و با یک لیوان شیر بجوشانید (بهتر است کمی عسل خالص نیز اضافه کنید). یک فنجان از این معجون دارویی را می توانید در هنگام شروع سردرد و میگرن بنوشید. با روغن سیاه دانه، گیجگاه و شقیقه خود را چرب کنید تا از سردرد خلاص شوید.   سیاه دانه برای درمان درد و ناراحتی های کلیوی یک استکان سیاه دانه را در یک لیتر آب بجوشانید و با عسل شیرین کنید و به مدت یک هفته، صبح ناشتا آن را میل نمایید.همچنین می توانید یک قاشق غذاخوری سیاه دانه آسیاب شده را با نصف لیوان روغن زیتون مخلوط کرده و به صورت ضماد (یعنی مانند پماد روی یک تکه پارچه تمیز) در آن قسمت از کلیه که احساس درد می کنید بگذارید. این عمل را روزانه یک بار و به مدت پنج روزادامه دهید.هر روز مقداری جعفری را در یک لیوان آب بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه را به آن افزوده و صبح و شب یک فنجان میل کنید. این کار را به مدت پنج روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای تقویت قوای جوهر سیاه دانه بر کمر سبب تمدد اعصاب شده و قدرت را افزایش می دهد.   سیاه دانه برای درمان بی اختیاری ادرار پوسته تخم مرغ را پس از شستن کامل ، با حرارت مقداری تفت دهید و با مقداری سیاه دانه مخلوط کرده و بکوبید تا کاملا نرم شود. یک قاشق چایخوری از این مخلوط را در یک لیوان شیر ریخته و آن را به هم بزنید و صبح و شب، به مدت یک هفته میل کنید.   سیاه دانه برای درمان دل پیچه و درد های روده ای به مقدار مساوی زیره و نعنا و انیسون را بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه به آن اضافه کنید. سپس با عسل خالص آن را شیرین کرده و در موقع دل پیچه و دل درد آن را بنوشید.   سیاه دانه برای درمان درد رحم برای درمان درد رحم و زایمان، پودر سیاه دانه را با عسل و روغن مخلوط نموده، میل کنید.   سیاه دانه برای درمان جوش های چرکی اگر در گروه جوان هایی قرار دارید که از دست جوش های ه و ترشحات چرکی آن رنج می برید، می توانید با استفاده از خمیر سیاه دانه برای درمان این جوش ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود می آید و در برخی موارد تا جوانی افراد ادامه پیدا می کند، اقدام کنید. برای تهیه این خمیر کافی است 2 قاشق پودر سیاه دانه را با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن را روی صورت خود ماسک کنید. این ترکیب کمک می کند جوش های ه و چرکی به مرور خشک و برطرف شوند.   سیاه دانه برای درمان تب اگر مقداری سیاه دانه را بکوبید و با کمی سکنجبین میل نمایید، تب را برطرف می کند.   خواص سیاه دانه و عسل خواص سیاه دانه معجون سیاه دانه و عسل معروف به معجون دوسین از داروهای ساده و در عین حال موثری هست که از قدیم در طب سنتی محبوب بوده و برای درمان بیماری های مختلفی از آن استفاده می شده است.این معجون خواص بسیار زیادی دارد که در این مطلب به بخشی از آنها اشاره می کنیم.   برای ب اطلاعات در مورد خواص گیاه سیاه دانه روی لینک زیر کلیک کنید سیاهدانه،خواص سیاه دانه،درمان ریزش مو با سیاه دانه سیاه دانه:طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه تاثیر سیاه دانه در لاغری ، سیاه دانه سیاه دانه ، طریقه مصرف سیاه دانه سیاه دانه ، خواص سیاه دانه سیاه دانه ، مضرات سیاه دانه آیا پودر سیاه دانه سمی است؟ سیاه دانه ، طبع سیاه دانه سیاه دانه برای درمان ریز ش مو ، سیاه دانه
2114768

مرض قند

مرض قند مرض قند ،مرض قند چیست،مرض قند در حاملگی،مرض قند . علائم،مرض قند و غذا،مرض قند خون،مرض قند در ک ن،مرض قند یا دیابت،مرض قند چیست،مرض قند خون چیست،علایم مرض قند چیست،علائم مرض قند چیست،عوارض مرض قند چیست،علت مرض قند چیست،درمان مرض قند چیست،نشانه های مرض قند چیست،دیابت مرض قند چیست در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد مرض قند صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.بیماری دیابت هنگامی به وجود می آید که لوزالمعده (پانکراس) یا همان غده ای که در پشت معده قرار گرفته است، مقدار کافی از هورمون انسولین را تولید نکند و یا بدن قادر به استفاده صحیح از انسولین تولید شده توسط لوزالمعده نباشد. انسولین هورمونی است که قند را از جریان خون به سلول های بدن می رساند. وقتی که قند به سلول های بدن می رسد، در داخل سلول به انرژی تبدیل می شود. این انرژی یا بلافاصله توسط سلول به مصرف می رسد و یا برای استفاده های بعدی در سلول ذخیره می شود. در واقع، انرژی حاصل از قندها، سوخت مورد نیاز برای بسیاری از فعالیت های بدنی ما را تأمین می کند. مرض قند نوع یک مرض قند نوع یک هنگامی اتفاق می افتد که لوزالمعده، مقدار بسیار کمی از هورمون انسولین تولید می کند و یا اصلاً تولید نمی کند. افرادی که به این نوع از دیابت مبتلا باشند، باید هر روز انسولین مصرف کنند تا جایگزین انسولینی شود که بدن آن ها قادر به ساختن آن نیست. این نوع بیماری اغلب در ک ن دیده می شود، به همین دلیل به آن اصطلاحاً دیابت جوانی می گویند، هر چند که می تواند در هر سنی اتفاق بیفتد. مرض قند نوع دو مرض قند نوع دو در واقع شایع ترین نوع این بیماری است که ۹۰ تا ۹۵ درصد از کل افراد مبتلا به دیابت را درگیر می کند. در دیابت نوع دو، بدن بیمار در برابر عملکرد انسولین مقاوم است و در واقع نمی تواند انسولین را به طور صحیح مصرف کند در نتیجه، بدن نمی تواند قند را به سلول ها برساند. البته در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، انسولین به مقدار کمی ساخته می شود، اما این مقدار برای غلبه بر مقاومتی که بدن از خود نشان می دهد، کافی نیست. مرض قند چیست در حقیقت دیابت یا بیماری قند یک اختلال سوخت و سازی در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط مکانیزم های مختلفی است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع یک ت یب سلولهای بتا در پانکراس منجر به نقص تولید انسولین می شود و در نوع دو مقاوت پیشرونده بدن به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به ت یب سلول های بتای پانکراس و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در دیابت نوع دو مشخص است که عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی در ابتلای فرد دارند. مرض قند در بارداری نوع دیگری از بیماری دیابت هم وجود دارد که ح موقتی داشته و هنگامی که یک زن باردار است، برای او به وجود می آید. این نوع از بیماری تحت عنوان دیابت بارداری نامیده می شود و اغلب هیچ گونه علائم خاصی ندارد. اغلب ن باردار در مقاطعی از دوره بارداری خود، برای اندازه گیری قند خون مورد آزمایش قرار می گیرند. اگر قند خون در هر مقطعی از دوره بارداری بالا باشد، آن خانم باردار باید حتماً در مدت باقیمانده از دوره بارداری خود از رژیم غذایی خاصی استفاده کند. در برخی از موارد هم ممکن است نیاز به مصرف انسولین داشته باشد. در حدود ۳ تا ۵ درصد از کل ن باردار به بیماری دیابت بارداری مبتلا می شوند. علت ها و دلایل مرض قند اگرچه علت واقعی بروز بیماری دیابت هنوز به طور دقیق شناخته نشده است، اما ارتباط بین این بیماری با عوامل خطرزای متعددی ثابت شده است. شناسایی این عوامل خطرزا و آگاهی داشتن از آن ها می تواند به درک چگونگی و علت بروز بیماری دیابت کمک کند. بیماری دیابت نوع یک که در آن تولید انسولین توسط بدن متوقف می شود، به این دلیل به وجود می آید که سیستم ایمنی خود بدن، شروع به حمله و ت یب سلول هایی می کند که مسؤل ساختن هورمون انسولین هستند. به نظر می رسد که این نوع از بیماری دیابت تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی باشد و حتی با انواع خاصی از بیماری های ویروسی نیز ارتباط داشته باشد. در مورد دیابت نوع دو که در اثر آن، بدن قادر به تولید مقدار کافی از هورمون انسولین نیست و یا نمی تواند انسولین را با بازدهی کافی مورد استفاده قرار دهد، عواملی از قبیل ژنتیک، سبک زندگی، چاقی و بی تحرکی در بروز بیماری نقش دارند. معمولاً علائم یک بیماری اولین نشانه های خطر هستند که بیمار مشاهده می کند، اما با این حال، یک آزمایش خون ساده هم می تواند نشان دهد که یک فرد به بیماری دیابت مبتلا شده است. چه انی مستعد مرض قند است گاهی از بیماری دیابت نوع یک با عنوان دیابت جوانی نام می برند، زیرا این نوع از دیابت اغلب در ک ن مشاهده می شود. اما واقعیت آن است که این نوع از بیماری هم می تواند در هر سنی ایجاد شود. از طرفی دیابت نوع دو بیشتر در افرادی که اضافه وزن دارند، سابقه خانوادگی این بیماری در آن ها وجود دارد، سن بالاتر از ۴۵ سال دارند و یا از نژادهای غیر سفید پوست هستند، به وجود می آید. همچنین به نظر می رسد که در بعضی از نژادها و فرقه های مذهبی، استعداد و پیش زمینه قوی تری برای ابتلاء به دیابت نوع دو وجود دارد. عوارض مرض قند در افراد مبتلا به دیابت، خطر بروز بعضی از بیماری های خطرناک افزایش پیدا می کند. همچنین بالا بودن مداوم میزان قند خون می تواند منجر به بروز بیماری های خطرناک قلبی و عروقی، چشم، کلیه، اعصاب و دندان ها شود. علاوه بر آن، خطر بروز انواع عفونت ها در افراد مبتلا به دیابت بیشتر است. در حال حاضر تقریباً در تمامی کشورهای توسعه یافته و دارای درآمد سرانه بالا، دیابت به عنوان مهم ترین علت بروز بیماری های قلبی عروقی، ن نایی، نارسایی کلیه و قطع اندام تحتانی بدن محسوب می شود. نشانه های مرض قند 1- ادرار بیش از حد، زیرا بدن می­خواهد از قند اضافی خون خلاص شود. 2- احساس خستگی فراوان 3- احساس غیر عادی تشنگی، چرا که بدن نیاز به جایگزینی مایعات دفع­شده دارد. 4- ح تهوع(دل آشوب). 5- تاری دید. 6- احساس گرسنگی در عین کاهش وزن. 7- عفونت­های پیاپی. 8- زخم­های پوستی یام­ناپذیر در مراحل پیشرفت بیماری. باید توجه داشت که ممکن است این نشانه ها برای همه ی ان نباشد: · امکان دارد نشانه های مرض قند نوع 2، به تدریج بروز کند. · احتمال دارد بعضی اشخاص اصلا علائمی نداشته باشند. · بسیاری افراد دچار بیماری قند نوع 2 هستند و خود نمی­دانند. دیابت اگر به موقع کنترل و درمان نشود ممکن است به مشکلات بهداشتی شدیدی همچون ن نایی، آسیب به قلب و رگ­های خونی و لطمه دائمی به اعصاب منتهی گردد. مراجعه مرتب به پزشک جهت معاینه و بحث و گفتگو پیرامون چگونگی رویارویی با بیماری یاد شده، رمز سالم ماندن فرد است. عوامل مرض قند نوع دو اغلب ما بر این باوریم که فقط انی در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند که قند و شکر، شکلات و شیرینی زیادی می خورند و به خوردن تنقلات و خوراکی های شیرین عادت دارند. اما خوب است بدانید مصرف کالری اضافی هم می تواند موجب بروز دیابت شود، چاقی هم یکی از عوامل خطر بروز دیابت است و فرقی نمی کند کالری بیش از حد نیاز از چه منابعی تامین شده باشد. باور غلط دیگر این است که گمان می کنیم ک ن، نوجوانان و جوانان به دیابت نوع دو مبتلا نمی شوند اما مشخص شده است امروزه به دلیل افزایش آمار چاقی در دوران کودکی، حتی بچه ها هم می توانند به دیابت نوع دو مبتلا شوند و اکنون بسیاری از ک ن در معرض خطر این بیماری قرار دارند. بر اساس مطالعات چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل اصلی و مهم در بروز دیابت به شمار می رود. به همین دلیل افرادی که چاق هستند و یا اضافه وزن دارند بیشتر در معرض خطر دیابت قرار دارند. بنابراین در پیش گرفتن یک برنامه و سبک زندگی سالم، اهمیت ویژه ای در پیشگیری از بروز این بیماری دارد، به طوری که داشتن رژیم غذایی سالم، کنترل وزن و فعالیت ورزشی منظم و مناسب برای پیشگیری از بروز دیابت و کنترل آن به تمام افراد توصیه می شود. نکته مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که افزایش کالری دریافتی در طول روز می تواند احتمال بروز دیابت را افزایش دهد و انی که مقدار زیادی کالری دریافت می کنند، بیشتر از دیگران در معرض خطر دیابت هستند.منبع دریافت کالری هم چندان تفاوتی ندارد و چه از طریق کربوهیدرات ها این کالری اضافه مصرف شود، چه از طریق چربی ها و چه پروتئین ها برای فرد خطرناک خواهد شد، زیرا دریافت کالری زیاد می تواند به بروز اختلال در عملکرد انسولین منجر شود. به همین علت نباید تصور کنیم فقط انی که به مقدار زیاد، شیرینی و شکلات و نان و برنج مصرف می کنند در معرض خطر دیابت هستند و افرادی که از پروتئین ها و چربی ها استفاده کرده و مصرف کربوهیدرات را محدود می کنند، هیچ وقت به این بیماری مبتلا نخواهند شد، زیرا آنچه در بروز دیابت موثر است، میزان کالری دریافتی روزانه در رژیم غذایی است و نه فقط مصرف قندها و کربوهیدرات ها. البته ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که نمی توان این طور نتیجه گرفت تمام افراد چاق و انی که اضافه وزن دارند، حتما به دیابت مبتلا خواهند شد یا برع ، انی که وزن مناسبی دارند یا لاغر هستند، هیچ وقت در معرض خطر دیابت قرار نمی گیرند. نوع غذاهایی که در رژیم روزانه مصرف می شوند نیز در ابتلا به دیابت بسیار مهم است. خطر دیابت در میان افرادی که در رژیم روزانه شان از چربی های اشباع بیشتری استفاده می کنند، افزایش می یابد و به همین دلیل توصیه می شود مصرف روغن های جامد، کره، مارگارین و لبنیات پرچرب یا مصرف بیش از حد گوشت قرمز که می تواند احتمال بروز دیابت را افزایش دهد، را کمتر کنید. بر اساس تحقیقات کمبود برخی از مواد مغذی هم می تواند زمینه ساز ابتلا به دیابت شود. اگر میزان ویتامین d خون بیماران دیابتی کمتر از حد طبیعی باشد، نوسانات قند خون در آنها بیشتر خواهد بود. به همین دلیل توصیه می شود بیماران مبتلا به دیابت مقدار ویتامین d خونشان را کنترل کنند تا در صورت نیاز و براساس نظر پزشک و متخصص تغذیه مکمل دریافت کنند. پایش قند خون در مرض قند پایش قند خون به دو روش انجام می گیرد. پایش قند خون توسط خود بیمار که به ان خود پایشی می گویند. پایش قند خون توسط پزشک در خود پایشی، قند خون توسط خود بیمار و با استفاده از یکی از انواع دستگاه های خانگی اندازه گیری قند خون انجام می گیرد در این روش گلوکز پلاسما اندازه گیری می شود و نمایانگر میزان کنترل قند خون در کوتاه مدت است. ارزی کنترل دراز مدت قند خون توسط پزشک انجام می گردد که از طریق درخواست آزمایش هموگلوبین a1c صورت می گیرد و نمایانگر میزان کنترل قند خون در دو تا سه ماه اخیر است. باید توجه داشت که این دو روش مکمل یکدیگرند و هیچ یک جای دیگری را نمی گیرد. پزشک در نهایت با مرور اندازه گیری های مکرر قند خون توسط بیمار و پاسخ آزمایشگاهی هموگلوبین a1c در خصوص نحوه ادامه درمان و مدیریت دیابت تصمیم می گیرد. علت مرض قند بیماری قند یکی از بیماری های رایجی است که خیلی ها مخصوصا در سنین بالا به آن مبتلا هستند. البته در سنین جوانی هم این بیماری وجود دارد. چه برای درمان و چه برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری دو گزینه اصلی کم مصرف مواد شیرین و عصبی نشدن است. خیلی ها وقتی عصبی می شوند قندشان بالا می رود. در این بخش از مجله پزشکی آسان طب درباره علت و درمان بیماری قند اطلاعاتی را تقدیم تان می کنیم. پیشگیری از بیماری مرض قند در حال حاضر درمان شناخته شده ای برای جلوگیری از بیماری قند نوع اول وجود ندارد. برای بیماری قند نوع دوم می توان بوسیله ورزن منظم و ایجاد وزن متناسب اقدام کرد. قارچ و مرض قند اگر چه ورزش بهترین و موثرترین سلاح برای مبارزه با دیابت است اما مصرف کروم ها نیز در کنترل دیابت بسیار حیاتی هستند و دانشمندان علوم تغذیه در کنار قارچ ها به حبوبات و جگر سیاه به عنوان دیگر منابع سرشار کروم اشاره دارند. محققان هندی معتقدند مصرف قارچ برای سلامتی افرادی که به بیماری دیابت مبتلا هستند، مفید است. محققان هندی اظهار داشتند: قارچ حاوی مقدار پایینی قند است که می تواند در وعده های غذایی افراد دیابتی گنجانده شود. همچنین این ماده خوراکی سرشار از مواد غذایی با ارزش و مقوی است. به گفته این پزشکان؛ از آنجایی که این ماده خوراکی دارای مواد چربی زا نیست، می تواند برای افراد چاق نیز مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش ایسنا، یکی از پزشکان هندی گفت: تمامی قارچ ها از خاصیت درمانی برخوردار هستند که مصرف آن برای پیشگیری از بیماری های سرطان، hiv و دیگر بیماری های کشنده مفید است. علائم مرض قند خفیف معمولا افرادی که به قند خون خفیف دچار شده اند ، سطه قند خونی بالاتز از نرمال دارند . که در بزرگسالان از 200 تا 350 میلی گرم می باشد و در ک ن 200 تا 240 میلی گرم است . معمولا افرادی که به قند خون خفیف دچار می شوند با خوردن مایعات سریعا ادرار در بدن آنها بوجود می آید و باید خود را تخلیه کنند . متاسفانه بیشتر افرادی که سطح قند خونشان در این باز ها قرار دارد متوجه علائم بیماری نمی شوند و زمانی به مراجعه می کنند که دیگر کار از کار گذشته است و کار به جاهای باریک کشیده شده است . علائم قند خون خفیف عبارت اند از : + ایجاد افزایش تشنگی در فرد + کاهش وزن در افراد + بیشتر شدن دفعات دفع ادرار در این بیماران + خستگی های زودرس + بوجود آمدن افزایش اشتها متاسفانه بچه های کوچک نمی توانند قند خون بالا را تشخیص بدهند و پدر و مادر آنها باید حواس خود را جمع کنند تا با مشاهده این علائم در بدن آنها به مراجعه کنند تا هر چه سریع تر نسبت به درمان اقدام کنند . قند خون بالا باعث می شود تا مایعات بدن شما به سرعت از دست برود و برای جبران این معضل باید آب بسیاری بنوشید . معمولا علائم از دست رفتن آب بالا در قند خون به این صورت خود را نشان می دهد : + خشک شدن دهان بیمار و تشنگی های زودرس + تیره شدن پوست و همچنین ایجاد خشکی بر روی آن علائم مرض قند حاد افرادی که از بیماری قند خون وخیم یا مرض قند جدی رنج می برند ، سطح قند خونشان در بزرگسالان از 350 بالاتر و در ک ن از 240 میلی گرم می کنند . این گونه بیماران معمولا علائمی مانند علائم زیر را تجربه می کنند : + مشکلات دیداری ( تاری دید ) + تشنگی شدید ( بیشتر از قند خون خفیف ) + احساس سبکی در سر و گیجگاه + خشک شدن پوست و در بعضی موارد داغ و سرخ شدن + اختلالات در خواب ( ناتوانی در خو دن یا بیدار شدن ) احتمال این وجود دارد که بدن شما در چنین موادی در هیچ سطحی انسولین ترشح نکند ( افراد مبتلا به دیابت نوع یک و گاها دیابت دو ) این احتمال وجود دارد که بدن شما علائمی مانند آنچه در زیر مشاهده می کنید ، از خود نشان دهد : + بروز مشکلات تنفسی ( تنفس های تند و عمیق ) + ضربان قلب سریع + بوی بد و زننده دهان + ایجاد استفراغ و از دست دادن اشتها قند خون یکی از بیماری های است که هر روز در حال شایع شدن است و آشنایی با علائم آن می تواند به شما کمک کند تا سریع تر از آن با خبر شوید و زود تر نسبت به درمان اقدام کنید . داروهای مرض قند برای درمان دیابت نوع دو، چندین نوع مختلف از داروهای خوراکی وجود دارد. برای این منظور، تعداد زیادی قرص و داروی تزریقی وجود دارد که هر یک برای هدف خاصی مصرف می شود. بعضی از بیماران از چندین داروی مختلف به طور همزمان استفاده می کنند. همچنین ممکن است چند مورد از این داروها همراه با یک رژیم انسولین، برای کنترل بهتر میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک مورد استفاده قرار گیرد. درمان مرض قند با انسولین درمان با انسولین برای بیماران مبتلا به دیابت نوع یک ضروری است، زیرا در این بیماران، انسولین به مقدار کافی توسط لوزالمعده تولید نمی شود. روش های معمول برای مصرف انسولین شامل استفاده از سوزن و سرنگ، استفاده از قلم انسولین که حامل یک کارتریچ حاوی انسولین است، و یا استفاده از یک پمپ انسولین که به طور مرتب دوز مناسبی از آن را به بدن وارد می کند، می باشد. به تازگی اشکال جدیدی از انسولین که به صورت استنشاقی مصرف می شود نیز در حال ساخت و عرضه شدن است. همه انواع انسولین ها با هم ی ان نیستند. به همین دلیل ممکن است پزشک شما انواع مختلفی از این دارو را برای شما تجویز کند که هر کدام را باید در زمان خاصی از شبانه روز مصرف کنید. نشانه های مرض قند نوع 1 کاهش وزن بدون دلیل تاری دید تکرر ادرار که در آن حجم ادرار زیاد شده است. بیمار هر بار که ادرار می کند مقادیر زیادی ادرار دفع می کند. خشکی دهان و تشنگی بیش از حد احساس ناگهانی خستگی نشانه های مرض قند نوع 2 تاخیر در یام زخمها و بریدگیها عفونتهای ادراری ناتوانی سوزش و احساس مور مور شدن در دستها و پاها مرض قند و سیاه گیله اثر ضددیابت یک بار مصرف عصاره این گیاه که اثری مشابه انسولین دارد، تا چند هفته در بدن باقی می ماند. به علاوه این گیاه دارویی در پیشگیری از عوارض بلندمدت دیابت مانند عوارض قلبی- عروقی، عصبی، کلیوی و چشمی تا حدی موثر است. عصاره آن به مقدار80 تا 160 میلی گرم 3 بار در روز برای بیماران مبتلا به دیابت توصیه می شود. مرض قند و خار مریم گیاه خارمریم موجب افزایش حساسیت سلول ها به انسولین و کاهش قندخون می شود. ماده موثر آن سیلی مارین نام دارد که تجویز آن به مقدار 200 میلی گرم 3 بار در روز موجب کاهش مختصر قندخون ناشتا و هموگلوبین hba1c و چربی های خون می شود. مرض قند و شنبلیله 15 تا 50 گرم پودر دانه شنبلیله خیسانده در آب موجب کاهش قندخون ناشتا و بعد از غذا می شود. پودر دانه شنبلیله علاوه بر کاهش مختصر قندخون باعث کاهش چربی های خون نیز می شود. مرض قند و هندوانه ابوجهل مقدار 100 میلی گرم 3 بار در روز ماده موثر هندوانه ابوجهل به مدت 2 ماه در بیماران دیابتی نوع دوم، موجب کاهش مختصر میزان هموگلوبین hba1c و قندخون ناشتا می شود. مرض قند و چای سبز مصرف روزانه 5/1 گرم پودر چای سبز خشک موجب کاهش مختصر قندخون در بیماران دیابتی می شود. مقدار توصیه شده برای بیماران دیابتی مصرف 2 فنجان چای دم کرده در روز است. مرض قند و دم کرده گزنه گزنه در طب سنتی ایران به عنوان یک داروی کاهنده گلوکز خون معرفی شده است. عصاره برگ گزنه می تواند یک نقش حفاظتی در برابر افزایش میزان قندخون و ت یب سلول های پانکراس داشته باشد. نکاتی مهم برای بیمارای مبتلا به مرض قند سیگار نکشید. سیگار کشیدن بروز تصلب شرائین را تسریع و عروق خونی را منقبض می کند. به این ترتیب بیماری اعصاب محیطی به عنوان یک عارضهٔ جانبی تشدید خواهد شد. برای پیشگیری از زخم و و قانقاریا از پای خود مراقبت ویژه به عمل آورید. در مورد بحث مراقبت مناسب از پا به مبحث مراقبت از پاها مراجعه کنید. حاملگی به میزان زیادی نیاز به انسولین را تغییر می دهد. اگر فکر می کنید حامله هستید فوراً به پزشک خود مراجعه کنید. همیشه به پزشک و دندانپزشک یادآوری کنید که مبتلا به بیماری قند هستند تا آنها اقدامات احتیاطی مناسب را انجام دهند. مهار مرض قند ناراحتی مرض قند خوشبختانه تا حدود زیادی قابل کنترل و مهار شدنی است و شاید همه اشخاص قادر باشند در مراحل اولیه، بیماری را با مراقبت دقیق از خویشتن و با راهنمایی پزشک. و بدون مصرف دارو مهار کنند. اعمالی که جهت مهار وزن می­توان انجام داد، عبارتند از: تعادل وزن، برای بسیاری از مبتلایان به بیماری قند، کاهش وزن، تنها اقدام بسیار مهمی است که می­توانند انجام دهند: · برنامه­های غذایی کاهش سریع وزن را نیازمایید. آنها در دراز مدت اثربخش نبوده و چه بسا خطرآفرین هم باشند. از توصیه های گروه کارشناسان مرض قند حتماً پیروی کرده و وزن خود را آهسته و پیوسته بکاهید. · نا امید نشوید. حتی کاهش 4 کیلوگرم ممکن است در شیوه احساس شما تفاوت فاحشی پدید آورد. خوب و سر وقت غذا بخورید. حساب آنچه را که می­خورید، در دست داشته باشید. غذای اندک و منظم برای اکثر مبتلایان به دیابت، تأثیر بسزایی دارد. هفته­ای سه یا چهار بار ورزش کنید. ورزش سه اثر مفید دارد: · به مهار وزن یاری می­کند. · در استفاده از قند خون، یاریگر یاخته­ها (سلول ها) است. · در پیشگیری از امراض قلبی سودبخش است. بیشتر بخوانید : دیابت نوع دو چیست ♥ قند خون بعد از غذا
454098

سیاهدانه،خواص سیاه دانه،درمان ریزش مو با سیاه دانه

    سیاه دانه  سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شود.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می د. مصرف سیاه دانه برای ن شیرده مفید است زیرا باعث افزایش ترشح شیر می شود. نام های دیگر سیاه دانه، سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، کمون اسود، شونیز، شونوز و کمون هندی است.   خواص درمانی سیاه دانه  تحقیقات نشان داده است مواد معدنی و ویتامین های موجود در سیاه دانه در درمان دیابت، سل، بیماری های قلبی و عروقی، کم خونی و میگرن مفید است. اسیدهای چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن را به نوعی مواد غذایی ضد سرطان تبدیل کرده که در حفظ سلامت پوست و مو نیز مفید است. سیاه دانه آهن و پتاسیم فراوانی دارد و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و یبوست می شود. سیاه دانه دارای خواص بسیار زیادی از جمله در درمان سرطان ها، درمان زخم معده، نابودی سموم در کبد و نیز تنظیم سیستم گوارش بدن دارد. افرادی که بعد از ابتلا به سرماخوردگی مدام عطسه می کنند می توانند جوشانده مخلوط سیاه دانه بوداده و روغن زیتون را به مدت یک دقیقه روی پیشانی خود مرهم کنند. این مخلوط به آنها کمک می کند تا از شر عطسه ها خلاص شوند. برخی از درمانگران طب سنتی بر این باورند که سیاه دانه جویده شده و ترکیب شده با بزاق دهان موجب درمان زگیل می شود. افراد مبتلا به سینوزیت بهتر است در فصل پاییز هفته ای یک بار از بخور سیاه دانه استفاده کنند. مصرف سیاه دانه در وعده های غذایی برای خانم های سردمزاجی که شیر آنها برای نوزادشان کم است موثر است و به مرور موجب افزایش شیر آنها می شود.   خواص سیاه دانه در طب ی مصرف سیاه دانه در طب ی تاکید شده است و ان و اکرم (ص) از خواص آن برای درمان دردها نام برده اند. اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: “ما من داء إلا فی الحبة السوداء منه شفاء إلا السام” یعنی هیچ بیماری نیست مگر شفای آن در سیاه دانه است جز مرگ. رضا علیه السلام درباره خواص اعجاب انگیز سیاه دانه می فرماید:در سیاهدانه برکت است. در چهل چیز خداوند برکت قرار داده ازحبوبات و جمادات هم سیاهدانه را بر گزیده است. مطابق توصیه رضا علیه السلام سیاه دانه و بوییدن گل نرگس خاصیت ایمنی در برابر زکام را دارند. رضا (ع) می فرماید:وَلیشُمَّ النَّرجِسَ ؛ فَإِنَّهُ یأمَنُ ا ُّکامَ ، وکذلِک الحَبَّةُ السَّوداءُ،؛ گل نرگس ببویید؛ زیرا از زکام، ایمنی می‏بخشد و همچنین است سیاه دانه.(3)   خواص و فواید سیاه دانه در طب سنتی   خواص روغن سیاه دانه مصرف روغن سیاه دانه در برنامه غذایی در کاهش قند خون، تعادل فشارخون، بهبود آرتروز و هاب لثه مۆثر است و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه می کند.   تسکین روماتیسم با روغن سیاه دانه یک فنجان روغن سیاه دانه را گرم کنید. سپس قبل از خواب آن را در محل درد بمالید و خوب ماساژ دهید. بعد محل مورد نظر را با یک تکه پارچه پشمی باندپیچی نموده و استراحت کنید.   سیاه دانه برای درمان سرگیجه و درد گوش  یک قاشق مرباخوری عسل را با چند قطره روغن سیاه دانه مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، میل کنید. این کار را حداقل تا 11 روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای درمان اسهال  یک قاشق غذاخوری سیاه دانه ی آسیاب شده را با نصف استکان عصاره ی تره تیزک (شاهی) مخلوط کرده و پس از صرف غذا در سه وعده میل نمایید.   سیاه دانه برای درمان دیابت نوع 2 مصرف تنها 2گرم سیاه دانه در روز میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیه (hba1c) را کاهش می دهد. همچنین قادر است عملکرد سلول بتا را افزایش داده، در حالی که مقاومت به انسولین را کم می کند.   سیاه دانه برای درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری خواص ضد تشنجی سیاه دانه به طور سنتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات به عمل آمده برخی بیماری ها چون صرع که در برابر داروهای مدرن مقاوم هستند، به راحتی با مصرف عصاره سیاه دانه قابل درمان اند. چرا که این دانه ها قادرند تشنج را به طور عجیبی کاهش دهند.   سیاه دانه برای درمان فشار خون بالا افراد مبتلا به این مشکل می توانند تنها طی مدت دو ماه درمان شوند. کافی است دوبار در روز 100 و 200 میلی گرم عصاره سیاه دانه را مصرف کنند.   سیاه دانه برای درمان آسم آزمایشات انجام شده بر روی تعداد زیادی حیوانات مبتلا به آسم به وضوح نشان می دهد که اثرات سیاه دانه (همراه با آویشن) نتایج بسیار چشمگیری را نسبت به داروهای معمولی دارد.بنابر دیگر آزمایشات نوشیدن آب جوش به همراه عصاره سیاه دانه اثرات بسیار مطلوبی را برای افراد مبتلا به آسم و راههای هوایی آنها دارد.   سیاه دانه برای درمان سرطان روده بزرگ این سرطان رشد یافته را می توان با استفاده ازعصاره سیاه دانه به راحتی متوقف کرده و از مصرف داروهای شیمیایی مضر در امان ماند. تحقیقات دامی نشان می دهد که روغن سیاه دانه بدون داشتن عوارض جانبی، اثرات عجیبی را بر روی موشهای سرطانی داشته است.   سیاه دانه برای جوانی و زیبایی پوست جوهر سیاه دانه بر صورت باعث جوان شدن پوست صورت می شود.در برخی متون طب سنتی به این نکته اشاره شده که استفاده موضعی از تخم سیاه دانه و روغن کنجد برای درمان جوش های زی وستی بسیار موثر است. این درمان گران برای تهیه این ترکیب به بیماران شان توصیه می کنند روغن کنجد و پودر سیاه دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورتماسک کنند. استفاده از این ترکیب به مدت 22 هفته به بهبود جوش های زی وستی منجر می شود، اما هنگام استفاده از این ترکیب باید مراقب بود که بیش از اندازه از این روغن روی پوست استفاده نکنید چرا که استفاده بیش از اندازه از انواع روغن ها موجب بسته شدن منافذ پوستی می شود. برای استفاده از این ترکیب باید سرانگشتان تان را اندکی به این روغن آغشته کنید و روی پوست تان ماساژ دهید.   سیاه دانه برای درمان و ترک اعتیاد سیاه دانه قادر بوده 35 فرد معتاد را که به طور طولانی مدت اسیر دام بوده اند، نجات دهد.   سیاه دانه برای درمان ناراحتی های کبدی مقداری از پودر سیاه دانه را با گیاه صبر زرد ( آلوئه ورا ) و عسل مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، به مدت هفت روز یک قاشق مرباخوری از آن را میل کنید. همچنین می توانید روغن سیاه دانه را که در حال جوش است، با غنچه ی برگ های بید (برگ های کوچک ) مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مرباخوری از آن را به مدت یک هفته میل کنید   سیاه دانه برای درمان سردرد و میگرن نصف قاشق سیاه دانه آسیاب شده را با نصف قاشق انیسون (دانه هایی شبیه رازیانه دارد) و سه تکه میخک کوبیده شده، مخلوط کنید و با یک لیوان شیر بجوشانید (بهتر است کمی عسل خالص نیز اضافه کنید). یک فنجان از این معجون دارویی را می توانید در هنگام شروع سردرد و میگرن بنوشید. با روغن سیاه دانه، گیجگاه و شقیقه خود را چرب کنید تا از سردرد خلاص شوید.   سیاه دانه برای درمان درد و ناراحتی های کلیوی یک استکان سیاه دانه را در یک لیتر آب بجوشانید و با عسل شیرین کنید و به مدت یک هفته، صبح ناشتا آن را میل نمایید.همچنین می توانید یک قاشق غذاخوری سیاه دانه آسیاب شده را با نصف لیوان روغن زیتون مخلوط کرده و به صورت ضماد (یعنی مانند پماد روی یک تکه پارچه تمیز) در آن قسمت از کلیه که احساس درد می کنید بگذارید. این عمل را روزانه یک بار و به مدت پنج روزادامه دهید.هر روز مقداری جعفری را در یک لیوان آب بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه را به آن افزوده و صبح و شب یک فنجان میل کنید. این کار را به مدت پنج روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای تقویت قوای جوهر سیاه دانه بر کمر سبب تمدد اعصاب شده و قدرت را افزایش می دهد.   سیاه دانه برای درمان بی اختیاری ادرار پوسته تخم مرغ را پس از شستن کامل ، با حرارت مقداری تفت دهید و با مقداری سیاه دانه مخلوط کرده و بکوبید تا کاملا نرم شود. یک قاشق چایخوری از این مخلوط را در یک لیوان شیر ریخته و آن را به هم بزنید و صبح و شب، به مدت یک هفته میل کنید.   سیاه دانه برای درمان دل پیچه و درد های روده ای به مقدار مساوی زیره و نعنا و انیسون را بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه به آن اضافه کنید. سپس با عسل خالص آن را شیرین کرده و در موقع دل پیچه و دل درد آن را بنوشید.   سیاه دانه برای درمان درد رحم برای درمان درد رحم و زایمان، پودر سیاه دانه را با عسل و روغن مخلوط نموده، میل کنید.   سیاه دانه برای درمان جوش های چرکی اگر در گروه جوان هایی قرار دارید که از دست جوش های ه و ترشحات چرکی آن رنج می برید، می توانید با استفاده از خمیر سیاه دانه برای درمان این جوش ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود می آید و در برخی موارد تا جوانی افراد ادامه پیدا می کند، اقدام کنید. برای تهیه این خمیر کافی است 2 قاشق پودر سیاه دانه را با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن را روی صورت خود ماسک کنید. این ترکیب کمک می کند جوش های ه و چرکی به مرور خشک و برطرف شوند.   سیاه دانه برای درمان تب  اگر مقداری سیاه دانه را بکوبید و با کمی سکنجبین میل نمایید، تب را برطرف می کند.   خواص سیاه دانه و عسل خواص سیاه دانه معجون سیاه دانه و عسل معروف به معجون دوسین از داروهای ساده و در عین حال موثری هست که از قدیم در طب سنتی محبوب بوده و برای درمان بیماری های مختلفی از آن استفاده می شده است.این معجون خواص بسیار زیادی دارد که در این مطلب به بخشی از آنها اشاره می کنیم.   سیاه دانه برای درمان ریز ش مو برای جلوگیری از ریزش موها و رویاندن موهای ریخته شده، پودر سیاه دانه و حنا را در روغن مخلوط کرده و بر سر ضماد کنید.   برای مطالعه بیشتر درباره طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه روی لینک زیر کلیک کنید: سیاه دانه:طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه   گرداوری :سلامت پدیده کاشان
514024

خواص سیاه دانه،درمان ریزش مو با سیاه دانه

  سیاه دانه سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شود.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می د. مصرف سیاه دانه برای ن شیرده مفید است زیرا باعث افزایش ترشح شیر می شود. نام های دیگر سیاه دانه، سیاه تخمه، سرنیچ سیاه، سنوخ سیاه، کمون اسود، شونیز، شونوز و کمون هندی است.   خواص درمانی سیاه دانه تحقیقات نشان داده است مواد معدنی و ویتامین های موجود در سیاه دانه در درمان دیابت، سل، بیماری های قلبی و عروقی، کم خونی و میگرن مفید است. اسیدهای چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن را به نوعی مواد غذایی ضد سرطان تبدیل کرده که در حفظ سلامت پوست و مو نیز مفید است. سیاه دانه آهن و پتاسیم فراوانی دارد و علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و یبوست می شود. سیاه دانه دارای خواص بسیار زیادی از جمله در درمان سرطان ها، درمان زخم معده، نابودی سموم در کبد و نیز تنظیم سیستم گوارش بدن دارد. افرادی که بعد از ابتلا به سرماخوردگی مدام عطسه می کنند می توانند جوشانده مخلوط سیاه دانه بوداده و روغن زیتون را به مدت یک دقیقه روی پیشانی خود مرهم کنند. این مخلوط به آنها کمک می کند تا از شر عطسه ها خلاص شوند. برخی از درمانگران طب سنتی بر این باورند که سیاه دانه جویده شده و ترکیب شده با بزاق دهان موجب درمان زگیل می شود. افراد مبتلا به سینوزیت بهتر است در فصل پاییز هفته ای یک بار از بخور سیاه دانه استفاده کنند. مصرف سیاه دانه در وعده های غذایی برای خانم های سردمزاجی که شیر آنها برای نوزادشان کم است موثر است و به مرور موجب افزایش شیر آنها می شود.   خواص سیاه دانه در طب ی مصرف سیاه دانه در طب ی تاکید شده است و ان و اکرم (ص) از خواص آن برای درمان دردها نام برده اند. اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: “ما من داء إلا فی الحبة السوداء منه شفاء إلا السام” یعنی هیچ بیماری نیست مگر شفای آن در سیاه دانه است جز مرگ. رضا علیه السلام درباره خواص اعجاب انگیز سیاه دانه می فرماید:در سیاهدانه برکت است. در چهل چیز خداوند برکت قرار داده ازحبوبات و جمادات هم سیاهدانه را بر گزیده است. مطابق توصیه رضا علیه السلام سیاه دانه و بوییدن گل نرگس خاصیت ایمنی در برابر زکام را دارند. رضا (ع) می فرماید:وَلیشُمَّ النَّرجِسَ ؛ فَإِنَّهُ یأمَنُ ا ُّکامَ ، وکذلِک الحَبَّةُ السَّوداءُ،؛ گل نرگس ببویید؛ زیرا از زکام، ایمنی می‏بخشد و همچنین است سیاه دانه.(3)   خواص و فواید سیاه دانه در طب سنتی   خواص روغن سیاه دانه مصرف روغن سیاه دانه در برنامه غذایی در کاهش قند خون، تعادل فشارخون، بهبود آرتروز و هاب لثه مۆثر است و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه می کند.   تسکین روماتیسم با روغن سیاه دانه یک فنجان روغن سیاه دانه را گرم کنید. سپس قبل از خواب آن را در محل درد بمالید و خوب ماساژ دهید. بعد محل مورد نظر را با یک تکه پارچه پشمی باندپیچی نموده و استراحت کنید.   سیاه دانه برای درمان سرگیجه و درد گوش یک قاشق مرباخوری عسل را با چند قطره روغن سیاه دانه مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، میل کنید. این کار را حداقل تا 11 روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای درمان اسهال یک قاشق غذاخوری سیاه دانه ی آسیاب شده را با نصف استکان عصاره ی تره تیزک (شاهی) مخلوط کرده و پس از صرف غذا در سه وعده میل نمایید.   سیاه دانه برای درمان دیابت نوع 2 مصرف تنها 2گرم سیاه دانه در روز میزان قند خون و هموگلوبین گلیکوزیه (hba1c) را کاهش می دهد. همچنین قادر است عملکرد سلول بتا را افزایش داده، در حالی که مقاومت به انسولین را کم می کند.   سیاه دانه برای درمان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری خواص ضد تشنجی سیاه دانه به طور سنتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات به عمل آمده برخی بیماری ها چون صرع که در برابر داروهای مدرن مقاوم هستند، به راحتی با مصرف عصاره سیاه دانه قابل درمان اند. چرا که این دانه ها قادرند تشنج را به طور عجیبی کاهش دهند.   سیاه دانه برای درمان فشار خون بالا افراد مبتلا به این مشکل می توانند تنها طی مدت دو ماه درمان شوند. کافی است دوبار در روز 100 و 200 میلی گرم عصاره سیاه دانه را مصرف کنند.   سیاه دانه برای درمان آسم آزمایشات انجام شده بر روی تعداد زیادی حیوانات مبتلا به آسم به وضوح نشان می دهد که اثرات سیاه دانه (همراه با آویشن) نتایج بسیار چشمگیری را نسبت به داروهای معمولی دارد.بنابر دیگر آزمایشات نوشیدن آب جوش به همراه عصاره سیاه دانه اثرات بسیار مطلوبی را برای افراد مبتلا به آسم و راههای هوایی آنها دارد.   سیاه دانه برای درمان سرطان روده بزرگ این سرطان رشد یافته را می توان با استفاده ازعصاره سیاه دانه به راحتی متوقف کرده و از مصرف داروهای شیمیایی مضر در امان ماند. تحقیقات دامی نشان می دهد که روغن سیاه دانه بدون داشتن عوارض جانبی، اثرات عجیبی را بر روی موشهای سرطانی داشته است.   سیاه دانه برای جوانی و زیبایی پوست جوهر سیاه دانه بر صورت باعث جوان شدن پوست صورت می شود.در برخی متون طب سنتی به این نکته اشاره شده که استفاده موضعی از تخم سیاه دانه و روغن کنجد برای درمان جوش های زی وستی بسیار موثر است. این درمان گران برای تهیه این ترکیب به بیماران شان توصیه می کنند روغن کنجد و پودر سیاه دانه را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را روی پوست صورتماسک کنند. استفاده از این ترکیب به مدت 22 هفته به بهبود جوش های زی وستی منجر می شود، اما هنگام استفاده از این ترکیب باید مراقب بود که بیش از اندازه از این روغن روی پوست استفاده نکنید چرا که استفاده بیش از اندازه از انواع روغن ها موجب بسته شدن منافذ پوستی می شود. برای استفاده از این ترکیب باید سرانگشتان تان را اندکی به این روغن آغشته کنید و روی پوست تان ماساژ دهید.   سیاه دانه برای درمان و ترک اعتیاد سیاه دانه قادر بوده 35 فرد معتاد را که به طور طولانی مدت اسیر دام بوده اند، نجات دهد.   سیاه دانه برای درمان ناراحتی های کبدی مقداری از پودر سیاه دانه را با گیاه صبر زرد ( آلوئه ورا ) و عسل مخلوط کرده و هر صبح ناشتا، به مدت هفت روز یک قاشق مرباخوری از آن را میل کنید. همچنین می توانید روغن سیاه دانه را که در حال جوش است، با غنچه ی برگ های بید (برگ های کوچک ) مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مرباخوری از آن را به مدت یک هفته میل کنید   سیاه دانه برای درمان سردرد و میگرن نصف قاشق سیاه دانه آسیاب شده را با نصف قاشق انیسون (دانه هایی شبیه رازیانه دارد) و سه تکه میخک کوبیده شده، مخلوط کنید و با یک لیوان شیر بجوشانید (بهتر است کمی عسل خالص نیز اضافه کنید). یک فنجان از این معجون دارویی را می توانید در هنگام شروع سردرد و میگرن بنوشید. با روغن سیاه دانه، گیجگاه و شقیقه خود را چرب کنید تا از سردرد خلاص شوید.   سیاه دانه برای درمان درد و ناراحتی های کلیوی یک استکان سیاه دانه را در یک لیتر آب بجوشانید و با عسل شیرین کنید و به مدت یک هفته، صبح ناشتا آن را میل نمایید.همچنین می توانید یک قاشق غذاخوری سیاه دانه آسیاب شده را با نصف لیوان روغن زیتون مخلوط کرده و به صورت ضماد (یعنی مانند پماد روی یک تکه پارچه تمیز) در آن قسمت از کلیه که احساس درد می کنید بگذارید. این عمل را روزانه یک بار و به مدت پنج روزادامه دهید.هر روز مقداری جعفری را در یک لیوان آب بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه را به آن افزوده و صبح و شب یک فنجان میل کنید. این کار را به مدت پنج روز ادامه دهید.   سیاه دانه برای تقویت قوای جوهر سیاه دانه بر کمر سبب تمدد اعصاب شده و قدرت را افزایش می دهد.   سیاه دانه برای درمان بی اختیاری ادرار پوسته تخم مرغ را پس از شستن کامل ، با حرارت مقداری تفت دهید و با مقداری سیاه دانه مخلوط کرده و بکوبید تا کاملا نرم شود. یک قاشق چایخوری از این مخلوط را در یک لیوان شیر ریخته و آن را به هم بزنید و صبح و شب، به مدت یک هفته میل کنید.   سیاه دانه برای درمان دل پیچه و درد های روده ای به مقدار مساوی زیره و نعنا و انیسون را بجوشانید و هفت قطره روغن سیاه دانه به آن اضافه کنید. سپس با عسل خالص آن را شیرین کرده و در موقع دل پیچه و دل درد آن را بنوشید.   سیاه دانه برای درمان درد رحم برای درمان درد رحم و زایمان، پودر سیاه دانه را با عسل و روغن مخلوط نموده، میل کنید.   سیاه دانه برای درمان جوش های چرکی اگر در گروه جوان هایی قرار دارید که از دست جوش های ه و ترشحات چرکی آن رنج می برید، می توانید با استفاده از خمیر سیاه دانه برای درمان این جوش ها که غالبا بعد از بلوغ در نوجوانان به وجود می آید و در برخی موارد تا جوانی افراد ادامه پیدا می کند، اقدام کنید. برای تهیه این خمیر کافی است 2 قاشق پودر سیاه دانه را با مقداری سرکه ترکیب کرده و آن را روی صورت خود ماسک کنید. این ترکیب کمک می کند جوش های ه و چرکی به مرور خشک و برطرف شوند.   سیاه دانه برای درمان تب اگر مقداری سیاه دانه را بکوبید و با کمی سکنجبین میل نمایید، تب را برطرف می کند.   خواص سیاه دانه و عسل خواص سیاه دانه معجون سیاه دانه و عسل معروف به معجون دوسین از داروهای ساده و در عین حال موثری هست که از قدیم در طب سنتی محبوب بوده و برای درمان بیماری های مختلفی از آن استفاده می شده است.این معجون خواص بسیار زیادی دارد که در این مطلب به بخشی از آنها اشاره می کنیم.   سیاه دانه برای درمان ریز ش مو برای جلوگیری از ریزش موها و رویاندن موهای ریخته شده، پودر سیاه دانه و حنا را در روغن مخلوط کرده و بر سر ضماد کنید.   برای مطالعه بیشتر درباره طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه روی لینک زیر کلیک کنید: سیاه دانه:طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه   گرداوری :سلامت پدیده کاشان

bs hba1c