s rpriz


1252584

. این موشک ها در درون کوهها، و زیر زمین ها انبار شدند تا روزی که

کوههای ایران موشک می زاید!برخلاف عربستان و و و ، که کوه شان موش می زاید! کوههای ایران پر از موشک است، که دو نمونه آن از سر زمین شینان ایرانی، به سمت شلیک شد، و همه دنیا را متعجب ساخت. حالا چرا و صهیونیست ها، یا همان آل سعود و به موش علاقمندند؟ و ایرانی ها به موشک، خود ریشه تاریخی دارد. همانطور که میدانیم سه دین بزرگ توحیدی: بنام و یت و یهودیت در جهان شناخته شده است. البته ادیان دیگر هم هست، ولی جریان ساز و نقش آفرین نیست. در بین این سه دین هم، یک تفاوت اساسی هست: دین یهود یا یهودیان، بیشتر به دنیا و مال اندوزی و ربا خواری، پول دوستی و زر پرستی معروف هستند. یان بر ع آن از: دنیا گریزان و آسمان گرا و معنویت نگر می باشند. هم به دنیا و هم به آ ت اهمیت می دهد. جعفر صادق می فرماید: برای دنیا چنان کوشش کن که گویی: صد سال دیگر زنده هستی و: برای آ ت چنان توشه اندوز که: گویی همین فردا بسوی آن خواهی رفت. هم فرمود( الدنیا مزرعه الا ه) دنیا مزرعه و کشتزار آ ت است. از این مقدمه استفاده می شود که: برای صهیونیست ها بعد اقتصادی مهم است، و در ادبیات ما به موش تعبیر شده اند. موش در ادبیات ما مال اندوز است، و اشرفی(سکه های طلا) ها را بدون اینکه بداند: دارای چه مصرفی است ذخیره می کند. ادبیات صهیونیستی هم این را پذیرفته، لذا در و دیزنی و داستان های میکی موس، یا تام و جری به موش اهمیت زیادی داده شد. در ایران هم شهر موشها یا مدرسه موشها ساخته شد، موش ها، مفهوم یهودی سرگردان هستند، که در جاهای کثیف زندگی می کنند، ولی دارای ذخایر غنی هستند. ولذا شهر موش ها، همان ارض موعود یا سرزمین است. اما در یت، رهبانیت و دوری از دنیا آنها را به: صلح و دوستی نزدیکتر کرده است. و ایدئولوژی یان واقعی، این است که اگر دشمن یک سیلی به تو زد، طرف دیگر صورت را پیش ببر! البته نظر حضرت ع این بوده که: در اثر این عمل، دشمن خج می کشد و: از همان سیلی اول هم عذر خواهی می کند. ولی مسیونر ها برع معنی می د: که یعنی استعمار انگلیس و و را، راحت بگذارید! اگر بخشی از سرزمین شما را د، بقیه را نیز به آنها بدهید. لذا به همین دلیل آنها از موش می ترسند، و به گربه احترام می گذارند! مخصوصا اینکه بدانیم موش ها، عامل طاعون بودند و سالها اروپا را، در مصیبت درگیر کرده بودند. اما در ایران ی بعد از انقلاب، ایدئولوژی وسط تایید شد. به همین دلیل ایرانی ها با اینکه: گربه های زیبایی داشتند، و موش های آنها چندان کثیف هم نبودند، به موشک علاقمند شدند! که موجودی ساخت دست انسان بود. این موشک ها در درون کوهها، و زیر زمین ها انبار شدند تا روزی که: اجازه سخن گفتن به آنها داده شود. و امروز به چند تای آنان، اجازه سخن داده شد! فناوری موشک از سال ها پیش در ایران وجود داشت، زیرا که ایرانی ها می خواستند: خیلی سریع عقب ماندگی تسلیحاتی خود را جبران کنند، لذا ساخت سلاح سبک یا سنگین، دامنه وسیعی از امکانات و اطلاعات را می خواست، و همیشه هم باید دنباله رو دیگران باشند. اما موشک ها به سرعت تکثیر می شدند، و ابعاد و کارایی آنها بیشتر می شد. اکنون در همه استانها و حتی: همه شهر های ایران زاغه های موشک وجود دارد.  iran missile mountains of waste!unlike saudi arabia and the islamic state of america and israel, that their mountain rat gives birth! mountains of iran with missiles, two samples of the earth iranian kurdistan, the islamic state was fired, and the whole world by surprise. now why israel and zionism, or the house of saud and america to mice interested? and iranian missiles, its historical roots. as we know, great monotheistic three religions: islam, christianity and judaism as is known in the world. of course, other religions also, but not mainstream and role-playing. in between these three religions together, there is a fundamental difference: judaism or jews, most of the world and avarice and usury, money-worshiping friends are famous and gold. christians see that the world is elusive and sky is oriented and holistic spirituality. islam gives importance to the world and the hereafter. imam ja"far al-sadiq says to the world that effort now as if a hundred years to live life and to the life saving luggage so that if they wanted to go tomorrow. the prophet of islam said () farm and field world hereafter. this introduction is used that is important economically for the zionists, and in our literature have been translated into mice. mice in our literature are avarice, and ashrafi (gold coins) without knowing: what is the consumer saves. zionist literature also accepted, so the story of walt disney and mickey mouse or tom and jerry the mouse was of great importance. in iran in mice or rats school was built, the rats, the wandering jew, who live in dirty places, but has rich reserves. and so in mice, the promised land or the land of israel. but in christianity, monasticism and avoid their world: peace closer. and real christian ideology, is that if the enemy was a slap in the face to you, on the other hand, if the pre-tiger! it was the view of jesus as: the effect of this action, the enemy is ashamed and the same as the first slap his apologies. but the missionary had the opposite meaning: that the british and america and israel, comfortable place! if a part of the land you occupied, the rest also to give them. so that"s why they are afraid of mice, and cats respect! especially knowing the mice, and the years of plague in europe, was involved in the disaster. but in iran after the revolution, the ideology was confirmed. that"s why the iranians that the cats were beautiful, and mice so dirty they were, the rocket be e interested in! the creature was man-made. the missiles in the mountains, and basements were stored until permission is given to speak to them. and today some of them, they were given permission to speak! missile technology for years in iran, because the iranians wanted a quick retardation weapons compen e, the construction of small arms or heavy, wide range of features and information wanted, and always have trail the others. but the missiles were quickly reproduced, and the size and efficiency increased. all in all provinces and all cities in iran missile caches there.الجبال صواریخ إیران من النفایات !على ع المملکة العربیة السعودیة و ة الإسلامیة لأمریکا وإسرائیل، أن الفئران الجبلیة تلد! جبال إیران بصواریخ عینتین من الأرض کردستان الإیرانیة، ال ة الإسلامیة أطلق، والعالم کله على حین غرة. الآن لماذا إسرائیل والصهیونیة، أو آل سعود وأمریکا على الفئران المهتمة؟ والصواریخ الإیرانیة، جذورها اریخیة. وکما نعلم، کبیرة السماویة الثلاث الأدیان: الإسلام وال یة والیهودیة کما هو معروف فی العالم. وبطبیعة الحال، الدیانات الأ ى أیضا، ولکن لیس یار ولعب الأدوار. فی ما بین هذه الدیانات الثلاث معا، هناک فرق جوهری: الیهودیة أو الیهود، معظم العالم والبخل والربا، والأصدقاء، عبادة المال هی مشهورة والذهب. یرى ال یون أن العالم بعید المنال، وموجهة السماء، و ة شاملة. الإسلام یعطی أهمیة للعالم والآ ة. یقول الإمام جعفر الصادق للعالم أن الجهود الآن کما لو مائة سنة لیعیش الحیاة والأمتعة إنقاذ الحیاة بحیث إذا أرادوا أن تذهب غدا. قال نبی الإسلام () المزرعة والحقل الآ ة العالم. وتستخدم هذه المقدمة ی من المهم اقتصادیا للصهاینة، وفی أدبنا ترجمت فی الفئران. الفئران فی أدبنا هو جشع، والأشرفی (العملات الذهبیة) من دون معرفة: ما هو یوفر للمستهلک. تقبل الأدب الصهیونی أیضا، لذلک کان الماوس قصة و دیزنی ومیکی ماوس أو توم وجیری من أهمیة کبیرة. فی إیران فی الفئران أو الجرذان المدرسة بنیت، والفئران، وتجول یهودی الذین یعیشون فی أماکن قذرة، ولکن لدیها احتیاطیات غنیة. وذلک فی الفئران، وأرض المیعاد أو أرض إسرائیل. ولکن فی ال یة، الرهبنة وتجنب عالمهم: السلام أقرب. والأیدیولوجیة ال یة الحقیقیة، هو أنه إذا کان العدو صفعة فی وجه لک، من ناحیة أ ى، إذا ما قبل النمر! وکانت وجهة نظر یسوع: تأثیر هذا العمل، والعدو هو بالخجل ونفس صفعة الأولى اعتذاره. ولکن المبشر کان المعنى الآ : أن المکان بریطانیا وأمریکا وإسرائیل ومریحة! إذا کان جزء من الأرض ی المحتل، والباقی أیضا لاعطائهم. ولهذا السبب أنهم یخافون من الفئران، واحترام القطط! مع العلم خصوصا الفئران، وسنوات من الطاعون فی أوروبا، کان ضالعا فی الکارثة. ولکن فی إیران بعد الثورة، تم تأکید أیدیولوجیة. هذا هو السبب فی أن الإیرانیین أن القطط کانت جمیلة، والفئران القذرة حتى أنهم کانوا، أصبح صاروخ مهتما! کان مخلوق من صنع الإنسان. تم تخزین الصواریخ فی الجبال، والطوابق السفلیة حتى یتم إعطاء إذن للتحدث إلیهم. والیوم البعض منهم، إلا أنهم أعطوا الإذن بالکلام! تکنولوجیا الصواریخ لسنوات فی إیران، لأن الإیرانیین یریدون أسلحة خلف سریعة تعویض، وبناء الأسلحة الصغیرة أو الثقیلة، مجموعة واسعة من المزایا والمعلومات أراد، ودائما ی درب الآ ین. ولکن الصواریخ کانت تتکرر بسرعة، وزیادة حجم وکفاءة. جمیع فی جمیع المحافظات وجمیع المدن فی مخابئ الصواریخ الایرانیة هناک.tullant?lar?n ?ran raket da?lar! s?udiyy??r?bistan? v? amerika ?slam dövl?ti v? ?srail f?rqli olaraq, onlar?n da? rat do?um verir! raketl?ri il? ?ran da?lar?, yerin ?ran kürdüstan iki nümun?l?ri, ?slam dövl?ti at?? v? bütün dünya sürpriz oldu. ?ndi niy? ?srail v? sionizm, v? ya s?ud v? siçan amerika house maraql?? ?ran raketl?ri, onun tarixi kökl?ri. bildiyimiz kimi, böyük s?mavi üç din: ?slam, xristianl?q v? y?hudilik dünyada tan?n?r kimi. ?lb?tt? ki, dig?r dinl?r d? deyil, ?sas v? rol. birlikd? bu üç dinl?r aras?nda, bir fundamental f?rq var: qaxudi ya y?hudi, dünya v? tamahkarl?q v? s?l?mçilik ?n pul ibad?t dostlar? m??hur v? q?z?l var. xristianlar dünya tutulmaz v? göy yönümlü v? vahid m?n?viyyat oldu?unu görürük. ?slam dünya v? axir?t ?h?miyy?t verir. ?mam c?f?r ?l-sadiq ki s?y indi dünyada deyir yüz il ya?amaq kimi v? h?yat q?na?t baqaj onlar sabah getm?k ist?yirdi ki. ?slam pey??mb?r () t?s?rrüfat v? sah? dünya bundan sonra. bizim ?d?biyyat mice bilm?d?n avarice v???r?f (q?z?l pul) edir: istehlakç? saxlay?r n?dir. sionist ?d?biyyat d? q?bul, bel? ki, walt disney v? mickey mouse v? ya tom v? jerry hekay? siçan böyük ?h?miyy?t k?sb edirdi. ?randa siçan v? ya siçovullar?n m?kt?b çirkli yerl?rd? ya?amaq siçovullar?n, wandering y?hudi, in?a, lakin z?ngin ehtiyatlar? var. v? siçanlarda, v?d torpaq ?srail land. amma v? xristianl?q, rahiblik onlar?n dünya qar??s?n? almaq: sülh yax?n. v? real christian ideologiya oldu?unu dü?m?n dig?r t?r?fd?n, siz qar??s?nda bir yumruq idi, pre-tiger ?g?r! bu h?r?k?tin t?siri dü?m?n x?cal?tli v? ilk yumruq onun üzr kimi eyni: kimi ?sa görünü?ü idi. amma missionary ?ks m?nas? var idi: ?ngilis v? amerika v? ?srail, rahat yer! torpaq hiss?si i??al olunmu?, h?mçinin qalan onlara. bel? ki, onlar siçan qorxur niy? ki, v? pi?ik hörm?t! xüsusil? siçan bil?r?k v? avropada v?ba il f?lak?t c?lb edilib. amma inqilabdan sonra ?ran, ideologiya t?sdiq edilmi?dir. onlar bel? çirkin cats göz?l idi ki ?ranl?lar, v? siçan, rocket maraql? oldu niy? ki! m?xluq süni idi. icaz? onlara dan??maq verilir q?d?r da?larda raketl?r, v? zirz?mil?r saxlan?l?r. bu gün onlardan b?zil?ri onlar dan??maq üçün icaz? verildi! ?ranl?lar tez geriliyi silah kompensasiya ist?yirdi, çünki ?randa ildir missile texnologiya, kiçik silah v? ya xüsusiyy?tl?rini v? m?lumat a??r, geni? tikinti ist?yirdi v? h?mi?? c???r var ba?qalar?. lakin raketl?r tez t?krar edilmi?, ölçüsü v? s?m?r?lilik artm??d?r. bütün orada ?ran raket önbelle?e bütün illerde v? bütün ??h?rl?rd?.
1012138

شیخ ضد در کتابخانه ملی بر علیه و وزارت و ی س

مزدوران عربستان نباید: تایید صلاحیت می شدند! انی که از عربها به نوجوان ایرانی، حرفی نمی زند! از آنهمه کشتار ایام حج حرفی نمی زند، ولی از حمله مردم به سفارت عربستان، رگ غیرتش باد می کند! معلوم است که مزدور بی جیره و مواجب عربستان هستند. تعجب در این است که چرا اصلا تایید صلاحیت شده اند؟ یکه مرگ هموطنانش برای مهم نیست، ولی کوچکترین اهانت به دشمنان این ملت، او را بر آشفته می کند، اگر مزدور دشمن نیست، پس چیست ؟ مگر مزدور بودن، شاخ و دم می خواهد؟ حمله به سفارت عربستان جزئی ترین مطالبه: این مردم بود که تعدادی جرات د، و آن را انجام دادند. ولی اینها فقط سعی د در بایکوت خبری، جنایات آل سعود را به فراموشی بسپارند. حکومت آل سعود در بین ملت خودش، مشروعیت ندارد، تا به حال یکبارهم حتی بصورت نمایشی، انتخاب رئیس مملکت، به آرا عمومی گذاشته نشده است. سال ها است که با دلار های نفتی، مزدوران ی و والقاعده را تربیت می کند، تا با کشتن شیعیان به بهشت بروند. با ایجاد برنامه های کثیف ای، رفتار کثیف و ضد اخلاقی را، در تمام سطوح انتشار می دهد و خودشان سردمدار فساد هستند. در تمام دنیا بالاترین ید های سلاح را انجام می دهند. آقایان اینها را فراموش می کنند، یا به فراموشی می سپارند! ولی یک حمله کوچک به سفارت، آنچنان به غیرت آنها برمی خورد که گویا، به   شان شده است. نباید فراموش کرد که همین ها، به لانه جاسوسی حمله د، و برای اینکه عملیات کمونیستی خود را توجیه کنند، گفتند ما پیرو خط هستیم. الان هم معلوم می شود که آن موقع هم دروغ می گفتند. چه آنهایی که الان در دل جا خوش کرده اند، و چه آنهایی که مثلا اپوزیسیون هستند. همگی از کرده خود پشیمان شده اند! زیرا در آن موقع هم حمله به سفارت مذموم بود، ولی اگر بنام چریکهای ف خلق بود قبول نمی کرد، گفتند ما پیرو خط هستیم! در همانموقع بهزاد نبوی علنا می گفت که: پیرو خط ما شد! ومجبور شد حرکت ما را تایید کند. حتی به هاشمی هم اینها ظلم د. هاشمی ی بود که آیت الله را تایید کرد، و تا آ عمر می گفت عشق من است. ولی این آقایان جلسه می گذارند، در کتابخانه ملی و جاهای دیگر، هرچه میتوانند به و پاسداران و حمله می کنند! و اینها را نسبت می دهند به آیت الله هاشمی، مخصوصا رفته اند یاد داشتهای سال 1373 را، از میان 60سال روز نوشت، چاپ کرده اند. سروش محلاتی بعنوان محقق در کتابخانه ملی، ضمن اعتراف به این خبط یزرگ، آن را یک افتخار دانست. وی اعتراف کرد نوشته های آیت الله، زیر اسناد خوانا نیست. با اینحال ادعا کرد که: ایشان برعلیه رفتارهای ، و ی سخن گفته است! درواقع با کمال وقاحت دو دستگی بین: آیت الله هاشمی و   ی را، بطور علمی و مستند بقول خودش تایید کرد، و برتمام شایعات بنگاههای سخن پراکنی، صحه گذاشت. طبیعی است که کار آنها باعث هرچه منزوی تر شدن: خودشان خواهد شد. زیرا مردم مجتهد زنده و دارای حکم: ولایی را رها نمی کنند تا به یک: مجتهد غیرزنده آنهم با واسطه: چنین اشخاص مغرضی متصل شوند، مگر گروههای معاند و ضد .saudi arabia should not be mercenaries: they were qualified!those who young iranian arabs, not talk! pilgrimage of so much destruction, not talk, but people attacked the saudi emb y, ??the vessel will be jealous! it is known that diet and paid mercenaries of saudi arabia. this is why i have been a surprise inspection? it does not matter who has to die for his countrymen, but the slightest insult to the enemies of the nation, he is upset, if not an enemy, then what is? but being mercenary, horns and tail wants? the attack on the saudi emb y to demand the most part the people who took the dare and it did. but they just tried to boycott the news, to forget the crimes of al-saud. the house of saud among his own people, is illegitimate, had once even just theatrical, the head of the country, the public opinion is not shared. for years, the dollar, oil and mercenaries isis and trained the taliban and al qaeda, to kill shiites go to heaven. created the ellite dirty, filthy and immoral behavior, at all levels of emissions and are themselves corrupt officials. the highest buy weapons all over the world are doing. these gentlemen forget, or immerse themselves into oblivion! but a small attack to the emb y, ??so jealous they would be as if, in their honor have been violated. we should not forget that this is the nest of spy’s invaded america, and to justify their communist operations, said, we are the followers of the imam. now it turns out that they were lying then. both those that are now embedded in the heart of america have, and those who say the opposition. and all have regrets! because then the attack on the emb y was bad, but if the name was fadaee guerrilla leader did not accept, they say we are followers of the imam"s line! at the same time, behzad nabavi said publicly that we were followers of imam! and was forced to approve our motion. even in the hashemite have wronged them. hashemi, who ayatollah khamenei confirmed, and until the end he is my p ion,. but these gentlemen their meeting, the national library and elsewhere, the leader of the iranian revolutionary guards and intelligence can attack! and those attributed to ayatollah hashemi, especially gone are the memories 1373, wrote of 60 days, have been published. soroush mahallaty  as a researcher at the national library, while admitting boner lyman spitzer, jr. was an honor it. he admitted writing ayatollah, the following documentation is legible. however, he claimed that his actions against the army, intelligence and leadership has spoken! in fact, quite crudely divided between: ayatollah hashemi and leadership, scientifically confirmed and documented according to him, and on all the rumors firms broadcasting, endorsed. it is natural that they would become more isolated: they will be. for people living mujahidin and a verdict: the provinces will not drop to a: priest a biotic only through such persons connected biased, but opposition groups and anti-clerical.المملکة العربیة السعودیة لا ینبغی أن ی المرتزقة: تم تأهیل أنها !أولئک الذین یغتصبون العرب الإیرانیین الشباب، ولیس الحدیث! الحج الدمار الکثیر، ولیس الحدیث، ولکن الناس هاجموا السفارة السعودیة، السفینة سوف ی غیور! ومن المعروف أن النظام الغذائی والمرتزقة من المملکة العربیة السعودیة المدفوعة. هذا هو السبب فی أننی قد تم تفتیش مفاجئة؟ لا یهم الذی لدیه للموت من أجل وطنه، ولکن أدنى إهانة لأعداء الأمة، وقال انه مستاء، إن لم یکن عدوا، ثم ما هو؟ ولکن یجری المرتزقة، قرون وذیل ترید؟ الهجوم على السفارة السعودیة للمطالبة للجزء الأکبر من الناس الذین أخذوا یجرؤ، وفعلت. ولکن حاولوا فقط لمقاطعة الأخبار، أن ننسى جرائم آل سعود. آل سعود بین شعبه، غیر شرعیة، ومرة ??واحدة حتى مجرد مسرحیة، ورئیسا للبلاد، لا یشارک فی الرأی العام. لسنوات، وال ار والنفط والمرتزقة isis وتدریب والقاعدة، لقتل الشیعة الذهاب الى الجنة. خلق القمر الصناعی سلوک قذر، قذر وغیر أخلاقی، على جمیع المستویات من الانبعاثات وهم أنفسهم المسؤولین الفاسدین. أعلى أسلحة شراء فی جمیع أنحاء العالم یقومون. هؤلاء السادة ینسون، أو تزج نفسها فی غیاهب النسیان! ولکن هجوم صغیر إلى السفارة، غیور بحیث سی کما لو، قد انت ت فی شرفهم. وقال أننا یجب ألا ننسى أن هذا هو عش الجواسیس غزت أمریکا، ولتبریر عملیاتها الشیوعیة، نحن أتباع الإمام. الآن اتضح أنهم کانوا یکذبون ذلک الحین. سواء تلک ی هی جزء لا یتجزأ الآن فی قلب أمریکا لدیها، وأولئک الذین یقولون ان المعارضة. وجمیعها ندم! لأنه بعد ذلک کان الهجوم على السفارة سیئا، ولکن إذا کان الاسم لم زعیم حرب العصابات الف ه لا تقبل، ویقولون نحن أتباع خط الإمام! وفی الوقت نفسه، قال بهزاد نابافی علنا ??کنا أتباع الإمام! واضطرت للموافقة على اقتراح لدینا. حتى فی الهاشمی قد ظلموا منهم. هاشمی، الذی أکد أیاتولاه خامنی، وحتى النهایة انه هو شغفی. ولکن هؤلاء السادة اجتماعهم، والمکتبة الوطنیة وغیرها، قائد الحرس الثوری الإیرانی والمخابرات یمکن أن تهاجم! وتلک المنسوبة إلى أیاتولاه هاشیمی، خصوصا ولت ذکریات 1373، کتب لمدة 60 یوما، وقد تم نشر. أحیاء سروش کباحث فی المکتبة الوطنیة، فی حین اعترف بونر لیمان سبیتزر، کان الابن شرف ذلک. واعترف کتابة آیة الله، الوثائق الیة هی مقروءة. ومع ذلک، ادعى أن أفعاله ضد الجیش والاستخبارات والقیادة وقد تحدث! فی الواقع، تماما تنقسم بصورة فجة بین: أیاتولاه هاشیمی والقیادة، وأکد علمیا وموثقة وفقا له، وعلى کل الشائعات شرکات البث، أید. فمن الطبیعی أن کانوا سیصبحون أکثر عزلة: أنها ست . بالنسبة للأشخاص الذین یعیشون المجتهد والحکم: والمحافظات لا تسقط ل: الکاهن أحیائیة إلا من خلال هؤلاء الأشخاص إتصال متحیزة، ولکن جماعات المعارضة ومکافحة الکت ة.s?udiyy??r?bistan? muzdlu olmamal?d?r: onlar v?siq? idi!g?nc iranl? ?r?bl?r t?cavüz ed?nl?r, dan??maq deyil! q?d?r q?r??n h?cc, dan??maq deyil, lakin insanlar s?udiyy? s?firliyi, g?mi q?sqanc olacaq hücum etdi! bu p?hriz tan?nan v? s?udiyy??r?bistan? muzdlu öd?nilir. m?n sürpriz t?fti? olmu?dur niy? bu? bu onun countrymen üçün ölm?k olan m?s?l? deyil, amma mill?tin dü?m?n kiçik t?hqir, o dü?m?n, onda n?, dilxor edir? amma olan tamah, buynuzu v? quyruq ist?yir? s?udiyy? s?firliyin? hücum ?n hiss? c?sar?t etdi insanlar? t?l?b etm?k, v? bunu. lakin onlar yaln?z ?l-s?ud cinay?tl?r unutmaq, x?b?rl?r boykot etm?y? çal??d?. öz xalq?na aras?nda s?ud house, legitim deyil, bir d?f? h?tta yaln?z teatr, ölk? ba?ç?s?, ictimaiyy?t ortaq deyil idi. il ?rzind? dollar neft v? pullu isis v? t?lim keçmi? taliban v??l-qaid?, ?i?l?r c?nn?t? getm?k öldürm?k. emissiyalar? bütün s?viyy?l?rind?, peyk, çirkli çirkli v??xlaqs?z davran?? yarad?l?b v? özl?ri rü?v?txor m?murlar var. bütün dünyada ?n yüks?k al?? silah edirik. bu c?nablar unutmaq, v? ya oblivion daxil özl?ri bat?rmaq! amma s?firliyin? kiçik hücum, bel? ki, q?sqanc onlar?n ??r?fin? pozulub, sanki olard?. biz bu america i??al casuslar? yuva ki, unutmaq laz?m deyil, v? onlar?n kommunist ?m?liyyatlar? haqq qazand?rmaq üçün, biz ?mam ard?c?llar? bildirib. ?ndi onlar yalan ç?x?r. indi amerikada q?lbind? daxil edilir ki, h?min müxalif?t dey?nl?r var v?. v? bütün pe?man var! sonra çünki s?firliyin? hücum pis idi, lakin ad? fadaee partizan lideri q?bul etm?di idi, biz imam?n line ard?c?llar? deyirl?r! eyni zamanda, behzad nabavi biz ?mam t?qibçisi oldu?unu aç?q söyl?di! v? h?r?k?t t?sdiq etm?k m?cburiyy?tind? qald?. h?tta ha?imi onlar? zülm. h?zr?t ay?tullah xamenei t?sdiq v? sonuna q?d?r o m?nim ehtiras deyil ha?imi. lakin bu c?nablar etdikl?ri y???ncaqda, milli kitabxana v? ba?qa, ?ran ?nqilab qvardiya v? k??fiyyat lideri hücum ed? bil?r! v? xüsusil? gone ay?tullah ha?imi, aid o xatir?l?r 1373, 60 gün yaz?rd? ki, d?rc edilmi?dir. boner lyman spitzer q?bul ed?rk?n milli kitabxanas?nda ara?d?rmaç? olaraq soroush m?h?ll?, jr. bir ??r?f idi. o, ay?tullah yaz?l? etiraf, a?a??dak? s?n?dl?r ayd?n deyil. lakin o, ordu, k??fiyyat v? r?hb?rliyi qar?? h?r?k?tl?ri söyl?diyi iddia! ?slind?, olduqca crudely aras?nda bölünür: ay?tullah ha?imi v? r?hb?rliyi, elmi t?sdiq v? ona gör? s?n?dl??dirilmi? v? bütün ?ayi?l?r firmalar?n broadcasting-d? t?sdiq. onlar daha çox t?crid olard? ki t?biidir onlar olacaq. illerde a dü?m?k deyil: yaln?z bel? ??xsl?r vasit?sil? kahin abiotik q?r?zli ba?l?, lakin müxalif?t qruplar? v? anti-kargüzarl?q mujtahid ya?ayan insanlar v? bir hökmü üçün.  
1372928

بیوتروریسم سعودی

یکی از روشهای: بسیار پیشرفته آل سعود در: کشتار شیعیان، استفاده از بیو تروریسم است، بطوریکه هر سال، حجاج ایرانی و برخی کشورها، با مراجعه به میهن خود باید در قرنطینه بمانند. تا از وجود عفونت های: ناشناخته مطمئن شوند. البته آل سعود از ایجاد بیماری های عفونی: مثل وبا در یمن هم استفاده می کند، ولی اغلب از بیماری های نوظهور، که در اثر ایجاد جهش در: میکروب های بوجود می اید، استفاده می کند. امسال بیش از ده نفر ایرانی در: مکه و مدینه فوت د. که شایع شده از آب زمزم بوده، یعنی آل سعود آب زمزم را هم آلوده نموده! تا بتواند امسال با این روش، دست به کشتار حجاج ایرانی بزند. در سال های قبل هم، شبیه این روشها بوده که البته، تیم پزشکی ایران با مراقیبتهای پیش رفته، مانع از گسترش یا اثر پذیری آن می شدند. ولی در اسناد محرمانه پزشکی، به عجز پزشکان در کنترل این عفونتها، اشاره شده است و به همین دلیل، گاهی پزشکان ایرانی در مکه و مدینه، بیش از خود حجاج هستند! اما وجود نفوذی آل سعود در تیم پزشکی ایران، باعث ناکار آمدی آنها شده، بطوریکه هم در گزارش بیماری و: هم در ثبت علائم نقص های فراوانی وجود دارد: این اسناد قابل دادرسی، یا طرح در محاکم عمومی نیستند، در واقع آل سعود با کمک این پزشکان ف !  توانسته تاکنون به: کشتار های تمیز دست بزند و: حجاج و خانواده های آنان نتوانسته اند در: محاکم عمومی شکایتی از آل سعود، مطرح نمایند زیرا: اولا گزارش ها ناقص است، و ثانیا هیچ پزشکی حاضر به شهادت نیست. حالا ممکن است یکی از دلایل آن، ترس از این باشد که: سال بعد او را اعزام نکنند! البته این دلیل، هم ساده لوحانه و هم خیانت آمیز است، ولی واقعیت دارد. بسیاری از مسئولین سازمان حج، فقط به همین خاطر، شکایت حجاج را پیگیری نمی کنند! سرنوشت  رئیس قبلی سازمان حج، گواه این مطلب است. البته آل سعود فقط در موقع حج، از این روش ها استفاده نمی کند، بلکه بطور دائم به سازمان ها، دلار های نفتی تزریق می کند تا: انواع روش های کشتار، از خشن ترین نوع آن: توسط سازمان های امنیتی گرفته، تا کشتار با شمشیر! به وسیله قضات وابسته و بیوتریسم را، در دستور کار داشته باشند. بدبختانه در مورد وابستگان ایرانی، نیازی به تزریق دلارهای نفتی! یا ریال های سعودی نیست، این افراد همین که برات مکه(ویزای عربستان ) را بگیرند! همه چیز برایشان ح شرعی پیدا می کند، کتمان حقایق مربوط به آل سعود را، وظیفه شرعی تلقی می کنند! مخالفت با آن را مخالفت با میدانند. زیرا آل سعود از همان ابتدا، به روش های محتلف دشمنان خود را نابود می کرد. مخصوصا بیوتروریسم که از ابتدای ظهور ، برعلیه مسلمانها به کار گرفته می شد. با جام زهر: یک یهودیه از دنیا رفت. حضرت علی ع با شمشیر زهر آلود شهید شد. حسن هم مسموم گردید. علاوه بر استفاده گسترده دشمنان از: سموم برای کشتار مسلمانان، یکی دیگر از روشهای آنان، استفاده از مشروبات بود. چون مشروبات الکلی در حرام است، این موضوع به دو روش: مورد سوء استفاده دشمنان واقع می شود. اولا افرادی را که مابل به مصرف: مشروبات هستند شناسایی کرده، با تبلیغات ضد ی، مشروبات را به آنها می فروشند! و یک شبکه وسیع قاچاق: مشروبات الکلی ایجاد می کنند، که زمینه مبارزه با را هم با خود دارد. دوم اینکه در ح غافلگیرانه، مسئولان و یا یان را، به مستی دچار می کنند و: حملات نظامی وشبیخون را، با پیروزی به نتیجه می رسانند. آل سعود از س و مشروب، به بهترین وجه استفاده می کند! بطوریکه صدها شبکه ای: به زبان فارسی را اداره می کند.  saudi bioterrorismone of the following is the highly a nced al saud: shiite m acre is the use of bio-terrorism, so that each year, iranian pilgrims and some countries must remain quarantined by visiting their homeland. to ensure that infections are unknown. al saud, of course, also uses infectious diseases, such as cholera in yemen, but often uses emerging diseases that result from mutations in: germs. more than ten people in this year died in mecca and medina. it has spread from zamzam water, that is, al saud has also contaminated zamzam water! to this end, this year, he would kill the iranian pilgrims. in previous years, it was similar to these methods; of course, the iranian medical team with a nced steps prevented its expansion or its effectiveness. but in confidential medical documents, doctors have been referred to in controlling these infections, and for this reason, iranian doctors in mecca and madinah are sometimes more than pilgrims themselves! however, the existence of al saud"s infiltration in the iranian medical team has led to their ineffectiveness, as is the case in the report of the disease and: there are many defects in the registration of the signs: these documents are not prosecutorial, or the plot is not in public courts, in fact al saud help these physicians sacrifice! he has been able to: clearly kill killers: hajjis and their families have not been able to file a lawsuit against al saud because: firstly, the reports are incomplete, and secondly, no medical practitioner is willing to testify. now, one of the reasons may be fears that they will not send him next year! of course, this is both naive and treacherous, but it"s true. many hajj officials just do not follow the complaint of the hajjis! the fate of the former leader of the hajj organization is evidence of this. of course, al saud does not use these methods just at the time of the hajj, but constantly invests the organizations in dollars for oil: a variety of killing methods, from the most violent type: taken by us security agencies to slaughter with a sword! executions by the judiciary and bioterrorism are on the agenda. unfortunately, for iranian affiliates, there is no need to inject oil dollars! or saudi riyals, these people get the mecca (saudi visa)! everything they find for them is religious; they regard the concealment of the facts related to al saud as a religious duty! opposition to it is opposed to islam. because al saud, from the beginning, destroyed its enemies in various ways. in particular, bioterrorism was used against the muslims from the beginning of the advent of islam. the prophet of islam with the poison cup: a jewish dying. hazrat ali was martyred with a sinister sword. imam hasan was also poisoned. in addition to the widespread use of the enemies of: toxins for the killing of muslims, another of their methods was the use of beverages. because alcohol is forbidden in islam, this is in two ways: abusive enemies. firstly, they identify people who use mabul: drinks, sell them to anti-islamic propaganda! and a vast network of smuggling: making alcoholic beverages, which also has a fight against islam. secondly, in a state of surprise, the authorities or the armies of islam suffer from drunkenness: they bring victories to the military and the army. al saud uses and liquor best! as hundreds of ellite networks run in farsi.الإرهاب البیولوجی السعودیللتأکد من أن العدوى غیر معروفة. وبطبیعة الحال، یستخدم آل سعود الأمراض المعدیة، مثل الکولیرا فی الیمن، ولکن غالبا ما یستخدم الأمراض الناشئة ی تنتج عن الطفرات فی: الجراثیم. توفی أکثر من عشرة أشخاص فی هذا العام فی مکة والمدینة المنورة. وقد انت من میاه زمزم، أی تلوث آل سعود أیضا بمیاه زمزم! وتحقیقا لهذه الغایة، سیقتل هذا العام الحجاج الإیرانیین. فی السنوات السابقة، کان مماثلا لهذه الأسالیب، وبطبیعة الحال، فإن الفریق الطبی الإیرانی مع خطوات متقدمة منعت توسعها أو فعالیتها. ولکن تأثیر السعودیین فی الطبیة، مما تسبب فی عدم الکفاءة لهم، وکذلک فی نظم الإبلاغ المرض: تسجیل العلامات عیوب کثیرة: هذا یوثق الإجراءات، أو تخطط المحاکم لیست علنیة، وآل سعود مساعدة هؤلاء الأطباء ضحیة! الآن، واحد من الأسباب قد ت مخاوف من أنها لن ترسل له فی العام المقبل! وبطبیعة الحال، هذا هو ساذجة وغادرة على حد سواء، ولکن هذا صحیح. العدید من المسؤولین الحج فقط لا تتبع شکوى من الحجیس! إن مصیر ا عیم السابق لمنظمة الحج دلیل على ذلک. بطبیعة الحال، فإن السعودیین فقط خلال موسم الحج، لا یتم استخدام هذه الطریقة، ولکن باستمرار المنظمات، ال ار، یتم حقن النفط: مجموعة متنوعة من وسائل الدمار، وهذا النوع الأکثر وحشیة: من قبل الأجهزة الأمنیة الأمریکیة، ل ذبح مع سیف! أما عملیات الإعدام ی یقوم بها القضاء والإرهاب البیولوجی فهی مدرجة فی ج الأعمال. لسوء الحظ، بالنسبة للشرکات ابعة الإیرانیة، لیست هناک حاجة لحقن ال ار النفط! أو الریال السعودی، هؤلاء الناس الحصول على مکة (تأشیرة السعودیة)! کل ما یجدونه بالنسبة لهم دینی، ویعتبرون إخفاء الحقائق المتعلقة آل سعود کواجب دینی! المعارضة لها تعارض الإسلام. لأن آل سعود، منذ البدایة، دمرت أعدائها بطرق مختلفة. وعلى وجه الخصوص، استخدم الإرهاب البیولوجی ضد المسلمین منذ بدایة ظهور الإسلام. نبی الإسلام مع کوب السم: توفیت امرأة یهودیة. وقد استشهد حضرة علی بسیف شریر. وکان الإمام حسن أیضا مسمما. بالإضافة إلى الاستخدام الواسع النطاق لأعداء: السموم لقتل المسلمین، وآ من أسالیبهم کان استخدام المشروبات. لأن الکحول ممنوع فی الإسلام، وهذا بطریقتین: الأعداء المسیئین. أولا، أنها تحدد الأشخاص الذین یستخدمون مابول: المشروبات، وبیعها للدعایة المعادیة للإسلام! وشبکة واسعة من هریب: صنع المشروبات الکحولیة، ی لدیها أیضا معرکة ضد الإسلام. آل سعود یستخدم الجنس والخمور أفضل! وبما أن مئات الشبکات الساتلیة تعمل باللغة الفارسیة .s?udiyy? biyoterrorizmienfeksiyonlar?n bilinm?m?sini t?min etm?k üçün. m?kk?d? v? m?din?d? bu il on n?f?rd?n çox adam öldü. zamzam sular?ndan yay?lm??d?r, y?ni ?l-saud da zamzam suyunu çirkl?ndirmi?dir! bu m?qs?dl? bu il ?ranl? z?vvarlar? öldür?c?k. ?vv?lki ill?rd? bu metodlara b?nz?r idi, ?lb?tt? ki, ir?lil?y?n inmeyle ?ranl? tibb qrupu geni?l?nm?sini v? ya onun t?sirini qar??s?n? ald?. lakin tibb s?udiyy?lil?r t?siri, x?st?liyin hesabat sisteminin, el?c? d?, t?sirsizlik onlara s?b?b: bu i?i s?n?dl?r, v? ya m?hk?m?l?r ?l-s?ud, ictimai deyil planla?d?r?r?q: markalar?n?n qeydiyyat qüsurlar? bol bu h?kiml?r? qurban köm?k edin! ?ndi, s?b?bl?rd?n biri g?l?n il onu gönd?rm?y?c?kl?rin? dair qorxu ola bil?r! ?lb?tt? ki, bu sad?lövh v? xaindir, amma bu, do?rudur. h?cc ziyar?tçil?rinin bir çoxu h?ccin ?ikay?tini yerin? yetirmirl?r! h?cc t??kilat?n?n köhn? lideri taleyi bunu sübut edir. ?lb?tt? ki, yaln?z h?cc ?snas?nda s?udiyy?, bu metodu istifad? olunmur, lakin daim t??kilatlar?, dollar, neft üçün vurulur: m?hv ?n q?ddar cür üsullar? müxt?lif: amerika t?hlük?sizlik orqanlar? t?r?find?n h?yata q?l?ncla q?r??n! mühakim? v? bioterrorizml??laq?dar icraat günd?md?dir. t??ssüf ki, ?ranl? filiallar üçün neft dollarlar? vurma?a ehtiyac yoxdur! v? ya s?udiyy? riyal?lar, bu insanlar m?kk?ni (s?udiyy? vizas?) al?rlar! onlar üçün tapd?qlar? h?r ?ey dindar, onlar al süd il??laq?dar olan h?qiq?tl?rin dini bir v?zif? kimi gizl?dilm?sin? bax?rlar! buna müxalif?t ?slam qar??. çünki ?l saud ba?dan b?ri dü?m?nl?rini müxt?lif yollarla m?hv etdi. xüsusil?, islam?n ba?lan??c?ndan b?ri biyoterrorizm müs?lmanlara qar?? t?tbiq edilmi?dir. ?slam?n pey??mb?ri z?h?r z?h?riyl?: bir y?hudi qad?n öldü. h?zr?ti ?li pis bir q?l?ncla ??hid oldu. ?mam h?s?n d? z?h?rl?ndi. müs?lmanlar?n öldürülm?si üçün toksinl?rin dü?m?nl?rinin geni? yay?lmas? il? yana??, dig?r üsullar? da içkinin istifad?sidir. ?slamda spirt qada?an oldu?u üçün bu, iki yolla: t?hqir ed?n dü?m?nl?rdir. birincisi, m?bulu istifad? ed?nl?ri t?sbit edir: ?çki, ?slam ?leyhin? t?bli?at il? in! v? geni? bir qaçaqç?l?q ??b?k?si: ?slam ?leyhin? mübariz? aparan spirtli içkil?rin edilm?si. ?kincisi, sürpriz bir v?ziyy?td?, ?slam?n hakimiyy?ti v? ordular? s?rxo?luqdan ?ziyy?t ç?kirl?r: ordusuna v? ordusuna z?f?r g?tirirl?r. al saud cinsi v? likörü yax?? istifad? edir! yüzl?rl? peyk ??b?k?si olaraq fars"ta çal???r?q.  
1551884

آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کن

چرا داشته های ما، برداشت نمی شود؟ سلیمانی گفته که من به قول خود عمل و کار تمام است. اما گویا از خط مقدم، به پشت جبهه آمده ! زیرا امروز یکی از نمایندگان مجلس، از کودتای خزنده بانکها صحبت کرد و گفت:«جان مینارد کینز» از اقتصاددان و بانک‌داران صهیونیستی می‌گوید: برای واژگونی اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف ‌تر و: مطمئن ‌تر از کاهش ارزش پول آن‌ها نیست. و این هشداری است که: هیچگاه شنیده نمی شود، دلیل آن هم روشن است: زیرا افرادی صاحب بانک و: پول هستند که حد آن را نشناخته اند. و یا سرس : همین کینز ها هستند. در بررسی های درازمدت، حتی از سالیان درازی، بیش از هزاران سال! مغلوم شده است که: ایران تنها منطقه ثروتمند جهان است، که آثار گردشگری آن بی همتا است. مکان آن پل ارتباطی: شرق و غرب و در مرکز دنیا است. همه شرق و غرب با: ایران سنجیده می شود. به قول امروزی ها: داشته های ما بسیار زیاد است، ولی برداشت ما از ان کم است. لذا برخلاف تعریف اقتصاد در غرب، که توزیع منابع محدود، بین نیاز های نامحدود را، اساس خود می داند، در ایران باید گفت: منابع نامحدود و نعمتهای: بی پایان الهی است که: بین نیاز های محدود ما، سرگردان است و: قدر آن دانسته نمی شود! مثلا : سرانه زمین کشاورزی در چین 800متر است، و در ایران 1640متر! یعنی دو برابر زمین های: کشاورزی را داریم ولی، چه مقدار کاشته می شود؟ ایران دو تا سه برابر: مصرف خود محصولات کشاورزی، و باغی دارد که اغلب آنها، در پای درختها پوسیده می شود. یا نصیب چرنده ها و پرنده ها و درنده ها می گردد. در همین تهران، کم مانده است موشها، از آدم ها بزرگتر شوند! بسکه دور ریز غذا وجود دارد. معادن نفت و گاز ایران، دربالاترین رده دنیا قرار دارد، ولی اغلب آنها یا: خام فروشی می شود و: یا در هوا می سوزد! آثار باستانی ما آنقدر زیاد است که: از دیدن آنها اصلا تعجب نمی کنیم، و از اینکه قاچاق می شود! یعنی برای دیگران، اهمیت دارد: تعجب ما بیشتر می شود. مغز های فراری ما، به تمام دنیا صادر شده! ولی هیچ حساسیتی به آن نداریم. زیرا  برای آنهایی که: فرار نکرده اند برنامه نداریم. و اصلا کای می کنیم که بروند! و آنهایی که رفته اند، بهترین پذیرایی ها از آنها شده است! بنابر این برای پیشرفت کشور، هیچ مشکلی نداریم! جز اینکه دوست نداریم پیشرفت کنیم. چون آنهاییکه پیشرفت کرده اند، هدفشان تسلط به معادن ما بوده، و ما وقتی دست خودمان است، این پیشرفت استعماری را نمی خواهیم. به قول ریاضی دان ها، وقتی صد! آمد نود هم پیش ما است. اگر خوب دقت کنیم: همه تجهیزات و اختراعات یی ها، برای این است که بتوانند به: خاورمیانه بیایند. وقتی ما در قلب خاورمیانه هستیم، ناو های وینسنز را، برای چه باید بسازیم؟ بنابر این باید بدانیم اگر: مقاومتی در مقابل پیشرفت: به شکل غربی وجود دارد، برای این است که آنها، نیاز به دارند! و ما نداریم. تمام پیشرفت های آنها برای است، و ما که خوی را نداریم، آن پیشرفت ها را نمی خواهیم! بمب اتم نمونه این تئوری است، که آنها بمب اتم را می خواهند: تا بر خاورمیانه تسلط پیدا کنند، و ما نیازی به آن نداریم، چون در دل خاورمیانه هستیم. لذا در ین دفاعی جایی ندارد. فقط باید مواظب باشیم که: مورد قرار نگیریم! تمام توان دفاعی ما برای همین است. زیرا قران هم بر آن تکیه کرده، و آیه آن لوگوی شده است. اما این توان نباید فقط نظامی باشد، زیرا که ارزش پول ملی هم مهم است.why are not we picked up?sardar soleimani said: "i worked on my promise: isis"s work is over. but it seems that isis comes from the front line to the front of the front! as one of the mps spoke today of the bank"s creepy coup and said, "to reverse the foundation of a country, john maynard keynes, of zionist economics and bankers, says," there is no more subtle means: not safer than their devaluation. “and this is a warning: it"s never heard, because it"s clear: because people own a bank and: they are money that they have not known. or sister: that"s keynes. in long-term reviews, even from many years, more than thousands of years! it has been speculated that: iran is the only richest region in the world, whose tourism works are unmatched. the location of that bridge is east and west and in the center of the world. all east and west are measured by: iran. according to the modern day, there are so many of us, but our perception is low. contrary to the definition of western economy, which considers the distribution of limited resources between unlimited needs, in iran, it should be said: "unlimited resources and blessings: endless divine, that is: between our limited needs and wandering: magnitude it does not know! for example: per capita agricultural land in china is 800 meters, and in iran 1640 meters! we have twice the land: agriculture, but how much is planted? iran has two to three times its own consumption of agricultural products, and it has a garden that most of them are rotten at the bottom of the trees. or it will be used for the destruction of birds and birds. in the same tehran, the mice are getting smaller than people! there is a steady supply of food. iran"s oil and gas mines are among the highest in the world, but most of them are either: raw and / or burning in the air! our antiquities are so high that: we are not surprised to see them, and that they are smuggled! that is important for others: our surprise gets bigger. our runaway brains are exported to the whole world! but: no sensitivity to it. for those who have not escaped, we do not have the program. and we"re all going to go! and the ones that have gone are the best of them! therefore, there is no problem for the progress of the country! except: we do not like to make progress. because those who have made progress have been aiming to dominate our mines, and we do not want this colonial development when we are ourselves. as the mathematicians say, when one hundred! the ninety times e to us. if we look carefully, all the equipment and inventions of the americans are for them to come to the middle east. when we are at the heart of the middle east, we need to build the vincennes warships. so we should know if: resistance to progress: in the western form, because they need to ! and we do not have all their a ncements are for , and we do not want , we do not want those improvements! the atomic bomb is a specimen of this theory, which they want, atomic bombs: to dominate the middle east and we do not need it, because we are in the middle east. so there is no defense doctrine. just be careful not to be d! all our defenses are for this. because the quran relied on it and its verse is the logo of the guards. but this power should not be just a military, because the value of the national currency is also important.لماذا لا نستلم؟وقال سلیمانی: "عملت على وعدی: عمل قد انتهى. ولکن یبدو أن یأتی من الخط الأمامی إلى مقدمة الجبهة! لأنه الیوم واحد من النواب، ومکتب الانقلاب ا احف، وتحدث وقال: قال اقتصادیون ومصرفیون "جون ماینارد کینز" إسرائیل انعکاس من بلد، ولیس أداة أکثر أناقة واثقة من انخفاض قیمة لهم. وهذا تحذیر: إنه لم یسمع أبدا، لأنه واضح: لأن الناس یمتل مصرفا، وهم أموال لم یعرفوها. أو الأخت: هذا کینز. فی الاستعراضات على المدى الطویل، حتى من سنوات عدیدة، أکثر من آلاف السنین! وقد تم کهن بأن إیران هی أغنى منطقة فی العالم، و ی لا تضاهى أعمالها السیاحیة. موقع هذا الجسر هو الشرق والغرب وفی وسط العالم. ویقاس کل الشرق والغرب ب: إیران. وفقا للیوم الحدیث، هناک الکثیر منا، ولکن تصورنا منخفض. لذلک، خلافا لتعریف الاقتصاد فی الغرب، وتوزیع الموارد المحدودة، والحاجة إلى غیر محدود، من تلقاء نفسه، فی إیران وقال الموارد وتفضل غیر محدودة: لا نهایة لها الإلهی: الحاجة للحد من تجول لدینا هی: کیف لا یعرف! على سبیل المثال: نصیب الفرد من الأراضی ا راعیة فی الصین هو 800 متر، وفی إیران 1640 متر! لدینا ضعف الأرض: ا راعة، ولکن کم هو زرعت؟ إیران لدیها مرتین أو ثلاثة أضعاف استهلاکها من المنتجات ا راعیة، ولها حدیقة أن معظمها فاسدة فی الجزء السفلی من الأشجار. أو أنها سوف تستخدم لتدمیر الطیور والطیور. فی نفس طهران، والفئران هی الحصول على أصغر من الناس! هناک إمدادات ثابتة من المواد الغذائیة. مکامن النفط والغاز الإیرانی، هو أعلى مستوى فی العالم، ولکن فی کثیر من الأحیان هم إما: الخام المباع وإما حروق فی الهواء! آثارنا عالیة جدا بحیث: نحن لا نستغرب أن نراهم، وأنها تهریب! هذا مهم للآ ین: مفاجأة لدینا یحصل على أکبر. یتم تصدیر العقول هارب لدینا إلى العالم کله! ولکن لا حساسیة لها. بالنسبة لأولئک الذین لم یهربوا، لیس لدینا البرنامج. ونحن جمیعا ذاهبون للذهاب! و تلک ی ذهبت هی أفضل منهم! لذلک، لیس هناک مشکلة للتقدم فی البلاد! إلا أننا لا ترغب فی تحقیق تقدم. لأن أولئک الذین أحرزوا تقدما کانوا یهدفون إلى السیطرة على مناجمنا، ونحن لا نرید هذه نمیة الاستعماریة عندما نحن أنفسنا. کما یقول علماء الریاضیات، عندما مائة! وجاء لنا وقت سعین. وإذا نظرنا بعنایة، فإن جمیع معدات واختراعات الأمریکیین هی أن تأتی إلى الشرق الأوسط. عندما ن فی قلب الشرق الأوسط، نحن بحاجة إلى بناء السفن الحربیة فینسنس. لذلک یجب أن نعرف ما إذا: المقاومة للتقدم: فی شکل الغربی، لأنها تحتاج إلى الاغتصاب! ولیس لدینا کل ما لدیهم من تقدم هو للاغتصاب، ونحن لا نرید الاغتصاب، ونحن لا نرید تلک حسینات! لذلک لیس هناک عقیدة دفاع. فقط یجب الحرص على عدم عرض للاغتصاب! کل دفاعاتنا هی لهذا الغرض. لأن القرآن اعتمد علیها، وآیة هو شعار الحرس. ولکن هذه القوة یجب ألا ت مجرد عسکریة، لأن قیمة العملة الوطنیة مهمة أیضا .niy? biz seçm?mi?ik?sardar süleymani deyib: "m?n sözüm? gör? çal??d?m: isis-in i?l?ri bitdi. ancaq ?s?s c?bh? x?ttind?n c?bh?nin önün? g?lir! mill?t v?kill?ri bu gün biri, çünki sürün?n z?rb? office, dan??d? v? dedi: "john maynard keynes" iqtisadç?lar v? bankirl?r ?srail bir ölk?, daha z?rif v? devalvasiya onlara daha inaml? heç bir vasit? il? b?rpa bildirib. v? ya sister: bu keynes. uzunmüdd?tli ara?d?rmalarda, h?tta uzun ill?rd?n, minl?rl? ild?n çoxdur! mghlvm ki ?ran e?siz turizm izl?ri dünyan?n yaln?z z?ngin regiondur. h?min körpünün yeri ??rq v? q?rbdir v? dünyan?n m?rk?zind?dir. bütün ??rq v? q?rb ?ran t?r?find?n ölçülür: ?ran. müasir gün? gör?, çoxumuz var, amma alg?lar?m?z a?a??. sonsuz ilahi: bizim s?rg?rdanl???m? m?hdudla?d?rmaq ehtiyac buna gör? d?, q?rb, öz m?hdud resurslar?n paylanmas?, limitsiz ehtiyac, iqtisadiyyat?n anlay???na zidd ?randa limitsiz resurslar? v? ne"m?tini edib nec? bilmir?m! misal üçün: çind? ki?i ba??na dü??n ?kin sah?l?ri 800 metr, ?randa is? 1640 metrdir! ?ki d?f? torpaq var: k?nd t?s?rrüfat?, lakin n? q?d?r ?kilir? a?ac çürük ?n, olan k?nd t?s?rrüfat? m?hsullar?n?n onlar?n istehlak v? ba?, ?ran iki-üç d?f? a?a??d?r. v? ya qu?lar?n v? qu?lar?n m?hv edilm?si üçün istifad? edil?c?k. eyni tehranda, siçanlar insanlardan daha kiçikdir! daimi ?rzaq t?chizat? var. ?ran?n neft v? qaz yataqlar? dünyan?n ?n yüks?k s?viyy?d? oldu?unu, lakin tez-tez onlar da a?a??dak?lard?r: hava ya yan?qlar ?lan xam v?! biz? bel? ki, biz onlar? görm?k üçün sürpriz deyil ki, çox v? onlar qaçaq antiquities! bu, ba?qalar üçün vacibdir: bizim sürprizimiz daha da art?r. qaçan beyinl?rimiz bütün dünyaya ixrac edilir! ancaq bunun üçün h?ssasl?q yoxdur. qaçmad?qlar? üçün, proqram?m?z yoxdur. v? ham?m?z ged?c?yik! gedi? ed?nl?r ?n yax??s?d?r! buna gör?, ölk?nin inki?af? üçün heç bir problem yoxdur! biz ir?lil?m?yi ist?m?yimiz istisna olmaqla. ir?lil?yi? ed?nl?r, çünki biz mina hakim m?qs?d v? biz özümüzü itirm?k zaman ki, t?r?qqi müst?ml?k? olmayacaq. riyaziyyatç?lar dedil?r ki, yüzd?! doksan vaxt biz? g?ldi. biz diqq?tl??g?r: all avadanl?qlar? v? amerika ixtira, bu yax?n ??rq üçün g?lib. biz niy? biz olmal?d?r, yax?n ??rq, da??y?c? vincennes q?lbind? etdiyiniz zaman? bel?likl?, bilm?liyikmi: t?r?qqiy? qar?? müqavim?t: q?rb formada, çünki onlar t?cavüz etm?lidirl?r! v? bizd? yoxdur bütün t?kmill??dirilm?si onlar? t?cavüz v? biz temperament t?cavüz yoxdur, bu, inki?af olmaz! bel?likl?, heç bir müdafi? doktrinas? yoxdur. yaln?z t?cavüz etm?m?k üçün diqq?tli olun! bütün müdafi?çil?rimiz bunun üçün. çünki quran ona ita?t etdi v? onun ay?si mühafiz?l?rin loqosu idi. lakin bu güc yaln?z h?rbi ola bilm?z, çünki milli valyutan?n d?y?ri d? vacibdir. http://www.icana.ir/fa/news/353230      mahinnews.ir/mainpage
1195302

مدیریت ی فعلی واتیکان ی، باید حذف، و مدیریت رحمانی بر

روز استقلال واتیکان مبارک باد.در سال 1929میلادی، شهر واتیکان در دل ایتالیا اعلام استقلال کرد، و به عنوان مرکز فقاهت و: ریاست دینی یان جهان معرفی شد. امروزه یکی از لوازم و پیشنهاد ها و: یا مطالبات مردم مسلمان هم با توجه به عملکرد: ناصواب آل سعود این است که: مکه و مدینه هم مستقل شوند و: زیر نظر فقهای ی، مرکب از همه مذاهب اداره شوند. زیرا اکنون همه جهان متوجه شده اند که: دینی که از سوی آل سعود حمایت و هدایت می شود، دین خشونت و کشتار و: ایجاد حکومت رعب و وحشت و ترور است. و این امر با چهره رحمانی و صلح دوست: همه انبیا الهی منافات دارد. انبیا الهی همگی زحمت کش و: از طبقات پایین جامعه بودند و: تا آ عمر به دستورات الهی پایبند بوده، و از سوی الهی تایید می شدند. مخصوصا برای ، همیشه نرم افزار اصل بوده! و ی به زور مسلمان نشده است. در مکه آنقدر او را اذیت د که دست از دین خدا بردارد، ولی هرگز از او خشونت ندیدند. در مدینه نیز اولین و مهمترین اقدام ، ایجاد صلح و دوستی بین دو قبیله: اوس و خزرج بود که: بیش از 120سال با یکدیگر می جنگیدند. معروف است در همان شهر یثرب 40سال، فقط برای یک شتر جنگیدند! ولی در بدو ورود، مسجدی بنام مسجد قبا را بنا کرد، روسای آنها را دعوت نمود، دستان آنها را در دست یکدیگر گذاشت، و فرمود ان المومنون اخوه شما برادران یکدیگر هستید. در طول حکومت  هم، هرگز آغاز به جنگ ننمود، اغلب وقتی مورد تهدید قرار می گرفت، دستور دفاع میداد. مکه را هم با دست خالی فتح نمود. حالا اگر مقایسه کنید نحوه رشد آل سعود، و تطور انقلاب ی را، با روش ، خواهید دید که تنها انی حق حاکمیت بر: مکه و مدینه دارند که با الگو گرفتن از: رحمت یت خود را: صلح و دوستی برای جهانیان قرار داده اند. زیرا آل سعود در طول ایجادش همیشه بر شمشیر تکیه داشته، و این نماد را در پرچم خود هم، بصورت افتخار آمیزی نشان داده اند. آنها بزرگترین افتخارشان: بازی با شمشیر و ریختن خون بیگناهان است. آنها در عصر فناوری و اطلاعات، هنوز هم با شمشیر آیت الله نمر، و دیگران را قطعه قطعه می کنند! اجداد و نیاکان آنها با کشتار وسیع مردم: مکه و مدینه و ت یب اماکن مقدسه در کربلا و: اکثر ای ی به حاکمیت رسیدند. در دوران حاکمیت هم ، همیشه مولود هایی شبیه القاعده وه ت، و داشته اند. در حالیکه نهضت اصلا مسلحانه نبود، ایشان در طول عمر خود، دست به شمشیر یا تفنگ نشدند. حتی وقتی سازمان های تروریستی مانند: مجاهدین افتخارشان قیام مسلحانه بود، ایشان فرمان های مسالمت آمیز و: اعتراض های مدنی صادر می کرد. بزرگترین دلیل ج سازمان مجاهدین خلق از: مردم ایران همین بود که آنها، به ترور های کور و انتقام و کشتار های وسیع: مانند ارباب آل سعودشان می شیدند، ولی آنها را به گفتگو و مناظره دعوت می کرد. در جنگ 8ساله نیز، این صدام بود که در یک روز تمام: تاسیسات زیر بن ایران را بطور: غافلگیرانه بمباران نمود و جنگ را آغاز نمود، و ملت ایران 8سال زحمت کشید: تا او را ش ت داد. اکنون نیز ایران جزیره صلح و ثبات است، و دنیا را به رحمانی دعوت می کند، اما آل سعو همچنان شمشیر ها را: از رو بسته و همه منطقه و جهان را به: اشوب و جنگ و تروریسم مبتلا کرده است. لذا مدیریت ی فعلی واتیکان ی، باید حذف، و مدیریت رحمانی بر ان سایه افکند.happy: independence day vatican.in 1929, vatican city in the heart of italy declared its independence, and as the center and jurisprudence: christian’s world"s religious leadership. one of the parts of the proposal and either muslim demand with regard to performance: the house of saud is wrong: mecca and medina are independent: under islamic jurists, composed of all religions to be governed. because now the whole world have realized that religion and driven by saudi support, a religion of violence and killing and creating a reign of terror and ination. this rahmani and peaceful face: all divine prophets. all divine prophets painstaking and of the lower cl es were: life committed to god"s commands, and were confirmed by the divine. especially for the prophet of islam, the principle is always the software! and who is not muslim force. in mecca so annoyed that he lost his faith in god, but never saw him violent. first and foremost in medina the prophet, peace and friendship between the two tribes: the aws and khazraj who more than 120 years, fought each other. it is known in the city of yathrib 40 years, fought for a el! but messenger, on arrival, a mosque called masjid quba was built, they invited heads, their hands on each other"s hands, and he said you"re brothers. during the time, he did not start the war, often when they were threatened, ordered his defense. mecca was conquered with bare hands. now if you compare the growth of saud, and the evolution of the islamic revolution, by way of the prophet, you will see that only those sovereignty: mecca and medina, which inspired the prophet mercy of his mission: peace and friendship to the world have. because the al saud during swords to create always rely on, and this symbol on their flag too, have shown just proud. their greatest pride: games with a sword and shedding innocent blood. they are in the age of information technology, still with sword ayatollah nimr, and others are in pieces! their forefather’s widespread destruction: the destruction of holy sites in mecca and medina and karbala: muslim rule was most cities. the rule is, always gives birth to wahhabism like al-qaeda, the taliban and their extremist. while imam khomeini"s movement does not armed, he in his lifetime, not the sword or a gun. even when terrorist organizations such as: mujahideen armed uprising was a proud, peaceful marches and command them: civil protests issued. the 8-year-old war, saddam was in a day: iran"s facilities are comprehensive foundation: the surprise bombing and the war began, and the iranian nation suffered 8 years: to beat him. the current evil mana ent of the vatican should be removed, and the shadows cast rahmani mana ent.سعید عید الاستقلال الفاتیکان .وفی عام 1929، أعلن الفاتیکان فی قلب ایطالیا استقلالها، وکمرکز والفقه: القیادة الدینیة ال یین العالم. واحد من أجزاء المقترح وإما مطالب المسلمین فیما یتعلق الأداء: آل سعود من الخطأ: مکة المکرمة والمدینة المنورة هی مستقلة: تحت الفقهاء، وتتألف من جمیع الأدیان أن یحکم. لأنه الآن فی العالم کله وقد أدرک أن الدین ویقودها الدعم السعودی، دین عنف وقتل وخلق عهد الإرهاب والاغتیال. هذا رحمانی والوجه السلمی: کل الأنبیاء. وکانت جمیع الأنبیاء مضنیة والطبقات الدنیا: الحیاة ملتزمة أوامر الله، وأکدها الإلهی. خصوصا لنبی الإسلام، والمبدأ هو دائما البرنامج! والذی لا قوة المسلمین. فی مکة المکرمة ازعاج لدرجة أنه فقد إیمانه بالله، ولکن لم یروه عنیفة. أولا وقبل کل شیء فی المدینة المنورة النبی والسلام والصداقة بین القبیلتین: الأوس والخزرج الذین أکثر من 120 عاما، حاربت بعضها البعض. ومن المعروف فی مدینة یثرب 40 عاما، ناضل من أجل جمل! ولکن رسول، لدى وصوله، تم بناء مسجد یسمى مسجد قباء، ودعوا رؤساء، وأیدیهم على أیدی بعضهم البعض، وقال کنت الإخوة. خلال ذلک الوقت، وقال انه لم تبدأ الحرب، فی کثیر من الأحیان عندما تعرضوا للتهدید، أمر دفاعه. واحتلت مکة المکرمة مع بأیدیهم العاریة. الآن إذا قارنت نمو سعود، وتطور الثورة الإسلامیة، عن طریق النبی، سترى أن فقط تلک السیادة: مکة المکرمة والمدینة المنورة، و ی ألهمت النبی رحمة مهمته: السلام والصداقة للعالم لدیهم. لأن آل سعود خلال السیوف لخلق دائما الاعتماد على، وهذا الرمز على علمها جدا، وقد أظهرت مجرد فخور. أکبر کبریائهم: ألعاب بحد السیف وسفک دماء الأبریاء. وهم فی عصر تکنولوجیا المعلومات، لا یزال مع السیف أیاتولاه نیمر، والبعض الآ فی قطعة! أجدادهم دمار واسع النطاق: تدمیر الأماکن المقدسة فی مکة المکرمة والمدینة المنورة وکربلاء: کان الحکم الإسلامی معظم المدن. والقاعدة هی، دائما تلد الوه ة مثل تنظیم القاعدة وحرکة والمتطرفة. بینما حرکة الإمام ال لم یکن مسلحا، وقال انه فی حیاته، ولیس السیف أو البندقیة. حتى عندما منظمات إره ة مثل: کانت انتفاضة المجاهدین المسلحة وتف والمسیرات السلمیة والأمر لهم: الاحتجاجات المدنیة أصدرت. ، وکان الحرب المستمرة منذ 8-صدام فی یوم واحد: المنشآت الإیرانیة هی أساس شامل: تفجیر المفاجأة وبدأت الحرب، وعانت الامة الایرانیة 8 سنوات: أن انهالوا علیه بالضرب. إیران هی الآن فی جزیرة السلام والاستقرار، وتدعو العالم إلى الإسلام رحمانی، ولکن آل سیفرت لا تزال لدیها السیف من حزمة والمنطقة بأسرها والعالم: الفوضى والحرب والإرهاب قد تتأثر. إدارة الشر الحالیة للفاتیکان، یجب إزالة، والظلال إدارة رحمانی.xo?b?xt müst?qillik günü vatikan. 1929-cu ild? ?taliya q?lbind? vatikan öz müst?qilliyini elan v? m?rk?zi v? hüquq kimi xristianlar dünyan?n dini r?hb?rliyi. t?klifi hiss?l?ri v? performans il? ba?l? v? ya müs?lman t?l?bl?rind?n biri: s?ud palatas?n?n s?hv: m?kk? v? m?din? müst?qil: bütün dinl?rin ibar?t ?slam hüquq?ünaslar alt?nda idar? olunacaq. ?ndi bütün dünya ki, dini h?yata keçirilir v? s?udiyy? d?st?yi, zorak?l?q v? q?tl v? terror v? sui-q?sd hakimiyy?ti yaratmaq din idar? çünki. bu rahmani v? dinc üz bütün ilahi pey??mb?rl?r. allah?n ?mrl?ri sadiq h?yat v? ilahi t?r?find?n t?sdiq edilmi?dir: painstaking v? a?a?? sinifl?r bütün ilahi pey??mb?rl?r idi. xüsusil? ?slam pey??mb?r, prinsip h?mi?? proqram! v? kim müs?lman güc deyil. m?kk?d? o, allaha iman?n? itirmi?, lakin onu ?idd?tli gördüm heç bel? narahat edir. ?lk növb?d? medina pey??mb?r, iki tayfa aras?nda sülh v? dostluq: 120 ild?n art?q bir-birin? mübariz? evs v? khazraj. bu yathrib 40 il haqq?m?zda tan?n?r, bir d?v? üçün mübariz?! lakin pey??mb?r g?li?i haqq?nda m?scidi quba adl? m?scid onlar bir-birinin ?ll?ri, ?ll?rini r?hb?rl?ri d?v?t v? o qarda?lar? etdiyiniz dedi in?a edilib. müdd?t ?rzind? o t?hdid edildi tez-tez zaman, müharib? deyil, onun müdafi? verdi. mecca ç?lpaq ?ll?ri il? f?th edilmi?dir. dünyaya sülh v? dostluq: onun missiyas? pey??mb?r r?hm?t ilham m?kk? v? m?din?, siz pey??mb?r yolu il? s?ud art?m v? ?slam ?nqilab?n?n t?kamül müqayis??g?r ?ndi, siz ki, yaln?z suverenliyini gör?c?ksiniz var. q?l?nc zaman? al saud h?mi?? yaratmaq çünki etibar v? onlar?n bayraq bu simvolu çox, yaln?z qürur göst?rir. onlar?n böyük qürur: q?l?nc v? günahs?z qan shedding il? oyunlar. onlar q?l?nc ay?tullah nimr il? h?l? d? informasiya texnologiyalar? ya?? var, v? ba?qalar? ?d?d var! atalar? geni? m?hv: m?kk? v? m?din? v? k?rb?lada müq?dd?s sites m?hv: müs?lman qayda ?n ??h?rl?ri idi. qayda h?mi???l-qaid?, taliban v? onlar?n ekstremist kimi vahabilik do?urur edir. ?mam xomeyninin h?r?k?t silahl? etmir, onun sa?l???nda deyil, q?l?nc v? ya bir gun. kimi terror t??kilatlar? bel?: mücahid silahl? üsyan qürur, dinc yürü?l?r idi v? onlara ?mr: v?t?nda? etiraz edib. ?ran xalq mücahidl?ri t??kilat?n?n ayr?lmas? üçün ?n böyük s?b?bi kor terror v? intiqam v? al svdshan r?bbi kimi geni? bel? h?lak fikir idi, lakin imam dialoq v? müzakir? onlar? d?v?t etdi. 8 ya?l? müharib? s?ddam bir gün idi sürpriz bombing v? müharib? ba?lad? v? ?ran xalq? 8 il ya?ad?: ?ran?n obyektl?ri h?rt?r?fli z?min var onu m??lub etdi. ?ran indi sülh v? sabitlik adas? v? ?slam rahmani dünya d?v?t edir, lakin al sv h?l? paketi v? bütün regionun v? dünyan?n q?l?nc: xaos v? müharib? v? terrorizm t?sir etdi. vatikan cari pis idar? ç?xar?lmal? v? kölg?l?ri rahmani idar? tökm?.
1128292

اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی د

دروغ هرچه بزرگتر باشد  باور پذیر تر است (گوب تبلیغات هیتلر)  آل سعود به قول داده یک معامله 480میلیارد دلاری را جوش بدهد! اول گفتند 110میلیارد دلار، بعد دیدند کم است ی باور نمی کند به 380دلار و بالا ه، به 480میلیارد دلار رساندند. اما افکار عمومی میداند همه این حرفها، برای گول زدن مردم و: برون فکنی هزینه های جنگ علیه ملت ها است. لذا هیچ موجی در جهان ایجاد نشد و ی هم نترسید! بخوبی می بینیم که این سفر ترامپ، بیشتر یک مهمانی از سوی بستگان همسر سومش، که یهودی الاصل است به حساب می آید! و رفتن او به دیوار ندبه و: انداختن نامه و خواندن ، امری تشریفاتی یا نبود بلکه، برای رضایت همسرش بود که آن هم حاصل نشد. البته شمشیر عربها، درست برع بود. یعنی دیدن شمشیر ولو برای جشن و بازی، به حد کافی برای غربی ها ترسناک است! بطوریکه شیرینی جشن را کلا زایل می کند. همانطور که بازی با سگ های تنومند، برای شرقی ها ترسناک است! ولی غربیها با شادی آن را انجام می دهند. قیافه سگ برای شرقی ها، همان اندازه ترسناک است، که دیدن شمشیر و تیز برای غربی ها. ترامپ هم با ترس و لرز به بازی شمشیر نگاه می کرد! زیرا اگر یک لحظه، یکی از این شمشیر باز های مست! مثل سگ زنجیری غربی ها، افسار کند هیچ نمی داند چه خواهد شد. البته اوباما هم در گذشته، این امر را تجربه کرده بود، ولی واقع قضیه شمشیر هم، برای ایجاد ترس است! و از همین موضوع اعراب لذت می برند! همانطور که غربیها از ترس شرقی ها از سگ، خنده شان می گیرد. زیرا هردو فلسفه مبارزه و جنگ و غافلگیری دشمن را، در پس بازیهای شیرین خود دارند. شمشیر برای آل سعود مقدس است! چون با آن گردن مخالفان خود را می زنند، و از خون کشته ها وضو می گیرد! و شکر بجا می اورد. به همین شکل هم غربی ها از سگ، برای د دشمنان و: م ان برعلیه خودشان استفاده می کنند. درست است که سلاح غربی ها، ششلول یا هفت تیر است، ولی این سلاح ترسناک نیست، بلکه فانتزی هم هست! زیرا که مقتول نمی داند مرگ از کدام طرف می اید. اما شمشیر تا زمانیکه در غلاف و: به دیوار آویزان است، هنری و دوست داشتنی است، ولی وقتی از غلاف بیرون آمد و: برق آن به چشم خورد، یعنی مرگ در انتظار اوست!این ترس تا هنگامیکه دوباره شمشیر: به غلاف برود ادامه دارد. هدف آل سعود از دعوت به شمشیر بازی، به رخ کشیدن ترس آنها است، تا بدانند اگر حرف آل سعود را گوش نکنند، و دلار نفتی او را نپذیرند، چه مرگ وحشتناکی در انتظار آنها است. فلسفه ای که دائما از سوی و: القاعده و حتی به رخ جهانیان کشیده می شود. ترامپ هم مانند هر یی دیگر، می داند پذیرفتن یا نپذیرفتن دلارهای نفتی! هردو به معنی بدعهدی و بد حس آل سعود است. آل سعود همانطور که تاکنون بدهی های خود را پرداخت نکرده، بعد از این هم پرداخت نخواهد کرد! زیرا سران را یک بازیچه میداند، که فقط دستوراتش را باید اجرا کنند. برای آل سعود تعهد طرف یی مهم است، تعهدات خودش را همیشه فراموش می کند. و اگر ترامپ بخواهد برای گرفتن: حتی بخشی از 480میلیارد دلار، اقدام جدی د با انفجار های شدید تر از: برج دوقلو روبرو خواهد شد، و مواد منفجره بجای منچستر، در جلوی کاخ سفید منفجر خواهد شد. the bigger the lie  more credible (goebbels, hitler's minister of propaganda)  saudis america welding promised to give a $ 480 billion deal! said first $ 110 billion, saw little later someone does not believe the $ 380, and finally, to reach us $ 480 billion. but public opinion knows all these things, to deceive the people of america and: obe cost of the war against the nations. it does not create a wave in the world and no one be afraid! we see this visit as well as trump, the more a party of relatives by his third wife, who is considered jewish! and that he had gone to the wall and wailing: throw letters and prayers, ceremonial or political issue, but rather, that it was not for her husband's consent. the arab sword dance was just the opposite. namely the sword, even to celebrate and play, enough for western horror! as holiday sweets will disappear altogether. as you play with big dogs, to the east of scary! but westerners are doing it with joy. dogs looking for the east, just as scary, to see and sharp for westerners. trump also looked with fear and trembling to play swords! because if one moment, one of the fencer drunk! western chains like dogs, and no one knows what will break the tether. of course obama in the past, had experienced it, but actually it is the sword dance, to create fear! and the same arabs enjoy! west asia as fear of dogs, they are laughing. because both philosophy and surprise the enemy's fighting, the sweet after their games. church of the holy house of saud is! because your opponents out of the neck, and the ablution blood is dead! and sugar prayer behind the title. similarly, the western dogs to tear enemies: the aggressors against their own. it is true that western weapons, gun or pistol, but the gun is not scary, but it's fantasy! because the victim does not know which side of your death. but the sword until the pod: wall hanging, art and lovely, but when the pod e out: the electricity it appeared, that death awaits him this fear has once again sword: the sheath to be continued has it. the purpose of the house of saud invited to fencing, to boast of their fear, to know if you do not listen house of saud, and oil dollars to reject him, what a terrible death awaited them. philosophy and constantly isil: al-qaeda and the taliban to occur even drew the world. trump, like any other american, knows accept or reject petrodollars! both good and bad means the house of saud is accusing of having failed. saud as they have not paid your debts, then they will not pay! because america's leaders knew a trifle, just to fulfill his orders. saud commitment is important for the american side, always forgets his obligations. if trump wants to get even part of the 480 billion dollars, a serious attempt to do more with intense bursts of twin towers will face, and explosives instead of manchester, in front of the white house will explode. وأکبر کذبة  أکثر مصداقیة (غوب ، الدعایة هتلر)  وعد السعودیین أمریکا اللحام لإعطاء صفقة 480000000000 $! قال أولا 110000000000 $، رأى قلیلا فی وقت لاحق شخص لا یؤمن 380 $، وأخیرا، لتصل إلى 480000000000 $. ولکن الرأی العام یعرف کل هذه الأشیاء، لخداع الشعب الأمریکی و: تکلفة obe للحرب ضد الشعوب. ولکنها لا تخلق موجة فی العالم ولیس لأحد تخافوا! ونحن نرى هذه ا یارة وکذلک ترامب، وأکثر من ذلک الحزب من أقارب زوجته الثالثة، الذی یعتبر الیهود! وأنه قد ذهب إلى الجدار ونحیب: رمی الرسائل والصلوات، م ج الاحتفالیة أو ة، ولکن بدلا من ذلک، أنه لم یکن لموافقة زوجها. ة السیف العربی، کان ع ذلک تماما. وهی السیف، حتى للاحتفال واللعب، وهو ما یکفی لالرعب الغربی! کما عطلة الحلویات سوف تختفی تماما. کما یمکنک اللعب مع الکلاب الکبیرة، إلى الشرق من مخیفة! لکن الغربیین یفعلون ذلک مع الفرح. الکلاب تبحث عن الشرق، تماما کما مخیفة، لمعرفة وحادة للغربیین. کما بدا ورقة رابحة مع الخوف ویرتجف للعب السیوف! لحظة لأنه إذا واحد، واحدة من المبارزة فی حالة سکر! سلاسل الغربیة مثل الکلاب، ولا أحد یعرف ما الذی ر حبل. بالطبع أوباما فی الماضی، قد شهدت ذلک، ولکن فی الواقع هو ة السیف، لخلق الخوف! ونفس العرب متع به! غرب آسیا حیث الخوف من الکلاب، وهم یضحک. لأن کلا من الفلسفة ومفاجأة القتال العدو، والحلو بعد المباریات ی لعبها. کنیسة بیت المقدس آل سعود هی! لأن خصومک من الرقبة، والدم الوضوء میتة! والصلاة السکر وراء اللقب. وبالمثل، فإن الکلاب الغربیة لتمزیق الأعداء: المعتدین على تلقاء نفسها. صحیح أن الأسلحة الغربیة، وبندقیة أو مسدس، ولکن المسدس لیس مخیفا، ولکن هذا الخیال! لأن الضحیة لا تعرف أی جانب من مماتک. ولکن السیف حتى جراب: الجدار شنقا والفن وجمیل، ولکن عندما جاء جراب من: الکهرباء یبدو، أن الموت ینتظره هذا الخوف له مرة أ ى السیف: غمد أن یستمر هناک. والغرض من آل سعود دعوة إلى المبارزة، لیتباهى من خوفهم، لمعرفة ما إذا کنت لا تستمع بیت آل سعود، و ارات النفط لرفض له، ما الموت الرهیب ینتظر منهم. الفلسفة وباستمرار isil: القاعدة و تحدث حتى تعادل العالم. ترامب، مثل أی أمریکی آ ، یعلم قبول أو رفض البترو ار! کلا الوسائل الجیدة والسیئة آل سعود تتهم من بعد أن فشل. سعود لأنها لم تسدد دیونک، ثم أنها لن تدفع! لأن قادة أمیرکا یعرف تافه، فقط لتحقیق أوامره. زام سعود مهم بالنسبة للجانب الأمریکی، ودائما ینسى زاماته. إذا أراد ترامب حتى الحصول على جزء من 480 ملیار ار، وهو محاولة جادة لبذل المزید من الجهد مع رشقات ناریة کثیفة من برجی مرکز جارة العالمی سیواجه والمتفجرات بدلا من مانشستر، أمام البیت الأبیض سوف تنفجر. yalan böyük  daha etibarlı (goebbels, təbliğat hitlerin naziri)  səudiyyəlilər america qaynaq bir $ 480 milyard müqavilə verəcəyini vəd! , $ 110 milyard ilk sonra kimsə $ 380 inanmır və nəhayət abş $ 480 mlrd az gördüyünü söylədi. lakin ictimai rəy amerika xalqına və aldatmaq, bütün bu şeylər bilir millətlərə qarşı müharibə obe dəyəri. bu, dünyada bir dalğa yaratmır və heç bir qorxmaq! biz trump, eləcə də bu səfəri bax yəhudi hesab olunur onun üçüncü həyat yoldaşı ilə yaxınlarının daha bir partiya! o, divar getdi və fəryad ki, o, ərinin razılığı üçün deyil, əksinə məktublar və namaz, mərasim və ya siyasi məsələ atmaq, lakin. ərəb qılınc rəqs, tam tərsi oldu. məhz qılınc, hətta qeyd və qərb dəhşət üçün kifayət qədər oyun, xoş gəlmisiniz! bayram kimi şirniyyat tamamilə yox olacaq. siz scary şərqində, böyük itlər ilə oynamaq kimi! amma qərblilər sevinc ilə bunu edir. itlər qərbə kəskin qılınc görən kimi qorxulu, şərq axtarır. trump da qorxu ilə və qılınc oynamaq titrək baxdı! çünki əgər bir an, sərxoş qılıncoynadan biri! western itlər kimi zəncirlər, və heç bir hörük qırmaq bilir. qorxu yaratmaq, əlbəttə obama keçmişdə, təcrübəli, lakin həqiqətən qılınc rəqs edir! eyni ərəblər zövq alın! qərbi asiya itlər qorxusu kimi, onlar laughing olunur. həm fəlsəfə və düşmən döyüş, onların oyundan sonra şirin sürpriz çünki. səud müqəddəs evinin church edir! boyun həyata opponentlər və dəstəmaz qan öldü, çünki! başlığı arxasında və şəkər namaz. öz qarşı təcavüzkarları: eynilə, western itlər düşmən qoparmaq. qərb silah gun və ya tapança, lakin gun qorxudan deyil ki, doğrudur, lakin bu fantaziya deyil! qurban ölüm olan yan bilmir, çünki. amma pod qədər qılınc divar asma, incəsənət və sevimli, lakin pod gəldiyi zaman: davam etdiriləcək sheath: bu çıxdı elektrik ki, ölüm bu qorxu bir daha qılınc var ona gözləyir var. səud palatasının məqsədi onu rədd səud house dinləmək və neft dollar yoxsa bir dəhşətli ölüm onları gözlənilən nə bilmək, onların qorxu öymək, qılıncoynatma dəvət etdi. fəlsəfə və daim işid əl-qaidə və taliban hətta dünya tərtib meydana etmək. trump, hər hansı digər amerika kimi, qəbul və ya neft dollarlarından rədd bilir! hər iki səud house ittiham edilir yaxşı və pis vasitə uğursuz etmişlər. onlar sizin borclar ödənilir heç kimi saud, onlar ödəmək deyil! amerikanın rəhbərləri bir oyun-oyuncaq bilirdi, çünki, yalnız onun sifariş yerinə yetirmək üçün. saud öhdəlik həmişə onun vəzifələrini unudur, amerika tərəfi üçün vacibdir. trump 480 milyard dollar hətta hissəsi almaq istəyirsə, bir ciddi cəhd partlayışa səbəb olacaq ağ ev qarşısında sıx qarşılaşacaq olan əkiz qüllələr bursts və əvəzinə manchester partlayıcı ilə daha çox.  
1754566

דירוג גלובלי או סייבר אבטחה?

הדובר של ההגנה הקיברנטית אמר: אנחנו צריכים לדבוק בחוק לדרג, אנו רואים כי סינגפור, מלזיה או עומאן הם לפנינו. זה באמת צריך להיפתר: וזה נכון, אנחנו צריכים לדעת כי המערכת הקיברנטית של מדינות אלה היא אמריקה, ואין פרטיות גם. כלומר, את כל המידע cybercafe ותוכניות ההגנה שלה, עם מידע מלא זמין לארצות הברית. אבל איראן צודקת, אותה הפגנות וחוסר ביטחון היו לגמרי קיברנטיים, וטלגרם ואינסטגרם מילאו תפקיד גדול. לכן, כאשר המידע פתוח ואיראן משחקת, כל תוכנית ההגנה שלה צריכה להינתן לארצות הברית, והתוצאה היא שהם יפגעו בזמנם. עכשיו, ארצות הברית הודיעה כי היא תספק גישה לאינטרנט חינם לאיראן כדי למנוע סינון, אבל זה יכול? יש דרך אחרת, וזה הנדסה הפוכה, כאשר ההגנה הקיברנטית של איראן היא כל כך חזקה שהיא מבטלת את כל קיזוזים, אז ברמה גבוהה יותר: זה הכל. לכן, מנקודת מבט זו, השיטה: התוצאה של התוצאה, איראן היא בעלת הדירוג הגבוה ביותר בכל התחומים: בצבא ארה"ב תרם 7 טריליון דולר בעיראק כדי להגיע לאיראן, אבל עכשיו הם עצמם מודים שזה היה טיפשי. בתחום הכלכלי, איראן נאסרה במשך שנים רבות, אך איראן הצליחה לעמוד על רגליה ולספק את צרכיה, עד כדי כך שאחרים לא יכלו לעשות דבר. בפוליטיקה וניהול חברתי, הם תמיד להסתמך על האנשים שלהם, כך חברים שותפים רק להשתמש הפתעה סייבר רק כמה ימים! בתחום התרבותי, אף שאין לו כלים וכלי תקשורת של המערב, הוא מילא כך: האמצעים והאמצעים שלהם הם אמצעי התעמולה האיראנית. רוב המקומות שנפגעו הם באמתלה של שקיפות זו! לדוגמה, אחמדינג'אד, יחד עם המדענים העיקריים: הגרעין מופיע בטלוויזיה, הם מיד נרצחים. הם ייבאו את וירוס סטוקנט באיראן, בתואנה של ביקור באתרי הגרעין על ידי האו"ם או הסוכנות לאנרגיה אטומית. אותן הפגנות והתכנסויות עממיות היו פשטניות לשקיפות! לפני כמה ימים הודיע ראש עיריית טהראן: "אנחנו חייבים להחנות מחאה עממית!" באמת, אם אתה לא יודע מה אנשים רוצים, אתה צריך לקרוא את הגורלה שלך, ואם אתה יודע מה זה צריך להגיד? זה רק מראה את השמועה על מחאה נגד המשטר. או, כשמדובר חברי פרלמנט: לא מזמינים אנשים כדי לאסוף לפני הדלת של הפרלמנט, הם אומרים, לאן הם צריכים ללכת? האם זה כל כך קשה להבין את המילים של אנשים? מה צריך להיות שנאסף כדי להישמע, או האם יש תגובה אחרת מאחורי תוכנית זו? זה משהו שהם: אנחנו צריכים לזכות את הבנק המרכזי, את הפיקדון לאחר, שמנמן כי הצהרת רווח: בנק המרכזי של 12%, אך הגברים 22 אחוזים מהרווחים היו, כדברי המשורר צ'יפר mstvnt, חשב zmstvnt לא? כל אדם נבון יודע שבנקים הם כל כך רווחים גבוהים עד nyavdnd הביתה או ירושה של ההורים, אבל כובעים כדי כובעים יש עכשיו אם אלה הממשלה: כמו המחאות להמשיך, אז הנה הוא ספרי זכוכית לשבור, ואת העמודים של העלבון פרו-דלקתי, כך מורכב רב שנפתחו בשנת 1388.سخنران پ ند سایبری گفت: ما برای رتبه گرفتن، باید به قانون آنها پایبند یاشیم، والا می بینیم که سنگاپور یا ما ی و عمان، از ما جلوتر هستند. واقعا باید این مسئله حل شود: و درست هم حل شود، ما باید بدانیم سیستم سایبری این کشورها، را می دهد و: حریم خصوصی در این زمینه هم وجود ندارد. یعنی همه اطلاعات سایبری و: برنامه های پ ندی آن، با اطلاعات کامل در اختیار است. اما ایران درست بر ع است، همین تظاهرات و نا امنی های اخیر، کاملا سایبری بوده و تلگرام و اینستاگرام، نقش بسیاری داشته اند. لذا وقتی اطلاعات باز باشد و ایران رو بازی کند، باید همه برنامه پ ندی خود را، به بدهد و نتیجه آن می شود که: به موقع ضربه خود را وارد می کنند. همین الان اعلام کرده اینترنت رایگان، به ایران می دهد تا مانع ینگ شود، ولی آیا توانست؟ راه دیگری وجود دارد و آن، ی مع است یعنی وقتی پ ند سایبری ایران، به قدری قوی است که همه آفند ها، را دفع می کند پس در رنبه بالاتر: از همه قرار دارد. لذا از این دیدگاه یعنی روش: منتج به نتیجه، ایران در همه زمینه ها رتبه یک را دارد: در زمینه ها نظامی 7تریلیون دلار، در عراق هزینه کرد تا به ایران بیاید، ولی حالا خودشان اعتراف دارند که: کار احمقانه ای بوده. در زمینه های اقتصادی سال ها ایران را تحریم د، ولی ایران توانست روی پای خود بایستد، و نیازهای خود را تامین کند، تا جاییکه دیگران هیچ کاری نتوانستند ند. در زمینه و مدیریت اجتماعی، همیشه متکی به مردم خود بوده، لذا عناصر وابسته فقط چند روزی از: غافلگیری سایبری استفاده می کنند! در زمینه های فرهنگی با اینکه، ابزار و لشکر رسانه ای غرب را ندارد، ولی طوری بازی کرده که: ابزار و سایل آنها وسیله: تبلیغ فرهنگی ایران شوند. اغلب جاهایی هم که ضربه خورده، به بهانه همین شفافیت بوده! مثلا به همراه دانشمندان اصلی: هسته ای در تلویزیون ظاهر می شود، بلافاصله آن افراد ترور می شوند. ویروس استاک نت را انی به ایران وارد د که: به بهانه بازدید از سایت های هسته ای، از سوی سازمان ملل یا سازمان انرژی اتمی، وارد تهران می شدند. همین تظاهرات و ات مردمی هم، ساده شی برای شفافیت بوده! زیرا چند روز قبل شهردار تهران اعلام کرد: ما باید پارکهایی برای اعتراض مردمی تعبیه کنیم! واقعا اگر نمی دانید مردم چه می خواهند، باید فاتحه شما را خواند، و اگر می دانید چه نیازی به این گفته دارد؟ فقط نشان می دهد خط دادن برای اعتراض های ضد نظام است. یا اینکه وقتی به نمایندگان مجلس گفته می شود: مردم را برای جلو درب مجلس دعوت نکنید، می گویند پس کجا باید بروند؟ یعنی فهمیدن حرف مردم اینقدر مشکل است؟ که باید کنند تا شنیده شود، و یا نظر دیگری پشت این برنامه است؟ طبیعی است که مردم راههای محتلفی: برای پیگیری مطالبات خود دارند، مثلا انی که در بانکهای ربوی، با سود های غیر قانونی، پس انداز د خودشان مقصرند، و نباید دیگران را به این مهلکه بیاورند. این حرفی که میزنند: ما به اعتبار بانک مرکزی، در آن س گذاشتیم، دروغ محض است زیرا سود اعلامی: بانک مرکزی 12درصد بود، ولی این آقایان تا 22درصد هم سود گرفتند، به قول شاعر جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟ هر عاقلی میداند که: بانکها اینهمه سود بالا را، از خانه پدری و یا ارثیه نیاودند، بلکه کلاه به کلاه می د، حالا اگر از بدنه ت انی هستند: دوست دارند این اعتراضات ادامه پیدا کند، به همین جا می رسد که شیشه بانکها را بشکنند، و به ارکان نظام توهین کنند، تا این عده طرفدار فتنه، بتوانند عقده سال 1388را بازکنند. global rank :or cyber security? the speaker of the cyber defense said: we have to adhere to the law to rank, we see that singapore, malaysia or oman are ahead of us. it really needs to be resolved: and that's right, we need to know that the cyber system of these countries is america, and there is no privacy either. that is, all the cybercafe information and its defense programs, with full information available to the united states. but iran is right, the same demonstrations and insecurities have been completely cybernetic and telegram and instagram have played a large role. therefore, when the information is open and iran is playing, all of its defense plan must be given to the united states, and the result is that they will hit their time. right now, the united states has announced that it will provide free internet access to iran to prevent filtering, but could it? there is another way, and that is reverse engineering, when the cyber defense of iran is so strong that it eliminates all the offsets, so at the higher level: it's all about. therefore, from this perspective, the method: the result of the result, iran has the highest rank in all areas: in the us military contributed $ 7 trillion in iraq to come to iran, but now they themselves admit that it was stupid. in the economic field, iran has been banned for many years, but iran has been able to stand on its feet and meet its needs, to the point where others could not do anything. in politics and social mana ent, they always rely on their own people, so affiliate members only use cyber surprise for only a few days! in cultural fields, although it does not have the tools and media outlets of the west, it has played such that: their means and means are the means of iranian cultural propaganda. most of the places that were hit are under the pretext of this transparency! for example, ahmadinejad, along with the main scientists: a nuclear appears on television, they are immediately inated. they imported iran's stoknet virus into iran, under the pretext of visiting nuclear sites by the united nations or the atomic energy agency. the same demonstrations and popular gatherings have been simplistic for transparency! as a few days ago, the mayor of tehran announced: "we have to park for popular protest!" really, if you do not know what people want, you should read your fateha, and if you know what it needs to say? it just shows the rumor for anti-regime protests. or, when it comes to mps: do not invite people to gather before the door of the parliament, they say, where should they go? is it so hard to understand the words of people? which should be gathered to be heard, or is there another comment behind this program? it's natural that people have ways to: keep track of their demands, for example, those who in savings bank who have saved on illegal profits, themselves, and should not bring others to this deadlock. that's what we said: we placed the deposit on the central bank, it's a lie, since the profit was profitable: the central bank was 12%, but they were profitable, up to 22%, as the poet was jake jake, the thought was not a horrible winter? every wise knows that: the banks did not make the most of the high profit, either from the father's house or the inheritance, but the hat was hat, now if there were some people in the government: they would like to continue the protests, it turns out that bank gl es to crush the elements of the system, so that those who are in favor of sedition can open the complex in 2009. الرتبة العالمیة أو الأمن السیبرانی؟ وقال رئیس الدفاع السیبرانی: علینا أن نلتزم بالقانون إلى رتبة، ونحن نرى أن سنغافورة ومالیزیا أو عمان هی أمامنا. انها حقا بحاجة الى حل: وهذا صحیح، ونحن بحاجة إلى أن نعرف أن النظام السیبرانی من هذه البلدان هو أمریکا، ولیس هناک خصوصیة سواء. وهذا هو، کل المعلومات المعلوماتیة الإلکترونیة وبرامج الدفاع، مع معلومات کاملة متاحة للولایات المتحدة. لکن إیران على حق، وکانت نفس المظاهرات وانعدام الأمن سبیرنیتیک تماما و برقیة و إنستاغرام لعبت دورا کبیرا. لذلک، عندما ت المعلومات مفتوحة وإیران تلعب، یجب أن تعطى جمیع خططها الدفاعیة للولایات المتحدة، والنتیجة هی أنها سوف تضرب وقتها. الآن، أعلنت الولایات المتحدة أنها سوف توفر الإنترنت مجانا إلى إیران لمنع تصفیة، ولکن یمکن أن؟ هناک طریقة أ ى، وهذا هو الهندسة الع یة، عندما الدفاع السیبرانی من إیران قویة بحیث أنه یلغی کل الإزاحة، وذلک على مستوى أعلى: کل شیء عن. لذلک، ومن هذا المنظور، فإن الطریقة: نتیجة للنتیجة، إیران لدیها أعلى مرتبة فی جمیع المجالات: فی الولایات المتحدة ساهم الجیش الأمریکی 7 تریلیون ار فی العراق لیأتی إلى إیران، ولکن الآن هم أنفسهم یعترفون أنه کان غبی. فی المجال الاقتصادی، تم حظر إیران لسنوات عدیدة، ولکن إیران تمکنت من الوقوف على قدمیها وتلبیة احتیاجاتها، إلى درجة أن الآ ین لا یمکن أن تفعل أی شیء. فی السیاسة والإدارة الاجتماعیة، فإنها تعتمد دائما على شعبهم، لذلک الأعضاء المنتسبین فقط استخدام مفاجأة السیبرانیة لبضعة أیام فقط! فی المجالات الثقافیة، على الرغم من أنه لا یملک الأدوات ووسائل الإعلام فی الغرب، وقد لعبت من هذا القبیل: وسائل ووسائلهم هی وسیلة للدعایة الثقافیة الإیرانیة. معظم الأماکن ی تم ضربها تحت ذریعة هذه الشفافیة! على سبیل المثال، أحمدی نجاد، جنبا إلى جنب مع العلماء الرئیسیین: النوویة تظهر على ة لفزیون، یتم اغتیالهم على الفور. وقد استوردوا فیروس ستوکنیت الإیرانی إلى إیران تحت ذریعة زیارة المواقع النوویة من قبل الأمم المتحدة أو وکالة الطاقة الذریة. وکانت المظاهرات نفسها و جمعات الشعبیة مبسطة للشفافیة! قبل أیام قلیلة، أعلن عمدة طهران: "علینا أن ننتظر الاحتجاج الشعبی". حقا، إذا کنت لا تعرف ما یریده الناس، یجب أن تقرأ فاتحة الخاص بک، وإذا کنت تعرف ما تحتاج إلى قوله؟ وهو یظهر فقط الشائعات عن الاحتجاجات المناهضة للنظام. أو عندما یتعلق الأمر بالنواب: لا تدعو الناس إلى جمع قبل باب البرلمان، کما یقولون، أین ینبغی أن تذهب؟ هل من الصعب جدا فهم کلمات الناس؟ ما الذی یجب لیتم سماعه، أو هل هناک تعلیق آ وراء هذا البرنامج؟ من الطبیعی أن ی لدى الناس طرق ل: تتبع مطالبهم، على سبیل المثال، أولئک الذین فی مصرف الادخار الذی یوفر المال على الأرباح غیر المشروعة، أنفسهم هم مذنبون، وینبغی ألا تجلب الآ ین إلى هذا المأزق. هذا هو الشیء الذی: لدینا لحساب المصرف المرکزی والودائع بعد، سمنة بسبب إعلان الأرباح: البنک المرکزی بنسبة 12٪، ولکن الرجال و 22 فی المئة من الأرباح کانت، على حد تعبیر الشاعر مرح یعتقد لا؟ أی عاقل یعلم أن البنوک أرباح عالیة جدا من الأم المنزل أو المیراث ولکن القبعات القبعات لها الآن إذا کانت تلک الحکومة: مثل استمرت الاحتجاجات، حتى هنا هو کتب ا جاج لسحق عناصر النظام، حتى أولئک الذین هم فی صالح الفتنة یمکن فتح المجمع فی عام 2009. qlobal dərəcə və ya kiber təhlükəsizlik? cyber natiq başqa, qarşımızda olan sinqapur və ya malayziya və oman görmək, hüquq yashym uyğun olmalıdır çıxmaq izah etdi. yəni, amerika birləşmiş ştatlarına tam məlumat verilmiş bütün kibercinayət məlumatları və müdafiə proqramları. lakin iran əksinə, olduqca son etirazlar və etibarsızlıq və kiber-telegram və instagram, çox rol var on. america yalnız qarşısını almaq üçün iran pulsuz internet filtreleme elan edib, lakin o? buna görə də, bu baxımdan, üsul nəticəsində gətirib çıxarır, iran bütün sahələrdə bir nömrəli edir: iraq xərclərinin amerika hərbi $ 7 trilyon tekstində irana gəlmək üçün var, lakin indi onlar idi axmaq etiraf. siyasi və ictimai idarəetmə sahəsində, həmişə öz xalqına əsaslanır istifadə kiber sürpriz elementləri yalnız bir neçə gün! mədəniyyət sahələrində baxmayaraq, media alətləri west division, lakin ifa edir ki, onların arasında aracı: iranın mədəniyyət təbliğat. çarpdığı yerlərin əksəriyyəti bu şəffaflığın bəhanəsidir! məsələn, əhmədinejadın əsas nüvə televiziya görünen elm, dərhal nəfər qətlə olunur. eyni nümayişlər və populyar toplantılar şəffaflıq üçün sadə idi! bir neçə gün əvvəl tehranın meri elan etdi: "xalq protestosu üçün park etməliyik!" siz insanlar həqiqətən istədiyiniz nə deyilsə, siz fatihə oxumaq lazımdır, və siz qeyd etmək lazımdır nə olur? bu, yalnız rejimə qarşı etiraz aksiyalarının şahidi olur. insanların sözlərini anlamaq çox çətindir? hansı eşitdirmək üçün toplanmalı və ya bu proqramın arxasında başqa bir şərh var? qış idi düşündüm, chipper sərxoş şairin sözləri 12% mərkəzi bankı, lakin kişi və mənfəət 22 faiz idi, biz mənfəət elan çünki dolğun mərkəzi bank, sonra depozit, kredit var: bu bir şey deyil? hər hansı bir ağıllı şəxs bankların əsas ev və ya miras belə yüksək mənfəət idi deyil ki, bilir, lakin caps papaqlar indi hökumət olanları əgər var: etirazlar davam kimi, belə ki, burada bir şüşə books qırmaq və 1388-ci ildə açılan bir çox pro-iltihab, belə ki, kompleks təhqir sütun.  

s rpriz